MC Belangstelling voor eerste Ringpromotion belooft veel voor komend toeristenseizoen PROGRAMMA TOERISTENDAGEN ZIERIKZEE KREEG NIEUWE EN AANTREKKELIJKE IMPULSEN cf £i«tnics« DE ZIERIKZEESCHE COURANT Legende van Westenschouwen als openingsceremonie UW TAXATEUR Daling oplage dagbladen Start: dinsdag 13 juli AUTO LOUIS G0EDBL0ED ZIERIKZEESCHE NI EUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling t 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 2 juli 1982 138ste jaargang Nr. 23140 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1869) HAAMSTEDE, 1-7. Een natte en kille donderdag om lijstte de eerste dag van het Ring Promotion-gebeuren 1982. Ondanks dit mistroostige weer was er toch - vooral na de middag - een grote belangstelling van de reeds aan wezige toeristen en belangstellende mensen uit de eigen regio. Voor de 5e maal was het nu Ring Promotion en niet meer weg te denken uit het Haamsteedse zomersei zoen. En wat een originaliteit heeft het ijverige bestuur weer ten toon gespreid met de openingsceremonie. De oude legende van Westenschouwen werd uit de mottenballenkist gehaald en opgepoetst en het bekendste onderdeel daarvan met de zeemeerman en de zeemeermin diende als openingsceremonie. Advertentie van onroerende goederen in geheel z.w.-Nederiand MEEUS/DE KOEPEL, Breda Roosendaal 076-222511 01650-40150 Bergen op Zoom Haamstede 01640-41900 01115-1224 AMSTERDAM, 2-7. De betaalde oplage (abonnementen en verkoop losse nummers) van de Nederlandse dagbladen is in de eerste drie maan den van dit jaar gedaald met 1,7 pro cent in vergelijking met dezelfde pe riode van 1981. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Courantenpubliciteit (CeBuCo) in Amsterdam donderdag meegedeeld. Bij het CeBuCo-onderzoek is vast gesteld dat de lezers het dagblad in deze tijd van ekonomische neergang op een andere manier trouw blijven dan voorheen. Dat komt tot uiting in een stijging van de verkoop van losse nummers en een meer „samenlezen". aldus het bureau. Twee vissers vervoerden op hun kruiwagen een beeldschone zeemeer min die ze pas hadden gevangen. Zichtbaar blij waren ze met de vangst, die dan ook voor de genodig den werd neergezet. Van de andere kant naderde een stoere zeemeer man, zo kwaad als wat omdat ze zijn vrouw hadden gevangen. Toen hij ze zag, sprak hij de dreigende volzinnen uit die de legende zo eigen is (Westen schouwen, 't zal je berouwe, enz) en smeet van kwaadheid hele slierten klappers (blaasjeswier) tegen de straatstenen. Bemiddelaarster De burgemeester J. L. Niemants- verdriet-Leenheer trad daarna als bemiddelaarster naar voren en bood de visser 500 zilverlingen aan. De zee meerman tilde zijn kostbare weder helft uit de kruiwagen en droeg haar in zijn sterke armen weg van het strijdtoneel. Een prachtig opgevoerd stukje historie met wat moderniteiten naar een gelukkig einde gebracht. Jam mer dat de belangstelling hiervoor niet groot was, omdat het gegeven van deze plechtigheid geheim moest blijven. Het bestuur had misschien beter met veel tamtam van te voren dit stuk oudheid aan kunnen kondigen, want dan hadden nog veel meer men sen dit kunnen zien. Goede stappen De voorzitter van Ring Promotion C. de Goederen sprak een welkomst woord en roemde het initiatief van het handjevol middenstanders dat 5 jaar geleden het initiatief namen ZIERIKZEE, 1-7. De traditionele toeristendagen in Zierikzee zullen dit jaar enkele opmerkelijke nieuwe evenementen te bieden hebben. Vooral de muzikale akti- viteiten hebben een belangrijke plaats in het program ma. De oude ambachten zijn niet helemaal verdwenen - op dinsdag 3 augustus vindt een speciale markt plaats in de St. Domusstraat - maar zullen toch niet meer zo breed uit gepresenteerd worden als voorgaande jaren. Ener zijds omdat het nieuwtje van oude ambachten er een beetje af is, anderzijds omdat de kommerciële kant bij een dergelijke presentatie weieens de overhand dreigt te krijgen. Voorzitter van de Evenementen kommissie, de heer H. Lindhout toont zich verheugd met