Amnesty-groep gaat gezin Vernet financieel steunen Beter Wonen"gekonfronteerd met toename huurachterstand Naaktrekreatie mag echt niet aan de Schouwse stranden Jaarverslag Woningbouwvereniging STREEKNIEUWS Weinig kans op sporthal „Bru Extra aktiviteiten op braderiën en markten 4 59 ZIERIKZEE, 28-6. Woningbouwvereniging „Beter Wo nen" kreeg te maken met een flinke toename van huurachterstand. Enerzijds wegens groei van het huur bedrag door nieuwbouw, woningverbetering en jaarlijk se huurverhoging, anderzijds door verminderde „beta lingsdiscipline". Dit wordt vermeld in het jaarverslag 1981 van „Beter Wonen". Er werden vorig jaar aanmaningen gestuurd voor de zogenaamde sleur* schuld van in totaal 84.187,—. Voor een bedrag van 41.396,— huurach- terstand moest een deurwaarder worden ingeschakeld. Half 1981 stonden bij „Beter Wo nen" 669 woningzoekenden gere gistreerd, een toename van 45 ten op zichte van het jaar daarvoor. In het verslagjaar werden 163 nieuwe en 247 bestaande huurwoningen toege wezen. ZIERIKZEE Kontrole De rijkspolitiegroep Schouwen- Duiveland heeft dinsdag bij de stop lichten aan de Laan van St. Hilaire en kruispunt de Tol een kontrole ge houden. Tien automobilisten kregen proces-verbaal wegens door het rode licht rijden. In Zierikzee en omgeving werd ook een snelheidskontrole gehouden. Er werden elf processen-verbaal opge maakt. Aanrijding Op de hoek Manhuisstraat-Regen boogstraat vond dinsdagmiddag om 16.05 uur een aanrijding plaats tus sen een auto en een vrachtwagen. Au tomobilist J. M. uit Goes reed de Re genboogstraat in en raakte de vracht auto van transportbedrijf van der Wekken, bestuurd door J. S. uit Zie rikzee. BURGH Zomeravondmuziek in Burgh Voor het derde achtereenvolgende seizoen wordt op en rond het histo risch orgel in de Ned. Herv. kerk te Burgh een aantal zomeravondkon- certen gegeven. Iedere donderdag, vanaf 8 juli tot en met 19 augustus, vindt een uitvoe ring plaats. De aanvangstijd is 20.00 uur. Het eerste koncert in deze serie wordt verzorgd door Krijn Koevoets- veld, orgel, samen met Lex de Haan blokfluit. Verder staan op het programma: 15 juli Piet Westhoeve, orgel en Fransje de Visser, dwarsfluit; 22 juli Geert Bierling, orgel en clavecimbel; 29 juli Aad Zoutendijk, orgel en de Vesper- cantorij van de Grote Kerk te Vlaar- dingen; 5 augustus Rinus Verhage, orgel en Ine v. d. Dool, dwarsfluit; 12 augustus Marianne Schade, sopraan, Riet Staudt-Groenemans, clavecim bel en dr. Hans Bol, viola da gamba; 19 augustus Maurice Pirenne, orgel en Han Leendertz, dwarsfluit. Aanvang 20.00 uur. Toegangsprijs 4,— (scholieren 2,50). De vraag naar woningen voor al leenstaanden en tweepersoonshuis houdens bleef stijgen en hoofdzake lijk gericht op Zierikzee. De vraag naar bejaardenwoningen bleef konstant en verspreid over de gehele regio. De geregistreerde vraag naar premiekoopwoningen was aan het eind van 1981 nihil. Leegstand De leegstand van woningen be droeg eind 1981 in totaal 45. Een deel van deze woningen was echter niet voor bewoning geschikt. Twintig wo ningen werden ontruimd ten behoeve van sloop, 1 woning werd ontruimd t.b.v. woningverbetering en één t.b.v. woningaanpassing. In 1981 investeerde „Beter Wonen" ruim 19 miljoen gulden in nieuw bouw, warmte-isolatie en woning verbetering, terwijl 2,5 miljoen gul den aan onderhoud werd besteed. Het jaarverslag vermeldt verder, dat het woningtekort op een niveau van 500 woningen bleef, met plaat selijk grote verschillen in de woon nood. Het kontakt met woningzoe kenden verbeterde, volgens het jaar verslag, door sterke toename van de persoonlijke gesprekken met de ver- huurf uktionaris Veel wijzigingen Opgemerkt wordt, dat de planma tige aanpak van na-isolatie in 1981 werd gedwarsboomd door de vele plotselinge wijzigingen in de rijksle ningen. „De vele wijzigingen van de isolatieregeling beïnvloedden steeds weer de baten-lasten verhouding en daardoor de volgorde van de wonin gen met het gunstigste batig