„Theo Thijssensehool" moest onderwijzer zien vertrekken Toekomstbeeld Motel De Ark in Renesse stuk positiever Individueel kamperen neemt af op Schouwen-Duiveland Afscheid zesdeklassers o.l.school Zonnemaire Afscheidsavond zesde klas-leerlingen STREEKNIEUWS Oostenrijkse scholier verdronken Restaurant afgestoten Jaarverslag 1981 PPD ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 1 juli 1982 Nr. 23139 5 Scène uit de musical ,,De Geheime Zenderpiraat". ZIERIKZEE, 29-6. „In de afgelopen zes jaar hebben we getracht de basis te leggen voor jullie verdere ontwikke ling. Ik hoop dat jullie op de Theo Thijssensehool ook hebben geleerd wat verdraagzaamheid is en respekt voor de ander, ook als die er anders uitziet dan jullie zelf'. Dat zei hoofdonderwijzer J. L Goedhart van de openbare lagere Theo Thijssensehool tot zijn zesde klasleerlingen dinsdagavond tijdens de traditionele afscheidsavond in het Herv. Verenigingsgebouw. De heer Goedhart benadrukte, dat niet de grootte van de basis bepalend is voor het geluk in het verdere leven van deze kinderen. Van de vertrekkende zesde klas leerlingen gaan er 15 naar de Rijks scholengemeenschap, 8 naar de L.T.S. en 4 naar de Huishoudschool. Zoals elk jaar liet de hoofdonderwijzer, na het welkoms woord door de voorzitter van de ouder kommissie, de heer P. Bak ker, de gebeurtenissen van het afge lopen schoolseizoen nogeens de revue passeren. Te weinig leerlingen Bedroevende gebeurtenis vond de heer Goedhart het gedwongen vertrek van onderwijzer de heer Van Koeve ringen. De Theo Thijssensehool telt nu 116 leerlingen en dat is net te weinig om vijf leerkrachten te mogen hebben. De grens daarvoor ligt bij 121 leer lingen. De hoofdonderwijzer liet er geen twijfel over bestaan, dat het ge dwongen vertrek van genoemde on derwijzer zwaar woog op de Theo Thijssensehool. Deze leerkracht kon inmiddels wel aangesteld worden als onderwijzer aan de openbare lagere school ,,'t Kof schip". Nog een vertrek gold de handwerk- docente mevrouw Ole. „Niet omdat er te weinig kinderen zouden zijn, maar meer omdat er ééntje bijkomt", grapte de heer Goedhart De Theo Thijssensehool moet in het nieuwe seizoen nu met vier leerkrach ten verder gaan en dat betekent kom- binatielessen. Zelf zag de hoofdonder- wijzer daar geen problemen voor de leerlingen in en hij verwees naar de goede gang van zaken op de dorpen waar vrijwel altijd in kombinatieklas- sen wordt les gegeven. Voor het perso neel betekent het wel een extra be lasting, omdat men konstant bezig zal moeten zijn. De vrees van ouders, dat hun kinderen misschien koncentratie- problemen zouden krijgen in de nieuwe klassen, leek de heer Goedhart onge grond. Nieuwbouw Een verheugend feit om te vermel den was uiteraard de nieuwbouw van de school waar nu echt schot in gaat komen. Vorige week stelde de ge meenteraad het benodigde krediet be schikbaar en de heer Goedhart toonde zich verheugd, dat op de nieuwbouw niet beknibbeld zal behoeven te wor den. Er zal ook dubbele beglazing worden aangebracht, niet uit energie besparende overweging, maar vanwe ge mogelijke geluidshinder. De nieu we school komt namelijk dichtbij twee drukke verkeersstraten te liggen. Onderwijzer de heer Polderman startte met schaakles voor beginners in het afgelopen schoolseizoen. Van de zeventien deelnemers behaalden vijftien kinderen het pionnediploma. Later werd een schaakploegje van de Theo Thijssensehool zelfs winnaar van Schouwen-Duiveland. Ander feit om een beetje trots op te zijn, vond de heer Goedhart, was het SCHARENDIJKE Zeepkistenrace Zaterdag 31 juli wordt er in Scha- rendijke voor de jeugd een zeep kistenrace georganiseerd. De race zal plaatsvinden op het grote parkeer terrein bij de jachthaven/hoek - van de Bout. Jongens en meisjes die (mis schien met wat hulp) een kar in el kaar kunnen zetten, mogen deelne men aan de race. Er zijn aardige prij zen te winnen, geschonken door de middenstanders. Surfspullen gestolen Van surfer J. T. H. uit Tilburg werd woensdag een tas met gereedschap en surfspullen ontvreemd, terwijl hij op het Grevelingenmeer aan het surfen was. De spullen, met een waarde van 750,— had hij even langs de water kant van de Brouwersdam achterge laten. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) winnen van alle prijzen tijdens de jaar lijkse sportdag in Zierikzee. Met grote inzet namen de zesde klasleerlingen ook deel aan akties: voor de Polen- aktie werd in een paar uur tijd f 1000,- opgehaald en uiteraard werd ook mee gedaan aan de traditionele kinderpost zegelaktie. Verder nam de Theo Thijssensehool deel aan het paasvoetbaltoernooi en aan de aktiviteiten op de Nationale Boomplantdag. Schoolkamp Een der laatste hoogtepunten in het schoolseizoen was het schoolkamp, dat dit jaar heel fijn verliep, omdat de groep zo'n hechte band vormde. In ver band met dit schoolkamp werden dank woorden gericht tot de heer Hanse, die een grote zak aardappels ter beschik king stelde, tot de heren Van Beveren en De Regt, die alle spullen brachten en ophaalden en aan de drie trouw verzorgsters bij het sChobikamp. Deze-'V dames: B. Rook-Schot, L. Schouls- Schot en R. Stoutjesdijk-Schouwenaar, kregen een leuke attentie aangeboden. Hierna ging de heer Goedhart over tot het uitreiken van de school getuig schriften. De uitreiking van de E.H.B.O.-jeugddiploma's werd ver richt door mevrouw R. Kuyper-Vij- verberg. Zij feliciteerde de leerlingen met het behaalde diploma en dankte verder voor de gastvrijheid, die zij op de Theo Thijssensehool tijdens de E.H.B.O.- lessen had mogen ondervinden. Als dank voor het lesgeven mocht de heer Goedhart nog een boekenbon uit handen van de kinderen in ontvangst nemen en daarmee was het officiële gedeelte voorbij. Woordspel Deze afscheidsavond bood verder een grappig letter/woordspel met leer lingen en ouders. De ouders bleken daar toch net iets beter in bedreven en versloegen de jeugdige groep met 12- 10. Na de pauze kwamen de leerlingen helemaal zelf aan bod met de opvoe ring van de vrolijke musical „De ge heime piratenzender". wordt traditioneel weer orgelkon- derten gegeven in de Nederlands Hervormde Kerk te Dreischor. Organist is Dirk Jzn. Zwart, die op 20 en 27 juli en op 3 en 10 augustus zal koncerteren. Traditioneel is ook medewerking van de sopraan mevrouw M. N. Coumou-Groenendijk, die ditmaal op 3 augustus zal optreden. NIEUWERKERK Koor uit Nieuwerkerk zong in „Ons Huis" Afgelopen dinsdag bracht het zang koor „Eén Naam is onze hope" te Nieuwerkerk een bezoek aan het be jaardentehuis „Ons Huis" te Zierik zee, onder leiding van de dirigente mevrouw Willy Bil. De direktrice, mevrouw Smit, ver welkomde de gasten hartelijk. Eerst werden de voorgenomen zangnum mers ten gehore gebracht, benevens enkele gecomponeerd door Joh. de Heer. Vervolgens werden verscheide ne populair christelijke liederen ge zongen, waarvan er één werd ge bracht op speciaal verzoek van de ja rige mevrouw Adriaanse. Tot slot kwam een 3-tal vrolijke stukjes uit de bus. Een en ander viel zeer in de smaak van de toehoorders. Mevrouw Smit sprak daarop een dankwoord tot koor en dirigente en wenste allen wel thuis en tot ziens. BRUINISSE Oud papier Zaterdag 3 juli a.s. haalt de mu ziekvereniging „Nu met Hope" weer oud papier op. „Boeren, burgers en buitenlui", die aktief aan het recy- clingsproces willen meewerken en daarnaast de plaatselijke muziekve reniging willen steunen, kunnen het papier vanaf 8 uur gebundeld gereed zetten. Avondkoncert Vrijdagavond, 2 juli, valt er op het Kerkplein weer van fanfare- en marsmuziek te geniten. Dan verzorgt in het kader van de uitwisselings- koncerten de „Oosterlandse Fanfare" een koncert in de muziek tent. Dus niet zaterdag zoals in de evenementenkrant staat vermeld, maar vrijdagavond. Voor tijd: zie ZONNEMAIRE, 30-6. In Zonnemaire kan men echt nog voor verrassingen komen te staan. Woensdagavond zat het dorpshuis tijdens het afscheid van de zesdeklassers van de openbare lagere school propvol met ouders en leerlingen alsof het een afscheid betrof van tientallen leerlingen. Een mini-blokfluit-koncert, uitgevoerd door leerlingen van de openbare lage re school tijdens het afscheid van de zesdeklassers. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) „Bru-Taal" De 58e schoolkrant „Bru-Taal" van de Chr. kleuter- en lagere school, „d'Eerste stap" en „Op Dreef" be gint met het mooie gedicht „Voor mijn kinderen" van Valerie. In het fraaie boekwerk komen o.a. voor een interview van de redaktie- leden (Janneke Littooy,. Jaap Muller en Philip Steketee) met de juffrouws Bodbijl en Broeders, toekomstdro men van klas twee, nieuws uit de kleuterdependace en het vakantie- rooster. Verder ging de redaktie ook praten met kinderen over hun beroepskeuze en hobby's. Het doorleren in Zierik zee of Middelharnis werd met Christine en Marcel Mol besproken. Hoofd van de school, de heer K. Mandemaker, vertelde dat slechts vier leerlingen de school verlaten en daaruit blijkt maar weer dat het en thousiasme bij de dorpsbewoners voor een dergelijke feestelijk evene ment zeer groot is. Muziek De 26 leerlingen van de school ver zorgden diverse muzikale optredens. Allereerst was er o.a. een mini-blok- fluit-koncert gegeven en verder wer den er twee musicals opgevoerd. De klassen 1, 2, 3 en 4 presenteerden op uitstekende wijze de musical „Van heksen en liegbeesten", terwijl de oudere kinderen „Het vreemde song festival" op enthousiaste wijze uit voerden. Tijdens de pauze werd een verloting gehouden die 350,— ople verde voor de kas van de ouderkom missie. De vier afscheidnemende leerlin gen zijn: Corine de Vlieger, Edith Gerretsen (beiden gaan naar de brug- WASHINGTON. De Amerikaanse vliegtuigfabriek Boeing heeft woens dag toegegeven dat zij meer dan ze ven miljoen dollar aan steekpenin- gen tussen 1971 en 1974 betaald heeft om orders los te krijgen uit Spanje, Libanon, Honduras en de Domini caanse Republiek, heeft verzwegen voor dè'Amerikaanse Export-import Bank. *ooV WASHINGTON. De Verenigde Sta ten zijn bereid met de Europese Ge meenschap te praten over handels kwesties zoals de beperking v^n de Amerikaanse staalinvoer en de be zwaren van Washington tegen de aanleg van een pijpleiding voor de import van Russisch gas in West- Europa. klas R.S.G. te Zierikzee), Digna Mi- lard (L.H.N.O. te Goes) en Erik Lens- sen (L.T.S.). Komend schooljaar zullen drie nieuwe leerlingen op de school wor den verwelkomd. Het aantal is dan nog steeds voldoende om de school als 2-mansschool voort te zetten. DEN HAAG, 1-7. Op een van de golfbrekers ter hoogte van het Kur- haus in Scheveningen is woensdaga vond kort na tien uur het stoffelijk overschot gevonden van een van de twee Oostenrijkse jongens die ver mist werden nadat ze bij het zwem men in zee in moeilijkheden waren geraakt. Een helikopter van de Marine Luchtvaartdienst heeft in die omge ving nog tot tegen elf uur met behulp van zoeklichten gezocht naar een te ken van de andere vermiste jongen, maar dat heeft niets opgeleverd. Dit heeft een. woordvoerder van.de mari ne meegedeeld.!..acc «v.«.i nv- De twee jongens, zeventien en acht-' tien jaar oud, maakten deel uit van een groepje zwemmers dat rond vijf uur 's middags ten noorden van de Scheveningse Pier in moeilijkheden was geraakt. Om kwart voor zes bleek dat de jongens niet waren te ruggekeerd bij de groep Oostenrijkse scholieren die in Nederland verblijft in het kader van een uitwisse lingsprogramma. DREISCHOR Orgelkoncerten Dirk Jzn. Zwart in Dreischor Op 4 achtereenvolgende dinsdagen RENESSE, 30-6. Uitermate verrassend verscheen enkele weken geleden een advertentie in de regionale pers, waarin de „Unieke veiling" werd aangekon digd van Motel De Ark in Renesse. Op dinsdag 29 juni om 11.00 uur zouden de notarissen J. C. Dekkers uit Roosendaal en mr. D. van Eek uit Zierikzee het motel aan de Hoogenboomlaan in Renesse bestaande uit 36 appartementen, beheerswoning, restaurant/bierhal, verkoopruimte, magazijn, erf en onder grond onder de hamer brengen, maar op het laatste moment werd de openbare verkoping alsnog geannuleerd, omdat de eigenaar van het motel, Exploitatie maatschappij Heracles BV uit Renesse en Financieringsmaatschappij MBO uit Amsterdam (onderdeel van de Nederlandse Middenstands Bank) een fi nanciële regeling overeenkwamen. ZIERIKZEE, 1-7. De ontwikkeling van het individueel kamperen, begonnen in de jaren zeventig, zet zich in 1981 in sterke mate voort in Zeeland, met uitzondering van onder andere Schouwen-Duiveland. Daar valt een stabi lisatie en zelfs afname waar te nemen. Mogelijk is hier sprake van samenhang met het voorkomen van gemeen telijke kontrole. Dat meldt