iggSS HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Argentijnse advokaten klagen Galtieri aan voordeel voor onze abonnees Ziekenhuisbedden naar Polen Kinderbijslag 2,46 procent omhoog I I I I I I ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE I I I I li Schade havenstaking Onderzoek hergebruik huishoudelijk afval Gifwijk Dordrecht groter dan gedacht Speciale taxi Basis voor projekt Brochure „Allemaal Anders" voor Zeeuwse lagere scholen „Proefrittruc Fikse order voor Vlissingse werf 6 BUENOS AIRES, 30-6. Een groep advocaten in Argentinië heeft een aan klacht ingediend tegen oud-president Leopoldo Fortunato Galtieri, die zij be schuldigen van misbruik van macht door het ondertekenen van een hondertal decreten na zijn aftreden en het, eveneens na zijn aftreden, bezoeken van zijn kabinet om er een uiltje te knappen. De zaak is aanhangig gemaakt in het zesde federale gerechtshof door acht advocaten, die er waarschijnlijk op uit zijn Galtieri nog meer in verle genheid te brengen na zijn aftreden in ongenade op 19 juni, na de Argen tijnse overgave aan Groot-Brittannië in de Falklandoorlog. In de klacht staat dat de afgetreden president twee dagen na zijn aftre den nog 100 decreten bekrachtigde. Zij eisen dat deze van nul en gener waarde worden verklaard. Wat de decreten behelzen is niet meege deeld. MADRID. In Spanje zijn twee mili taire rechters ontslagen uit het tribu naal dat belast was met de berech ting van de betrokkenen bij de mislukte staatsgreep van vorig jaar. Dit is in een regeringsbulletin be kendgemaakt. AMSTERDAM, 30-6. Het Wilhelmi- na Gasthuis in Amsterdam heeft ruim vijfhonderd ziekenhuisbedden beschikbaar gesteld voor Polen. Dit heeft een woordvoerder van het W.G. bekend gemaakt. De bedden komen beschikbaar door de verhuizing van het zieken huis naar het nieuwe Academisch Medisch Centrum in de Bijlmermeer. De eerste vijftig ledikanten werden via de Stichting Vriendenhulp voor Polen in Heemstede naar Polen ver voerd. De rest zal telkens wegge bracht worden wanneer weer een deel van het ziekenhuis is verhuisd. Eind volgend jaar zal het hele zieken huis zijn overgeplaatst. DEN HAAG, 30-6. De kinderbijslag gaat per juli omhoog met 2,46 pro cent. Nu het voornemen van minister De Graaf van sociale zaken en werk gelegenheid om de kinderbijslag met 1,7 procent te verlagen de Tweede Kamer niet heeft gehaald, zal een ge zin met één kind per 1 juli 291 gulden per kwartaal aan kinderbijslag ont vangen. Het ministerie van sociale zaken heeft dit meegedeeld. Een gezin met twee kinderen krijgt 763 gulden, drie kinderen 1.235 gul den, vier kinderen 1.806 gulden, vijf kinderen 2.376 gulden, zes kinderen 3.005 gulden, zeven kinderen 3.635 gulden en acht kinderen 4.328 gulden per kwartaal. Als het oudste kind jonger is dan drie jaar dan krijgt een gezin met één kind 146 gulden, een gezin met twee kinderen 618 gulden, drie kinderen 1.090 en vier kinderen 1.660 gulden per kwartaal. Machtsmisbruik Ook zou Galtieri „machtmisbruik" hebben gepleegd door na zijn aftre den nog verschillende keren in zijn werkvertrek terug te keren om er een dutje te doen. In het onwaarschijnlijke geval dat de rechtbank beschikt dat de oud president zijn bevoegdheden over schreed, zou hij veroordeeld kunnen worden tot een gevangenisstraf van 1 tot 6 jaar. Flitsen uit het buitenland PARIJS. De uit socialisten en kom- munisten bestaande Franse regering is op enkele punten gewijzigd, met als voornaamste kenmerk een ver sterking van de sektoren sociale za ken en industrieel beleid. JOHANNESBURG. Een onder zoek