Leden Zeeuwse Kunstkring exposeren in Gravensteen Opening zomertentoonstelling beeldentuin en Burgerweeshuis Avondfietsdriedaagse op 13, 14 en 15 juli Duikexpeditie naar oud scheepswrak V.O.C. Voor de twintigste maal STREEKNIEUWS Opening door mr. E. G. Huber ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 5 juli 1982 Nr. 23141 ZIERIKZEE. Direktrice van de Zeeuwse Muziekschool mevrouw Ellengard Jense speelde op schalen van Tessa Braat de zomertentoonstelling in het Bur gerweeshuis open. ZIERIKZEE, 2-7. Voor de twintigste maal een zomer tentoonstelling in en rond het Burgerweeshuis. Vrijdag middag werd dit kunstzinnig gebeuren officieel ge opend. Om alle verwarring uit te schakelen: het gaat nu om de echte traditionele zomertentoonstelling. Los van deze expositie werd enkele weken geleden reeds een overzichtstentoonstelling ingericht met uitsluitend wer ken van het beheerdersechtpaar van het Burgerwees huis: Ad en Tessa Braat in verband met hun jubileum jaar. In de vorm van een samenspraak tussen Ad en Tessa werd de zomer tentoonstelling vrijdagmiddag in het bijzijn van een aantal genodigden ge opend. Aanvankelijk was het de bedoeling in die samenspraak enkele anekdo tes te vertellen uit de periode van de afgelopen twintig jaar, het werd ech ter een vrij gedetailleerd overzicht van hoe de zomertentoonstellingen destijds tot stand waren gekomen en verder werden uitgebouwd. Regentenkamer Zo vertelde het kunstenaarsecht paar dat het besef van de verplichtin gen die het beheer van de Regenten kamer met zich meebracht, leidde tot de inrichting van een expositieruim te met eigen werk tegenover die Re gentenkamer. ,,In 1962 begon het eigen werk een beetje op gang te komen; Ad was toen al twintig jaar bezig", aldus Tessa. De zomertentoonstelling in 1963 bstond uit 38 werken van zeven tiende eeuwse meesters voorname lijk bedoeld voor scholen en bevol king. De Braten gingen ervan uit, dat de toeristen de kosten wel zouden dek ken. Een te optimistische gedachte: het tekort was aanzienlijk, ongeveer drie maanden salaris. Advertentie Dit fraaie beeldje: „Zangkoor" van Adri de Waard heeft ook een plaatsje gekregen in de beeldentuin van het Burgerweeshuis. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) Ad en Tessa werden daar echter niet door verslagen en er volgden an dere tentoonstellingen: China en de Chinese tuin; Afrika, Moderne bron zen, schilderijen van het Rijk en de Kijkkast. In 1967 werd de westgevel van het Burgerweeshuis gedicht tegen regen doorslag. In zee gaan met musea was niet mogelijk toen en de Schouwse kunstenaars kwamen aan bod. Dat betekende naast de entrées ook nog provisie, weer eens wat anders dan de voortdurende tekorten. Kombinatie Na verloop van tijd ontstond de kombinatie Beeldentuin en klein an tiek. Ad en Tessa deden in hun sa menspraak de konstatering dat het leuker is zelf aan huis te verkopen dan met je werken op stap te gaan. Tengevolge van de zomertentoonstel ling hadden ze eigenlijk nooit echt vakantie. Na afloop trekt het echt paar zich terug op een stil plekje om even bij te komen. ,,We zeggen dan tegen elkaar dat we het nu niet meer doen". Het blijft bij die bewering, want na de akelige, koude wintermaanden begint het bij de Braten toch weer te kriebelen en besluiten ze de beeldentuin en de ka mers in het Burgerweeshuis nog een keer in te richten. ,,We hebben