POLITIEKE REDDINGSOPERATIE VOOR RELEGERDE PLO Knesset achter regering-Begin Pijlers van stormvloedkering verliezen zool r Irak wil vredesmacht aan de grens met Iran Kommissie Wagner adviseert loslaten van huidige koppeling Ionen-uitkeringen Koortsachtig overleg Inflatie EG Verlies voor Stichting Het Theater Peugeot 0,6 procent T i -i j Pravda heeft kritiek Nieuwe par keer schijf nu verplicht Kaper verlaat vliegtuig in Bangkok AGENDA Jeugdsozen in het weekeinde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE BEIROET/PARIJS, 1-7. Op alle fronten is woensdag koortsachtig overlegd om een Israëlische invasie van West-Beiroet te voorkomen en de Palestijnse bevrij- dingsorganisatoe PLO van de ondergang te redden. Is raël heeft tot nu toe nog geen antwoord ontvangen op zijn aanbod aan de in West-Beiroet belegerde Palestijnse strijders, dat zij met hun persoonlijke wapens Libanon mogen verlaten. De woordvoerder van de Israëli sche regering, Dan Meridor, zei woensdag na een speciale zitting van het kabinet in Jeruzalem, dat er nog geen informatie voorhanden was over de houding van de PLO. Israël is ervan overtuigd dat de enig mogelijke regeling is dat de PLO uit Libanon verdwijnt. De vraag is niet of de Palestijnse guer rillastrijders het land zullen verla ten, maar hoe en waarheen. Eerdere berichten dat Saoedi-Arabië bereid zou zijn een luchtbrug te openen om de ongeveer 6.000 Palestijnen te eva cueren, werden woensdag door het fficiële Saoedische persbureau Spa .categorisch'tegengesproken. Boodschap Reagan President Reagan van de Verenig de Staten liet woensdag een monde linge en dringende" boodschap over brengen aan zijn Egyptische kollega, Hosni Moebarak, waai. t hij zich uit sprak voor het „herstel vin de Liba nese soevereiniteit en de bescher ming van de legitieme rechten van het Palestijnse volk, terwille van een rechtvaardige en algehele vrede in het Nabije-Oosten". De demissionaire Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken, Alexander Haig, heeft de Israëlische regering laten weten wat de Ameri kaanse ideeën zijn voor een regeling in Libanon. Dit heeft de Israëlische radio gemeld. Hoofdpunten plan Volgens deze bron zijn de hoofd punten van het plan dat uit negen punten zou bestaan: 1. de terugtrek king van alle buitenlandse troepen, 2. het vertrek van de PLO-strijders uit Beiroet en Libanon, met behoud van een „politieke Palestijnse struk- tuur" in dat land mits de wettige Li banese regering daarmee instemt, en 3. Amerikaanse hulp bij het vormen van een Libanese regering waarvan de soevereiniteit zich over heel Liba non uitstrekt. Het Palestijnse persbureau Wafa berichtte dat „het Palestijnse verzet geen enkel voornemen heeft Libanon te verlaten". Een toevlucht zoeken in een van de Arabische landen zou vol gens Wafa voor de PLO „het tekenen van zijn doodvonnis" betekenen. DEN HAAG. Werklozen en ar beidsongeschikten moeten hetzelfde recht hebben vrijwilligerswerk te doen als mensen met een betaal werkkring, zo meent de wetenschap pelijke raad voor het regeringsbe leid. ARNHEM. Een speciaal recherche team van de Arnhems, Doetinchemse en Velpse politie heeft in drie weken tijd ruim 120 inbraken en diefstallen in de provincie Gelderland opgelost en in verband daarmee 42 verdachten gearresteerd. Advertentie vertoont in de Concertzaal A.s. zaterdag 20.00 uur A.s. zondag 20.00 uur JERUZALEM, 30-6. Het Israëlische parlement heeft zich met 60 tegen 47 stemmen achter het beleid van de regering geschaard dat leidde tot de invasie in Libanon en de omsingeling van Beiroet. Zestig afgevaardigden steunden een resolutie van de regeringspartij en waarin niet aan een mogelijke