HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Cardium gaat eerste mat in proeflokatie Roompot leggen Ernstige explosie van bacterievuur in Zeeland Belangrijk stadium Oosterscheldewerken STREEKMEUWS Nader onderzoek Goese pol< en in 's Heer Arendskerke Avro nachtfilm „De Slang Wat biedt de BEELDBUIS? jeugdjournaal 4 NEELTJE JANS, 5-7. In de proeflokatie in de Room pot, waar de werkzaamheden voor de pijlerdam uitvoe rig worden gestest, voordat ze in praktijk worden ge bracht, heerst bijna kontinu bedrijvigheid. Afgelopen week heeft de mattenlegger de Cardium een afrolproef uitgevoerd met een 100 m lange mat. Gedurende een getij (12 uur en 25 min.) is de mat in het water blijven hangen om de inwerking van het water op de mat de testen. Deze week wordt de mat helemaal afgerold en zal op de bo dem van de Roompot worden gelegd. Na de bouwvakvakantie staat ook de bouw van iet bedieningsgebouw voor de pijlerdam op het programma. Aannemerskonbinatie Dosbouw zal het werk uitvoeren. (Foto: iierikzeesche Nieuwsbode) Na de bouwvakvakantie komt de Cardium opnieuw in aktie om een 200 m lange mat op de bodem te laten zakken. Van de naast elkaar liggende matten worden de kop- en staartbalk verwijderd, zodat de matten voor goed op de bodem in de Roompot zul len blijven. Een woordvoerder van de voorlich ting van de Deltadienst vertelt, dat vervolgens proeven worden genomen met de negatieve overlap. Op de mat van 200 m lengte komen een boven mat van 60 m bij 31 m te liggen, plus twee tegelmatten. In het najaar van 1982, waarschijnlijk oktober begin november, komt het hefschip Ostrea in aktie: dan zal op de matten een pij ler worden geplaatst. 3300 ton steen Op het ogenblik zijn in de Roompot de „Jan Heijmans" en de „Cardium" aanwezig om proeven uit te voeren. De „Jan Heijmans" moet de negatie ve overlap verrichten. Dat wil zeg gen binnen veertig minuten ongeveer 3300 ton steen storten. Vervolgens zuigt het afmeer- ën opschoonponton de Macoma het zand weg en koppelt de DOS I aan de Macoma met behulp van ankerdraden. De DOS I rolt een tegelmat af, waarna de Macoma aan de Ostrea wordt gekoppeld. Uite raard is ook het onderwater inspektie-voetuig de Portunus aan wezig. Ankerdraden In de loop van deze week komen de werkzaamheden aan de elektrische koppeling tussen de Macoma en de DOS I gereed. Dan kan het besturen van de ankerdraden tussen beide vaartuigen worden getest. De DOS I, vroeger een blokkenmattenlegger en door Boele in Bolnes omgebouwd, ar riveerde zaterdag 26 juni op Neeltje Jans. Dinsdag 29 juni werd de DOS in stroomgeul de Schaar aan de Ma coma vastgekoppeld. Dat gebeurde zowel mechanisch als elketrisch. regelmatten Na de bcuwvakvakantie worden er in werkha/en Sophia twee tegelmat ten gemaskt. Medio augustus zullen deze mattei op de proeflokatie in de Roompot vorden afgerold. Een tegel- mat bestaét uit verscheidene beton blokken, de in hoogte variëren. Dat is noodzakelijk, omdat de blokken de oneffenleden op de bodem van de OosterscheHewerken moeten weg werken. Di betonblokken vormen volgens de voordvoerder dus een zo genaamd „:ontra-profiel" van de Oosterschelcebodem. De tegelmat ten zijn 5V2 n breed en 48 m lang en komen op de bovenste funde- ringsmat te lggen. Roonpotsluis Eind augusus begin september worden in de Roompotsluis roldeu ren van 175 ton*eplaatst. Na drie we ken kan er wercverkeer over de deu ren plaatsvindt^. Daarna vindt de oostelijke door\>aggering plaats. In mei 1983 zal de sluis naar verwach ting gereed komer BRUINISSE Afscheid klas 6 „Op Dreef" Vele jaren lang namVi de leerlin gen van klas zes afscieid van de school in de tuin van mester