ook een beetje de men senziekte gekregen", verraadde de samenspraak. Ad en Tessa verklaar den altijd weer nieuwsgierig te zijn welke mensen aan de bel zullen trek ken. Vriendenkring Het kunstenaarsechtpaar wees met nadruk op de hulp van hun zoons bij het tentoonstellingswerk in en rond het Burgerweeshuis. De zomertentoonstelling hebben Ad en Tessa Braat een echte vrien denkring opgeleverd, maar „we zijn wel bar slecht in het afleggen van tegenbezoeken", deelden ze aan het einde van deze samenspraak mede. Heel origineel was vervolgens het openspelen van de zomertentoonstel ling door direktrice van de Zeeuwse Muziekschool in Zierikzee, mevrouw Ellengard Jense. Zij deed dat op ke ramiek schalen van Tessa Braat. Met de vertolking van het Zeeuws Volkslied en ,,Für Elise" kreeg deze traditionele expositie een waardig begin. Wie de talloze fraaie beeldhouw werken van o.a. Ad Braat, Pieter van Heerden, Ton Koops, Adri de Waard, Jos Oehlen, Gerda van den Bosch, Ti neke Spaan, Gerlinde Lensing, Pie ter D'Hont en Otto Schouten in de beeldentuin en de schalen en vazen evenals het fraaie antiek in het Bur gerweeshuis wil aanschouwen, kan terecht tot en met 5 augustus, van maandag t/m zaterdag van 10.00 -17.00 uur. ZIERIKZEE Opening Toeristendagen Dinsdagochtend 13 juli worden de Zierikzeese Toeristendagen officieel geopend. Loko-burgemeester C. Bij de Vaate zal om tien uur 's ochtends op het Havenplein deze dagen ope nen met het oplaten van enkele dui ven. Aanrijding Mevrouw A. M. v. F.-K. uit Waar de, die zaterdagavond rond 19.15 uur, komende vanaf de Zeelandbrug, bij de stoplichten de Tol, moest wachten voor rood licht, bemerkte dat ze ver keerd stond. Ze reed achteruit en botste op de achter haar staande auto van M. S. uit Heinkenszand. Er ont stond schade aan voor- en achterzijde der auto's. WESTENSCHOUWEN Onvoldoende rechts Op de Kampweg naar de Punt hield de Rotterdammer M. v. A. bij het passeren van hem tegemoet ko mende auto van L. D. uit Zwijn- drecht, niet voldoende rechts waar door schampschade aan beide voer-, tuigen ontstond. SCHARENDIJKE Nachtduikers Het is niet overal bekend, maar voor het sportduiken in de nacht moet men de Meldkamer in Middel burg bellen en de dienstdoende men sen van de R.P. aldaar op de hoogte stellen van het gebeuren. Twee Bel gen hadden daar zaterdagnacht bij het duiken in het Grevelingenmeer niet aan gedacht en kregen een pro ces verbaal. MIDDENSCHOUWEN Vergadering gemeenteraad Donderdag 29 juli wordt een open bare vergadering gehouden van de gemeenteraad Middenschouwen in het gemeentehuis te Scharendijke. BROUWERSHAVEN Geslaagd Johan Hatzmann slaagde voor het diploma M.E.A.O. aan het Delta Col lege te Middelburg. ZONNEMAIRE Bus schampte auto Op de Dijk van Bommenede reed donderdagavond een v. Mook's bus, bestuurd door W. K. uit Brouwersha ven. Deze moest stoppen voor een vrachtauto en toen hij weer optrok, raakte hij net de geparkeerde auto van J. B. uit Zonriemaire. Schamp schade was het gevolg aan beide voertuigen. OOSTERLAND Verkeerregelaar schoot tekort Ter hoogte van de Bult op Rijks weg 18 wilde J. v. d. V. uit Ooster- land zaterdagmiddag het verkeer even stil zetten om een koets, bespan nen met twee paarden deze Rijksweg te laten oversteken. Het verkeer kwam wel tot stilstand maar toen zaten al twee au to's op elkaar. M. J. C. uit Vosselaar was de welwillende