mi litaire aktie in West-Beiroet werd ge refereerd. Een resolutie van de oppo sitie waarin gevraagd werd dat het Israëlische leger Beiroet niet zal aan vallen kreeg de stemmen van 47 par lementsleden. Begrip De Israëlische premier Begin her haalde tijdens het debat dat de aan wezigheid van de PLO in Libanon moet eindigen. Hij verklaarde in het ruim zeven uur durende debat dat de Amerikaanse president Reagan be grip heeft voor het Israëlische stre ven en haalde een opiniepeiling aan volgens welke het Amerikaanse pu bliek nog steeds achter Israël staat. Premier Begin zei dat de naar schatting 6.000 Palestijnen in West- Beiroet van Israël bij hun aftocht hun eigen wapen mogen behouden. „Ze kunnen hun Kalasjnikovs mee nemen - daar zijn wij niet bang voor. Ze kunnen hun eigen wapen behou den", zei de Israëlische premier. Over de leider van de PLO, Yasser Arafat, zei Begin: „Deze moordenaar is omsingeld in zijn bunker en wil ons orders geven, zoals onze troepen vijf km terugtrekken. Het is onge looflijk". Begin zei dat er een vredes verdrag met Libanon komt, het twee de van Israël met een Arabische na tie. ANKARA. Het militaire regiem in Turkije heeft woensdag bijzonderhe den bekendgemaakt van een natio naal referendum voor een nieuwe de- mokratisch grondwet dit volgens kritici de uitslag al bij voorbaat tot een uitgemaakte zaak maken. PARIJS, 1-7. Het Franse automo bielconcern Peugeot (Peugeot, Ci troen en Talbot) heeft verleden jaar een netto verlies van 2,03 miljard frank of ongeveer 812 miljoen gulden geleden. In het voorgaande jaar be droeg het netto verlies 1,47 miljard frank of 588 miljoen gulden. De cij fers zijn woensdag bekendgemaakt in de jaarvergadering. De president van het koncern, Jean Paul Paraye, verzekerde de aandeel houders dat Peugeot nog steeds goe de hoop heeft volgend jaar uit de ro de cijfers te komken. De verliezen van de laatste jaren hadden vooral te maken met de arbeidsproblemen cij Citroën en met de negatieve resulta ten van Talbot, de fabriek die Peuge ot in 1979 van Chrysler heeft overge nomen. 16 jaar VLISSINGEN, 1-7. Rijkswaterstaat heeft bij de bouw van de pijlerdam in de monding van de Oosterschelde opnieuw te maken gekregen met een tegenvaller. Deze week is namelijk tijdens het proeftillen van-één van de 66 pijlers, die de stormvloedkering moeten dragen, gebleken, dat de blikken platen waarop de 18.000 ton zware pijlers zijn gebouwd tijdens het vervoer door het water ge deeltelijk loslaten. BRUSSEL, 1-7. In mei van dit jaar zijn de konsumentenprijzen in de Eu- ropeese Gemeenschap opgelopen met gemiddeld 0,6 procent. Dat blijkt uit gegevens die de EG-kommissie in Brussel verstrekt heeft. Zoals gewoonlijk lopen de cijfers van de lidstaten nogal uiteen. In Ne derland is de inflatie het geringste geweest, volgens de Brusselse gege vens slechts 0,3 procent. Het hoogst was ze in Luxemburg, namelijk 1,4 procent. BAGDAD, 1-7. Irak heeft woensdag gepleit voor de stationering van een neutrale vredesmacht aan de Iraaks-Iraanse grens. Het is een nieuwe Iraakse poging de oorlog met Iran-Ie beëindigen. MOSKOU, 30-6. Het Russische par tijblad Pravda heeft woensdag kri tiek geleverd op het gebrek aan ver antwoordelijkheid op verscheidene Sovjet-ministers. Behalve laksheid, machtsmisbruik en gebrek aan doel treffendheid veroordeelt de Pravda de omstandigheid dat men zich nogal eens verliest in diskussies over kwesties van tweederangs belang. Het blad vindt het kwalijk dat ver antwoordelijke funktionarissen te soepel zijn jegens werknemers die zich niet goed gedragen en zich slecht kwijten van het werk dat hun is toe vertrouwd. De Pravda noemt het mi nisterie van