het jaarverslag 1981 van de Provinciale Planologische Dienst voor Zeeland. Elk jaar wordt door dc PPD een in ventarisatie verricht van het indivi dueel kamperen in de provincie Zee land in het hoofdseizocn. Hieronder wordt verstaan het kamperen in het landelijk gebied buiten kampeerter reinen. Ruim 40 50 van de kampeer middelen voor individueel kamperen bevindt zich in 1981 op Schouwen- Duiveland en dan met name in de ge meente Westerschouwen. Van de in Westerschouwen voorkomende vor men van individueel kamperen kun nen worden genoemd: a) het kamperen bij de boer; b) het individueel kamperen, hier bij gaat het om in het streekplan Schouwen-Duiveland genoemde ge bieden langs de Hogezoom, waarbij een dichtheid van maximaal 15 kam peermiddelen per ha met een totaal aantal eenheden van maximaal 100 toelaatbaar wordt geacht; c) het kamperen op kleine percelen, die in particulier eigendom zijn. Deze kampeervorm komt onder andere voor in het gebied van de duinpolder bij de vuurtoren in Nieuw-Haamste- de. Oosterschelde Het jaarverslag deelt mee dat naar de uiteindelijke inrichting van het Schelphoekgebied op Schouwen-Dui veland nog nader onderzoek zal moe ten worden verricht. Dat is het be langrijke verschilpunt tussen het in februari van dit jaar aanvaarde Be leidsplan voor de Oosterschelde en het koncept-beleidsplan in juni 1981. Tussen rijk, provincie en gemeente is het vorige jaar overleg begonnen over het streekplan Schouwen-Dui veland, toegespitst op de richtlijn, die vermeldt dat Zonnemaire tegen het einde van de streekplanperiode een funktie kan krijgen als rustig re- kreatiecentrum met een bescheiden ontwikkeling van verblijfsvoorzie- ningen en eventueel watersportak- kommodatie. „Na de volledige situatie en de ach tergronden nog eens zorgvuldig op een rijtje te hebben gezet, is besloten om de toekomst met open vizier tege moet te treden", vertelt de héér De Bruijn, bedrijfsleider van Motel De Ark. „Zoals de zaken er nu voorstaan lijken we de nieuwe afspraken ge woon goed na te kunnen komen". Drie jaar geleden kwam Motel De Ark in handen van Exploitatie-maat schappij Heracles BV, toendertijd ge vestigd in Etten-Leur, maar onder tussen verplaatst naar Renesse. Mo tel De Ark werd aanvankelijk ge rund door een driemanschap, maar omdat een van de direkteuren een be hoorlijk aantal onverantwoorde transakties deed, raakte het motel meer en meer in de rode cijfers en werden met name de verplichtingen aan de Amsterdamse Financie ringsmaatschappij MBO niet meer nagekomen. Honderd procent In juni 1981 werd mede door de zorgwekkende situatie, waarin het motel was geraakt de direktie terug gebracht tot een. De heer P. van Gef- fen nam het totale aandelen pakket voor zijn rekening en stelde de heer De Bruijn aan tot bedrijfsleider. „In principe was dit moment van reorganisatie erg ongelukkig geko zen, want we zaten toen met het rot zooitje, dat in de tijd hieraan vooraf gaand was geschapen", vertelt De Bruijn. „Mede daardoor werd ook het vorige seizoen een flop en werden de zorgen alleen maar groter. Na het toeristenseizoen hebben we echter al les op een rijtje gezet en een aantal exploitatiewijzigingen onder handen genomen. Zo werden de personeels kosten behoorlijk teruggedrongen en ook de inkopen ondergingen een fik se teruggang. Grootste organisatori sche wijziging was evenwel het afsto ten van de exploitatie van het restau rant". Ook de exploitatie van de bar ver anderde en werd meer toegespitst op het gezellig verpozen met een biljart en wat andere spelen. Hierdoor is ook de mogelijkheid verbreed voor de bewoners van Renesse om wat van de vrije tijd door te brengen en is men niet helemaal meer afhankelijk van de toeristen. Ook is de mogelijk heid aanwezig om festiviteiten, zoals bruiloften en partijen in De Ark te houden. „Zoals het er nu uiziet kun nen we de nieuwe afspraken met de t bank punktueel nakomen. Ook de bezetting van de appartementen ver loopt naar wens. Tot en met oktober is er nu al sprake van een zeer redelij ke exploitatie. Al met al ben ik ervan overtuigd, dat we binnen afzienbare tijd redelijk uit de zorgen geraken", besluit De Bruijn zijn betoog.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5