Israel wijst elke ruimte PLO in West-Beiroet af Komité „Zand erover" kondigt verdere harde akties aan Nationale Ziekenhuisraad ontsteld over saneringsplan Grote schade bouwterrein Stropera Ruimteveer geland Roy Jenkins leider SDP President Dominicaanse Republiek gedood Doden na onlusten bij Zuidafrikaanse mijnen Belgische rededienst Vlissingen werkt weer Van der Stee ziek: Geen besluit over Postbank Herindeling Hoekse Waard Opheffing Militaire Gerechten Verkeersdode Opheffing 8000 ziekenhuisbedden Zes bonden eens met KLM-cao CDA kiest Van Agt als lijstrekker Ed Nijpels lijsttrekker VVD Terlouw: Geen blokkade van VVD Belegering verscherpt Noodmaatregel Tilburgsche Hypotheekbank AGENDA (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 AMSTERDAM, 5-7. De schade die de anti-Stopera- betogers zaterdagmiddag op het bouwterrein aan het Waterlooplein hebben aangericht, beloopt volgens de po litiewoordvoerder op zijn minst een miljoen gulden. Twee graafwerktuigen, drie hijskranen en een heistel ling zijn volledig uitgebrand en moeten als verloren wor den beschouwd. LUCHTMACHTBASIS ED WARDS, 5-7. Het Amerikaanse ruim teveer de Columbia is zondagmiddag veilig geland op een landingsbaan van de luchtmachtbasis Edwards in de Californische woestijn. De astronauten Thomas (Ken) Mat- ngli en Henry Hartsfield zetten het rui +eveer op de Amerikaanse onaf- hank 'ijkheidsdag om 18.10 uur (Ne- derlan .e tijd) aan de grond. Het w 1 de vierde proefvlucht van het ruimteveer. LONDEN, 2-7. Roy Jenkins, vroe ger minister in enkele Labourrege- ringen en voorzitter van de Europese Kommissie, is vrijdag door de leden van de Britse Sociaaldemokratische Partij SDP gekozen tot eerste leider van de nieuwe partij. Hij versloeg zijn tegenkandidaat, de fraktievoor-, zitter en ex-minister van buitenland-' se zaken David Owen. SANTO DOMINGO, 5-7. President Antonio Guzman van de Domini caanse Republiek is zaterdagavond door schoten om het leven gekomen. Dit is zondagochtend vroeg officieel in Santo Domingo bekendgemaakt. De 71-jarige Guzman werd gedood door zijn eigen vuurwapen in zijn werkvertrek in het presidentiële pa leis en hij stierf op weg naar het zie kenhuis, aldus de bekendmaking. Naar uit bronnen in het presiden tiële paleis is vernomen, had presi dent Guzman zaterdagavond laat op zijn kantoor een onderhoud met zijn schoonzoon en een naaste medewer ker. De president verliet, naar ver luidt, het kantoor en ging een toilet binnen. Enkele ogenblikken later werd een enkel schot gehoord. Ongeluk De minsiter van defensie van de Dominicaanse Republiek, generaal Mario Imbert McGregor sprak van een ongeluk. Een hoge funktionaris op het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken, die niet met na me genoemd wilde worden, vermoed de dat er sprake was van zelfmoord. DEN HAAG. He kabinet is ak koord gegaan met het initiatief-voor stel van het P.v.d.A. Tweede Kamer lid Van Ooijen tot wijziging van de woonwagenwet. Het gaat er in dit voorstel om verbetering te brengen in de in de praktijk nog voorkomen de situatie, dat burgemeester en wet houders lichtaardig overgaan tot het verslepen van woonwagenbewoners. Het schrijft daartoe voor dat, alvo rens zij tot verslepen overgaan, bur gemeester en wethouders toestem ming moeten vragen aan Gedepu teerde Staten. Massaal Moon-huwelijk NEW YORK, 2-7. In de afge- huurde Madison Square Gar den in New York City zijn don derdag 4.150 jonge mannen en vrouwen van de Verenigings kerk van de omstreden Korea- an Sun Myung Moon met el kaar in de echt verbonden. Vlaggen van de 54 landen waaruit de bruiden en bruide goms afkomstig