Beslissing uitbreiding visserijhaven verdaagd Nieuwe regelingen voor betalingen van bekeuringen Prachtige zangavond in St. Nicolaaskerk „Motie Schot" dringt aan op verlaging van PZEM-tarieven Vier Oranjevorstinnen in beeld op tentoonstelling Bruinisse Marathonvergadering raad Bruinisse Eerst met de vissers praten STREEKNIEUWS Raadsvergadering Bruinisse Uniek fotomateriaal Ook op Schouwen-Duiveland ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 1 juli 1982 Nr. 23139 3 Duikvergunning Ingetrokken I.J.E.-koor in Brouwershaven BRUINISSE, 30-6. „Kijk, daar zit u nu", zei de heer M. Verspoor (Algemeen Belang) tegen raadsvoorzitter T. C. Hekman, toen tégen de verwachting in het voorstel van Verspoor om het kollege-voorstel „uitbreiding aantal lig plaatsen visserijhaven", tot een volgende raadsvergade ring te verdagen, door de raadsleden H. Schot en L. v. d. Bos werd ondersteund. Na stemming bleek dat alleen de beide wethouders tegen zijn voorstel waren. Aan het begin van de (langdurige) behandeling van het onderhavige agenda punt had Verspoor al opgemerkt, dat dit punt veel stof had doen opwaaien bij de vissers. Niet de uitbreiding van de haven, maar wèl de verhoging van de zatengelden. Toen nog zei Verspoon „We hebben het over de visserijhaven. Éénderde van de schepen zijn geen vissersschepen. Eerst de vissers er in en de anderen (sportvissers) er uit Dan is er voldoende ruimte". Voorzitter Hekman merkte terecht op, dat het hier om een wens van de vissers zélf gaat, niet om een initiatief van de gemeente. Voorts was er nog een opdracht van de raad, om plannen te gaan maken. Wethouder M. J. v. d. Velde nam het voor de sportvissers op, die in zijn ogen niet de schuld dragen dat de haven te klein is, maar de vissers zelf: zij vergroten en verlengen hun sche pen. Subsidie L. v. d. Bos wilde weten of er geen sub sidie verstrekt kon worden en wees het kollege er op, dat de visserij een be langrijke bedrijfstak is in Bruinisse, die ook „geld in het laatje brengt". H. Schot (CDA) vond, dat de uitbrei ding van de haven wordt afgewenteld op de vissers, zijns inziens niet te recht „We zijn trots op deze industrie en ik vraag u om clementie", aldus Schot, die verder aandrong op een langere afschryftermijn, in de orde van 40-50 jaar, inplaats van de ge plande 10 jaar. Wethouder W. F. M. Vonk(Alg. BeL) verdedigde het feit dat naar zijn me ning ook de kleine vaartuigen belang hebben bij uitbreiding: meer ruimte in de haven en mogelijkheden om (ook) te Geslaagden R.V.I. Aan het Reformatorisch Vorming sinstituut (Stichting ter Bevordering van het Vormingswerk voor Werken de Jongeren) te Goes en Anna Jacoba- polder zijn geslaagd voor: E.H.B.O.-examen: Johanna Bo- gert, Tholen; Bram Filius, Sint Phi- lipsland; Kees Smits, Sint Annaland; Wim Menheere, Sint Annaland; Kees Neele; Sint Philipsland; Mart van Gilst, Bruinisse; Ankele den Engels man, Sint Philipsland; Ellie Sinke, Aagtekerke; Linda van Klinken, Ou- werkerk. In samenwerking met Veilig Ver keer Nederland werd opgeleid voor het examen Bromfietstechniek dat bestaat uit de onderdelen: wetsken- nis, verkeersinzicht, bromfietstech niek en rijvaardigheid. Kees Smits, Sint Annaland; Lauw- rens Kempeneers, Sint Philipsland; Johan de Bruine, Oosterland; Johan Bruijnzeel, Sint Annaland; Martin Tazelaar, Colijnsplaat. Voor de volgende I.V.I.O.