Boerderijen in de regio zetten hun deuren open Kollege Westerschouwen tegen wielerronde centrum Renesse PAAUWE PAAUWE B.V. qU, DE ZIERIKZEESCHE COURANT Bezwaren Waterschap en Z.W.N. Oude parkours te gevaarlijk „Landbouw '82" trok 65.000 bezoekers l>o(l ■..M* ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110)6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) t 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 5 juli 1982 138ste jaargang Nr. 23141 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1689) I In dit nummer: Proefnemingen Oosterscheldewerken Laat woninginrichter van uw huls een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a Zonnemalre Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 Wekken in Haamstede trok veel be- Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. Wie een zaak helder voor de geest staat, is in staat haar aan een ander in twintig minuten uit te leggen. Bismarck Verwachting tot dinsdagavond: Veel bewolking Veel bewolking en mogelijk een bui; minimumtemperatuur omstreeks 13 graden; middagtemperatuur onge veer 19 graden; matige zuidwesten wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 9 juli: Woensdag: Af en toe zon Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 13 gr. Middagtemp.: 20 gr. Windkracht: zuidwest 4 Donderdag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 14 gr. Middagtemp.: 23 gr. Windkracht: zuidwest 3 Vrijdag: Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 15 gr. Middagtemp.: 25 gr. Windkracht: zuid 3 ZON- EN MAANSTANDEN 6 juli Zon op 5.27, onder 22.01 Maan op 22.19, onder 5.25 Laatste Kwartier: 14 juli (5.47) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 6 juli 4.31 16.36 10.00 22.22 Springtij: 8 juli Ruim tweeduizend bezoekers Route Zierikzee minder De bedrijven in de Westhoek wer den uitstekend bezocht, goede be langstelling was er ook voor de be drijven in de streken rond Bruinisse, Duiveland en Brouwershaven, maar duidelijk minder werden de boerde rijen rond Zierikzee bezocht. ZIERIKZEE, 3-7. De open dag: op zeventien agrarische bedrijven in de regio is zaterdag een groot sukses gewor den. Ruim tweeduizend belangstellenden bezochten in totaal de Schouwen-Duivelandse boerderijen, die deze dag hun deuren open zetten voor het publiek. Er werden dit keer verschillende routes langs de deelnemende bedrij ven uitgestippeld met een lengte va riërend van 9 tot 19 kilometer. De routebeschrijving plus gegevens over de diverse bedrijven was verkrijg baarbij de plaatselijke V.V.V.'s. Het kwam volgens de heer Hanse echter nauwelijks voor dat de boerderijen- tocht per route werd afgewerkt. „De mensen prikten eerst wat bedrijven, die ze wilden bezoeken en koersten vervolgens dwars door deze route heen. Misschien moeten we volgend jaar wel afzien van die route-uitstip- peling", meent de heer Hanse. OOSTERLAND. In de champignonkwekerij van de familie Zweistra in Oosterland werd uitvoerige toelichting gegeven op de gang van zaken in dit bedrijf. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) Deze open-boerderijendag werd vo rig jaar voor de eerste maal georgani seerd op initiatief van de kring Schouwen-Duiveland van de Zuide lijke - Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) en de Chr. Boeren- en Tuin- dersbond (C.B.T.B.). Toen bleken on geveer vijftienhonderd mensen geïn teresseerd in het agrarisch gebeuren. Een aantal, dat dit jaar zoals gezegd aanzienlijk steeg. Z.L.M. sekretaris de heer M. Hanse legt uit, dat dit evenement wordt ge organiseerd met de achterliggende gedachte, dat het goed is het publiek kennis te laten maken met het boe renbedrijf. „De opzet is de barrière tussen stad en platteland te slechten", aldus de heer Hanse. Voor de „lol" Er bestaan naar zijn mening vele onjuiste opvattingen over het waarom van de onkruid bestrijding. „Sommige mensen denken, dat een boer maar een beetje voor de lol gaat spuiten". Door middel van deze open dag wordt getracht het publiek een duidelijk inzicht te geven van de be drijfsvoering op de boerderijen. Meeste belangstelling bestond za terdag in de Westhoek, waar ruim duizend mensen de bedrijven bezoch ten. „In vergelijking met vrijdag was het zaterdag bepaald geen strand weer en de toeristen zullen zich 's ochtends wel op de hoogte gesteld hebben van de aktiviteiten, die de re gio te bieden had", meent de Z.L.M.- sekretaris. Hoogtepunten bleken de gespecia- liceerde bedrijven, zoals de kaasma kerij van A. v. d. Wekken in Haamstede en de Champignonkwe kerij van W. Zweistra in Oosterland. De heer Zweistra liet desgevraagd weten naast toeristen ook heel wat mensen uit de regio te hebben ont vangen. „Er bestaat altijd veel be- langstelling voor een bedrijf als het onze, omdat de mensen vrijwel niet weten hoe het er toe gaat. Een gele genheid als deze wordt dan ook tv-. baat genomen", zegt de heer Zweistra. Hij gaf zijn bezoekers za terdag een gedetailleerde uitleg; van cel tot cel werd het hoe en waarom van het teeltstadium toegelicht. HAAMSTEDE. Het veeteeltbedrijf en de kaasmakerij van de familie Van der langstelling zaterdag tijdens de open-boerderijendag. Het bedrijf van de heer S. M. v. d. Velde uit Zonnemaire met de fraaie trekpaarden trok uiteraard ook heel wat publiek. Wat minder in de be langstelling stonden de akkerbouw bedrijven. „Die zijn kennelijk voor het publiek het minst aantrekkelijk", zegt de heer Hanse en hij betreurt dat een beetje omdat juist een ^kkerbouwbedrijf zaken- kan laten zien, waar de leek totaal niets van weet. „Daar moeten we een volgend keer in de publiciteit vooraf rekening mee houden", aldus de Z.L.M.