zijn versier den het 17.500 plaatsen tellen de stadion, waar 6.000 familie leden en gasten aanwezig wa ren. De jonge paren, in formele kleren, betraden het stadion onder de tonen van Mendels- sohns huwelijksmars. Kort na de plechtigheid deel de een bestuurder van de sekte mee dat een aanstaande bruid, wier naam hij achterhield. ..een paar dagen geledendoor haar ouders was ontvoerd en zo niet in de echt had kunnen worden verbonden. De jonggehuwden kunnen niet meteen samenleven, daar voor moet Moon het sein ge ven. De sekteleider is onlangs in de Verenigde Staten veroor deeld wegens belastingontdui king. Hij heeft hoger beroep aangetekend. De brandweer hield zich, evenals de politie, in opdracht van de burge meester al die tijd afzijdig en deed geen pogingen om de zaak te blussen. Achtergrond van die maatregel is de wens van het gemeentebestuur de ongeregeldheden niet te laten escale ren. Met de demonstratie tegen het stadhuis/muziektheater is een eind gekomen aan het papieren en vreed zaam protest en is het tijdperk van daadwerkelijk verzet aangebroken. Dit staat in een verklaring van het komité „Stopera, zand erover", dat bij de organisatie van de uit de hand gelopen betoging betrokken is ge weest. Samenzwering' Het komité, waarin merendeels omwonenden van het Waterlooplein zitting hebben, heeft „verdere ak ties" in het vooruitzicht gesteld. „De schade toegebracht aan het materieel in de bouwput valt in het niet bij de schade die de gemeente de gemeen schap berokkend heeft en nog zal toe- JOHANNESBURG, 5-7. Meer dan 1000 zwarte mijnwerkers hebben na drie dagen durende onlusten over loonsverhogingen, hun ontslag geno men, zo heeft een woordvoerder van de goudmijnen zondag verklaard. Bij de onlusten zijn zeker zes doden ge vallen. De blanke mijnwerkers beslissen in de loop van de week of zij in sta king zullen gaan. Volgens een woordvoerder van de Driefontein-mijn ten westen van Jo hannesburg, waar vier zwarte arbei ders omkwamen, hebben-150 zwarten hun ontslag gékregen. Meer dig} ÏOQO kollega's namen zelf ontslag, zo zei hij. VLISSINGEN, 3-7. De Belgische re dedienst in Vlissingen heeft zater dagmorgen rond acht uur de sta- kingsaktie beëindigd en is weer be gonnen loodsen van en naar zeesche pen te halen en brengen. De aktie heeft 36 uur geduurd en heeft vooral het opvarend grote scheepvaartverkeer naar de havens van Antwerpen en Gent gedupeerd. Het Belgische loodswezen1, hoopt in de loop van de dag de schepen die op de rede van Vlissingen voor anker waren gegaan in afwachting van een loods, te kunnen afhandelen. Motief De staking van de Belgische rede- dienst was bedoeld om kracht bij te zetten aan de eis om de premies zoals buitenlandvergoeding van het in Ne derland wonende Belgische perso neel en de gepensioneerden van deze dienst zo aan te passen, dat de gevol gen van de revaluatie van de gulden en de devaluatie van de Belgische frank ongedaan zou worden ge maakt. brengen als de Stopera gebouwd is", aldus de verklaring, die tenslotte al le tegenstanders van de Stopera plannen uitnodigt voor een woens dag te houden „openbare samenzwe ring". DEN HAAG, 2-7. Doordat minister Van der Stee van financiën vrijdag ziek was heeft het kabinet niet de verwachte beslissing over de instel ling van de Postbank genomen. Vice-premier Terlouw deelde, als waarnemend voorzitter van de mi nisterraad, mee dat het kabinet woensdag opnieuw bijeenkomt. Of dan de beslissing zal vallen kon hij niet met zekerheid zeggen omdat pre mier Van Agt dan nog iri Egypte ver toeft, aan welk land hij in zijn hoeda nigheid van minister van buitenland se zaken een