Bruinisse verwelkomt de verse mossels tijdens traditionele visserijdagen SLEUTEL OPLOSSING PROBLEEM LIBANON LIGT BIJ V S. Arrestaties bij bezetting bunker in Kloetinge Van Agt in Egypte: Rode Kruis mag Beiroet niet in De Graaf stelt inkomens vrije beroepen vast Mosselseizoen geopend Van donderdag 15 tot zaterdag 17 juli B. en w. Amsterdam: Te weinig politie bij Stopera-rellen Bedrijfsleven eist ordehandhaving Rechercheurs meldden zich kollektief ziek Bloedproef van de haan AGENDA ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 CAIRO, 6-7. Het is premier en minister van buiten landse zaken Andries van Agt maandag tijdens de eerste dag van zijn driedaags bezoek aan Egypte duidelijk ge worden, dat de sleutel tot de oplossing van de krisis in Libanon ligt bij de V.S. Zijn drie Egyptische gesprekspartners, president Mohammed Hosni Mouba- rak, premier dr. Fouad I Mohieddin en minister van buitenlandse zaken Ka- mal Hassan Ali, legden er de nadruk dat geen zelfstandige rol voor de tien lidstaten van de E.G. is weggelegd in het nemen van initiatieven voor vrede in het Midden-Oosten. Slechts druk van de tien op de V.S. en zo op Israël kan lei den tot vrede. Van Agt zegde toe die druk te zul len uitoefenen. Nederland zal als een van de tien lidstaten van de gemeen schap in gesprekken met de V.S. en JERUZALEM. In de maand juni hebben 70.000 buitenlandse toeristen een bezoek gebracht aan Israël. Dit betekent een daling van 20 procent van het gebruikelijke bezoekersaan tal. BEIROET/PARIJS, 6-7. Rechtse Libanese strijders hebben maandag een konvooi van het Rode Kruis de toegang tot West-Beiroet ontzegd. Ze beriepen zich daarbij op een bevel van het Israëlische leger. Het ging om vier auto's. Eerder waren al 14 vrachtwagens met verse groente en ander voedsel teruggestuurd. De strijders zeiden bevelen van de Israëliërs op te volgen omdat die an ders zelf „douanier" zouden gaan spelen en geen gewone mensen meer zouden doorlaten. De rechtse christe lijke milities in Libanon willen, net als de Israëliërs, dat de Palestijnse bevrijdingsorganisatie uit het land verdwijnt. Zij droegen ook bij aan de blokkade van West-Beiroet door te zorgen dat geen enkele Palestijn er uit kon. Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, deelde maandag in Parijs mee de bevolking van West- Beiroet van drinkwater te willen voorzien. De Israëliërs hebben de water- en de stroomtoevoer naar het stadsdeel afgesloten. DEN HAAG, 5-7. Minister De Graaf van sociale zaken gaat voor huisartsen, tandartsen, apothekers, fysiotherapeutenoefentherapeuten cesar/mensendieck, logopedisten en verloskundigen voor 1982 een aan vaardbaar inkomen vaststellen dat gelijk is aan het voorlopige normin komen zoals dat al gold. Het norminkomen is gebaseerd op een vergelijkbaar ambtelijk inko men. Het voorstel betekent dat de ge noemde vrije beroepsbeoefenaren de koopkrachtontwikkeling van de ver gelijkbare ambtenaren volgen. Zijn plannen voor de medische specia listen wil de minister voor het eind van het zomerreces van de Tweede Kamer bekendmaken. Instemming De betrokken organisaties van vrije beroepsoefenaren hebben met het voornemen van De Graaf in gestemd, zo heeft hij de Tweede Ka mer laten weten. In het voorlopig norminkomen en daarmee in het aanvaardbaar inko mensniveau is een toeslag van voor alsnog 45 procent opgenomen omdat de vrije beroepsbeoefenaar anders dan de ambtenaar zelf zijn premies voor volksverzekeringen moet beta len, niet kan profiteren van de socia le verzekeringen voor werknemers en zelf zijn pensioenpremie betaalt. ZON- EN MAANSTANDEN 7 juli Zon op 5.28, onder 22.00 Maan op 22.59, onder 6.18 8 juli Zon op 5.29, onder 22.00 Maan op 23.32, onder 7.19 Laatste Kwartier: 14 juli (5.47) EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 5.11 17.06 10.34 22.58 HOOG- Zierikzee 7 juli 8 juli 5.42 17.30 11.07 23.36 Springtij: 8 juli HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 6-7. Het K.N.M.I. deelt mede: Een gebied met veel bewol king en af en toe regen trok dinsdag over ons land naar het oosten. Daar na komt het weer geleidelijk onder invloed van een in betekenis toene mend gebied van hoge luchtdruk. Woensdag zullen er eerst nog wolken velden zijn, maar het blijft droog en