stopper, maar de achter hem rijdende F. v. T. zag dit te laat en reed op de Belg. Beide auto's liepen daarbij schade op. Schoolkrant Oosterland met veel informatie Als nummer 2 van de 15e jaargang verscheen weer juist voor de zomer vakantie „De Schoolkrant" het kontakt-orgaan van de openbare HAAMSTEDE Door rood licht Vrijdag reed de militair N. d. H. uit Haamstede bij de stoplichten aan het einde der Noordstraat door het rode licht en werd daarbij gegrepen door een auto, bestuurd door v. G. uit Rot terdam. Met schaafwonden en een be schadigde brommer liep dit ongeluk redelijk goed af. „Spelenkermis" De eerste vijf klassen van de o.l.s. „De Kirreweie" hebben vrijdag voor dit schooljaar afscheid genomen met een spelenkermis. Op het schoolplein waren door de leerkrachten, ouder kommissie en diverse ouders 20 spe len uitgezet en daaraan mochten de kinderen, naar eigen keuze deelne men. Ook de 6e klassers die niet meer te rugkeren waren behulpzaam. Er wa ren sjoelbakken opgesteld, zaklopen was mogelijk, ringsteken, ballen gooien, koekhappen, ringen werpen en een leuke opdracht: jeugdfoto's van de leerkrachten bekijken en dan opschrijven wie het precies waren. Voor achtergrondmuziek zorgde het draaiorgel van M. A. Gieskes uit Zie rikzee en dat bracht een heel leuke sfeer op het schoolplein. Button Prijzen waren er niet, wel kreeg el ke leerling een button die speciaal voor deze dag werd ontworpen. Veel belangstelling was er, en vele ouders en verdere familie kwamen even kij ken naar de prestaties van hun kin deren. Het schoolplein was voor deze dag fraai versierd, kortom een bij zonder aardig afscheid. Namens de gemeente bracht de ambtenaar van onderwijszaken, me vrouw A. C. Houtman een bezoek aan deze, deels door het fraaie weer zo uitstekend geslaagde kennis. Botsing Op de kruising Kloosterweg Ver- tonsweg kwamen zondagmiddag twee auto's met elkaar in botsing. Automobilist P. C. de M. uit Den Haag kwam van de Vertonsweg en wilde de Kloosterweg oprijden. Hij reed echter iets te ver door, waardoor de over de Kloosterweg rijdende wa gen, bestuurd door J. A. L. M. v. L. uit Venlo tegen de voorkant van de wagen van de M. botste. KERKWERVE Kop staart botsing Zaterdagmiddag reed M. F. uit Zie rikzee met zijn auto over de Provinci ale weg richting Zierikzee. Voor het afslaag naar een inrit sorteerde hij voor, gaf richting aan, maar werd van achteren aangereden door een vrachtauto bestuurd door J. v. P. uit Zierikzee. De auto werd aan de ach terzijde geheel vernield, de vracht auto bleek van voren schade te heb ben opgelopen. In Renesse RENESSE, 6-7. Op dinsdag, woensdag en donderdag 13,14 en 15 juli a.s. zal door de evenementenkommissie van de VVV Renesse een avondfietsdriedaag se worden georganiseerd. Voor de deelnemers(sters> is er een keuze mogelijk heid, daar er door de organisatoren voor iedere avond een tweetal routes zijn uitgezet. Zo zijn er drie routes, die; over een afstand van rond de 25 km gaan en drie routes van ongeveer 17 km. Op de eerste avond gaat de tocht via de Laone en Rampweg over de binnen- en buitenweg van de Brou- wersdam via Ellemeet weer terug naar Renesse /25.5 km). De kortere route gaat eveneens via de Rampweg over Scharendijke, Boutlaan, Kapelleweg, Kloosterweg, Weelweg, Krijn Karelsweg en de Moermondsweg (18.2 km). Op de tweede avond gaat de tocht via de J. J. Boeiesweg naar