Zierikzee bezit aantal bijzonder mooie orgels Vereniging Natuurmonumenten waakt angstvallig over Slot Haamstede en Zeepeduinen - -■ m Afscheid leerlingen ,,'t Staepel'of" Renesse Wandelconcerten tijdens Toeristendagen STREEKNIEUWS Natuurliefhebbers houden toegangsmogelijkheden ZIERIKZEE, 5-7. „De mensen kunnen het soms niet be grijpen, dat een kleine stad als Zierikzee op zo korte af stand van elkaar zoveel mooie orgels heeft". Dat zegt or ganist Mar van der Veer, stuwende kracht achter de wan delconcerten, die van volgende week dinsdag 13 juli af weer elke toeristendag worden georganiseerd. De leden van de Evenementenkommissie zijn blij met dit programma-onderdeel om dat het weer een geheel ander aspekt van Zierikzee onder de aandacht brengt. Mar van der Veer, vaste organist in de Chr. Gereformeerde kerk in Zie rikzee, leider kinderkoor ,,De Sjofar" en dirigent van de cantorij in de Gereformeerde kerk, was zeer verrast door de grote belangstelling, die de wandelconcerten vorig jaar reeds trokken. „We gokten op onge veer vijftien mensen die eerste keer, maar dat werden er ruim veertig en de topdagen waren het er zelfs meer dan honderd". Na het sukses van vorig jaar, deze zomer derhalve weer een nieuwe se rie wandelconcerten langs de fraaie orgels van Zierikzee. De opzet is wat gewijzigd. Ging het vorige zomer vooral om het geluid van deze instru menten nu zal informatie worden verstrekt over wat een orgel nu ei genlijk is. Ontspannen sfeer Mar wijst erop dat de wandelcon certen in ontspannen sfeer zullen plaatsvinden. „Het gaat allemaal heel spontaan, er mag best tussen door gepraat worden en het is geen enkel problerem, dat er ook kinderen aan deelnemen. De tocht langs de orgels, inklusief een dia-vertoning en een bezoek aan de speciale orgeltentoonstelling in het U.V.V.-gebouw aan het Kerkhof, duurt ongeveer twee uur. Er zal tijdens het wandelcpncert een keuze gemaakt worden uit drie van de in totaal zes te bezichtigen or gels in Zierikzee, te weten in de Nieu we of Grote Kerk, de R.K. Willibror- duskerk, de Gasthuiskerk, de Chr. Gerefkerk, de Geref. kerk en de Lu therse kerk. Per keer zullen dus drie orgels worden bekeken en worden bespeeld. Rondleiding- De rondleiding en de concerten worden op 13 en 27 juli verzorgd door Theo Faber, organist in de Geref. kerk te Zierikzee; op 20 juli door Adriaan Krijger, organist in de Ge ref. Kerk te Haamstede en op 3,10 en 17 augustus door Mar van der Veer zelf. Hij heeft een programma samengesteld onder het thema: „Ne- Mar van der Veer: ,,We missen eigen lijk alleen een Kabinet-orgel derlandse meesters - uit heden en verleden - in diverse smaken". Hij, licht toe, dat bij dit concert ook watl banale muziek te horen zal zijn om! aan te tonen dat men in de orgelmu-j ziek ook een vervalperiode kende. j Over het mooie orgel in de Grote oi Nieuwe Kerk vertelt Mar, aat het een van de weinige romatische orgels uit de vorige eeuw in deze omgeving is. Het werd in 1848 gebouwd door Kam en Van der Meulen. De warme, strij kende klank benadert een orkest, zo als dat in een concertzaal is te horen. Door fotograaf Bob Noomen werd een speciale diaserie gemaakt van dit fraaie instrument. Deze diaserie wordt voorafgaande aan het wandfel- concert vertoont in het U.V.V.- gebouw. Overigens is niet alleen over het orgel in de Grote of Nieuwe Kerk iets opmerkelijks te vertellen. Horizontale trompetten In de Chr. Gereformeerde- kerk staat bijvoorbeeld een orgel met ho rizontale trompetten, een ontwerp naar oud Spaans voorbeeld. Het is een Van Vulpen orgel uit Nederland. Dat laatste geldt ook voor het orgel in de Geref. kerk, dat - opmerkelijk genoeg - drie manualen heeft. Zowel in de R.K. Willibrorduskerk als in de Gasthuiskerk treft men een Marcus- senorgel uit Denemarken aan en in de Lutherse kerk staat een Zweeds exemplaar van orgelbouwer Ham- merberg. „Eigenlijk missen we in Zierikzee alleen nog maar een Kabinet-orgel om het overzicht volledig te maken", vindt Mar van der Veer. De speciale orgeltentoonstelling, in het U.V.V.