Nieuwbouw Bakkerij Spelt door burgemeester geopend Nieuwerkerkse ouders oneens met Christelijk schoolbestuur Gemeente Bruinisse tekent beroep aan bij de Kroon Sfeervolle braderie Nieuwerkerk Aan de Lange Ring Bruinisse Na 26 jaar Christelijk Onderwijs Afscheid van onderwijzeres M. de Reus-Hannewijk Medezeggenschapsraad Tegen afwijzen bestrijdingsplan STREEKNIEUWS Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 6 juli 1982 Nr. 23142 3 BRUINISSE, 6-7. Op een welgekozen, maar voor een bakker vreemd tijdstip (zeven uur in de avond), precies tussen twee belangrijke voetbalwedstrijden ingeklemd, werd maandagavond de nieuwbouw van bakker Spelt aan de Lange Ring geopend. De handeling werd verricht door burgemeester T. C. Hekman, door een paar druk ken op voor de burgemeester vreemde knoppen, waar door lampjes gingen branden en wijzers uitsloegen: het begin van het produktie-proces van „ons dagelijks brood", zoals dat zo mooi heet. op het ,,warme-bakker-zijn": het am bachtelijke staat voorop, in een broodfabriek zoals de nieuwe bakke rij ten onrechte wel genoemd wordt, gaat het écht wel anders toe. Verder is het onnodig te zeggen, dat in dit bedrijf de modernste snuf jes (ook op hygiiiisch gebied) werden toegepast. Het is een fraaie, efficiën te produktieruimte geworden, waar in één „ding" niet ontbreekt: de huispoes die nog een beetje onwennig (als in een vreemd pakhuis) rondstapte. Nieuw jasje De nieuwbouw was nodig vanwege de expasieve groet van het bedrijf, dat uit het bestaande, uit 1888 date rende pand was gegroeid. Uit gangspunt was een optimaal produk- tieproces, dat een nieuw jasje moest hebben. Het pand werd ontworpen door Pieter Spelt en partners te Le lystad. Voor de bouw tekende Bouw bedrijf Boogert (Oosterland), staal- konstruktie D. Bosman (Bruinisse), elektrisch buro Huibers (Bruinisse), schilderwerk V. d. Berg (Bruinisse), luchtbehandeling Colt-Huibers- Bosman (Cuyk-Bruinisse), vloeraf werking Bolidts (Oud Alblas) en tot slot de wandafwerking Louwers en de Priester (Middelburg). NIEUWERKERK, 6-7. Nieuwerkerk nam vrijdag afscheid van mevrouw M. de Reus-Hannewijk, die gedurende tientallen jaren onderwijzeres was aan de „School met de Bijbel". In een met bloemen versierd, ouderwets rijtuig werd zij van huis gehaald voor haar laatste schooldag. De kleurrijke stoet trok uiteraard veel bekijks. NIEUWERKERK, 6-7. Op verzoek van een aantal ou ders van de ouderkommissie werd onlangs in gebouw „Salem" een extra ledevergadering gehouden van de Vereniging „School met de Bijbel" te Nieuwerkerk. Enig agendapunt was: medezeggenschapsraad. Aanleiding was een schrijven aan de ouders met de mededeling dat de mogelijkheid aanwezig is dat de mi nister van onderwijs voor deze zaak ontheffing kan verlenen. Het bestuur van de vereniging had zélf al beslo ten om deze ontheffing aan te vragen, gezien de „on-bij belse achtergrond van de wet en uitwerking van de medezeggenschapsraad", zoals het bestuur het formuleerde. Een aantal ouders hield er echter een andere mening op na en vroeg om uitleg. De voorzitter M. Braam, open de met het lezen van 1 Petrus 3, waar na Ps. 119 3 gezongen werd. De heer Braam zei het spijtig te v vinden, dat men niet rechtstreeks naar het bestuur is gekomen om deze zaak te bespreken. „We hadden dan het een en ander kunnen toelichten. Immers, het is bekend dat ook een groot aantal scholen van de Vrijge maakte Gereformeerde Kerken deze ontheffing aanvroegen. Weet", aldus Braam, „dat onze gezinnen én onze scholen door deze wet worden be dreigd. De heilstaat wordt op aarde verwacht. Een trieste