bezoek brengt. DEN HAAG, 2-7. De ministerraad heeft goedkeuring verleend aan een wetsontwerp dat ertoe strekt de ge meenten Goudswaard, Heinenoord, Klaaswaal, Maasdam, Mijnsheeren- land, Nieuw-Beijerland, Numans- dorp, Piershil, Puttershoek, West maas en Zuid-Beijerland op te hef fen. Voor het grondgebied van de op te heffen gemeenten wordt een drietal nieuwe gemeenten gevormd, te we ten de gemeenten Binnenmaas, Ko rendijk en Kromstrijen. De gemeen ten 's-Gravendeel en Oud-Beijerland en Strijen blijven zelfstandig. Ook voorziet het oqtwerp in een aantal grenskorrekties) De uit deze herindeling voortvloeiende gevolgen worden eveneens in het ontwerp van "wet tot gemeentelijke herindeling van de Hoeksche Waard geregeld, al dus een mededeling na afloop van de wekelijkse kabinetsbijeenkomst. o Stevig hoestje SOUTHFIELD, 2-7. De 85- jarige Amerikaan George Adams voelde kriebel in de keel, kuchte tweemaal fors en hield een kogel in de hand. Hij had er 69 jaar mee in de borst rondgelopen. Adams was als 16-jarige op een Onafhankelijkheidsdag door de kogel getroffen. Dok ters vonden het indertijd niet raadzaam de kogel, die in de buurt van het hart was blijven steken, operatief te verwijde ren. De kogel heeft Adams al die jaren alleen last bezorgd als hij op een vliegveld door de kon- trole moest. Dan bleek dat hij metaal op zijn persoon moest hebben, maar waar? Hij laat de kogel inlijsten. DIRKSLAND, 4-7. De 17-jarige Joost de Gast uit Middelharnis is in de nacht van zaterdag op zondag door een verkeersongeluk in het Zuidhol- lendse Dirksland om het leven geko men. Op de Staverseweg raakte hij volgens de politie op onverklaarbare wijze met zijn brommer van de weg, belandde in een sloot en verdronk. DEN HAAG. Gedeputeerde staen van Zuid-Holland vinden dat het Rijk in de Dordtse gifwijk „De Staart" huizen moet aankopen van bewoners die niet noodgedwongen moeten verhuizen. Voor de bewoners wordt het dan makkelijker los te ko men uit de „psychologische besmet te" wijk. Gs schrijven dit in een brief aan de staatssekretaris van volksge zondheid en milieuhygiëne, me vrouw Lambers-Hacquebard, waar van de inhoud zaterdag bekend is ge worden. AMSTELVEEN, 3-7. De Nationale Ziekenhuisraad (NZR) heeft met grote ontsteltenis kennis genomen van het kabinetsvoornemen op grote schaal zie kenhuizen en ziekenhuisafdelingen te gaan sluiten. Volgens de NZR komen door die maatregelen minstens 15.000 arbeidsplaatsen in gevaar en zullen de plannen grote onrust veroorzaken in de ziekenhuiswereld. Dat heeft een woordvoerder van de Ziekenhuisraad laten weten. DEN HAAG, 2-7. De militaire strafrechtspraak wordt geïntegreerd in de gewone strafrechtspraak, daar toe ging de mininsterraad akkoord met een voorstel van de bewindslie den van justitie en defensie om drie wetsontwerpen met betrekking tot de militaire strafrechtspraak voor advies naar de Raad van State te stu ren. Het belangrijkste element in de wetsvoorstellen is het opheffen van de militaire gerechten (krijgsraad voor de koninklijke landmacht en de luchtmacht, zeekrijgsraad, de andere krijgsraden en het hoog militair ge rechtshof). De strafrechtspraak ten aanzien van militairen zal worden uitgeoefend door de arrondisse mentsrechtbank en het gerechtshof. SCHIPHOL, 2-7. Met uitzondering van de Vervoersbonden FNV hebben de zes overige bonden, waarbij KLM- personeel is aangesloten, vrijdag middag hun instemming betuigd met cao-voorstellen voor 1982, 1983 en 1984, waarin voor 1983 en 1984 de prijskompensatie ontbreekt. De Ver voersbonden FNV zullen met hun ka der en leden de door de KLM gedane voorstellen en de nu