geleidelijk komen er meer opklarin gen. De temperatuur komt morgen met circa één en twintig graden al op een wat hoger niveau. De wind wordt morgen veranderlijk, windkracht 3 of minder. De temperatuurstijging zet zich in de komende dagen nog voort, waarbij echter tegen het einde van de week de kans op buien met enige afkoeling groter wordt. met Israël aandringen op een eervol le aftocht van de P.L.O. uit West- Beiroet en een oplossing van het Pa lestijnse probleem. Dit is volgens de Nederlandse bewindsman niet alleen in het belang van Palestijnen, maar evenzeer in het belang van het hele Westen, Europa en de V.S. Israël overvraagt „Israël overvraagt op het moment", aldus Van Agt. „Mijn gesprekspartners hebben mij ver teld, en ik ben het daar mee eens, dat wanneer er geen oplossing komt voor het Palestijnse probleem er een uit barsting zal volgen van terrorisme, van een omvang en een intensiteit zo als de wereld die nog niet heeft ge kend". De Nederlandse premier en mi nister van buitenlandse zaken vindt dat het Frans-Egyptische voorstel tot een oplossing voor de krisis in Liba non niet wezenlijk verschilt van de verklaring die de tien vorige week in Brussel hebben uitgegeven na de Eu ropese raad. „Ik zou gezien het feit dat Frank rijk deel uitmaakt van de tien ook mijn goede humeur hebben verloren als Frankrijk individueel met een ander standpunt was gekomen", al dus Van Agt. „Belangrijk is echter dat ook de Egyptenaren ervan uit gaan dat dat voorstel niets kan bete kenen zonder coördinatie en consul tatie met de Verenigde Staten". Weinig tijd over De krisis in Libanon heeft zoveel van de tijd van de bewindslieden ge vraagd dat men nauwelijks aan bila terale problemen is toegekomen. Ne derland heeft gevraagd om een spoe dige ratifikatie door Egypte van de wegvervoersovereenkomstDeskun digen uit de delegaties van beide lan den praten daarover. Ook is gespro ken over de moeilijkheid die lucht vaartmaatschappijen hebben gelden uit Egypte over te maken. Egypte heeft al iets gedaan maar het tempo moet hoger worden. Van Agt heeft echter geen hoge verwachtingen van het resultaat. WARSCHAU. Een gepensioneerd echtpaar uit Wroclaw is tot een voor waardelijke gevangenisstraf veroor deeld omdat het de gezochte „extre mistische" vakbondsaktivist Jozef Pinior onderdak had verschaft. De man kreeg een jaar, de vrouw acht maanden. BRUSSEL. De Franse staalbedrij ven zijn niet verplicht om, zoals hun konkurrenten in de andere landen van de E.G., hun prijzen te verhogen. Maar die uitzondering geldt slechts voor het staal dat afgezet wordt op de Franse binnenlandse markt. Bo vendien mogen de Franse producen ten hun aandeel op de Franse binnen landse markt niet verhogen. STOCKHOLM. In Guatemala zijn sinds op 1 juli de uitzonde ringstoestand van kracht is, bijzon dere tribunalen aan het werk, die zich bezighouden met de berechting van tegenstanders van het huidige bewind. Naar de Zweedse vertegen woordiger van Amnesty Internatio nal, Bo Lindblom, in Stockholm mee deelde, worden degenen die ter dood worden veroordeeld, onmiddellijk terechtgesteld. GOES, 6-7. De politie van Goes heeft in de nacht van maandag op dinsdag drie leden van de aktiegroep Onkruit gearresteerd, die probeerden een bun ker in Kloetinge (gemeente Goes) in Zeeland binnen te dringen. In de bunker is het provinciaal militair commando van de landmacht gevestigd. Een aantal andere aktievoerders wist de bunker wel binnen te komen en heeft zich daar verschanst. De po litie van Goes was gewaarschuwd omdat bewoners vuur in de omge ving van de bunker hadden gezien. Dat vuur bleek afkomstig te zijn van het openbranden van een toegangs deur. De Koninklijke Marechaussee en de landmacht hebben inmiddels de taak van de politie overgenomen. Verklaring De aktiegroep Onkruit zegt in een verklaring deze bunker te hebben ge kozen omdat bunkers een belangrij ke plaats innemen in de voorberei dingen die militairen en overheden treffen voor een kernoorlog. Al die voorbereidingen vinden in het geheim plaats, aldus Onkruit. Die geheimhouding die de overheid en de militairen zo zorgvuldig verde digen, wil de aktiegroep doorbreken en openbaar maken, aldus de verkla ring. In dezelfde verklaring wordt gesproken van een tweede mislukte