Centraal platengebied krijgt overwegend natuurbestemming EXPEDITIESCHIP DE PLANCIUS VOND ZEVENTIENDE EEUWS WRAK VAN DE V.O.C. IN HET KANAAL DE ZIERIKZEESCHE COURANT Raad Brouwershaven Thee duurder Drie Zierikzeeënaars aan boord ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij Wh Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 6 juli 1982 138ste jaargang Nr. 23142 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Visserij-(mossel)dagen Bruinisse BROUWERSHAVEN, 5-7. Noordgouwe zal waar schijnlijk binnenkort door het ministerie van crm wor den aangewezen tot beschermd dorpsgezicht. Deze ver wachting sprak burgemeester C. Slabbekoorn, maanda gavond tijdens de raadsvergadering uit, nadat de raadsleden het bestemmingsplan Noordgouwe Kom had den vastgesteld. In dit plan wordt al rekening gehouden met die eventuele aanwijzing en zodoende staat het mi nisterie niets meer in de weg om Noordgouwe spoedig te bestempelen als beschermd dorpsgezicht. De gemeente Brouwershaven acht dit wenselijk om het karakteristieke dorpsgezicht van Noordgouwe in stand te houden. Bijzondere maatre gelen of eisen, bijvoorbeeld ten aan zien van bebouwing (hoogte, gevel- vorm, kleuren etc.) zijn in het bestemmingsplan vastgelegd. Buitendijks gebied De raad ging eveneens vlot ak koord mef het voorstel van het kolle ge een voorbereidingsbesluit vast te stellen voor het Buitendijks gebied Brouwershaven. Dit betreft o.a.: het eiland Dwars in de weg, Sta- persplaat, Veermansplaat en Slik ken van Zonnemaire. Twee jaar geleden heeft de toenma lige Stuurgroep Grevelingenbekken een werkgroep ingesteld, die als taak heeft een Programma van Eisen op te stellen voor de diverse deelgebieden (platen, schorren) in de Grevelingen. Wethouder Ph. J. van Ast, voorzit ter van deze werkgroep vertelde dat dit rapport waarschijnlijk in septem ber aan de raadsleden zal worden aangeboden, waarna het kan dienen als uitgangspunt voor het bestem mingsplan Buitendijksgebied. VVD fraktievoorzitter de heer J. K. Goemans vroeg zich af of er nog spektakulaire uitspraken worden ge daan in dat rapport. De wethouder vertelde dat dat niet het geval zal zijn. „Het centrale platengebied zal overwegend een natuurbestemming krijgen, hetgeen echter nog niet wil zeggen dat dit gebied dan niet meer toegankelijk zal zijn voor rekrean- ten". Als voorbeeld gaf hij de Slik ken van Bommenede, die voor re- kreanten niet aantrekkelijker zullen worden gemaakt door bijvoorbeeld Advertentie een verharde toegangsweg. Het zal in de bestaande situatie in beperkte mate mogelijk blijven dit gebied te betreden". Raadslid de heer C. van Sluis vroeg zich af of de overnachtingen op deze platen-eilanden niet uit de hand zul len lopen, omdat er op deze eilanden geen sanitaire voorzieningen zijn. „Het gevolg daarvan is, dat rekrean- ten met pleziervaartuigen alleen de haven van Brouwershaven binnenlo pen om gebruik te maken van de dou ches en toiletten. Daarna vertrekt men weer om (gratis) op de eilanden te overnachten. Wordt hier iets aan gedaan?", was zijn vraag. Tellingen De heer Van Ast antwoordde, dat dit jaar tellingen zullen worden ver richt van het aantal overnachtingen op de eilanden. Verder deelde hij mee dat op het kunstmatige eiland Archi pel sanitaire voorzieningen zullen worden aangebracht. Bestuursschool Zeeland Slechts één raadslid, de heer J. J. Klaasse (CDA), pleitte voor de ver huizing van de Bestuursschool Zee land van Goes naar Kapelle. De Bestuursschool is sinds enkele jaren gehuisvest in een aantal nevenruim ten van een kerkgebouw te Goes. De ze zijn echter van tijdelijke aard. Het bestuur van de school heeft daarom verzocht naar een permanen te huisvesting. In Goes werd dit niet gevonden, terwijl de gemeente Ka pelle een schoolgebouw te koop aan bood. De kosten hiervoor, inklusief ver bouwing, bedragen 375.000,-. Het bestuur van de school besloot dit pand te kopen. De oude haven van Brouwershaven ligt altijd aardig vol met pleziervaartuigen, maar steeds meer watersporters zoe ken goedkopere overnachtingsplaatsen aan de eilanden in het Grevelingenmeer. Over deze ontwikkeling werden vra gen gesteld in de raadsvergadering Brouwershaven. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Dit zat de gemeente Goes blijkbaar toch niet lekker, want bij nader in zien bleek dat de gemeente Goes toch een schoolgebouw kon aanbieden voor de prijs van 250.000,-. Toch Kapelle De Bestuursschool wil echter geen gebruik maken van deze aanbieding en blijft bij het besluit de school in Kapelle te vestigen. Voordat het Al gemeen Bestuur van de Bestuurs school een definitief besluit kan ne men, moeten de deelnemende ge meenten worden gehoord. Zowel de PvdA-fraktie als de VVD- fraktie en CDA-raadslid de heer C. van Sluis keurde de handelswijze van de gemeente Goes, af, maar zij waren wel van mening dat de Bestuursschool in Goes gehuisvest moet blijven. „Dit is een goedkopere oplossing en Goes ligt centraler dan Kapelle", aldus de raadsleden. Al leen de heer Klaasse stemde voor de aankoop te Kapelle omdat dit pand meer mogelijkheden zou bieden voor deze school. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. ROTTERDAM. De Rotterdamse narcoticabrigade heeft de afgelopen week vijf Turken en drie Nederlan ders gearresteerd wegens het smok kelen van en handel in heroïne. De politie denkt met deze aanhoudingen opnieuw een belangrijke heroïnelijn vanuit Turkije naar ons land te heb ben opgerold. Tijdens het onderzoek werd twee kilogram heroïne met een „marktwaarde" van een half miljoen gulden in beslag genomen. AMSTERDAM, 6-7. Woensdag a.s. gaat de konsumentenprijs voor thee omhoog met 5 cent per pakje van 100 gram. De verhoging is een gevolg van de gestegen grondstoffenprijzen en andere kostenstijgingen, aldus de Vereniging van Nederlandse Koffie- branders en Theepakkers. Met het ministerie van ekonomi- sche zaken heeft overleg plaatsge vonden. ZIERIKZEE, 5-7. Het expeditie-schip Plancius kwam zondag de haven van Zierikzee binnen, na een verblijf van twee maanden in het Kanaal. In deze belangrijke scheepvaartroute heeft de zestien-koppige bemanning van de Plancius gezocht naar een van de in de zeventien de eeuw vergane schepen van de Verenigde Oostindische Compagnie. Na anderhalve maand zoeken werd het wrak gevonden, wat erg snel is in expeditie-kringen vol gens de Zierikzeeënaar Hans Mazee. T Ue Plancius meerde zondagmiddag aan 't Luitje af. Voor enkele bezoekers was er gelegenheid een kijkje aan boord te nemen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Samen met Flip Fierens en Lou v. d. Werve, beiden ook uit Zierikzee, maakte hij deel uit van de beman ning. Vandaag, dinsdag, vertrekt de Plancius naar Stellendam, waar het tot de volgende expeditie blijft lig gen. Op 25 april vertrok het dertig jaar oude schip voor de reis naar het Ka naal. Een paar jaar geleden werd de vroegere loodsboot aangepast tot expeditie-schip. Op de plaats van bestemming werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd, met als doel de exakte positie van het wrak te be palen. Na het voltooien van deze eerste fase moet de situering nog in kaart worden gebracht en pas daarna kunnen de duikers aan het werk om de vermoedelijk aanwezige oude munten naar boven te halen. Sonar Na anderhalve maand vierentwin tig uur per dag zoeken werd het wrak gevonden. Deze expeditie is alleen maar mogelijk met gebruik van (veel) apparatuur. Van te voren bestond wel een vaag vermoeden van waar het wrak ongeveer moest lig gen, maar het was de taak van de acht experts en de achtkoppige gewo ne bemanning dat precies te bepalen. Met behulp van een onder water ca mera, een sonar, een trekplotter en een elektronisch plaatsbepalingssy steem werd het betreffende gebied systematisch afgezocht. De sonar wordt gebruikt voor het registreren van de zeebodem, elke oneffenheid verschijnt op de aan boord zijnde computer-apparatuur. „We hadden goede spullen aan boord om te zoeken, mede daardoor hebben we het wrak zo vlug gevon den en natuurlijk moet je ook een beetje geluk hebben", vertelt Hans aan boord van de Plancius in de ha ven van Zierikzee. Bemanning De gewone bemanning is bij elkaar gezocht door Hans, die de funktie van technisch manager vervulde. De heren Fierens en v. d. Werf gingen mee als respektievelijk nautisch ad viseur en technisch adviseur. „Tijdens zo'n reis doet elk beman ningslid van alles en daarnaast is iedereen op zijn eigen specialistisch terrein bezig. Het is noodzakelijk dat ieder de wil toont om op een ander terrein te assisteren. Als je met zo'n kleine groep werkt moet je elkaar aanvullen. Op een expeditie is het be langrijk dat je flexibel bent," aldus Hans Mazee. Aan een expeditie gaan maanden van voorbereiden vooraf. Die inten sieve voorbereiding richt zich vooral op het zoekwerk in archieven, dat meestal in de winter gebeurt. De zo mermaanden zijn gereserveerd voor de expedities, omdat deze sterk af hankelijk zijn van de (goede) weer somstandigheden volgens Flip Fie rens. De Plancius is eigendom van de Stichting Plancius Mari-team bv uit Amsterdam en heeft de afgelopen ex peditie naar het Kanaal gemaakt op kosten van een sponsor. Het schip is vernoemd naar de in de zestiende eeuw geboren (1552-1622) theoloog- cartograaf Peter Plancius uit België. Op zijn raad en naar zijn aanwijzin gen hadden de reizen van W. Ba- rendsz. en J. Heemskerk plaats. WA> W* Pt BILT Verwachting tot woensdagavond: Iets warmer Perioden met zon en droog weer; mi nimumtemperatuur omstreeks 13 graden middagtemperatuur van 20 graden vlak aan zee tot 25 graden in het zuidoosten van het land; weinig wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 10 juli: Donderdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 20 Min.temp.: 14 gr. Middagtemp.: 24 gr. Windkracht: zuid 3 Vrijdag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 15 gr. Middagtemp.: 26 gr. Windkracht: zuidoost 3 Zaterdag: Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 16 gr. Middagtemp.: 27 gr. Windkracht: zuidoost 4 Flip Fierens (l) en Hans Mazee aan dek. Vanochtend vertrok de Plancius weer naar Stellendam. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1