onstane situatie onderhandelen. Dit heeft de onderhandelaar voor de Unie BLHP bij de KLM H. P. W. van Gils meegedeeld. De kosten van een centrale ophef fing van 8000 ziekenhuisbedden zul len volgens de NZR voorlopig groter zijn dan de bezuinigingen die het plan oplevert. Bovendien is zo'n re geling vanuit Den Haag in strijd met de wetgeving, zo zei de NZR-woord- voerder. De wet ziekenhuisvoorzie ningen geeft provincies en ziekenhui zen eigen bevoegdheden voor plan ning. ROTTERDAM, 3-7. Op de zaterdag in Rotterdam gehouden vergadering van de C.D.A.-partijraad is minister president mr. A. A. M. van Agt bij en kelvoudige kandidatuur gekozen als C.D.A.-lijsttrekker voor de in sep tember te houden verkiezingen. „Zo lang de gzondheid het toelaat ben ik voluit ter beschikking", aldus de 'nieuwe kopman van het C.D.A., die - zoals bekend - voor zich de mogelijk heid openhoudt dat hij zich geduren de de voer-jarige periode na 8 sep tember tussentijds terugtrekt. NIJMEGEN, 3-7. In een besloten vergadering hebben de VVD-leden zaterdagmorgen fraktievoorzitter Ed Nijpels gekozen tot lijsttrekker voor de verkiezingen van 8 september. Volgens een woordvoerder van de partij zijn verder alle zittende Twee de-Kamerleden achter Nijpels op de lijst geplaatst. ARNHEM, 3-7. Als het verkiezings- kongres van D'66 op 17 juli tot een blokkade van de V.V.D. als mogelij ke koalitiepartner beslist, zal Jan Terlouw het kongres volgen en mee werken aan uitvoering van dat be leid. Maar hij zal daarna geen leiding geven en in dat geval ook geen lijst trekker bij de komende kamerver kiezingen zijn. „Men mag van mij niet verlangen dat ik dan voorop loop", zei de minister van ekonomi- sche zaken en politieke voorman van D'66 zaterdagochtend in Arnhem tij dens het regionale kongres van de af deling Gelderland van die partij. JERUZALEM/BEIROET, 4-7. De Israëlische regering heeft zondag opnieuw elke aanwezigheid van de Pa lestijnse bevrijdingsorganisatie PLO in Libanon uit gesloten. Zij wees daarmee indirekt een aanbod van PLO-leider Arafat af, die volgens de Amerikaanse krant „Washington Post" schriftelijk had toegestemd in de af tocht van alle Palestijnse guerrillastrijders en hun poli tieke leiding uit Libanon. De krant baseerde zich op de voor malige Libanese premier Saheb Sa- lam, die aan het uitwerken van het akkoord zou hebben deelgenomen. Volgens radio-Jeruzalcm eiste de PLO echter nog wel een informatie bureau in Beiroet en de opname van kleine PLO-eenheden in het geregel de Libanese leger. Een vreedzame af tocht van de belegerde Palestijnen uit Wfcst-Beiroet is daaraoor nog steeds niet in zicht. Ondertussen werden er zondag uit West-Beiroet sporadische schoten wisselingen gemeld tussen Palestijn se guerrillero's en de Israëlische troe pen. Dit werd bevestigd door de mili taire woordvoerder in Tel Aviv. Het sedert 15 juni van kracht zijnde staakt-het-vuren kwam daardoor in ernstig gevaar. „Groene lijn" Het Israëlische invasieleger ver scherpte volgens berichten uit Liba non de belegering van West-Beiroet en begon de doorgangsposten af te sluiten in de „groene lijn", die het Moslimse westen van de stad scheidt van het christelijke oosten. De veiligheidsraad van de Verenig de Naties heeft zondagavond over eenstemming bereikt over een wat werd genoemd humanitarie resolutie waarin wordt opgeroepen tot steun voor de Libanese en Palestijnse bur gers in het door Israël bezette deel van Libanon. Afgevaardigden maakten melding van het akkoord na langdurig beraad achter gesloten deuren. ABVA/KABO De ambtenarencentrale Abva Kabo heeft verontwaardigd gerea geerd op de