Groene- veld, maar nu ze over zdn prachtige school kunnen beschikkei, gebeurde dat natuurlijk in deze sclbol. De kinderen gebruikteniamen met het personeel de maaltijd. Sen aparte en zeer gezellige gewaarwording, met elkaar eten: „Zouden vie veel va ker moeten doen", was hettommen- taar van de kinderen. Omhcht uur werden de ouders toegesproken door Bodemverontreiniging MIDDELBURG, 3-7. Oriënterend onderzoek naar bo demverontreiniging op de voormalige stortplaatsen bij 's-Heer Arendskerke en in de Goese Polder heeft aan het licht gebracht, dat nader onderzoek van de grond en hfet grondwater noodzakelijk is. In het grondwater rond de voorma lige stortplaats 's-Heer Arendskerke zijn verhoogde gehalten aan lood, to lueen, trichlooretheen, tetrachloore- heen, methylethylketon en extra- hecrbare organische chloorverbin dingen (EOC1) gevonden. Niet helemaal duidelijk kon wor den vastgesteld of de verontreiniging afkomstig is van de stortplaats, om dat de metingen op het referentie punt ook verontreiniging gaven te zien. De gehalten aan methylethylke ton en tolueen zijn naar alle waar schijnlijkheid beïnvloed door de lijm waarmee de peilbuizen zijn gelijmd. Boringen De Grontmij, die het onderzoek heeft uitgevoerd, beveelt voor het nadere onderzoek aan het doen van boringen en bemonstering van het grondwater op tetrachlooretheen en EOC1. Ook wordt geadviseerd bo- demslib in een sloot nader te onder zoeken op zink en organische chloor verbindingen. Verhoogde gehalten aan zink, looi, tetra- en trichlooretheen, methyfc- thylketon en EOC1 werden gekonstt- teerd rond de stortplaats in de Goe«e Polder. Voor het gehalte methyethy'f- keton geldt ook hier dat de lijm vai de peilbuizen van invloed is. De Grontmij beveelt voor nadei onderzoek aan diepe boringen (tot in het pleistocene zand) te doen rond en eventueel op het stort. Langs het stort kan volstaan worden met on diepe boringen ter bepaling van het lood- en zinkgehalte. Als er hoge EOCl-waarden woiden gemeten, dan moet worden nagegaan om welke (groep) organo-chloorver- bindingen het gaat. Zowel de stortplaats bij 's-Heer Arendskerke als die in de Goese Pol der zijn opgenomen in het Zeeuwse programma voor bodemsane-ing 1982. In de dam, die de Oosterschelde nog volledig moest afsluiten was geen sluis gepland, maar wel een uit wateringssluis. Tijdens de bouw van de stormvloedkering was er toch een sluis nodig voor de werkschepen. Die sluis werd in de bouwput Noordland geplaatst. „Toen is de belangrijke beslissing genomen de sluis tegelijkertijd ook geschikt te maken voor het scheep vaartverkeer", zegt de woordvoer der van de voorlichtingsdienst. De afmetingen bedragen 16 m x 100 m en de sluis kent een drempel van 5.70 m - NAP. de feestkommissie, die bestond uit leerlingen van klas zes. Een bonte mengeling van zang, mu ziek en allerlei stukjes die opgevoerd werden, volgde hierna. Voor de Mo delklas oogstte veel sukses. Kin deren die zeiden hoe het moest en de „meester" volgde gehoorzaam de be velen van de kinderen. Na het spektakel van de kinderen volgde de uitreiking van de getuig schriften. Voor ieder kind had hun „meester" een persoonlijk woord. Zo nu en dan klonk duidelijk een gevoel van werkelijk afscheid. Kinderen voelen dan duidelijk dat het echt voor het laatst is, dat ze zolang met dezelfde groep bij elkaar zaten en die tijd is dan voorbij. Aan het eind van de avond nam de voorzitter van het schoolbestuur, de heer H. Schot afscheid van de kinde ren en wees hen op de weg die zij die nen te gaan. „Niet altijd gemakke lijk, maar denk dan nog maar eens terug aan deze fijne zes „jaren" besloot hij zijn