vervoer waar drie funk tionarissen zijn ontslagen. Ook het ministerie van water en dat van zwa re machinebouw worden door de Pravda onder handen genomen. Volgens een verklaring van het Iraakse ministerie van buitenlandse zaken zou een dergelijke vre desmacht tot taak moeten hebben toe te zien op de naleving van het eenzij dig door Bagdad afgekondigde staakt-het-vuren. Ook zou zij dienen te bevestigen of Irak zich werkelijk heeft teruggetrokken uit Iran, zoals het beloofd heeft. Irak meent dat troepen voor een vredesmacht geleverd kunnen wor den door de Verenigde Naties, de be weging van niet-gebonden landen of door de Organisatie van de Islamiti sche konferentie. Als Iran het voor stel voor een vredesmacht verwerpt, zullen alle exkuses om de oorlog voort te zetten hun waarde verliezen, aldus Bagdad. Leugens Irak maakte dinsdag bekend dat het al zijn troepen heeft teruggetrok ken uit Iran. Teheran bestempelt de Iraakse verklaring als „leugens". In diplomatieke kringen wordt vernomen dat Irak wanhopig op zoek is naar mogelijkheden om de kostba re oorlog met Iran te beëindigen. Bestraffing van de „agressors", hoge herstelbetalingen en de terugkeer naar Ii-ak van duizenden Iraakse bal lingen, zijn nog steeds de voorwaar den die Teheran stelt voor het staken van de strijd. Die platen, 25 bij 50 meter, remmen de vaart van het hefschip niet alleen sterk af ze kunnen ook in de schroef van het schip terechtkomen en zo de zaak grondig in de vernieling draai- Eerst verwijderen Rijkswaterstaat heeft nu besloten om dë blikken zool van de pijlers te verwijderen voor zij aan hun eigen lijke tocht beginnen naar de plaats van bestemming. Dat zullen duikers doen nadat de pijlers, die 15 meter onder water steken, op balken zijn geplaatst. Het is Rijkswaterstaat niet bekend hoeveel dit karwei gaat kosten, maar het zal de aanleg van de pijlerdam in geen geval vertragen, zo werd meege deeld. DUBLIN. De Ierse regering van premier Charles Haughey heeft een nederlaag geleden in het parlement. Daarmee is de kans gestegen op nieu we verkiezingen, de derde binnen een jaar. 1 Met ingang van 1 juli 1982 mag alleen nog maar gebruik i worden gemaakt van het nieu- j we model van de parkeerschijf i en niet meer van de oude par- keerschijf. De oude parkeer- schijf is met ingang van 1 juli 1982 niet meer geldig. Op de nieuwe parkeerschijf is, in tegenstelling tot de oude i schijf, alleen het tijdstip van aankomst aangegeven. Het voordeel hiervan is dat de i schijf kan worden gebruikt voor verschillende parkeertij- den. afhankelijk van de plaat- i selijke omstandigheden. Ook heeft de nieuwe parkeerschijf een 24-uur indeling, waardoor i zij de gehele dag gebruikt kan worden. Bij het instellen van het tijdstip van aankomst mag naar boven worden afgerond op het meest nabijgelegen hele of halve uur. De parkeerduur i zal door middel van verkeers- borden worden aangegeven. i De nieuwe parkeerschijf is 1 uitgevoerd in een blauwe 1 kleur met een witte P en zwar- te cijfers op een witte achter- grond. 1 De nieuwe parkeerschijf moet worden gebruikt in de parkeerzones, die door borden worden aangeduid en is ver- krijgbaaar bij onder meer de ANWB. benzinestations en po litiebureaus. DEN HAAG, 30-6. De prijskompensatie voor de werk nemers moet geen automatisme meer zijn, maar werkge vers en werknemers moeten daarover onderhandelen. Algemene prijsmaatregelen moeten worden afgeschaft. Bij het minimumloon dient de regering rekening te hou den met de prijsontwikkeling zonder dat echter van een automatische prijskompensatie sprake mag zijn. De hui dige koppeling tussen minimumloon en minimumuitke ring moet worden losgelaten, zij dienen „beleidsmatig, in tegenstelling tot rekenkundig" op elkaar te worden afgestemd. Dit zegt de advieskommissie inzake de voortgang van het industriebeleid, naar haar voorzitter de tweede koinmissie-Wagner genoemd, in een verslag van haar werkzaamheden in het eerste halfjaar van 1982. Premier Van Agt heeft al gezegd dat het rapport ais basis moet dienen voor de formatie van een nieuw kabinet na de verkiezingen. De beloningsverhoudingen tussen aktieven en niet-aktieven moet ener zijds op sociale, anderzijds op ekono- mische overwegingen worden geba seerd. Een van de maatstaven hierbij moet de ruimte zijn die er is vanuit een oogpunt van belasting- en pre miedruk. Dit geheel zou in het jaèr- lijks overleg tussen overheid en soci ale partners kunnen worden bespro ken. aldus de kommissie. Trendvolgers De kommissie vindt hel van belang dat de overheid zowel voor ambtena ren als voor werknemers in de gesub sidieerde partikuliere dienstverle ning „de trendvolgers" een eigen sa- larisbeleid ontwikkelt. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de verhoudingen van vraag en aan bod op de arbeidsmarkt. De kommissie vindt dat de over heid betrokken moet worden bij le vensvatbare projekten die het be drijfsleven niet of met grote vertra ging op eigen kracht kan verwezen lijken. Overigens moet de overheid niet zelf projekten gaan ontwikke len. Voor de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven in dergelij ke gevallen heeft de kommissie een methodiek ontwikkeld. Per projekt zou verder één ambte naar als kontaktpersoon moeten op treden die vanuit de overheid als ka talysator optreedt en tussen de de partementen koördineert. De kom missie pleit voor instelling van een interdepartementale herindustriali- satiekommissie onder voorzitter- schap van de direkteur-generaal van industrie van het ministerie van eko- nomischo /.aken. Reakties op rapport In veel van de opvattingen en voor stellen van de kommissie-Wagner kan het KNOV, de organisatie van ondernemers in het midden- en klein bedrijf zich terugvinden. Toch proeft het KNOV uit het rapport van de kommissie een onvoldoende erken ning van de positie en mogelijkheden van kleine en middelgrote onderne mingen. Industriebeleid De tweede kamerfraktie van D'66 is het in grote lijnen eens met de aan bevelingen van de advieskommissie. In een voorlopig kommentaar stemt de fraktie in met de voorstellen tot gerichte bevordering van kansrijke innovatieve projekten in de in dustrie. Verruiming van het begrip „passende arbeid" om de ar beidsmarkt soepeler te laten werken, gedragsregels voor het aankoopbe leid van de overheid en de grote on dernemingen genieten eveneens de instemming van de fraktie van D'66. Het Nederlands Christelijk Werk geversverbond (N.C.W.) meent dat de voortgangskommissie industriebe leid in haar rapport heeft aangege ven hoezeer het sociale en ekonomi- sche bestel is verstoord door regelge ving en automatische koppelingen. In een reaktie zegt het N.C.W. dat via het onafhankelijke advies van de tweede kommisse-Wagner doorbra ken kunnen worden bereikt in de stagnerende besluitvorming op so- ciaal-ekonomisch gebied. De F.N.V. vindt dat het tussenrap port van de kommissie Wagner zeer eenzijdig is uitgevallen. Er worden wel zeer ingrijpende voorstellen ge daan wat betreft het algemeen so- ciaal-ekonomisch beleid maar het konkrete industriebeleid komt niet erg uit de verf. Met het plaatsen van de pijlers wordt pas in het tweede kwartaal van 1983 begonnen. Rijkswaterstaat is niet pessi mistisch over deze tegenvaller. Het gaat uiteindelijk om een karwei, waarbij allerlei nieuwe technieken worden toegepast. Daarbij kunnen zich