de vuur toren en vervolgens via de Ver tons- kleuter- en lagere school te Ooster land. Ditmaal met een leuke omslag, oranje gekleurd en met een antieke inslag. Op de omslag een opsomming van de verschillende bestuursleden van de school, o.m. van de voorlopige medezeggenschap beide scholen, ver der van de ouderraad Openbare Kleuterschool en de Lagere sphool. Verder vakantieschema's van de beide scholen en schooltijd^. Dan medededelingen betreffendq over blijven op school, enz. Door het bestuur van de ouderraad. jfervol- gens mededelingen van de l^leuter- school van de hand van de hoofd leidsters: mevr. J. van Wesjen-van Dongen, zestien kleuters gaanvan de school en er komen 11 nieuwe eerlin- gen bij. Op 16 augustus start nren met 48 kleuters, 7 meer dan in a gustus vorig jaar. Lagere school Dan volgens nog mededeliijgen be treffende de lagere school. Deïeerlin- gen van de eerste klas wordep op 16, 17 en 18 augustus af zonderlij 1 getest. Op donderdag 19 augustus beginnen alle eerste en tweede klassen de les sen en op maandag 16 augu^'us star ten alle overige klassen. Het hoofd der school, de fcker P. T. Bolkenbaas bedankt in dj school krant de vele mensen, die cd eniger lei wijze medewerking verleenden aan schoolaktiviteiten. Totslot wor den tal van herinneringen an het af gelopen schooljaar opgehaad. weg naar Burghsluis, Plompetoren- weg, Koetenisseweg en Kooimans- weg (26.7 km). De korte route gaat dan via de Vroonweg, J. J. Boeiesweg, Klooster weg, Vertonsweg, Leliëndaleweg. Weeideweg, Kraaiesteinweg, Bou- mansweg, Armhoeksweg, Lagezoom en Roelandsweg terug naar het VVV kantoor (17.2 km). Op de derde en laatste avond doen de wat langere afstandrijders de tocht over Noordwelle, Serooskerke, via de Delingsdijk, Brijdorpe, Looperskapelle en Scharendijke (25.5 km). De kortere afstand heeft een gelij ke route tot Serooskerke waarna het verder gaat over de Oude Zandweg, Ridderweg, Hogeweg, Schelpweg, Kuierdamseweg en Stoofweg (16.2 km). De start is iedere avond te 19.00 uur bij het VVV kantoor waar men ook kan inschrijven. Door de deelnemers, die allen een route beschrijving krij gen, kunnen de tochten in een door een zelf te bepalen tempo worden af gelegd. Voor allen die de tocht met goed ge volg weten te volbrengen is een her innering beschikbaar gesteld. Met nadruk wordt er door de orga nisatoren nog eens op gewezen dat deze avonddriedaagse niet moet wor den gezien als een wielerwedstrijd waarbij het gaat om wie af nu wel het snelst de routes kan afleggen. BRUINISSE Geslaagd Voor Walcherse kust BRUINISSE, 3-7. In het Gemeente museum in Vlissingen liggen enkele vaatjes wijn, opgedoken uit het scheepswrak van het 18e eeuwse koopvaardijschip „het Vliegend Hert", dat eens varend voor de Oostindische Compagnie, Vlissingen als thuishaven had. Een professor uit Utrecht, heeft aan de hand van oude zeekaarten, het wrak dat buiten de territoriale wate ren ligt, gelokaliseerd en ontdekt waar het mogelijk was om de in het ruim opgeslagen wijn naar boven te brengen, daar moet het ook mogelijk zijn om meerdere vondgen van grote historische waarde te $en. Rest van de buit Komende maand ioopt men een deel van de buit bi/nen te hebben, als het weer tenmnste meewerkt, een Engelse Bergiigsvaartuig arri veert deze week il Vlissingen, om zijn werkzaamhedffi aan te vangen. Procedures tussen ie Utrechtse hoog leraar, de