toespraak. Bloemen voor het personeel en handen over en weer, besloot deze uiterst gezellige avond. MIDDELBURG Korte tentoonstelling in Kunstenaarscentrum In het Zeeuws kunstenaarscentrum te Middelburg (Molstraat 13) wordt van 10 tot en met 16 juli geëxposeerd - door Jan Zembsch (Middelburg), Harry v. d. Vliet (Rotterdam) en Wil lem Nell (Amsterdam). Jan Zembsch, Harry v. d. Vliet en Willem Nell leerden elkaar enige ja ren geleden kennen toen ze alle drie nog in Zeeland woonden. Van de Vliet exposeerde in die tijd al een maal in het ZKC en startte het „Breestraat 73"-projekt, dat beëin digd werd met een aantal ten toonstellingen in het Cultureel Cen trum ,,'t Hoogt" te Utrecht, waaro.a. ook Zembsch exposeerde. Dit jaar startten v. d. Vliet, Zembsch en de Veerse kunstenaar Adriaan de Regt het Sterrenwacht "- projekt, dat inmiddels bijna achter de rug is. Willem Nell schildert en zeef drukt en brengt het tijdschrift „Hetze" uit. De tentoonstelling in het Z.K.C. bestaat uit een drietal projekten, die als binding hebben dat uitgegaan wordt van hetzelfde formaat stuk ken linnen (A4-formaat). Er wordt gebruik gemaakt van gekombineer- de materialen (verf, steengruis, colla ge, etc.). Het centrum is geopend: di. en do. 10.00-17.30 uur, wo. en vr. 13.30-17.30 uur en zaterdag 10.00-16.00 uur. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND AMSTERDAM. De Amsterdamse Droogdok Maatschappij (ADM) heeft een opdracht van ca. f 8 min gekre gen vari het Amerikaanse Ofshore McDermott Inc. voor de verbouwing en modernisering van de kraanpon ton „DB, 15", aldus een mededeling van ADM. GRONINGEN. Drie hartpatiënten zullen 12 juli vanaf het vliegveld Eel- de naar Geneve worden gevlogen om daar te worden geopereerd. Het is de eerste vlucht uit een serie van zeven tot acht voor totaal ongeveer 25 hart patiënten van het Academisch Zie kenhuis in Groningen. Tot de lucht brug is besloten wegens het tekort aan faciliteiten voor hartchirurgie in het A.Z. in Groningen. De patiënten zullen een operatie aan de kransslag ader van het hart ondergaan. UTRECHT. Vakbonden en werkge vers in de suikerindustrie hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO voor 1982. De CAO, die geldt voor zo'n drieduizend mensen, is volgens de CNV financieel gezien een van de beste die de vakbeweging in dit voor haar zo moeilijke jaar heeft afgesloten. ROTTERDAM. De Rotterdamse politie heeft 300 gevallen van oplich ting, diefstal en heling in Rotterdam- Zuid opgelost. De arrestatie van en kele jongelui bij een inbraak leidde ertoe dat de politie in totaal 27 perso nen aanhield. AMERSFOORT. De Evangelische Volks Partij (E.V.P.) zal aan de Tweede Kamer-verkiezingen van 8 september gaan deelnemen onder aanvoering van mevr. C. Ubels uit Dokkum. Mevr. Ubels (50), die ruim zes jaar gemeenteraadslid is geweest in haar woonplaats, eerst voor de A.R.P. en late voor het C.D.A., werd zaterdag tot lijsttrekster gekozen op het congres van de E.V.P. in Amers foort. ROTTERDAM. De Rotterdamse of ficier van justitie mr. D. Hart heeft bij het Gerechtshof in Den Haag ho ger beroep aangetekend tegen de vrijspraak van een 42-jarige hoofda gent uit Riddekerk, die door hem werd verdacht van het plegen van on tucht met een minderjarige jongen. DEN HAAG. Het ministerie van defensie heeft naar aanleiding van het overlijden van een beroepsser geant, een onderzoek gelast naar de efficiëntie van het gebruik van de rookpot. De rookpot wordt zowel ge bruikt bij het leggen van een rook gordijn, als bij oefeningen waarbij een brand moet worden gesimuleerd. KRIMPEN AAN DE IJSSEL. Het mogelijk wegvallen van de investe ringspremie zeescheepvaart vanaf 1983 zal er vrijwel zeker toe leiden, dat de scheepsnieuwbouw in Neder land zeer sterk zal teruglopen. Bo vendien is bij de rederijen een over gang naar andere vlaggen dan de Ne derlandse („uitvlaggen") onvermij delijk. Daarbij zal hoogwaardige werkgelegenheid voor ons land ver loren gaan. BLEISWIJK (Z.