onverwachte zaken, zoals hier het geval is, voordoen. BANGKOK, 1-7. De Sri Lankese kaper van de Boeing 747 van Alitalia die sinds woensdag op de luchthaven van Bangkok staat heeft vanochtend (donderdag) het toestel verlaten. Hij is met zijn vrouw en kind en het geëiste losgeld van 300.000 dollar (825.000 gulden) in een militair busje afgevoerd. Het was niet duidelijk of de 33- jarige Sepala Ekanayake zich had overgegeven of dat hij met vrouw en kind een vrijgeleide kreeg naar Sri Lanka. De autoriteiten in Bangkok weigerden het uitsluitsel over te ge ven. De 18 bemanningsleden die zich nog in het toestel bevonden, kwamen ongedeerd naar buiten. De 261 passa giers waren eerder in verscheidene etappes vrijgelaten. Voor hij het vliegtuig verliet eiste Ekanayake een vakantie van twee weken op Sri Lanka om zich met zijn Italiaanse vrouw, Anna Aldovrandi, en zijn 3-jarig zoontje te verzoenen. Dezen waren woensdag vanuit Rome naar Bangkok vertrokken. Het toestel werd woensdagmorgen ge kaapt op een vlucht van Rome naar Tokio. De kaper was in New Delhi in gestapt. 29 juni t/m 5 juli Bruinisse Dorpshuis. Fototentoonstelling. 14.00 - 17.00 en 19.00 - 21.00 uur. Van 5 juli tot 23 juli Zierikzee Gravensteen. Zomertentoonstelling Zeeuwse Kunstkring, 11.00 tot 17.00 uur. Iedere dinsdag t/m 12 augustus Haamstede Hervormde Kerk. Tentoonstelling Orgels in Nederland. 10.00 - 12.00 uur. Iedere donderdag t/m 12 augustus Haamstede Hervormde Kerk. Tentoonstelling Orgels in Nederland. 10.00 - 17.00 uur. Donderdag 1 juli Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Kommissie publieke werken. 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede, klaverjaswed- strijden, 20.00 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Vergadering gemeen teraad Duiveland. 20.00 uur. Vrijdag 2 juli Nieuwerkerk Dorpshuis, afscheidsreceptie me vrouw M. de Reus-Hannewijk, 19.30 tot 21.00 uur. Bruinisse Muziektent. Koncert „Oosterlands Fanfare". 20.00 uur. Zaterdag 3 juli Zierikzee Concertzaal. Film: „Conan, koning der barbaren". 20.00 uur, 16 j. Brouwershaven Ophalen oud papier. Vanaf 9.00 uur. Nieuwerkerk Kerkring. Braderie, vanaf 9.30 uur. Zondag 4 juli Zierikzee Concertzaal. Film: „Conan, koning der barbaren". 20.00 uur, 16 j. Maandag 5 juli Brouwershaven Stadhuis, raadsvergadering, 19.30 uur. Woensdag 7 juli Zierikzee Poppentheater „Al te Klein", pop penspel „Lodewijk, de lachende leeuw", St. Domusstraat 24, 14.30 uur. Woensdag 14 juli Zierikzee Poppentheater „Al te Klein", pop penspel „Lodewijk, de lachende leeuw", St. Domusstraat 24, 14.30 uur. Dinsdag 20 juli Dreischor Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart. 20.00 uur. Woensdag 21 juli Zierikzee Poppentheater „Al te Klein", pop penspel „Lodewijk, de lachende leeuw", St. Domusstraat 24, 14.30 uur. Dreischor Hervormde kerk. Orgelkoncert met zang. 20.00 uur. Dinsdag 27 juli Dreischor Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart. 20.00 uur. Woensdag 28 juli Zierikzee Poppentheater „Al te Klein", pop penspel „Lodewijk, de lachende leeuw", St. Domusstraat 24, 14.30 Zaterdag 31 juli Scharendijke Parkeerterrein jachthaven hoek de Bout. Zeepkistenrace. 14.00 uur. Dinsdag 3 augustus Dreischor Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart, m.m.v. sopraan me vrouw M. N, Coumou-Groenendijk. 20.00 uur. Dinsdag 10 augustus Dreischor Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart. 20.00 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur, zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Broguin (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774.(01110)6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2