naar de dood in Detentie van de blanke vakbondsleider Neil Aggett is voor de duur van bijna drie maan den verdaagd nadat de rechter-kom- missaris was meegedeeld dat de poli tie verklaringen had achtergehouden die de overledene had afgelegd. SAN SALVADOR. Salvadoriaanse guerrillastrijders hebben de helft van de stad Suchito veroverd op 35 kilometer ten noorden van San Sal vador. Dat heeft de klandestiene zen der van het verzet, „Venceremos", gemeld. De informatie is door getui gen bevestigd. MOSKOU. De Sowjetrussische kunstenaar losii Kiblitski die een hongerstaking van 36 dagen gehou den heeft om het recht van vertrek naar zijn vrouw in West-Duitsland af te dwingen, heeft meegedeeld dat de overheid hem heeft,jsfón weten dat hij mag vertrekken. Zojuist verschenen Schouwen-Duiveland beeldverslag van een jaar 1981 f" -r^T De belangrijkste gebeurtenissen op Schouwen-Duiveland in het jaar 1981 in beeld gebracht. Een uitgave van drukkerij Lakenman Ochtman. Aantal pagina's 72. Uniek voor later! De eerste uitgave van een in de toekomst terugkerende reeks. Voordeelprijs voor abonnees op de Zierikzeesche Nieuwsbode.1 7,50* Voor niet-abonnees bedraagt de prijsI 12,50* (afgehaald aan ons kantoor Jannewekken 11) Indien u dit unieke fotoboek per post wenst thuis te laten bezorgen, kan dit door overschrijving van I 11,75 voor abonnees/f 16.75 voor niet-abonnees (incl. I 4,25 verzendkosten). a. op postrekening 85052 t.n.v. drukkerij Lakenman Ochtman bv, Zierikzee b. op bankrekening 66.64.10.518 met vermelding „Schouwen-Duiveland 1981". Indien u nu abonnee wordt op de Zierikzeesche Nieuws bode kunt u ook profiteren van de voordeelpri|s voor abonnees door het invullen van onderstaande bon. Deze bon inleveren aan ons kantoor Jannewekken 11 of opsturen per post In ongefrankeerde en velop aan de abonnementen administratie Zierikzeesche Nieuwsbode Antwoordnummer 12 4300 VB Zierikzee Hij/zij komt tevens in aanmerking voor de voordeelprijs voor het Schouwen-Duiveland boek. Naam Adres Postcode woonplaats geeft zich op ais abonnee van de Zierikzeesche Nieuwsbode Hel abonnementsgeld zal per kwariaai/per jaar* worden betaald (doorhalen wat niet van toepassing is) BRUSSEL. De staats- en de rege ringsleiders van de tien landen van de Europese gemeenschap hebben er in Brussel van afgezien een schrifte lijke verklaring af te leggen over het begin van de start, de Amerikaans- Russische onderhandelingen over een vermindering van de kernwa pens voor lange afstand. BONN. Op de lopende rekening van de Westduitse betalingsbalans is de vorige maand een overschot van 800 miljoen mark ontstaan, zo heeft het Westduitse bureau voor de sta tistiek meegedeeld. In april was er een batig saldo van 500 miljoen mark (herzien) en in mei van het vorige jaar een tekort van 2,6 miljard mark. 2ÜRICH. In Zwitserland zijn de nationale bank en de bankiersvereni ging tot overeenstemming gekomen over een aantal nieuwe regels die misbruik van het in Zwitserland gel dende bankgeheim zoveel mogelijk moeten beperken. ROTTERDAM, 30-6. Het is nog te vroeg om vast te stellen hoe groot de schade is die het Duitse achterland heeft geleden door de staking in met name de kolen- en ertsoverslag en in de graansektor in de Rotterdamse haven. Wel is duidelijk dat de schade in de miljoenen guldens loopt. Het spontane karakter van de staking heeft de Duitse ladingopvangers be hoorlijk verrast. Dit zijn enkele van de konklusies die werden getrokken door de Rot terdamse havenwethouder R. den Dunnen en voorzitter P. K. H. Meyer Swantee van de Rotterdamse