-H.). De bloemen veiling Berkel en Omstreken, die be gin dit jaar in Bleiswijk (Z.-H.) een zeer modern geoutilleerd nieuw ge- bouwenkomplex in gebruik nam - to tale investering 81 miljoen gulden - zit in financiële problemen. Het ver lies over dit jaar, eind vorig jaar nog op een miljoen gulden geschat kan wel tot een paar miljoen oplopen. ROERMOND. De nitrietvergifti- gingsaffaire die eind december 1980 in Venray twee dodelijke slachtof fers heeft geëist na het eten van nassi goreng van Iglo, zal niet leiden tot een strafrechtelijke vervolging van de producent van het betreffende ar tikel. HILVERSUM, 3-7. De Avro is de eerste omroep die op de late zater dagavond een .nachtfilm" gaat uit zenden. Na het besluit woensdag van de raad van beheer van de NOS om de zendtijd op zaterdag met negentig minuten uit te breiden, heeft de Avro voor 10 juli een film op het program ma gezet. Volgens een mededeling van de Avro vrijdag kwam de aankondiging van de NOS wel te laat om de film - ,,De Slang" uit 1974 - nog in het pro grammablad op te nemen. De film van regisseur Henry Verneuil kent in de hoofdrollen onder anderen Yul Brunner, Henry Fonda en Philip Noi- ret. De Slang wordt via Nederland 1 van 23.00 tot 00.55 uur uitgezonden. Dinsdag 6 juli, 21.20 uur, Nederland 2. De berging van de ..Betelgeuse". Een opname tijdens het gigantische werk van de Nederlandse bergers. NED. 2: Het avondprogramma wordt geopend met een verslag van de vandaag verreden etappe in de Tour de France. De bevolking neemt aan dat de gebroeders verdronken zijn na een achtervolging door de Sheriff. Dit is te zien in de aflevering van ,,Dukes van Hazzard". Ray Krebbs treedt in het huwelijk met Donna Duiver in de aflevering van Dallas, en de vete tussen Jock en Mis se Ellie duurt nog onverminderd voort. ,,De berging van dé Betelgeus" is een indrukwekkende dokumentaire van de berging van de gelijknamig Franse tanker. Alice" wordt telefonisch lastiggevallen door een zogenaamde „hijger". Zij voelt zich onbeschermd en zint op een middel om zich in tijd van nood te kunnen verweren. „Bathseba in bad" is de titel van het schilderij dat in de belangstelling staat in het pro gramma „Honderd beroemde schil derijen". DINSDAG 6 JULI NED. 1:15.30 motor sportgala; 16.25 Dr. Doolittle; 16.45 Goud van oud; 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 EO-familiedag 1982; 19.35 De meeuwenkolonie; 20.20 Tus sen twee werelden; 21.37 Journaal; 21.55 De bijbel open; 22.50 Journaal; 22.55 Nieuws voor doven. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 18.30 Tour de France; 18.54 Bereboot; 18.59 Archibald; 19.05 De Dukes uit Hazzard; 20.00 Journaal; 20.27 Dal las; 21.20 De berging van de „Betel geuse": drie in één; 22.10 Televizier; 22.50 De toestand in de wereld; 22.55 Alice; 23.20 Honderd beroemde schil derijen; 23.35 Journaal. VLISSINGEN, 3-7. Zeeland heeft momenteel te maken met een ernstige explosie van bacterievunr, een besmet- I^v»ntien f!eillpman<« telijke bacterieziekte die meidoorns en fruitbomen aan tast. Fruittelers in Zeeland spréken van een regelrechte verlaat ramp voor de natuur en fruitteelt. DINSDAG 6 JULI NED. 1. Allereerst beelden van de in februari gehouden motordriedaag- se in het Rotterdamse Ahoy. „Dr. Doolittle gaat weer op stap" is de ti tel van de film voor de