zaak". Wat de kleuterschool betreft, daar is een meerderheid voor het aanvra gen van een ontheffing, voor de lage re school is de vereiste */i meerder heid er nog niet. Na een uitvoerige gedachtenwisse- ling las het hoofd van de school, de heer Van Heukelom enkele doelstel lingen van de te vormen raad voor. Ook hierna bleef een aantal ouders het oneens met het bestuur. Schooladviesraad De voorzitter stelde voor door te gaan op de ingeslagen weg en na de vakantie een „schooladviesraad" in te stellen, met het doel het voor tbestaan van de school te waarbor gen. Tot slot van de vergadering deed ds. Van Gelder (predikant van de Ge reformeerde Gemeente) een beroep op de ouders, „de identiteit van het christelijk onderwijs te bewaren en Gods Woord aanvaarden als de norm voor ons handelen". De heer J. v. d. Weijde sloot de vergadering met dankgebed. BRUINISSE, 6-7. Ter uitvoering van het raadsbesluit van 30 juni (laatste vergadering) heeft het kollege van b. en w. van Bruinisse beroep bij de Kroon aangetekend te gen het besluit van g.s. van Zeeland goedkeuring te ont houden aan het tweede plan bestrijding waterverontrei niging van het Waterschap Schouwen-Duiveland. De door het waterschap voorgestelde temporisering van de aanpassing rioolwaterzuiveringsinstallatie Wester schouwen en nieuwbouw te Zierikzee wordt door g.s. niet goedgekeurd, hetgeen financiële konsekwenties met zich meebrengt. De nieuwbouw en aanpassingwerken zullen hun weerslag vinden op de ver ontreinigingsheffing. Het kollege van Bruinisse: „Ofschoon aan een stijging van lasten niet zal kunnen worden ontkomen, dient er volgens de gemeente raad naar worden gestreefd deze stijgingen maatschappelijk aanvaardbaar te maken, c.q. te houden". Krassenburg. Ouwerkerk: G. Koppert-de Rijke. ZIERIKZEE Rechtswinkel gesloten De rechtswinkel is tijdens de zo mermaanden gesloten. Begin sep tember kan men er weer terecht. Met dringende vragen kan men het num mer van de federatie maatschappelij ke dienstverlening bellen aan het Havenplein. OOSTERLAND Kollekte De kollekte ten bate van de Stich ting Kinderzorg te Middelburg heeft 460,20 opgebracht. De kollektanten waren: Marjan de Jonge, Izabel van der Werf, Marleen Steenpoorte. Cor- rie en Martin van den Akker, Natasja van der Linde en Barbera Bolle. De kollektanten en gevers wordt dank gezegd. Een andere overweging van het Bruinisser kollege is, dat het uitein delijk resultaat miniem zal zijn: wel licht één of twee procent hogere zui veringsgraad. Het effluent (weglo pend gezuiverd riool- of afvalwater) van de zuiveringsinstallaties te Zie rikzee en Westerschouwen, is door de aangebrachte verbeteringen de laatste jaren reeds sterk verbeterd. In 1981 werd volgens gegevens van het Waterschap in Zierikzee gemid deld 95,5 en in Westerschouwen 93 gezuiverd geloosd. „Het op kor te termijn uitvoeren van de werken zal slechts tot gevolg hebben dat een onevenredige aanslag zal worden ge pleegd op de financiën van de plaatstelijke bevolking", aldus het kollege. Milieu-hygiënisch Gedeputeerde staten zijn van me ning dat de redenen om de werken toch uit te voeren begrijpelijk zijn, maar er geen aanleiding is aan finan ciële aspekten een zwaarder gewicht toe te kennen dan aan de milieu hygiënische aspekten. B. en w. van Bruinisse voeren aan, dat de huidige installaties voldoen aan redelijk te stellen eisen, zodat een „pas op de plaats" gerechtvaar digd is. Naar de mening van de gemeente raad hebben gedeputeerde staten met hun besluit te kennen gegeven, ekonomische, financiële en sociale overwegingen van ondergeschikt be lang