-gebouw zal elke toe ristendag de gehele dag geopend zijn. Deze tentoonstelling biedt een groot aantal gegevens afkomstig van de firma Flentrop uit Zaandam, een in ternationale orgelbouwer, die zich op dit moment bezighoudt met deze in strumenten in Riga en in Mexico. Men zal aan de hand van deze gege vens de groei van het orgel kunnen zien met tekeningen en ontwerpen. Fotoserie Een speciale fotoserie geeft een overzicht van de bouw van het begin tot het einde. Verder wordt het ont staan van de orgelpijp in diverse fa sen getoond. Ook zullen vele foto's van fronten aanwezig zijn en worden tekeningen van schema's getoond. Het publiek wordt een blik gegund in de windladen van een orgel en ten slotte is er een fotoserie van een or gelrestauratie. Mar van der Veer vulde de gege vens van de firma Flentrop aan met eigen materiaal, zoal informatie over het voormalige orgel in de Grote Kerk: een historisch Batz-orgel, het grootste van Zeeland, dat door brand werd verwoest. Ook zullen foto's en ontwerpen van andere orgelbouwers worden getoond. In het U.V.V.-gebouw, dat tijdens de toeristendagen de omschrijving „orgelcentrum" krijgt, zal ook een kopje koffie gedronken kunnen wor den, vooral als bijdrage aan het in formele karakter dat dit evenement moet hebben. U it wisselingsconcert De wandelconcerten vorig jaar brachten Mar van der Veer in kon- takt met de organist Hans Peter Rei- ners uit Bonn. Deze verzocht Van der Veer toen eens op het gloednieuwe Oberlingerorgel in Bonn te komen spelen. Mar weigerde omdat, naar zijn mening te veel groten hem voor af waren gegaan. Inmiddels heeft hij zijn standpunt gewijzigd en dat heeft geleid tot een aardig initiatief:'een uitwisseling tussen de Zierikzeese organist en Hans Peter Reiners. In de week van 26 tot 30 juli bespeelt Mar van der Veer een keer Ook het orgel in de Kleine of Gasthuiskerk zal tijdens de wandelconcerten worden bekeken en beluisterd. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) het orgel in Bonn en op dinsdag 27 ju li is Hans Peter Reiners in Zierikzee te horen op het orgel in de R.K. kerk. Samen met een leerling van hem, de organist Michael Veltman zal hij dan ook orgelwerken voor vier han den spelen. Het belooft een fraai con cert te worden. RENESSE, 5-7. De openbare lagere school ,,'t Staepel'of" te Renesse nam afscheid van de zesde klassers en tevens van de heer R. van Pesch, die gedurende vijf jaar leerkracht was aan de school. De avond werd geopend door het hoofd van de school, de heer J. H. Blom. Hij verwelkomde de kinderen niet hun ouders, de leden van de ou- dërkommissie en in het bijzonder wethouder J. C. de Feiter en mejuf frouw A. C. Houtman, die op de se- kretarie de onderwijsbelangen be hartigt. Na het welkomstwoord van de heer Blom werd door de verschil lende leerkrachten van de school een praatje gehouden over de maatschap pelijke ontwikkelingen vanaf het Stenen Tijdperk tot aan het heden. Vervolgens werden de kinderen kort toegesproken door de wethouder, die hun het beste toewenste. Positieve herinnering Ook de heer A. J. Padmos, voorzit ter van de ouderkommissie sprak de „schoolverlaters" toe. Hij wenste hen veel sukses en sprak de hoop uit dat de kinderen zich ,,'t Staepel'of" in positieve zin zullen blijven herin neren. Elk