-examens slaagden voor: Werktuigkunde: Lauwrens Kempe neers, Sint Philipsland. Modern Duits: Linda van Klinken, Ouwer- kerk. ZIERIKZEE Kontrole Nieuwe Kooiweg Woensdag werd door de rijkspoli tie een zogenaamde rood-licht- kontrole gehouden bij de ver keerslichten aan de Nieuwe Kool- weg. Vijf automobilisten werden verbaliseerd. vergroten Maar Vonk was verder van mening, dat de visserij vereniging de eventuele uitbreiding zoals die nu op de raadstafel ligt, eerst bij de eigen leden had moeten shecken De heer Hekman herhaalde zijn vraag: wie zal dat betalen? Oplossing van Schot: in 40 jaar afschrijven Nader beraad Om aan een oeverloze diskussie een einde te maken schorste de raadsvoor zitter de vergadering voor nader be raad binnen b. en w. Hierna wilde Hek man eerst even rechtzetten, dat het verwijt als zou de gemeente niets voor de eigen vissers doen, volkomen onge grond is. Uit hoofdstuk zes van de begroting 1982 blijkt namelijk dat de gemeente jaarlijks f 100.000,- bij de visserij- haven moet leggen. Wel wilde het kol lege de afschrijftermijn iets verlen gen: tot 18 jaar, maar dat geeft weinig soelaas. De heer Schot deed verder nog een poging, door voor te stellen dat de eige naren van de vergrote schepen die februik zullen gaan maken van de uit- reiding, dan ook maar voor de kosten moeten opdraaien, maar dat ging zelfs het kollege te ver. Uiteindelijk kreeg Verspoor zijn zin: aanhouden en in overleg treden met de belanghebben den Gedeputeerde staten van Zeeland hebben de duikvergunning van A. A. A. L. uit Waterschoot (Bel.) ingetrok ken voor een perioden van vier maanden. Blijkens informatie van de rijkspolitie te water is de man op 31 mei van dit jaar gesnapt toen hij in de Oosterschelde (in de Rijn- of Boomkil bij Yerseke) een kreeft aan de oppervlakte had gebracht. De verordening duiksport Zeeland bevat een natuurbeschermingsbepa ling die het meenemen van planten en dieren uit de Zeeuwse wateren verbiedt. Een uitzondering geldt al leen voor degenen die een ontheffing hebben gekregen van gedeputeerde staten. (Overigens wordt voor kreef ten nooit ontheffing gegeven). Het ziet er verder naar uit dat voor deze duiker de kous nog niet af is, want er is tevens gekonstateerd dat hij de kreeft de scharen had uitge trokken. Dat kan een strafrechtelij-, ke vervolging opleveren. Niet alleen vanwege overtreding van de duiksportverordening op zich, maar ook wegens dierenmishandeling. SCHOUWEN-DUIVELAND Geslaagd C. J. Smalheer en C. v. d. Wekken uit Kerkwerve slaagden aan de Rijks Middelbare Agrarische School te Goes voor de tweejarige richting ak kerbouw en veehouderij. J. M. Rotte en A. Slingerland uit Kerkwerve en Bruinisse slaagden voor de drie-jarige richting. W. Sloot- maker uit Nieuwerkerk slaagde voor de drie-jarige richting akkerbouw en fruitteelt. BROUWERSHAVEN, 27-6. Afgelopen zondagavond was er de grote zanga vond in de St. Nicolaaskerk te Brouwershaven met het bekende Rotterdamse Interkerkelijke Jeugd Evangelisatiekoor I.J.E. Het koor was die middag en avond te gast van de Werkgroep Geref.-Hervormd Brouwershaven/Zonne- maire en sloot met dit bezoek aan Schouwen-Duiveland het zangseizoen af. BRUINISSE, 30-6. Raadslid H. Schot (C.D.A.) vergast te het kollege en mede-raadsleden woensdagavond op een motie over de tarieven van de PZEM. Bij de behan deling van de raadsagenda kwam dit punt aan de orde onder „verslagen gemeenschappelijke regelingen". Het was Schot opgevallen (en hem niet alleen) dat de PZEM een flinke winst heeft geboekt en dat de maatschappij toezeggingen had gedaan de tarieven van de „klein- grootverbruikers" te verlagen. Wat het raadslid in zijn motie beoogde is ook een verlaging voor de klein verbruikers, met het oog op de ekonomische recessie, waardoor vele huishou dens in de problemen komen. De motie dringt er op aan juist de „kleine man" in de tariefsverlaging te betrekken. M.a.s. werd