te achten, en voorbij te gaan aan opmerkingen uit het „Indicatief meerjarenprogramma water 1980- 1984". In dit meerjarenprogramma wordt opgemerkt, dat er bij de ongunstige ontwikkelingen van de Nederlandse ekonomie een spanningsveld ont staat tussen de wensen en de daar voor aanwezige mogelijkheden voor diverse voorzieningen. Hier wordt gedacht aan een opschuiven van de termijn waarbinnen bepaalde doelstellingen worden gerealiseerd. Het Rijk heeft daartoe reeds eerder besloten bij de beleidsombuigingen in het kader van „bestek '81". Ver traging in de uitvoering van plannen heeft ook gevolgen voor het nivo van de heffingen. Principieel Het kollege van Bruinisse is der halve van mening, dat de konklusie gerechtvaardigd lijkt, dat g.s. het standpunt van het waterschap prin cipieel wel juist achten, maar het om politieke redenen niet kunnen hono reren, met het oog op de door de sta ten der provincie aanvaarde milieu technische nota. De gemeenteraad is echter van me ning, dat de milieu-technische toestand binnen het gebied van het waterschap Schouwen-Duiveland aanvaardbaar en verantwoord is, bo vendien voldoet aan de gestelde ei sen ten aanzien van de lozing van het effluent en verzoekt derhalve het besluit van g.s. te vernietigen. NIËÜWERRERK, 3-7. Zaterdag werd op initiatief van de Nieuwer kerkse middenstand een zeer geslaagde braderie gehouden. In de Kerkring stonden vele kramen op gesteld van plaatselijke onderne mers, maar ook van gastverenigin- gen. Vertegenwoordigd waren o.a. Greenpeace, Rode Kruis, Welfare werk, Sophiavereniging, Amnesty International, Lionsclub, Stichting „Woord en daad", de S.O.S. Wereld handel. Verder was er een viswagen, enkele kraampjes met antiek en een stand van de Rabobank. Onder lei ding van een aktieve, alom bekende Nieuwerkërker draaide ook het Rad van Avontuur op volle toeren en wer den vele leuke prijzen gewonnen. Expositie In de toren was een expositie inge richt met werkstukken van leden van de Teken- en Schilderklub uit Nieuwerkerk. Het weer droeg er zaterdag zeker toe bij, dat zeer veel mensen, zowel regio-bewoners als toeristen deze braderie bezochten. Voor de deelne mers betekende dat een goede ver koop en voor het dorp een gezellige dag waar met plezier op teruggezien kan worden. Op de foto: de stand van de vrijwil lige brandweer van Duiveland. die ook op deze braderie vertegenwoor digd was. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BRUINISSE. Burgemeester T. C. Hekman stelt met een druk op de knop van de volautomatische meeltoevoer, de nieuwbouw van bakker D. Spelt in be drijf. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Hiervoorafgaande hield de heer Hekman een toespraak waarin de burge meester zei met vreugde vast te stellen dat er nog middenstanders met moed en ondernemingsgeest zijn, die in durven te spelen op de ontwikkelingen en mogelijkheden die er in Bruinisse nog liggen. De bouw is in goede harmonie met het gemeentebestuuur tot stand ge komen, ook al moest er weieens ste vig worden onderhandeld. „Ik hoop", aldus Hekman, „dat na de ve le negatieve opmerkingen over het door de gemeente gevoerde mid- denstandsbeleid, dit gebeuren als een positieve daad wordt be schouwd". Hekman doelde hier op de verbetering aan de Lange Ring, on der meer het aanleggen van parkeer- mogelijkheden, door het gemeente bestuur bewerkstelligd. Begrip De heer Hekman zei er begrip voor te hebben, dat het in deze tijd met een neergaande ekonomie „om de drommel niet meevalt een bedrijf aan te passen en op peil te brengen c.q. te houden. Anderzijds blijf ik van