het pro gramma voor de komende toeristen- dagen. Nieuw in de opzet zijn de spe ciale grote attrakties in de Sint Do musstraat, elke dinsdag verschil lend. Zo wordt op de eerste toeristen- dag - dinsdag 13 juli - een grote wolspinwedstrijd gehouden, omlijst door demonstratie schapen scheren en een modeshow van eigen gemaak te kleding. In deze reeks verder een standwer- kerskonkours (20 juli), waar ook de Europees kampioen Bertus de Regt aan deel zal nemen. Op dinsdag 27 ju li een echte Pasar Malem (Indische Markt), op 3 augustus zoals gezegd, een oude ambachtenmarkt; op 10 au gustus een pottenbakkersmarkt en op dinsdag 17 augustus - de laatste toeristendag - een grote hobbymarkt, waar alle hobbyisten in de regio de produkten van hun vrijetijdsbeste ding kunnen tentoonstellen en/of verkopen. Kindersnuffelmarkt Andere nieuwe attraktie wordt de kindersnuffelmarkt op de Balie voor jeugdigen van zes tot en met twaalf jaar. De kinderen kunnen daaronder toezicht van ouderen hun eigen rom melmarkt inrichten en hun waren aan de man brengen. Verder zal er tijdens de toeristen- dagen een rit van ongeveer een half uur gemaakt kunnen worden met een echte paardentram. Vertrek en aan komst van de paardentram vindt plaats op de Balie. Als de aktiviteiten aan het einde van de middag worden afgerond, kan het publiek terecht in de Concertzaal waar elke toeristendag van vier uur tot half zes een fijne familie-film zal worden vertoond. De Toeristenmarkt met gezellig terrasjes op de Mol, Schuithaven en Melkmarkt, zoals reeds bekend van voorgaande jaren, zal ook deze zomer worden gehandhaafd. Ook de kinder voorstellingen onder de beurs staan weer op het programma. Het betreft nu echtereen vrijwel doorlopend op treden, verzorgd door mevrouw Fen- net uit Renesse. Een apart hoofdstuk in het Toe ristendagprogramma vormt de mu ziek. Op de Vismarkt, waar ook het gezellig mosselterras weer zal wor den ingericht, optredens van: cither- soliste Cecilia Verdonck, (13 juli eri 20 juli); Arjo de Koning met zijn groot elektronisch orgel (27 juli, 3 en 10 augustus) en een optreden van een Dorus-figuur op 17 augustus. Verder zullen er verschillende vor men straatmuziek worden verzorgd door de groep „SisTrum" uit Dor drecht op het Havenplein en verder in het centrum van de stad optredens van Mr. Boembas and Company, Mr. Hardy en Franse Muzette Muziek. Het initiatief tot de orgelwandel- koncerten bleek vorig jaar een zeer groot sukses. Uiteraard staat die eve nement weer opgenomen in het pro gramma, nu zelfs groter opgezet. Vervolg pag. 4 Advertentie Officieel Citroën dealer Inruilauto's: altijd 35 stuks van f 250,- tot f 25.000,- Verhuur van nieuwe en gebruikte wagens Leasing van nieuwe Citroêns v.a. f 4l3,-/mnd Okkasionleasing alle typen en merken v.a. f 250,-/mnd Financiering klaar terwijl u wacht Landi den Hartog gasinstallaties Korte Nobelstraat 37-39, Zierikzee, 01110-4951 Koeler Veel bewolking en af en toe een bui; minimumtemperatuur omstreeks 15 graden; middagtemperatuur onge veer 19 graden; matige, aan de kust later vrij krachtige naar west draai ende wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 6 juli: Zondag: Wisselend bewolkt Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 17 gr. Windkracht: west 5 Maandag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 11 gr. Middagtemp.: 17 gr. Windkr.: west 4 Dinsdag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 17 gr. Windkracht: zuidwest 5 HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 3 juli 2.10 14.37 8.04 20.35 4 juli 3.02 15.24 8.49 21.13 5 juli 3.49 16.03 9.26 21.48 Springtij: 8 juli HET WEEROVERZICHT DE BILT, 2-7. Het K.N.M.I. deelt mede: Een hogedrukgebied dat enke le dagen geleden boven de Golf van Biscaje ontstond en dat gisteren bo ven zuid-Duitsland aankwam trok zich vandaag terug op de Balkan. De invloed van dit hogedrukgebied op ons weer is betrekkelijk gering ge weest. Alleen vanmorgen viel een weers verbetering te konstateren, waarbij de temperatuur met name in het zuiden