de motie aangenomen, met het verzoek deze aan andere gemeenten voor te leggen. van de raadsleden, na uitleg van wet houder Vonk' over een;, verméend^, diskrimïnatie en/of ynllekeur. Onge- wijzigd werd ook dit voorstel m.a.s. aangenomen. „We zijn niet veel wijzer geworden. Zonde van het geld". Aldus de reak- tie van M. Verspoor (Alg. Bel.) op de aanbieding van de notitie „Verken ning gebruiksmogelijkheden veer- en vluchthaven". Het maken van een (kleuren)plat- tegrond van de gemeente is voglens V. d. Bos een taak van de V.V.V Wet houder Vonk zei in antwoord hierop, dat de gemeente ook verplichtingen heeft tegenover de toeristen. De hui dige plattegrond is niet veel bijzon ders. met gebruikelijk veel belangstelling van het publiek, werd nog m.a.s. aan genomen het plan voor de aanleg van een ijsbaan in het Westplantsoen (te gen de wil van raadsvoorzitter Hek man in); de toepasing subsidieveror dening plaatselijke verenigingen over 1982 (totaal 3.592,52) en de vaststelling begrotingswijzigingen. De rondvraag besloot de vergade ring. Hoewel de zangavond pas om 7 uur begon, liepen de eerste bezoekers al om kwart over 6 de kerk binnen, ter wijl de koorleden nog aan het inzin gen waren. Toen dan ook, na het klokgelui om 5 voor 7 het koor de opening inzette met het prachtige lied „Samen op weg", was de Grote kerk intussen geheel gevuld met be langstellenden uit de gehele regio. ZIERIKZEE Geslaagd Eline van 't Veer slaagde deze week voor het examen aan de MEAO te Middelburg en behaalde tevens het diploma voor het onderdeel toe risme. Zij is inmiddels werkzaam als reisadviseuze bij reisbureau Van Oe- veren. Geslaagd Na de herkansingen slaagden de volgende kandidaten voor MAVO 3 en MAVO 4 van de Chr. Scholenge meenschap: MAVO 3: Bruinisse: Fenny Ottens. MAVO 4: Zierikzee: René Boot, Pe tra van 't Leven en Piet van Mourik; Oosterland: Marja Otte; Nieuwer kerk: Janita Flikweert. Film in het weekend Stichting het Theater vertoont aan staand weekend de film „Conan, ko ning der barbaren". Het verhaal speelt in een pré-his torische periode. Een zeker Conan heeft geen ander doel voor ogen dan de man te vermoorden die verant woordelijk is voor de lafhartige moord op zijn ouders. Deze moorde naar, Thulsa Doom, is de leider van een geheimzinnige slangensekte. Pas na vijftien jaar krijgt Conan de gele genheid zijn doel te bereiken, gehol pen door zijn twee vrienden Subotai en Valeria. Voor tijd: zie agenda. Er was verder veel samenzang, welke dan weer door koorzang werd afgewisseld. De gemeentezang werd begeleid door Rien Balkenende uit Kamperland, die de plaats had inge nomen van de vaste organiste Willy Bil. Overdenking Ds. Jan Eikelboom uit Haamstedé hield de overdenking uit Jeremia 29:4-7: „Zoekt de vrede voor de stad en bidt voor haar tot de Heer, want in haar vrede zal uw vrede gelgen zijn". De talrijke affiches en bekend makingen over geheel Schouwen- Duiveland hadden ook reeds melding gemaakt van dit onderwerp: „Zoekt de vrede voor de stad". Het slotlied, dat door de gemeente werd gezongen: „Ga nu heen in vre de, ga en maak het waar" op de melo die van „Land of hope and glory", was inspirerend en toen tenslotte het I.J.E. jongerenkoor met zijn 120 aan wezige leden eindigde met „Als de wereld maar blijft zingen, zingen tot Gods eer", ging een dankbaar gehoor weer ieder zijns weegs en konden zo wel het I.J.E.