isolatie saldo. Lange termijn planning bleek daarom voor na-isolatie niet zinvol", aldus het jaarverslag. In het verslagjaar werd de voor lichting aan de bewoners verbreed en verdiept. Bij het onderhoud van wo ning en woonomgeving werd ge tracht om keuze zoveel mogelijk door de bewoners zelf te laten maken, bin nen de verantwoordelijkheid van de woningbouwvereniging voor het to taal. De verminderde belangstelling voor het eigen woningbezit was alom merkbaar. Nieuwe projekten voor premiekoopwoningen werden der halve niet in voorbereiding geno men. In 1981 werden 192 huurwoningen en 14 premiekoopwoningen voltooid, ongeveer evenveel als in 1977, 1978, 1979 en 1980 tesamen. Er werden 47 huurwoningen in aanbouw genomeh. Het jaarverslag vermeldt verdir, dat de grote vraag naar twee slaap kamer bejaardenwoningen opmerkje- lijk was. Bij de voorbereiding van bouwplannen werd daarop zovéél mogelijk ingespeeld. In Zierikzee werd de stadsvernieu wing voortgezet met renovatie van daartoe aangekochte panden en van woningen uit het eigen bestand van „Beter Wonen". Door de nieuwe subsidie-voor waarden werd geldelijke steun voor de niet-ingrijpende verbetering van 46 na-oorlogse woningen te Bruinisse door de Direktie van Volkshuis vesting in de provincie Zeeland ge weigerd. De werkzaamheden ten be drage van 786.250,— werden deson danks uitgevoerd ten laste van de al gemene bedrijfsreserve, omdat ver der uitstel niet verantwoord werd geacht. Stichting Alternatief Wonen In dit jaarverslag wordt ook geme moreerd het gereedkomen van twee gerenoveerde gerestaureerde pan den aan de Lammermarkt Varre- markt te Zierikzee, die in gebruik ge nomen werden door de Stichting Al ternatief Wonen te Zierikzee voor groepsgewijze huisvesting van al leenstaanden, met begeleiding op af stand. Met deze Stichting werd over eengekomen een ander te restaureren pand in de Sint Domusstraat te Zie rikzee te verbouwen tot appartemen ten met gemeenschappelijk gebruik van keuken. De Woningbouwvereniging konsta- teert in het jaarverslag, dat de goede verstandhouding met de gemeente besturen op Schouwen-Duiveland werd bestendigd. De voorlichting aan de raadsleden werd volgens „Be ter Wonen", door toezending van de Zeeland Woonkrant verbeterd. GRONINGEN. Het provinciaal bestuur van Groningen heeft een brief aan het ministerie van verkeer en waterstaat gestuurd waarin de minister gewezen wordt op zijn toe zeggingen om geld beschikbaar te stellen voor het op Delta-hoogte brengen van de Ommelander zeedijk. 99 DREISCHOR. In de gracht aan de Ring in Dreischor drijven deze prachtige waterlelies. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) HAAMSTEDE „Orgels in Nederland" In de Hervormde Kerk van Haamstede wordt iedere dinsdag en donderdag (voor tijden: zie agenda) de tentoonstelling „Orgels in Neder land" gehouden. De expositie loopt tot en met 12 augustus. RENESSE Aanrijding Op de hoek Vroonweg Hogezoom kwamen woensdag een personenauto en bus met elkaar in botsing. Beide voertuigen zouden teveel op de lin ker weghelft hebben gereden, waar door een botsing ontstond. BROUWERSHAVEN Oud papier Zaterdag 3 juli haalt de sportvere niging Brouwershaven oud papier op. Men start om negen uur op de Markt. De vereniging verzoekt het papier gebundeld gereed te zetten. BRUINISSE Plastic slang Uit de boomgaard van G. H. uit de Hoogaarsstraat is een plastic slang ter waarde van 150,- verdwenen. SCHOUWEN-DUIVELAND, 30-6. Zaterdag 3 juli start de Amnesty-groep Schouwen-Duiveland op de braderie in Nieuwerkerk met aktiviteiten ten ba te van het adoptiewerk. Er zullen op de braderie in Nieuwerkerk koekjes en cakes verkocht worden waarvan de opbrengst bestemd zal zijn voor financië le steun van het gezin van de door de groep geadopteerde politieke gevangene, Emiele Vernet in Haïti. KERK WERVE. Drukke tijden voor deze moederkip, die maar liefst negentien krielkuikentjes heeft te verzorgen. Een stuk of tien is een gebruikelijk aantal, zo liet men ons weten. Dit spul krioelt beschermd in het stro bij de heer W. Berrevoets in Kerkwerve. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Net als in de meeste van dergelijke gevallen verviel met de arrestatie van de heer Vernet ook de bron van inkomsten voor het gezin. Hoewel het niet direkt een taak voor Am nesty is, steunen vele adoptiegroe- pen, als er mogelijkheden voor zijn, ook het gezin van hun gevangene. Zoals bekend is de 43-jarige Emiele Vernet in 1980 gearresteerd en ver oordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf met dwangarbeid na een beschuldi ging van terroristische aktiviteiten. Volgens Amnesty heeft Vernet geen geweld gebruikt en heeft zijn veroor deling te maken met zijn lidmaat schap van de (verboden) Christen De mocratische Partij. Enige tijd gele den ontving de adoptiegroep bericht dat het vonnis tegen Vernet door de Raad van Beroep was vernietigd, er zal nu een nieuw proces plaatsvin den. Zorgelijk Onlangs kwam de adoptiegroep in kontakt met een Nederlandse missio naris die pas een bezoek aan Haïti had gebracht. In kontakten met mis sionarissen daar was hem o.m. de zorgelijke situatie van het gezin Ver net, en de anderen van de groep waartoe Vernet behoorde, ter ore ge komen. De missionaris heeft op een dag voor groepen met een gevangene in Haïti verteld over de situatie daar, de grote armoede en de mogelijkhe den om hulp te bieden. Het gezin Vernet heeft per dag mi nimaal 5,- nodig voor onderdak en levensonderhoud. De hulp kan het beste gegeven worden door het stu ren van geld. De missionaris be schikt over een kanaal waardoor het zeker is dat het geld ook komt op de plaats waarvoor het is bestemd. Uit veiligheidsoverwegingen kan niets meegedeeld worden over kon takten in Haïti. Extra inkomsten Op een vergadering van de werk groep Schouwen-Duiveland is beslo ten garant te staan voor het dagelijks levensonderhoud van het gezin van Emiele Vernet, KERKWERVE Diploma's brandweerlieden Burgemeester W. den Boer heeft woensdagavond in het Verenigings gebouw te Kerkwerve enkele dipli- ma's uitgereikt aan de brandweerlie den van de gemeente Middenschou- wen. Voor het diploma persluchtmas- kerdrager slaagden: L. J. Feelius, A. W. Jonker, L. de Kok, H. Scheele en P. T. Jonker. Voor het diploma hulpverlener slaagden: M. Bezuyen, L. Louwerse, J. Stouten en W. Berrevoets. De heer J. A. Hart kreeg een vrij- willigersmedaille uitgereikt voor het 12jaar in dienst zijn bij de vrijwil lige brandweer. Dat betekent dat de groep maande lijks 150,- extra aan inkomsten moet ontvangen om ook de andere aktiviteiten te kunnen blijven uit voeren. De groep tracht dit te berei ken door deze zomer in de stands o.m. koekjes en cakes te verkopen. De prijs zal gebaseerd zijn op de vijf gulden die dagelijks nodig is. Als eerste aanzet heeft één van de leden al een bedrag overgemaakt. De werk groep beseft dat de taak die ze zich gesteld heeft alleen kan worden uit gevoerd als daarbij voldoende steun vanuit de bevolking wordt ontvan gen. Stands De Amnesty-groep staat deze maand ook nog met een stand op 10 juli op er kermis in Haamstede en op .31 juli op de rommelmarkt in Burgh. Uiteraard is het ook mogelijk voor dit doel een gift. van 5,- of een veel voud daarvan over te maken op de gi rorekening van de werkgroep. Het nummer is 44 14 711, t.n.v. A.I.-groep Schouwen-Duiveland, p.a. Bouw- mansweg 5, Haamstede. Bij de over schrijving vermelden „Gezin Vernet". (Vervolg van pagina 1) Schot evenwel nog wel kwijt, dat hij van mening was, dat de „sport" beslist geen uren meer zou afstaan, als ze eenmaal de buit binnen hadden, „dus van multifunktioneel zijn komt in de praktijk niets terecht". Voor diverse raadsleden betekende de planologische situering van de sporthal een groot obstakel. De heer M. Meeuwsen van het CDA verwoorde de mening van hen: „Dat grote ding in het dorp zal voor vrijwel iedereen een doorn in het oog zijn, dus een kombi- natie met het dorpshuis lijkt