jeugd. In „Goud van oud" zijn o.a. de num mers „House for Sale", „What kind of dance is this" te beluisteren. De EO neemt de uitzending over en wel met een verslag van de EO familie dag 1982. In de film „Tussen twee we relden" wordt Eric gevolgd, die voor een begrafenis van een vriend, die lid was van een Mennonietengemeen schap, naar huis reist. Hij komt in aanraking met een levensstijl die hij niet voor mogelijk had gehouden. Te vens wordt hij verliefd op de dochter van de plaatselijke „oudste", Hazel. Wil hij nader met haar in kontakt ko men dan dient hij zijn levenswijze drastisch te veranderen. In het pro gramma „De bijbel open" wordt ver haald over de vondst van resten van het paleis van Ebla, een verloren ge- gane stad in Syrië. Bedreiging perenrassen Staatsbosbeheer, de natuurbe schermingsorganisaties en de land bouw snoeien en kappen de aange taste bomen waar mogelijk, maar volgens ir. M. C. Mol van Staatsbos beheer blijft het dweilen met de kraan open. De explosie van bacterievuur wordt volgens ir. Mol veroorzaakt door het warme, vochtige weer van de afgelopen weken. De Plantenziek- tekundige Dienst in Zeeland is bezig met het maken van een inventarisa tie van de aangetaste bomen. Intus sen wordt er volgens Mol al konse- quent gesnoeid in de buurt van fruit- bedrijven. Rooien Daar worden in een straal van vijf honderd meter alle aangetaste bo men gerooid en verbrand. Maar ook Staatsbosbeheer en de natuurbe schermingsorganisaties kampen met bezuinigingsmaatregelen, waardoor een grootscheeps aanpakken van het hele probleem achterwege moet blij ven. De fruittelers zijn bang dat door de besmetting erg vatbare perenrassen volledig uit Zeeland zullen verdwij nen. Volgens Mol vormt de ziekte en het verdwijnen van veel bomen niet alleen een bedreiging voor de fruit teelt, maar het betekent ook een ern stige aantasting van het Zeeuwse landschap, dat ondenkbaar is zonder haar meidoornheggen. ROTTERDAM. De fundamentele verschillen van opvatting tussen PvdA en CDA die geleid hebben tot de kabinetskrisis van mei, zijn in vrijwel dezelfde mate nog aanwezig. De PvdA blijft geloven in een sterk gecentraliseerde overheidsaanpak. Bovendien verwijst de PvdA de be perking van het financieringstekort van de overheid naar het tweede plan. Dit zei CDA-voorzitter Buk man zaterdag tijdens de partijraad van het CDA in Rotterdam. HILVERSUM, 5-7. Leontien Ceule- mans, de presentatrice van het jeugd journaal, gaat de NOS verlaten. Dit heeft deze omroeporganisatie vrij dag meegedeeld. Mevrouw Ceule- mans zal in het nieuwe seizoen, dat op 6 september begint, worden ver vangen door een andere presentator of presentatrice, die nog aangetrok ken moet worden. Leontien Ceulemans heeft het jeugdjournaal gepresenteerd sinds het begin van dit programma op 5 ja nuari 1981. Nu het jeugdjournaal twee seizoenen gedraaid heeft, von den de NOS en Leontien Ceulemans het beter om het programma in het nieuwe seizoen door iemand anders te laten presenteren. Daartoe is in goed onderling overleg besloten, al dus de NOS. Vrijdag was de laatste uitzending van dit seizoen van het jeugdjournaal. Na de zomervakantie zal het pro gramma op alle werkdagen worden uitgezonden om 18.50 uur en vanaf I januari 1983 om 18.45 uur. 65 Daarmee moest Maijan Boere het doen, maar onderweg naar huis stede ze vast, dat de moderne jonge mensen geen ontzag meer hadden voor de ouderen. Neem nu Lili In deze tijd verzorgde Flip zijn vrouw weer als vanouds. Hij was, sinds Hannie hem op de hoogte had gesteld van haar aanstaand moederschap, als een blad aan de boom omgedraaid. En ergens deden haar al die kleine at tenties