kind ontving uit zijn han den een herinneringstegeltje. Daarna wendde de heer Padmos zich tot de scheidende leerkracht, de heer Van Pesch. Padmos sprak zijn spijt uit over het feit dat Van Pesch de school gaat verlaten om verder te gaan studeren, omdat hij hem heeft leren kennen als een enthousiast on derwijzer, die wist waarmee hij be zig was. Hij bood Van Pesch - naast het gebruikelijke tegeltje dat de leer lingen kregen - een fraai boek aan met de titel „Kijk op Zeeland". Wethouder De Feiter richtte zich tot Van Pesch en bood hem namens het kollege een attentie aan. Het bleek precies hetzelfde boek te zijn dat de heer Van Pesch juist daarvoor in ontvangst had genomen. Een toe val dat enige hilariteit verwekte. Tot slot wenste de wethouder hem veel sukses toe. Het laatste woord was voor het schoolhoofd. Hij merkte op niet veel te hoeven aan te vullen aan de beide voorgaande sprekers, en bood hem namens de kollega's een tas aan. Als afsluiting van de avond bood hij elk kind persoonlijk het herinne ringsboek, waaraan gedurende het laatste schooljaar was gewerkt. HAAMSTEDE „Kerkmis" en maandagavondzang De rekreatiekommissie van de Ge reformeerde Kerk te Haamstede heeft weer een evenementenpro gramma samengesteld voor de ko mende weken. Zaterdag 10 juli wordt de inmid dels traditionele „Kerkmis" gehou den op het parkeerterrein van de Ge-i reformeerde Kerk. Van 12 juli tot en met 16 augustus wordt verder elke! maandagavond een zangdienst met: muzikale begeleiding gehouden in de Gereformeerde Kerk. Op 12 juli, 9 augustus, en 16 augustus wordt me dewerking verleend door Frans vari Tilburg (orgel). Op de overige maan dagen wordt het orgel bespeeld door Harry Hamer. Verder wordt mede werking verleend op 19 juli door Leo Torn (trompet), op 26 juli door Diny Knetsch (solozang) op 2 augustu? door Leen de Borst (hobo) en op 16 augustus door Reinata Heemskerk (solozang). RENESSE Muzikale show op dorpsplein Zaterdagmiddag werd op initiatief van de evenementenkommissie van de V.V.V. Renesse een muzikale show in de dorpskern verzorgd door een drum- en showband met majoret tes uit Rijswijk. De leden van het korps, die een weekend op het C.J.V.-kamp aan de Ramp weg verbleven, maakten een rondje door het dorp en verzorgden een showprogramma op het dorps plein. Bij elkaar anderhalf uur muzi kaal vermaak in de dorpskern van Renesse. HAAMSTEDE, 1-7. Het imposante hek aan de Noordstraat van Slot Haamstede stond op een kier. „Verboden toegang" vertelde een bord, maar we hadden een afspraak op het Slot en lieten zodoende zonder schuldgevoelens de zomerdrukte in het dorp achter ons. De rust daalde op ons neer. We waanden ons in de Mid deleeuwen. En dat nog geen honderd meter van de dorps kern waar het er gewoon anno 1982 aan toe ging. Eind verleden jaar werd dit slot met de daarbij behorende landgoede ren en de daar achter liggende Zeepe duinen aangekocht door de Vereni ging tot behoud van natuurmonu menten. Dit indrukwekkende na tuurgebied is hiermee in goede han den gekomen en zal, aldus de rent meester, „bewaard blijven voor het nageslacht". Dit betekent overigens niet dat de Zeepeduinen en het Slot voortaan „verboden terreinen zijn voor onbe voegden". Over de plannen van de vereniging tot behoud van natuur monumenten met hun nieuwe aan koop vertelt rentmeester of beheer der van dit gebied, de heer J. L. Da- men. Uitstekend onderhouden De nieuwe aankoop behelst een op- alleen toegankelijk op gemarkeerde""' wandelroutes voor wandelaars ^sl die lid zijn van natuurmonumenten of donateur van het zeeuwse landschap ART. 461 W.v.S 1 l» «SE1. tó f Het bord bij de ingang van de Zeepe-duinen (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) pervlakte van 337 hectare, waarvan de Zeepe-duinen het belangrijkste deel vormen. „Zowel het slot als de terreinen er omheen verkeerden in zeer goede staat toen we het kochten. De toenmalige eigenaren, een grote familie van ongeveer 90 personen, hebben het geheel uitstekend onder houden. Dat was allicht een zeer kostbare zaak en de familie was daarom ook heel tevreden met deze verkoop omdat het misschien in de toekomst niet meer financieel is op te brengen. De vereniging Natuurmonumenten had tot voor kort nog geen natuurge bieden op Schouwen-Duiveland in ei gendom. De eerste aankoop hier is dus meteen een zeer indrukwekken de en kostbare. De heer Damen uit zich bijzonder positief over de nieuwe aanwinst, vooral omdat de toenemende rekrea- tie deze natuurgebieden bedreigt. „Een goed beheer is onze belang rijkste taak. In het slot woont onze bosbaas Govert Geleijnse, die de landgoederen onderhoudt. De bossen rond het slot zijn voorlopig verboden gebied voor wandelaars. Wat de Zee peduinen betreft ligt het anders". Stukje „vrij" Een klein deel van de duinen (langs de Moolweg) is vrij toegankelijk. Kinderen kunnen er uitstekend spe len en men kan er een korte wande ling maken. Dit gebied is duidelijk afgerasterd. Insiders kennen misschien nog wel het „witte hekje" in deze afrastering dat toegang biedt tot het uitgestrekte duindgebied met de „stuifketels", kleine bosjes en valleien. Ongerept Het is een ongerept gebied, en om dit zo te behouden worden er zo wei nig mogelijk wandelaars toegelaten. Alleen leden van natuurmonumen ten of donateurs van het Zeeuwse Landschap mogen deze paden betre den. Wie toch een wandeling door dit uniek gebied wil maken, kan zich bij het VVV-kantoor aanmeten als lid van de vereniging. Dit kost per jaar per gezin 25,-. „Met opzet worden hier weinig mensen toegelaten. Onze vereniging telt overigens 170.000 leden in Neder land, dus wat dat betreft wordt toch nog een groot aantal personen in de gelegenheid gesteld in de Zeepe duinen te wandelen. Maar zouden we dit gebied openstellen voor rekrean- ten bijvoorbeeld door fietspaden e.d. aan te leggen, dan zou een zeer waar devol gebied binnen korte tijd verlo ren gaan. Het baart ons toch al zor gen dat rekreanten van campings die aan het gebied grenzen, de duinen in lopen. We zullen in-populaire maat regelen moeten nemen, tot behoud van deze natuur", aldus de rent meester. Bunkers Terwijl we een korte wandeling maken door de slotlaan naar de „Pa- senhil", uit de heer Damen zijn onge noegen over de bunkers die her en der in dit landschap staan verspreid. „Verleden week hebben we een grote bunker dicht bij de Duinweg met puin en zand dichtgegooid. Ook voor de politie was het een zorgenkind, omdat er zich nogal eens ongeregeld heden voordeden. Voorlopig zullen de overige bunkers in de duinen blij ven staan". Georganiseerde wandelingen Een groot gedeelte van de Zeepe duinen is nu dus gebombardeerd tot exklusief terrein, alleen toeganke lijk voor leden en donateurs. Maar er bestaat toch nog een andere moge lijkheid voor natuurliefhebbers om - onder begeleiding, dat wel, een wan deling door het gebied te maken. Ieder woensdag start om 19.00 uur bij het hek van het slot een exkursie door de Zeepeduinen. Ook het Slot is te bezichtigen, iedere donderdag tus sen 10.00 en 12.00 uur. Kaarten hier voor zijn bij het VW-kantoor ver krijgbaar. Het slot Haamstede (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De nieuwe aanwinst van Natuurmonumenten. Een uniek natuurgebied, schermd. rr deze vereniging met zorg wordt be- (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4