kabinetsplannen. Ook van het instellen van een soci aal fonds, die een jaar geleden al als algemene maatregel van bestuur was aangekondigd, is nog niets terecht gekomen. Volgens Muller zou in dat fonds meer dan een miljard gulden moeten zitten. Zonder dat geld is het niet mogelijk sociaal beleid te voeren voor de 18.000 man ziekenhuisperso neel die straks hun baan kwijtraken, aldus de Abva-Kabo-woordvoerder. „Het is onwaarschijnlijk dat er in Nederland zoveel overkomplete zie kenhuisafdelingen en -bedden zijn als de regering nu wil opheffen". Dat zei een woordvoerder van de Lande lijke Specialisten Vereniging (LSV) vrijdag in een kommentaar op de plannen van het kabinet het aantal ziekenhuisbedden met 8000 te ver minderen. UTRECHT. Het PPR-kongres in Utrecht heeft zaterdagavond beslo ten dat in een brief aan het PvdA- kongres van volgende week een laatste oproep zal worden gedaan aan de PvdA-leden om een brede lijstverbinding van alle linkse partij en voor de komende Kamerverkie zingen tot stand te brengen. De PPR- afgevaardigden sloten zich aan bij het bestuursstandpunt, dat een brede lijstverbinding van PvdA, PPR, PSP en CPN zeer wenselijk is. AMSTERDAM, 2-7. De rechtbank in Breda heeft op verzoek van de Ne- derlandsche Bank de met een sur seance van betaling vergelijkbare noodregeling uitgesproken ten aan zien van de Tilburgsche Hypotheek bank N.V. Als bewindvoerders zijn benoemd de heren mr. J. J. M. Kau- lingfreks. T. van Wettum en drs. C. van Zadelhoff. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen, 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oostcrland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe/Schuddebeurs Noordgouwe, dorpshuis. Kaarten- avond. 20.00 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Prijskla- verjassen. 20.00 uur. Maandag 3 juli t/m zaterdag 5 augustus Zierikzee Burgerweeshuis: Beeldentuin en klein antiek, van ma t/m za van 10.00-17.00 uur. 29 juni t/m 5 juli Bruinisse Dorpshuis. Fototentoonstelling. 14.00 - 17.00 en 19.00 - 21.00 uur. Van 5 juli tot 23 juli Zierikzee Gravensteen. Zomertentoonstelling Zeeuwse Kunstkring, 11.00 tot 17.00 uur. Iedere dinsdag t/m 12 augustus Haamstede Hervormde Kerk. Tentoonstelling Orgels in Nederland. 10.00 - 12.00 uur. Iedere donderdag t/m 12 augustus Haamstede Hervormde Kerk. Tentoonstelling Orgels in Nederland. 10.00 - 17.00 uur. Maandag 5 juli Zierikzee Grachtweg 4. Vertrek UW fiets tocht. 13.30 uur. Brouwershaven Stadhuis, raadsvergadering, 19.30 uur. Woensdag 7 juli Zierikzee Poppentheater „Al te Klein", pop penspel „Lodewijk, de lachende leeuw", St. Domusstraat 24, 14.30 Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. Dinsdag 13 juli Renesse Start VW-kantoor. Avondfietsdrie- daagse. 19.00 uur. Woensdag 14 juli Zierikzee Poppentheater „Al te Klein", pop penspel „Lodewijk, de lachende leeuw", St. Domusstraat 24, 14.30} uur. Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. Renesse Start VW-kantoor. Avondfietsdrie- daagse. 19.00 uur. Donderdag 15 juli Haamstede Ring Promotion. Groots opgezette braderie met vele demonstraties en evenementen. Van 10.00 tot 18.00 uur. Tevens om 15.00 uur dia-serie „De banken zijn hard" in de Ned. Herv. Kerk. Renesse Start VW-kantoor. Avondfietsdrie daagse. 19.00 uur. Dinsdag 20 juli I Dreischor Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart. 20.00 uur. Woensdag 21 juli Zierikzee Poppentheater „Al te Klein", pop penspel „Lodewijk, de lachende leeuw", St. Domusstraat 24, 14.30 uur. Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774, (01110)6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2