-koor als Werkgroep op een fijne avond terugzien. Geslaagd Eline van 't Veer uit Zierikzee slaagde voor het diploma middel baar ekonomisch en administratief onderwijs in Middelburg. Erik de Wild uit Zierikzee behaalde in Mid delburg het diploma voor middel baar middenstandsonderwijs. Bei den volgden de opleiding aan het Delta College. DREISCHOR Geslaagd Johan O verweel uit Dreischor slaagde aan het Delta College te Mid delburg voor het diploma middel baar middenstandsonderwijs. Hamerstukken op déze marathon zitting waren onder meer de vragen lijst Nieuwbouw en Vernieuwbouw; kredietverlening verbetering woonomgeving oude nieuwbouw; het saneringsplan Beursstraat-Kerk straat-Bergstraat; aan- en verkoop grond in het saneringsgebied; aanleg parkeergelegenheid van Hertsbe- kestraat; en kredietverlening voor het maken van een plan tot inrichten voormalige C.J.V.- bibliotheekruimte tot mortuarium. Dit laatste met de mededeling van wethouder Van de Velde, dat het kerkbestuur zeer positief staat te genover de plannen, in sterke tegen stelling tot het Groene Kruis. BRUINISSE, 29-6. „Honderd jaarOranjevorstinnen 1880-1980" heet de fototentoonstelling die dinsdagavond door burgemeester T. C. Hekman werd geopend in het Dorpshuis. De burgervader: „Achter deze naam gaat een geweldig brok historie van ons volk en land schuil in een verbondenheid met ons geliefd en geëerd vorstenhuis, die het scherpst tot uiting komt in tijden van nood". Aquadelta Voorts stelde de raad een krediet beschikbaar voor het aanleggen van een voetpad Hageweg tot de Groene- weg, aangezien Aquadelta zich slechts bereid heeft verklaard 25.000,- voor haar rekening te ne men. Raadslid L. v. d. Bos (S.G.P.) vond dat alsnog getracht moet wor den om Aquadelta alles te laten beta len, zoals was toegezegd. Verder nam de raad een aantal voorbereidingsbesluiten in het kader van de zogenaamde „artikel 19 proce dures". De wijziging van de haven- verordeningen gaf geen moeilijkhe den voor de raadsleden: m.a.s. Geen diskriminatie Het eerder teruggenomen agen dastuk „afvloeiingsregeling perso neel openbaar lager- en kleuter on derwijs vond nu genade in de ogen Kostendekkend Ter bestrijding van de kosten moet wel acquisitie gedaan worden bij Aquadelta en andere bedrijven, om de kaart kostendekkend te krijgen. Verspoor: „Doe dat dan eerst". Ge- meentesekretaris B. de Groot: „Dat doen we al vier jaar, maar het komt niet van de grond". Vonk wilde de kaart in eigen beheer laten maken, omdat indien de V.V.V. dit zou moe ten doen, deze vereniging toch bij de gemeente zou aankloppen voor subsi die. Eventuele baten zouden dan niet in de gemeentekas belanden. Uitein delijk ging de raad akkoord. Subsidies Tot slot van de veelbewogen avond Bruinisse en Mariekerke zijn de enige gemeenten in Zeeland waar de reizende fototentoonstelling over de koninginnen Emma, Wilhelmina en Juliana opgesteld wordt. Naast het stamboompaneel, dat een duidelijk overzicht geeft van de afstamming van het huis Oranje Nas sau, geven de overige 18 panelen met ruim 170 foto's, in verschillende on derwerpen, periodes aan uit het le ven van de drie Oranje-vorstinnen. Regentes Emma Zo zijn er panelen over koningin Emma als regentes, over het huwe lijk van koningin Wilhelmina, haar eerste huwelijksjaren, over prinses Juliana als kind, het verblijf in Lon den, weer thuis na de bevrijding, de geboorte van prinses Beatrix en de laatste jaren van prinses Wilhelmi na. Veel foto's zijn van een kort on derschrift voorzien. H.K.H. Prinses Juliana verleende persoonlijke toestemming voor het gebruiken van het fotomateriaal, waarvan vele opnamen uniek en nog nooit zijn vertoond. „Het unieke van de tentoonstel ling", aldus mevrouw E. F. G. Ge vers Deynoot, lid van de werkgroep gevormd uit de Confederatie van Oranjeverenigingen in Nederland, is dat vooral de gelegenheid die de be