bezetting, dezelfde nacht, van de kringkommandobunker van de B.B. aan de Memlingstraat in Amster dam. De Amsterdamse politie heeft daar twee arrestaties verricht. Ver dere mededelingen kon de politie hierover niet doen. BRUINISSE, 5-7. Volgende week zijn de verse mosse len weer overal verkrijgbaar. Het belooft een prima mosselseizoen te worden want volgens de kenners is de kwaliteit van deze schelpdieren dit jaar uitstekend. In Bruinisse worden de eerste mossels ieder jaar zeer feestelijk „verwelkomd" tijdens de visserijdagen 15,16 en 17 juli Donderdag 15 juli om twee uur zul len deze visserijdagen officieel wor den geopend door burgemeester T. C. Hekman van Bruinisse. Deze dagen staan - allicht - in het teken van de visserij, maar ook sportieve evene menten staan op het programma. Wielerronde Donderdag 15 juli start om 16.30 uur voor liefhebbers de Ronde van Bru over 50 kilometer, 's Avonds, om 18.30 uur komen de amateurs aan bod die een parcours van 100 kilometer kunnen afleggen. Start en finish zijn op de Dorpsweg. Vrijdag 16 juli zal in het dorp een gezellige braderie staan opgesteld. Tijdens deze markt zal 's middags om 14.00 uur de bekende organist Arjo de Koning optreden. Een half uur la ter kan men genieten van de populai re groep „De Havenzangers" die, hoe kan het ook anders, op de kade een show weggeven. Zaterdag 17 juli volgt de „topper" de visserijdagen: een grootse vloots- how van de Bruse visserboten. Voor zover er plaats is, kan iedereen gratis meevaren op de gepavoiseerde sche pen. De vereniging tot bevordering der Zeeuwse Visserij Belangen „Zevibel" houdt deze dag de Reünie van de mosselsektor. Deze reünie wordt 's ochtends in het dorpshuis gehouden. Aansluitend hierop wor den leden en genodigden officieel ontvangen door het kollege van bur gemeester en wethouders van Brui nisse. Voor deze groep bestaat even eens de mogelijkheid 's middags in te schepen om deel te nemen aan de vlootshow. Men kan om half twee inschepen en om twee uur vertrekken de schepen uit de Bruse haven. Muziek is er ook. De muziekverenigingen „Nu met Ho pe" en „Oefening en Uitspanning" verzorgen de muzikale om lijsting. Mosselkoningin Traditioneel tijdens deze visserij dagen is het benoemen van een mos selkoningin. Zij neemt een deel van de presentatie op zich en verder geeft zo'n benoeming een extra feestelijk tintje aan dit evenement. Tijdens de visserijdagen bestaat er natuurlijk volop de mogelijkheid ge kookte mosselen te nuttigen. Verder kan men op het parkeerterrein ach ter de Rabobank een barbecue- maaltijd gebruiken. De vlootshow verleden jaar. Ook dit jaar belooft het weer een traditioneel mosselfeest te worden. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode' AMSTERDAM, 6-7. De leiding van de Amsterdamse politie heeft zater dag de politie bij de ongeregeldheden op de bouwplaats van de Stopera te ruggetrokken, omdat het niet uit gesloten kon worden geacht dat de politie gezien het beperkt aantal aan wezige politiemannen zou moeten schieten. Dit staat in een verklaring van het kollege van b. en w. van Amsterdam, die maandagavond is uitgegeven. De loco-burgemeester kwam daar na tot hetzelfde oordeel, aldus de ver klaring. Volgens het kollege heeft de politie aanvankelijk nog geprobeerd gewelddadigheden te voorkomen. Omdat het een gewone demonstratie was en er geen aanwijzingen waren dat er vernielingen zouden worden aangericht, was besloten gewone po litie in te zetten, aldus de verklaring. AMSTERDAM, 6-7. De uit de hand gelopen anti-Stoperademonstratie van afgelopen zaterdag, en vooral het uitblijven van enig politie-optre- den tegen de daarbij aangerichte ver nielingen, hebben het Amtserdams bedrijfsleven met verontwaardiging vervuld. De Kamer van koophandel schrijft maandag in een telex aan de burge meester „met verbijstering" kennis te hebben genomen van de gang van zaken. De kamer noemt het „onaan vaardbaar" indien het waar is dat de waarnemend burgemeester de politie instrukties heeft gegeven zich van in grijpen te onthouden, een dergelijke houding van de overheid is boven dien uitermate schadelijk voor de re putatie van Amsterdam in binnen- en buitenland, meent de Kamer van Koophandel. AMSTERDAM, 5-7. Vrijwel de ge hele afdeling recherche