van het land snel opliep. Tegelijkertijd kwam boven mid den Frankrijk een onweersstoring tot ontwikkeling die in de loop van de dag naar het noorden opdrong. DEN HAAG. Rijkswaterstaat heeft het Hoogheemraadschap Delf land laten weten, dat de duinenrij tussen Ockenburg en Vruchtenburg bij Den Haag de komende jaren niet zal worden verstrekt. tel Bom en in Konditorei Hogenaar. Met het nieuwe systeem van de ver- koopaktie kon omstreeks half vijf ie mand gelukkig gemaakt worden met een fraaie fiets naar keuze. En met nog steeds een druilerige regen wer den om zes uur de kraampjes geslo ten, na een toch wel geslaagde eerste Advertentie Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten ZIERIKZEE. De Mol tijdens een toeristendag 1981, druk en gezellig. Ook voor dit jaar heeft de Evenementenkommissie weer veel op touw gezet en daarbij tevens nieuwe impulsen in het programma aangebracht. Maar terrasjes, mu ziek en kraampjes blijven er vanzelfsprekend bij horen (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) voor de eerste Ring Promotion. Het zijn goede stappen geweest want ie dereen kan trots zijn op wat er nu al in die jaren tot stand is gekomen. Hij dankte daarvoor het kollege van B. en W. dat volledige medewerking verleende; de Rijkspolitie de dienst Gemeentewerken en vele eigen en thousiaste deelnemers. Speciaal dankte hij mevr. Kersbergen die de twee lieftallige Haamsteedse mid denstandsdochters zo keurig in de Schouwse klederdracht kleedde. De ze meisjes boden burgemeester bloe men aan bij het betreden van de Haamsteedse Ring. Steeds drukker Het verheugde de burgemeester, de bekende mensen van de Ring Promo tion hier weer te zien na een jaar van voorbereiding. Steeds meer mensen komen naar deze manifestatie en dat wil veel zeg gen. Zij hoopte dat Ring Promotion weer een even groot sukses zal wor den als in de voorgaande jaren met de opvoering van de legende ver klaarde zij Ring Promotion 1982 voor geopend. Alle schoolkinderen, mede aanwe zig werden op een ijsje getrakteerd. Het gezelschap genodigden maakte een wandeling langs de diverse stands en dat waren er weer heel wat. Attrakties Voor de jeugd trad Lyda Karstens op met de poppenkast en bovend: in was er Henk Out met een speciaal jeugdprogramma. De mobiele mu ziektent was omgetoverd in een bloe- menparadijs, verzorgd door bloe misterij, C. W. Jonker en Tuincen trum v. Sluijs. Veel bekijks trok het schapenscheren door de heer W. Hart die weer enkele schapen „uitkleed de". Op het elektronisch orgel speel de Arjo de Koning, mevr. Kuijper- Delst spon en breide de wol, mevr. Ruijs maakte keramiek, dhr. Impers maakte klompen, dhr. J. Kloet met baard vlechtte het touw, dhr. De Rij ke matte stoelen, mevr. Heijnes sleep edelstenen, dhr. Heijboer gaf bijen voorlichting en dhr. Derksen ver vaardigde en bespeelde stenen flui ten. HAAMSTEDE. De zeemeermin uit de legende van Westenschouwen wordt in triomf weggevoerd door de zeemeerman, in de openingsceremonie voor de Ring Promotion. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Kerken In de Ned. Herv. Kerk werd de dia serie „De banken zijn hard", ver toond en ook daar kon christelijke lektuur gekocht worden ten bate van de 3 Haamsteedse kerken. Verder werd door een aantal dames hand werken verkocht. In het Slot* Haamstede trok een diapresentatie over het slot veel kijkers en dan wa ren er diverse informatiestands, o.a. over het werkeiland Neeltje Jans, de Dierenbescherming en verder waren er stands die artikelen verkochten voor het interieur van het Dorpshuis. De kindercaroussel schitterde door afwezigheid doch komt wellicht de volgende malen. Video-film Grote belangstelling trok de video film die de heren J. v. d. Berge en A. Hogenaar in een soort kombi-opzet van natuur en reklame hebben ver vaardigd en die vertoond werd in ho- Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. Verwachting tot zaterdagavond: In het aanhoudende streven al léén beseft dé mens het geluk.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1