goed. Ze sliep weer naast hem in de grote slaapkamer en liet gelaten alle liefkozingen over zich heen gaan. Doch als ze zijn hand op haar zwel lende buik voelde, ervoer ze het als een profanatie, al onderging ze het zonder er iets van te zeggen. Het enige, wat ze bizonder in hem respekteerde was, dat hij haar verder geheel met rust liet Hoewel de huisarts had gezegd, dat er geen enkel bezwaar was om voorlopig op de oude voet voort te leven, drong Flip in het geheel niet aan, integendeel. Vooral in dit opzicht was hij in haar ogen weer de vroegere, keurige man, die nooit iets zou doen, wat haar onwel gevallig was. Ze begon hem bijna weer sympathiek te vinden, vooral ook om dat hij niet ophield haar met alle moge lijk attenties te verwennen. Ergens trof het haar wel en als hij haar voor zichtig in zijn armen nam en kuste, gebeurde het steeds vaker, dat ze zijn kussen beantwoorde. Dan fluisterde hij haar in het oor „Het komt allemaal wel weer in orde tussen ons. Als de baby er maar eenmaal is, let op mjjn woorden, dan wordt alles opnieuw als vroeger, snoes!" Waarschijnlijk zou ze er zich ten slotte mee verzoend hebben, dat gelei delijk aan de oude, goede verstand houding terug zou komen en ze berei de zich er al op voor, dat ze te zijner tijd, als de baby er eenmaal was, weer een normaal huwelijksleven zou hebben met Flip. Tot die gedenkwaardige a- vond eind september de telefoon ging Ze zaten in de kamer tegenover elkaar. Terwijl Flip verdiept was in een tijd schrift, naaide Hannie aan de uitzet voor de baby, want hoewel Flip haar geld had gegeven om van alles ruim schoots te kopen, had ze er de voorkeur aan gegeven om van alles ruimschoots te makea Ze had er immers alle tijd voor, nu Flip gezorgd had voor een dienstmeisje voor hele dagen? Wat moest ze anders met al haar vrije tijd? Bep nam praktisch al het huiswerk uit handen en ze had er geen zin in om iedere dag op het balkon te gaan zitten zonnen. Bovendien wilde ze ook niet meer autorijden, want stel je voor, dat ze een aanrijding kreeg en ze schrok? Dan zou het op een miskraam kunnen uitlopen en dat wilde ze tot iedere prijs voorkomen. Flip stond automatisch op, nam de hoorn van de haak en meldde zich. „We zegt u? Ja, u spreekt met Boerée. Mijn vrouwO ja, zekereen ogen blik Hij hield de mikrofoon omhoog en keek naar Hannie. „Het is voor jou. Door HENK VAN HEESWIJK een zekere meneer Van Bavelea Nooit van gehoord." Het naaiwerk viel van haar schoot Geschrokken keek ze Flip aaa Van Ba- velen? Gerard?" herhaalde ze. „O, ken je hem?" Maar het volgende moment had ze de hoorn al uit zijn handen gerukt en meldde zich: „Met mevrouw Boefee." Hallo Hannie, liefste, neem me niet kwalijk, dat ik je bel, maarde zaak is ik moet binnen een half uur naar het ziekenhuis Akute blindedarm- onsteking. Waarschijnlijk is het al buikvliesontsteking „Nee hoe kan dat zo ineens?" „O, ik had al weken last van m'n buik, maar ik ga niet voor elk wissewasje naar een dokterStel je voor! Maar vandaag had ik zo'n zware aanval, dat ik het uitgegild heb van de pijn. De dokter is zoeven geweest en maakt opname voor me klaar. Ze komen me binnen een half uur halen. Zeg, Han nie?" „Ja?" „Voor het geval me iets overkomt. Ik heb een poosje geleden mijn testa ment veranderd enneer staat een legaat op jouw naam. Een flink bedrag, hoor je?" Mijn zoon weet ervan en de notaris roept je wel op Praat geen onzin, Gerard, je komt er natuurlijk doorheen. Welk ziekenhuis kom je te liggen?" „Roosendaal Au! VerdSorry, Hannieik heb een spuitje gehad voor de pijn, maar af en toe kan ik wel brullen. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4