van het poli tiebureau Warmoesstraat in Amster dam (circa 28 man) heeft zich maan dagmorgen ziek gemeld. Behalve de chef van de recherche, hoofdinspek- teur Heesters, verschenen slechts twee brigadiers, een adjudant en een inspekteur op hun werk. Hoewel de rechercheurs hun aktie niet nader hebben gemotiveerd, bestaat er bij Heesters weinig twijfel over de achtergrond van het kollek tief ziekteverzuim? Het feit dat van hogerhand paal en perk is gesteld aan het aantal toegestane overuren, is vermoedelijk de druppel geweest die de emmer deed overlopen. De maatregel werd vorige week geno men wegens geldgebrek. DEN HAAG, 6-7. De bloedproef als bewijsvoering voor dronkenschap moeten worden afgeschaft. Daarvoor in de plaats moet het alkoholpercen- tage in iemands lichaam worden ge meten met een ademanalyse apparaat. Dit staat in een advies van de per manente kontaktgroep verkeersvei ligheid, een overlegorgaan waarin onder meer andere vertegenwoordi gers van politieorganisaties, Veilig Verkeer Nederland, de ANWB en de ministeries van verkeer en wa terstaat, justitie, binnenlandse za ken en volksgezondheid zitten. Het advies zal worden aangeboden aan de ministers Zeevalking van ver keer en waterstaat en de De Ruiter van justitie. Een woordvoerder van het ministerie van verkeer en wa terstaat heeft dit dinsdag meege deeld. Doelmatiger De ademtest stelt de politie in staat de alkoholkontrole sneller en doel matiger uit te voeren. De bloedproef zou nog wel beschikbaar moeten blij ven voor mensen die niet krachtig ge noeg kunnen blazen, zo staat in het advies. Woensdag 7 juli Zierikzee Poppentheater „Al te Klein", pop penspel „Lodewijk, de lachende leeuw", St. Domusstraat 24, 14.30 uur. Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. Bruinisse De Pul. Jeugddisco wedstrijd yo- thurt eten. 18.30 uur. Zaterdag 10 juli Haamstede Parkeerterrein Geref. Kerk. Kerk mis. 10.00 - 17.00 uur. Maandag 12 juli Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Dinsdag 13 juli Burgh-Haamstede Start avondfietsdriedaagse bij sport park Van Zuyen. 19.00 uur. Renesse Start VW-kantoor. Avondfietsdrie daagse. 19.00 uur. Woensdag 14 juli Zierikzee Poppentheater „Al té Klein", pop penspel „Lodewijk, de lachende leeuw", St. Domusstraat 24, 14.30 uur. Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. Renesse Start VW-kantoor. Avondfietsdrie daagse. 19.00 uur. Donderdag 15 juli Haamstede Ring Promotion. Groots opgezette braderie met vele demonstraties en evenementen. Van 10.00 tot 18.00 uur. Tevens om 15.00 uur dia-serie „De banken zijn hard" in de Ned. Herv. Kerk. Renesse Start VW-kantoor. Avondfietsdrie daagse. 19.00 uur. Vrijdag 16 juli Bruinisse Visserijmuseum, Molenstraat. Offi ciële opening door de heer S. A. Ju- melet. 15.00 uur. Maandag 19 juli Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Dinsdag 20 juli Dreischor Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart. 20.00 uur. Woensdag 21 juli Zierikzee Poppentheater „Al te Klein", pop penspel „Lodewijk, de lachende leeuw", St. Domusstraat 24, 14.30 uur. Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. Maandag 26 juli Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Dinsdag 27 juli Dreischor Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart. 20.00 uur. Woensdag 28 juli Zierikzee Poppentheater „Al te Klein", pop penspel „Lodewijk, de lachende leeuw", St. Domusstraat 24, 14.30 uur. Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. Donderdag 29 juli Haamstede Ring Promotion. Groots opgezette braderie met vele demonstraties en evenementen. Van 10.00 tot 18.00 uur. Tevens om 15.00 uur dia-serie „De banken zijn hard" in de Ned. Herv. Kerk. Scharendijke Gemeentehuis. Vergadering gemeen teraad. 19.30 uur. Zaterdag 31 juli Scharendijke Parkeerterrein jachthaven hoek de Bout. Zeepkistenrace. 14.00 uur. Maandag 2 augustus Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Dinsdag 3 augustus Dreischor Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart, m.m.v. sopraan me vrouw M. N. Coumou-Groenendijk. 20.00 uur. Woensdag 4 augustus Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatia „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774, (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2