haven- werkgeversvereniging SVZ. Samen met nog enkele kopstukken uit de haven hebben zij een twee dagen du rend goodwillbezoek gebracht aan Dusseldorf en Bonn. In Dusseldorf heeft de afvaardiging „puingeruimd" bij direkteuren en kommissiarissen van enkele grote erts- en staalgiganten als Man- nesmann, Thyssen, Krupp en Estel. APELDOORN, 30-6. TNO Apel doorn begint een onderzoek naar het nuttiger hergebruik van huishoude lijk afval door middel van verbran ding in een wervelbed vuurhaard. Het onderzoek, dat ongeveer drie miljoen gulden gaat kosten, wordt gefinancierd door de Europese Ge meenschap, de ministeries van volks gezondheid en milieuhygiëne en eko- nomische zaken. TNO zelf en Esimil BV betalen ook een deel van het on derzoek. Het onderzoekinstituut gaat het in een scheidingsinstallatie verkregen brandbare deel van het huishoude lijk afval gebruiken. Dit zal worden verbrand in een wervelbedoven, die aanvankelijk was ontwikkeld voor de verbranding van steenkool. Het grote voordeel van een dergelijke oven is, dat de brandstof volledig wordt verbrand en de uitlaatgassen tot een minimum beperkt kunnen blijven. Met het onderzoek wil het instituut proberen een zo hoog mogelijke ener gieopbrengst te verkrijgen naast een zo laag mogelijke belasting van het milieu. De huishoudens leveren jaar lijks zo'n 3,5 miljoen ton afval op. Een groot deel daarvan kan voor ver branding in aanmerking komen. DORDRECHT, 30-6. De bodemver ontreiniging in de zeven jaar oude woonwijk in de Merwedepolder van de gemeente Dordrecht blijkt om vangrijker te zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Meende de Grontmij, die het bodemonderzoek heeft ver richt, te kunnen volstaan met de af braak van 29 huizen, de provinciale staten van Zuid-Holland houden het er voorlopig op dat 106 van de 710 woningen in de wijk „De Staart" gesloopt moeten worden. Voor vier bejaardenflats met 86 woningen moet nog worden bekeken welke maatregelen genomen moeten worden om de bewoners te bescher men tegen de eventuele nadelige ge volgen van het gif in de grond. Het is voorts niet uitgesloten dat het sterk verontreinigde grondwater naar an dere delen van de wijk doordringt, zodat ook daar woningen in gevaar komen. Als snel maatregelen worden genomen, kan dit waarschijnlijk worden voorkomen. Herkomst boterhamworst DEN HAAG. 30-6. Het Kcmsumen- ten Kontakt xoil dat herkomst en sa menstelling van boterhamworst dui delijk worden gemaakt aan de /con sument. Verder moet ter voorkoming van oneerlijke konkurrentie toevoe ging van fosfaten worden verboden, alsmede verwerking van separator vlees, van de botten geschrapt goed koop vlees met een hoog eiwitgehal te, waardoor de fabrikant meer vocht aan het produkt kan toevoegen dan zijn konkurrent. Dit meldt Koopkracht, het blad van Konsu- menten Kontakt. In boterhamworst wordt welis waar afvalvlees gebruikt, maar dat wil nog niet zeggen dat het produkt slecht is. Wel verschilt de kwaliteit per merk. Zo is het ene merk boter- hamworst twee keer zo vet als het an dere. Tot deze bevindingen komt Koopkracht na een onderzoek onder achttien fabrikanten en vier slagers. ROME. De Italiaanse politie heeft vier leden aangehouden van haar ei gen terrorismebedtrijdingsbrigade op verdenking van het folteren van arrestanten die ervan verdacht wer den lid te zijn van de stadsguerrilla- beweging Rode Brigades. HANOI. In juni hebben 1046 Viet- namezen en 82 Cambodjanen op lega le wijze hun land verlaten, zo heeft het hoge kommissariaat voor de vluchtelingen van de VN meege deeld. Het totale aantal (1128) was iets