volkomen onjuist". Ook in tweede lezing hield met name de heer Schot zijn eerder geuite be zwaren staande. Als extra bezwaar tegen een sporthal voerde hij toen nog aan, dat Schouwen-Duiveland gezien de sporthal-ontwikkelingen in Burgh- Haamstede en Oosterland waarschijn lijk overvoerd zal worden met sport- akkommodatie. Schorsing Alles aangehoord hebbend stelde burgemeester T. C. Hekman vast, dat de opgevoerde intentieverklaring hoe dan ook geen schijn van kans maakt door de raad aanvaard te worden. Na een schorsing van een kwartier keerde het kollege van B W daarop terug met een nieuw voorstel. Wel bleef staande, dat de raad van de gemeente Bruinisse van mening is, dat d zaalsportakkommodatie in de gemeente onvoldoende is en dat in deze lacune voorzien kan worden door een sporthal te stichten. Verval len was het voorstel van de kombina- tie met het dorpshuis en bovendien was ook het plan om op korte termijn tot de stichting te komen van de baan. „De gemeente gaat de NSF verzoe ken de gelden te willen storten in de gemeentekas, zodat er over enkele ja ren alsnog gebruik van gemaakt kan worden. Bovendien verplicht de ge meente Bruinisse zich tegelijkertijd om ieder jaar een ton bij het staande bedrag te storten uit de reserves van de jachthaven (f 1.600.000,- momen teel) zodat de finaciën voor de bouw van de sporthal erbinnen enkele jaren komen zonder dat de bewoners dit merken en ze ook niet drukt op de begrotingen van de benodigde jaren", stelde wethouder Vonk. Na nog wat over .en weer gepraat vond de nieuwe intentieverklaring ge nade in de ogen van vijf van de zeven raadsleden, maar in de realiteit zal het er wel op neer komen, dat de sporthal vrijwel zeker verloren is voor de wed strijdsport in Bruinisse, omdat het niet aannemelijk lijkt dat de NSF zal in gaan op het naderende verzoek. SCHOUWEN-DUIVELAND, 1-7. Wat mag er wel, en wat mag er niet op de stranden van Schouwen. Is naakt rekreatie (of half naakt) volgens de algemene politiever ordening Westerschouwen toegestaan of mogen de re- kreanten nog steeds niet met de billen bloot? Deze vragen kon adjudant H. J. Theunissen van de Rijkspolitie groep Schouwen-Duiveland met een korte opmerking beantwoorden. „Volgens de A.P.V. Westerschouwen is naaktrekreatie verboden". Dus dat is duidelijk. Ook deze zomer moeten de bikini's of zwembroeken worden aangehouden. Maar wat doet de politie als zonaanbidders deze verordening negeren? De heer Theunissen vertelt: „Als een gezinnetje of een groep jonge mensen ergens in een duinpan in hun blootje willen liggen, dan zal de poli tie daar niet tegen optreden. Maar er zijn uitzonderingen. Provocerend ge drag wordt echt niet toegestaan. Als er klachten binnen komen van aan stootgevende nudisten, dan zullen politieagenten moeten ingrijpen". Waar ligt de grens? Maar wat is aanstootgevend en waar ligt de grens tussen toegestaan en provocerend gedrag? Dat zal de dienstdoende agent moeten bepalen. Het zal er in elk geval niet zo aan toe gaan als in Italië, waar b. en w. beslo ten op te treden tegen naaktheid op het strand tenzij het om een „welgeschapen jonge dame gaat."i Adjudant Theunissen geeft toe dat het een „zeer moeilijk" probleem is. „Van aanstaande maandag af woipdt vier man ingeschakeld (bereden poli tie) om toezicht te houden op bos, duin en strand. Zodra nudisten of da mes in mono-kini de politie zien na deren, zullen ze er waarschijnlijk wel voor zorgen dat ze geen aanstoot £e- ven. Dan is er voor ons weinig méér aan te doen." Verbodsborden Nudisme op de Schouwse strandep is dus verboden. Het staat duidelijk aangegeven op grote borden bij de strandovergangen. In diverse tal^n, dus men kan er niet omheen. De ge meente Westerschouwen heeft dit fco besloten en de politie moet mahr zien, dat zij er mee uit de voetén kan Geen problemen voor deze peuterin mono-kini en provocerend protesterend in de armen van een lachende politie man. A V I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4