volking nu geboden wordt al dit ma teriaal, dat over zoveel verschillende plaatsen was verspreid, bij elkaar gerangschikt te zien". Bezoek aan Zeeland De burgemeester, die als hobby Ne derlandse geschiedenis heeft en dus bezield over het onderwerp kon spre ken, haalde -enkele voorvallen aan die de uniek gegroeide band met het vorstenhuis onderstreepten, zoals het bezoek aan Zeeland in 1953. Nog dichter bij huis, in 1911 was het bezoek van koningin Wilhelmina na de zware septemberstorm toen bijna de hele Bruse vissersvloot op de dijk werd geslingerd en vernie tigd. In het Dorpshuis staat ook een vi deotoestel waarop de film „50 jaar nader bekeken" kan worden beke ken. Bewegend prentenboek Hierop gaat als een bewegend prentenboek 50 jaar Nederlandse ge schiedenis aan de kijkers voorbij zo als de oude Spijkerauto's, Plesman met z'n eerste vliegtuigen maar ook diep ontroerende oorlogsbeelden en uiteraard het vorstenhuis. Dames van de Bruse N.C.V.B. en Tryfosa houden toezicht en geven 's middags desgevraagd uitleg over de tentoonstelling die door de Culturele Stichting Bruinisse en de Stichting Festiviteiten naar Bruinisse is ge haald. De expositie is gratis toegan kelijke en nog te bezichtigen tot en met maandag 5 juli, dagelijks van 14.00 - 17.00 en van 19.00 - 21.00 uur, behalve zaterdagavond en zondag. ZIERIKZEE, 1-7. Met ingang van vandaag, 1 juli, is het mogelijk een door de politie aangeboden schikking voor een overtreding per post- of bankgiro te betalen. De bon kan dus niet meer meteen met de dienstdoende agent worden afgerekend. Ook is sinds vandaag een éénvor mig mini-proces-verbaal ingevoerd om de afhandeling van dit soort zaken te vereenvoudigen. Tot voor kort kon men slechts uit erlijke tot één dag nadat de bekeuring was uitgeschreven, op het politiebu reau terecht om de bon te betalen. Die tijd is verlengd: voortaan kan een persoon die is bekeurd binnen veertien dagen na de overtreding de boete voldoen. Dit kan op Schouwen-Duiveland alleen op het groepsburo te Zierik zee. Verder kan men ook binnen veertien dagen de boete via de giro overmaken op het postrekeningnum mer dat op het mini-procesverbaal staat aangegeven. Dus betaling aan de politie-ambtenaar op straat zal niet langer mogelijk zijn. Na een overtreding waarbij de wetsovertreder niet wordt aangehou den (bijvoorbeeld een snelheidskon- trole) zal n.a.v. het kenteken de be keuring worden thuisgestuurd. Verder werd met ingang van deze regeling het aantal overtredingen, waarvoor de politie een schikkings voorstel kan doen, sterk uitgebreid. De bedragen variëren nu van 10,- tot 120,-. Een paar voorbeelden: een par keerbon bedraagt nog steeds 35,-; een overtreding op de autoweg kan oplopen tot 120,- (te hoge snelheid, keren op de weg). Rijdt men meer dan 30 km harder dan is toegestaan, dan wordt 4,- per te hard gereden kilometer in rekening gebracht. Als een boete van bijvoorbeeld 100,- niet wordt betaald, dan krijgt men een schikking (giro) van 120,- toegestuurd. Wordt ook daarop niet gereageerd, dan zal men voor de kan tonrechter moeten verschijnen. De officier zal dan 140,- eisen. De girale betaling, zoals men deze vorm van betalen noemt, is in 1980 en 1981 in Amsterdam en Gelderland be proefd. Het systeem bleek zowel voor het publiek als voor de politie zo bevredigend, dat de minister van justitie heeft besloten het landelijk in te voeren. Burgemeester T. C. Hekman, staande hij het videotoestel met de film „Vijftig jaar nader bekeken**, opent de ten toonstelling over de vorstinnen Emma, Wilhelmina, Juliana en Beatrix. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3