hoger da de 1024 van mei en de 1045 van april. NORFOLK. Een zestal Latijnsa- merikaanse landen boycotten de ge zamenlijke oefeningen met de Ame rikaanse marine vanwege de steun van Washington aan Groot-Brittan nië in het konflikt rond de Falkland- eilanden. Dit is in Amerikaanse ma rinekringen in Norfolk vernomen. GENÈVE. De besprekingen tussen de Sowjet-Unie en de Verenigde Sta ten over vermindering van de strate gische wapens (Start) zijn in Genève begonnen met een gesprek tussen de twee delegatieleiders, Edward Row- ny en Viktor Karpov. TEHERAN. Iraanse militairen hebben de afgelopen dagen een reeks operaties uitgevoerd tegen „kontra- revolutionairen" in de provincies West-Azerbeidsjan en Koerdistan. Dit meldde woensdag het blad „Isla mitische revolutie". DEN HAAG, 30-6. Minister Zeeval- king (verkeer) laat nagaan of het mo gelijk is in Nederland een speciale taxi in te voeren die de chauffeur be tere beveiliging tegen geweldplegin gen biedt. De minister heeft dit toe gezegd aan vertegenwoordigers van de Amsterdamse Vereniging Cen traal Bureau van Taxi's. Er komt een kommissie die op kor te termijn gaat bekijken wat de tech nische en juridische mogelijkheden en de financiële gevolgen zijn van de invoering van een taxi, zoals die bij voorbeeld in Engeland is ontworpen en daar in 1984 op de weg komt. In deze kommissie zullen naast het mi nisterie van verkeer en waterstaat ook de organisaties van taxichauf feurs en taxi-ondernemers vertegen woordigd moeten zijn. Minister Zeevalking wil voorts in overleg met de ministeries van justi tie, financiën, ekonomische zaken en sociale zaken laten nagaan hoe een en ander juridisch en financieel gereali seerd kan worden. 99 ZIERIKZEE, juni. Naar aanleiding van het Internatio naal Jaar van Gehandicapten 1981 heeft het Provinciaal Overlegorgaan Zwakzinnigenzorg (POZ) Zeeland en de Stichting voor Revalidatie (ZSR) de brochure „Allemaal Anders" uitgegeven. In de provincie Zeeland is de bro chure aan alle kinderen van de derde t/m de zesde klas sen van het openhaar en bijzonder onderwijs uitgereikt. De brochure voor de leerlingen vermeldt een plaatje van koningin Beatrix op een olifant in Goes. Wat is raar AMSTERDAM, 30-6. Een ongeveer 22-jarige man heeft in Amsterdam volgens de politie al tien mensen van hun auto beroofd via de zogenaamde „proefrittruc". Volgens de gedupeerden doet hij zich voor als aspirantkoper van een auto en laat hij doorschemeren dat hij het voertuig wel wil kopen. De man vraagt of hij een proefrit mag maken, maar dringt er niet op aan zelf te rijden. Dat vraagt hij pas tij dens de rit. Als de verkoper dat toestaat en de auto heeft verlaten om van plaats te wisselen schuift de „ko per" van de passagiersstoel naar de bestuurdersplaats en geeft vol gas. VLISSINGEN, 30-6. De Koninklij ke maatschappij De Schelde in Vlis- singen, onderdeel van het RSV- concem, heeft van de Finse werf Waertsila opdracht gekregen voor de levering van twee tandwieloverbren gingen voor het grootste cruiseschip ter wereld, dat de Britse rederij P. and O. bij deze werf heeft besteld. Volgens RSV betekent de opdracht een werkgelegenheid van ongeveer 30.000 manuren. Over de waarde van de order wil het concern geen mede deling doen. De opdracht wordt, aldus RSV, wellicht nog gevolgd door eenzelfde order. De initiatiefnemers hebben tot doel datgene wat in het jaar van de Gehandicapten is gestart voort te zet ten en in aandacht te houden. De bro chure is samengesteld en geschreven door Jack de Coninck en Frank Kar- renbeld. Zij gingen er vanuit dat leerkrach ten