mening, dat in onze gemeente de vele mogelijkheden nog niet ten vol le zijn benut, die de rekreatieve ont wikkelingen bieden. Ik geloof niet in de verhalen, als zou de middenstand van Bruinisse geen profijt heben van de rekreatie", hield de heer Hekman zijn talrijk gehoor voor. Konsumenten belang De trotse eigenaar D. Spelt dankte de burgemeester hartelijk voor de openings-ceremonie, maar meer nog voor de waarderende woorden aan het adres van de middenstand. Ook was Spelt zeer ingenomen met de verbeteringen van de Lange Ring in het kader van het „Komplan". Met nadruk stelde Spelt, dat ook de kon- sument belang heeft bij het rekrea tieve gebeuren in en om Bru: de nieuwbouw steunt onder meer op de rekreatie-poot. De klanten van bak ker Spelt varen er (mee) wel bij. Vervolgens leidde Spelt het kolle ge van b en w plus de raadsleden rond in zijn nieuwe domein, daarbij uitleg gevend aan (voor leken) inge wikkelde apparatuur. Het is duide lijk: de takkebossen zijn verdwenen. Daarvoor in de plaats staat nu een modern „fornuis", met diverse bak- lagen en een capaciteit van om streeks 3500 broden per dag, aan gevuld met duizenden stuks „klein- brood". De ouderwetse meelbaal verdween en maakte plaats voor een volauto matische meel-silo. Het kneed- en op- bolwerk werd overgenomen door uit gekiende machines. Warme Bakker Toch iegt Spelt (terecht) de nadruk Eenmaal in school sprak de voor zitter van het schoolbestuur, de heer M. Braam, hartelijke woorden aan het adres van „juf". De Reus, voor het vele werk dat ze voor school en kinderen deed, en wenste haar Gods rijke zegen toe. Ook het hoofd van de school, de heer G. R. J. van Heuke lom roemde het werk van de af scheidnemende en overhandigde haar „namens alle geledingen van de christelijke school te Nieuwerkerk" een gouden collier met hanger. Leer lingen speelden het A.B.C.-spel, met voor elke letter een lied of kado voor hun scheidende „juf". Konklusie van de kinderen: „Wat een pech, onze juf gaat weg". Aangrijpend Bij een feest, ook al betreft het een afscheid, hoort een traktatie, waarna mevrouw De Reus bedankte voor het vele goede dat ze met haar echtge noot deze dag had mogen ondervin den. Het had haar allemaal „aange grepen". Het deed haar zichtbaar goed, dat in de liedjes en gedichten zoveel her inneringen werden opgehaald aan de belevenissen op school. Tot slot wenste ze de school en de kinderen het allerbeste: Gods rijke zegen, toe. Op dezelfde dag (vrijdagavond) was er in de grote zaal van het dorps huis een afsch'eids-receptie, waar leerlingen, oud-leeriingén, -familieled- den, vrienden en kennissen de schei- SCHO UWEN-D UI VELAND Applicatie-kursus Aan de Rijks Pedagogische Acade mie te Middelburg slaagden de vol gende kandidaten voor de applikatie-kursus. Zierikzee: J. S. M. Bos, M. M. van Dam-Parle vliet, M. Speelman- Nooijen en W. Zwart-de Weerdt. Re- nesse: N. H. Koopman en H. A. Wak- kee. Brouwershaven: A. E. van Dienst en L. W. van der Mark-de Bruyn. Nieuwerkerk: W. P. Gaander- se. Burgh-Haamstede: A. Karstens- dende „juf" verrasten met bloemen, kado's en allerhande kado-bonnen. In een gezellige sfeer werden herin neringen opgehaald uit de 26-jarige periode dat mevrouw De Reus de school diende. Tot slot kan nog worden gemeld, dat per 16 augustus in haar plaats is benoemd mej. J. van de Werken uit Waddinxveen. ZIERIKZEE. Buurtvereniging ..Brede Bagijn" organiseerde zaterdag een kin derfeest met onder meer een levend ganzenbordspel. Eén der opdrachten was je eigen naam vormen met letters uit de krant. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3