-woord voerder. Deelnemers enthousiast De deelnemende ondernemers aan deze open-boerderijendag bleken alle zeer enthousiast over dit evenement. Met veel plezier leidden zij het pu bliek rond op hun bedrijven en gaven uitgebreide toelichting. Deze open dag werd begin juli ge houden, omdat de echte piekdrukte in de bedrijven dan nog net niet is aangebroken, terwijl zowel in de ak kerbouw en de veeteelt als in de tuin bouw al heel wat te zien is. RENESSE, 4-7. Dit jaar zal de oorspronkelijk op 5 au gustus vastgestelde amateur Ronde van Renesse geen doorgang kunnen vinden, waarmee een van de hoogte punten van de evenementenkommissie van de plaatselij ke VVV is komen te vervallen. In eerste instantie was, mede op aandrang van de plaatselijke middenstand, bij het gemeentebestuur een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een parkoers in het centrum van Renesse. Blijkt het in Rotterdam mogelijk om gedurende een gehele middag de Coolsingel af te sluiten, in Chaam de hoofdweg gedurende de hele dag naar de grenspost Baarle Nassau, in Putte de gehele middag de grenspost (waardoor men moet rondrijden over een smal weggetje naar Zandvliet) in Renesse bleek het niet mogelijk ge durende drie uur een paar honderd meter rond te rijden. Volgens een schrijven van het ge meentebestuur zou het Waterschap bezwaar maken tegen het eventueel beschadigen van de bermen van de Roelandsweg en een klein stukje La- gezoom, terwijl de ZWN bezwaar maakte tegen het verplaatsen van een paar diensten naar de stopplaats aan de Hogezoom. Gemengde gevoelens Zowel bij de organisatoren als de middenstand is de afwijzing met ge mengde gevoelens ontvangen daar men in deze kringen van mening is, dat het met het beschadigen van de bermen heus wel zal meevallen, in het najaar als zwaar beladen bieten wagens elkaar passeren is dit veel ernstiger, terwijl de ZWN in tal van andere Zeeuwse plaatsen wel mede werking verleend om tijdens wieler wedstrijden de bushaltes te verplaat sen. In overleg met de rijkspolitie werd door het gemeentebestuur van Westerschouwen wel een alternatief parkoers aangewezen, n.l. Jan van Renesseweg, Zeeanemoonweg, Lin delaan, Scholderlaan, Bremweg. gedeelte Hogezoom, waarover het parkoers loopt, zich in een dusdanige staat te bevinden dat houden van wielerwedstrijden hierop voor de renners grote risiko's met zich mee brengt en onverantwoordelijk is om hierop 60 tot 80 renners te laten star ten. Het wegdek is niet alleen verge lijkbaar met een wasbord, op tal van plaatsen zijn de straatstenen zelfs 4 tot 5 cm van elkaar afgeweken. On verantwoordelijk volgens de organi satoren. Daar aan repareren op zo'n korte termijn niet kan worden ge dacht, is het besluit genomen, zij het met grote tegenzin, om de wielerron de dit jaar van het programma te schrappen. BIDDINGHUIZEN, 5-7. De mani festatie „Landbouw '82" in de Flevo- hof te Biddinghuizen, gehouden van dinsdag tot en met zaterdag heeft 65.000 bezoekers getrokken. De orga nisatoren hebben dit meegedeeld. Zij hadden geraamd dat er vijftigdui zend mensen zouden komen. Alleen al op de rundveedag, woensdag, lag het bezoekersaantal tussen de 25.000 en 30.000. „Landbouw '82" werd gehouden naar aanleiding van de verschillende jubilea die dit jaar in de IJsselmeer- polders worden gevierd (vijftig jaar Afsluitdijk, veertig jaar Noordoost polder, veertig en tien jaar Oostelijk en Zuidelijk Flevoland). Advertentie HET WEEROVERZICHT DE BILT, 5-7. Het K.N.M.l. deelt mede: Dinsdag is er veel bewolking en vallen er enkele buien. Een nieu we oceaandepressie die maandagoch tend ten westen van Ierland lag trekt naar het vasteland van Europa. Vannacht daalt de temperatuur tot omstreeks 13 graden. Dinsdag liggen de middagtemperaturen rond de 18 graden. Hetzelfde weertype als bij ons treffen wij aan in midden- en noord-Europa. Rond de Middellandse Zee hand haaft zich het warme zomerweer. Plaatselijk stijgen daar de middag- temperaturen tot 35 graden NIJMEGEN. De Nijmeegse politie heeft vier inwoners van die plaats gearresteerd wegens handel in heroi ne. ZIERIKZEE. Een gezellig kinderfeest georganiseerd door buurtvereniging Brede Bagijnbracht zaterdag ook de he le kleintjes op de been. Ze waren druk in de weer met water en ballonnen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Afzetting Voor de organisatoren bleek het bij dit parkoers in de eerste plaats niet mogelijk voldoende mensen bijeen te brengen om bij alle uitvalswegen voor een behoorlijke afzetting te kunnen zorgen. Daarnaast zouden de parkeerter reinen Jan van Renesseweg, Schol derlaan, Oude Moolweg en sportpark De Laone van 18.00 tot 21.00 uur vol ledig zijn afgesloten, en dit terwijl Renesse al met een gebrek aan vol doende parkeerruimte gedurende het seizoen worstelt. Besloten werd om dan maar weer naar het oude par koers aan de Hogezoom terug te ke ren, waarvoor wel vergunning werd verleend. Bij een nadere kontróle bleek het

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1