en leerlingen met de brochure en de opdrachtsuggesties als basis zelf een projekt moeten kunnen opzetten. Daardoor leren de kinderen elkaar en anderen beter begrijpen en aksep- teren. Kernaspekten Voor de onderwijsgevenden en ou ders is een dunne uitgave samen gesteld en voor de leerlingen een dik kere. In beide worden twee ker naspekten gehanteerd, namelijk: „mensen met een handicap, zijn men sen zoals jij en ik" en „wat vinden die mensen, dat wij van hun handi cap moeten weten". „Alle mensen wonen in dezelfde wereld en er is géén apart wereldje voor mensen, die anders-zijn. Dat kan ook niet, want we zijn allemaal anders. De meeste mensen lijken veel op elkaar. Wat nu, als je zó anders bent, dat je niet veel kan? Dan vin den we dat vaak maar raar en soms ook eng. Maar wat is raar? Als bijvoorbeeld koningin Beatrix in Goes op bezoek komt en ze zit op een olifant, dan is dat raar. Maar in India denken de mensen er heel an ders over, daar reden vorsten vroe ger (en nóg wel) in optochten vaak op olifanten schrijft de brochure. Voor de leerlingen worden ook voorbeelden van allergie, vergroeiin gen, verlammingen en moeilijk le rende kinderen aangehaald. De tekst is duidelijk en makkelijk te lezen en geeft de leerlingen een goed beeld van de onderlinge ver schillen, die er tussen mensen bestaan. De lay-out van de boekjes is uitstekend en zal zeker een positieve bijdrage leveren aan de aandacht die de scholen in Zeeland hieraan zullen besteden. Wat biedt de BEELDBUIS? VRIJDAG 2 JULI NED. I: Om drie uur een tenniswed strijd vanuit Wimbledon en de tweede finaleronde in groep C van het WK voetbal Saartje is vertrokken in deze af levering van Swiebertje en deze springt dan ook op geheel wijze in. Zuidezeespel is de titel van een eerste van drie Zes kampen. Deze zullen plaatsvinden rond het IJsselmeer naar aanleiding van de festiviteiten van het 50-jarig bestaan van de afsluitdijk. Eddy Becker neemt de presentatie op zich van de quiz Cum Laude. Kerkepad '82 voert door het Land Heusden en Altena met de plaat sen Woudrichem, Uitwijk, Eethen, Ba- byloniëbroek én het Slot Loevensteiru In Maggie Forbes moet Maggie achter een dief aan die bij haar eigen advocaat heeft ingebroken. Het Humanistisch Verbond brengt een diskussie rond het thema: Moeilijkheden voor werklozen als zij vrijwilligerswerk willen gaan doen. NED. II: De avond wordt ditmaal verzorgd door de NOS. „Het dronken Schip" is de titel van een Nederlandse film vervaardigd naar een gedicht van de Fransman Jean Nicolas Arthur Rim baud, Studio Sport extra neemt een kijkje bij de trainingsronden van de Grand Prix in Zandvoort. Voorts wordt aandacht besteed aan de halve finale heren-enkelspel op Wimbledon. Na een voetbalwedstrijd wordt weer overge schakeld naar Wimbledon voor topten- nis. Tot slot wordt de openingswedstrijd van de Tour de France getoond. VRIJDAG 2 JULI NED. I: 13.00 Nieuws voor doven 15.00 Studio Sport; 17.05 WK voetbal; 19.00 Rollebol; 19.05 Swiebertje; 20.00 Zuiderzeespel; 21.00 Cum Laude; 21.37 Journaal; 21.55 Kerkepad '82; 22.20 Maggie Forbes; 23.10 Vrijwilligers, een andere visie op arbeid; 23.45 Nieuws; 23.50 Nieuws voor doven. NED. II: 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Documenta 1982; Het dronken schip; 20.27 Studio Sport; 20.50 WK voetbal; 23.00 Studio Sport; 00.20 Nieuws. 