Staat cë Nederlanden en de Dienst der Doneinen over de rege ling van het eigeidomsrecht zijn zo goed als beëindigd. Aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam is in de faculteit der Ge neeskunde geslaagd voor het kandi daatsexamen in de Geneeskunde on ze plaatsgenoot de heer Adriaan v. d. - Berge. Eindieest ,,'t Kwettemest" Op het eindfeest van de Openbare kleuterschool ,,'t Kwettemest" wer den allerlei aktiviteiten door de kin deren verricht. Op het programma stond o.a. zelf koekjes bakken, stoelendans en filmpjes kijken. De koekjes werden 's avonds aan de ouders uitgedeeld. De pick-nick, moest in het speello kaal gedaan worden, omdat het juist was gaan regenen, maar het drukte de pret niet. 's Avonds was poppen theater ,,'t Poppenspul" aktief: het sprookje „Sneeuwwitje en Roserood" werd op fantastische wij- ■ze gespeeld door de dames Vrolijk en Verhoeven. In een zeer druk speellokaal geno ten de ouders zowel van het pop penspel als van de opmerkingen van de kleuters. De hoofdleidster, me vrouw L. van Tuyl, richtte afscheids woorden tot de kinderen die naar de lagere school gaan. Deze kinderen kregen een aandenken aan de school waarna een geslaagde dag eindigde. ZIERIKZEE, 2-7. De Zeeuwse Kunitkring heeft plan nen om haar aktiviteiten, momenteel beperkt tot het zomer- en winterseizoen, uit te breiden. Met ingang van het najaar zullen de leden wat vaker bij elkaar komen en gaat de Zeeuwse Kunstkring zich o»k op de commercie richten. Dat deelde de voorzitter mr. E. G. Huber, zater dagmiddag mee tijdens de opening van de expositie in het Gravensteen. De Zeeuwse Kuistkring zal trachten werken van haar leden te verkoper. De Kunstkring richt zich voortaan niet alleen meer op de beeldende kunst, maar zal ook de muziek en de letterkunde erbij betrekken. „We gaan wat leven in de brouwerij bren gen", aldus mr. Huber. Spreker zei dat er niet meer zo vast op subsidie mag worden gerekend, maar als lichtpuntje stipte hij aan dat de Zeeuwse Kunstkring prak tisch altijd zonder subsidie heeft kunnen werken. Hij noemde dit een uitdaging en een bron van inspiratie. Selektie De heer G. Hurkmans, oud-direk- teur van de kunstacademie in Den Bosch zei geen ogenblik te hebben geaarzeld toen hem werd gevraagd de kunstwerken te selekteren voor de expositie in het Gravensteen. „Het is een opdracht die heel wat inhoudt. Ik heb mensen ontmoet, van wie ik nog nooit werken heb gezien. Toen ik alles bij elkaar zag staan zei ik: >sja, het is de moeite waard hier mee bezig te zijn", aldus de heer Hurkmans. Naar zijn ttiening pasten de niet in de selektie opgenomen werken niet goed tij de totale kompositie. Voor dat hi. zijn toespraak afsloot roemde hij nol het Gravensteen. „Er zijn ve le steden, die jaloers zouden zijn op een ruimte als deze om de kunstwer ken in ten toon te kunnen stellen." Verloting Twaalf Zeeuwse kunstenaars, on der wie vijf van Schouwen-Duive- land (Tessa Braat, Colleen Graham, Peter Jansen, Johan van de Riet en Paula Slieker) exposeren een deel van hun werken in het Gravensteen. Tijdens de bijeenkomst werd een kunstwerk van een van de kunste naars onder de amateurs verloot. Het Gravensteen is alle dagen, behalve zondag van 11.00 - 17.00 uur geopend, tot en met 23 juli. Mr. Htber opende zaterdagmiddag de kunstexpositie tn het Gravensteen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3