63 In deze weken dacht ze vaak aan Gerard van Bavelea Verschillende malen stond ze op het punt de telefoon van de haak te nemen en zijn nummer te draaien, want ze had soms een krankzinnig verlangen om enkel zijn stem te horen. Maar ze wist, dat het geen enkele zin zou hebben en enkel het verlangen naar zijn omarming en zijn kussen zou vergrotea Na een passievolle nacht in het Noordwijkse hotel, hadden ze samen het probleem onder ogen geziea Hij had tenslotte beslist: „Hier Kunnen we niet blijven, liefste. Onverwacht kan iemand my er op betrappen, dat ik jouw kamer betreedt of verlaat Dus zeggen we onze kamers op en gaan weg. Ik bel wel ergens een hotel op en daar laten we ons inschrijven als het echtpaar Van Baveien. Uit Etten." Hannie was er niet helemaal gerust op geweest „En als ze dan naar iden- tieteitsbewijzen vragen? Dan rollen we door de mand." Hij glimlachte. „Dat doen ze niet We zijn hier niet in Zwitserland, waar je je pas moet afgeven. We zijn Nederlan ders en logeren in een Nederlands hotel Laat dat maar aan mij over." Nog diezelfde middag pakte ze haar koffers in. De receptionist sprak er zijn spijt over uit, dat mevrouw nu al ver- trok. „De plicht gebiedt," antwoordde ze op raadselachtige toon. „Dat is nu eenmaal ons lot meneer." En dat scheen hij te kunnen begrypen. Be roemdheden kunnen doorgaans niet t, volledig over hun vrije tijd beschikken. Gerard had een rustig hotel gevon den in Noordwijkerhout Daar namen ze hun intrede en daar beleefden ze de resterende dagen hun wederzijdse liefde. Tot de dag van afscheid kwam. Voor de laatste keer lag ze in zijn armen en huilde. „Ga toch met mij mee. Je man kan dan eis tot echtscheiding indienen wegens moedwillige verla ting. En wij kunnen samen gelukkig zijn," probeerde de man haar te over reden. Maar Hannie wilde het niet On danks het feit dat haar hart bijna brak vanwege het naderende afscheid, ant woordde ze met door tranen verstikte stem: „Jij en ik hebben het geweten en we hebben deze dagen uitgebuit Maar voor ons samen is er geen toekomst Ik kan Flip niet in de steek laten: hij is nu eenmaal mijn man. Alsjeblieft Gerard, probeer het te begrijpen Ze was eerder weggereden, met een hart vol ellende. Maar eenmaal weer in de straten van de stad, had ze zich vermand. Er was immers niets aan te doen? De sleur van alle dag zou op nieuw beginnen; dat was waarschijn lijk haar noodlot Maar een week of zeven na haar Noordwykse vakantie kreeg Hannie Boerée de schrik van haar leven. En om voor honderd procent zeker te zijn, ging ze naar een dokter in het andere eind van de stad en liet zich onderzoe ken. Deze bevestigde haar bange ver- moeden: „Mevrouw, ik kan u geluk- t Door HENK VAN HEESWIJK wensen. U bent in verwachting. Naar mijn schatting ongeveer twee maan-' den. In de tweede helft van februari kunt u een baby verwachten Omdat Hannie Boerée doorgaans eens in de maand één of twee dagen flink beroerd was, kon het niet anders of Flip bemerkte, dat ze sinds haar vakantie in Noordwijk nimmermeer wat mankeerde. „De vakantie daar schijntje toch wel goed gedaan te heb ben, niet? Je bent ehin die periode nooit meer beroerd, wel?" Ze was drie maanden in verwachting toen Flip deze vraag stelde. Hy moet het een keer weten had ze al enkele malen tegen zichzelf gezegd. Vandaag of morgen ziet hij het ook aan mijn kleding, want die wordt me nu al te krap. Ik zal positiejurken moeten gaan dragen en dat zal hij ongetwijfeld be merken. Dus antwoordde ze met toonloze stem: „Ik ben in verwachting. Volgend jaar februari zal ikzullen we een baby hebben." De reaktie bij Flip Boerée was uniek. Hij werd beurtelings bleek en rood. Knipperend met z'n ogen, keek hij naar zijn vrouw en stotterde: „Je bedoelt je bentkrijgen we een kind?" (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6