SUIKER UNIE Rabobank SUIKERBROODJE Veilig speelplezier van DUPLO* SAMAN SAMAN WILT VOLGENDE WEEK EEN TROPISCH DRANKJE DRINKEN OP EEN ZONNIG TERRAS? Mededelingen Gemeente Zierikzee b b bakkerij B.B. BAKKERIJ Uw drukker voor mooi en doelmatig werk is L&O ALBERT'S autowasserette Austin 1500 Automatic Autobedrijf ISTA Weekendreklame Piet Pieper - Oosterland 10 Misschien kunt u volgende week al vertrekken! Vraag bij de Rabobank naar de zogenaamde last-minute-aanbiedingen: voor een spotprijsje razendsnel op reis. Hinderwet Openbare kennisgeving Op de secretarie van de gemeente Zierikzee liggen met ingang van 2 ju li 1982 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, alsmede op het politiebureau, op za terdagen van 9.00 tot 12.00 uur ter in zage de verzoeken met bijlagen van: 1. Schietvereniging „Schouwen- Duiveland", p/a Sloestraat 48, Zierikzee om vergunning tot het oprichten en in werking hebben van een schietlokaal op het adres Weg naar de Val 10, kadastraal bekend gemeente Zierikzee, sek- tie K, nummer 296. 2. Touringcarbedrijf C. H. van Oe- veren, Watermolen 15-17, Zierik zee om vergunning tot het oprich ten en in werking hebben van een touringcarbedrijf, op het adres Watermolen 15-17, kadastraal be kend gemeente Zierikzee, sectie L, nummer 589. Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de vergunningen kun nen door een ieder gedurende een maand na dagtekening van deze ken nisgeving schriftelijk worden inge diend bij burgemeester en wethou ders. De ingekomen bezwaarschrif ten worden mede ter inzage gelegd. Indien daarom telefonisch wordt ver zocht (01110-3151, tst. 13) kunnen tot één week voor 3 augustus mondeling bezwaren worden ingebracht, waar bij dan tevens gelegenheid wordt ge- 'geven tot een gedachtenwisseling over de aanvragen tussen het be voegd gezag, de aanvragers en de overige aanwezigen. Beroep tegen de op de verzoeken ge nomen beschikking kan later, behal ve door de aanvragers en de advi seurs slechts worden ingesteld door degene die binnen de gestelde ter mijn schriftelijk of mondeling be zwaren heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij redelijker wijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te dienen. Voorts liggen ter inzage de ontwer pen van de beschikkingen op de ver zoeken van: 3. Het Bestuur van de Vereniging Technische School voor Schouwen-Duiveland 't Vrije 31, Zierikzee, om vergunning tot het oprichten en in werking hebben van een technische school met praktijkgedeelte op het adres Hatfieldpark 1, kadastraal be kend gemeente Zierikzee, sectie H 408 ged. 4. Rijkswaterstaat, Deltadienst, Hoofdafdeling Waterbouwkun dige Werken, Van Veenlaan 1, Zierikzee, om vergunning tot het oprichten en in werking hebben van een opslagruimte met max. 500 liter verf, op het adres Del tastraat 6, kadastraal bekend ge meente Zierikzee, sectie F, num mer 1160. Burgemeester en wethouders zijn voornemens op de verzoeken positief te beschikken onder voorwaarden om gevaar schade of hinder voor de omgeving te voorkomen. Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikkingen kunnen schriftelijk worden ingebracht door de aanvragers en degenen die reeds schriftelijk of mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen de verzoeken om vergunning en hen die daartoe re delijkerwijze niet (tijdig) in staat zijn geweest. De bezwaarschriften moeten bij bur gemeester en wethouders worden in gediend vóór 17 juli 1982. Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daar toe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij burge meester en wethouders worden inge diend. Burgemeester en wethouders van- Zierikzee, TH. H. DE MEESTER, burgemeester A. G. IZEBOUD, secretaris Zierikzee, 1 juli 1982 Bekendmaking Afsluiting binnenstad Burgemeester en wethouders van Zierikzee maken bekend dat tijdens de töeristendagen 1982, die dit jaar zullen worden gehouden op de dins dagen 13, 20 en 27 juli en 3, 10 en 17 augustus, de binnenstad van Zierik zee van 9.00 tot 16.00 uur voor het verkeer zal worden afgesloten. Op de slotdag, 17 augustus 1982, geldt de afsluiting tot 24.00 uur. De afsluiting van de verschillende in valswegen zal ter plaatse door een bebording c.q. een nadere verkeers regeling worden aangegeven. Een ieder die de töeristendagen be zoekt, wordt dringend verzocht de aangegeven routes naar de parkeer terreinen te volgen. Burgemeester en wethouders voor-, noemd, TH. H. DE MEESTER, burgemeester A. G. IZEBOUD, secretaris Zierikzee, juli 1982 Verkoop bij inschrijving Gemeente Zierikzee biedt te koop aan een: TWEEKLASS1GE SEMI- PERMANENTE KLEUTERSCHOOL met twee buitenbergingen, gelegen aan de Calandweg 27 te Zierikzee. Prijsaanbiedingen in te dienen uiter lijk op 12 juli 1982, te richten aan de directeur gemeentewerken, bouw-en woningtoezicht, Meelstraat 10, 4301 EC Zierikzee. Voor nadere inlichtingen en voor waarden: gemeentewerken Zierik zee, tel. 01110-3151. uw warmt- hakker DAGELIJKS VERS BROOD EN BANKET Uw broodspecialist: meer dan 30 verschillende soorten WEEKENDAANBIEDING: St. Domusstraat 32, Zierikzee Telefoon: 01110-2993 P.S. Wij gaan met vakantie van 5 t/m 19 juti Zaterdag 3 juli om 14.00 uur gesloten Jannewekken 11 - Zierikzee - Telefoon (01110) 6551 v. d. Abeelestraat 6 Oosterland Telefoon 01114-2200 UITLATEN SCHOKBREKERS TREKHAKEN Gratis montage MERCASOL ML antiroest behandeling Verkoop Space benzine - normaal - diesel 10x tanken, minimum a t 25,- recht op 1 GRATIS WASBEURT. Groente- en Fruitmarkt ZIERIKZEE Eet nu zomerfruit en nieuwe aardappelen! Let op onze weekendreklame 1 kg Hollandse nieuwe Doré'svoor 0,85 1 bak zoete pruimen van 1 kilovoor 2,45 1 bak aalbessen van een Vz kilovoor 1,65 10 zoete perzikenvoor 3,25 V2 kg zoete kersenvoor 2,75 1 kilo tomatenvoor 1,50 1 grote komkommervoor 0,85 Verder hebben wij voor u: aardbeien, ananas, frambozen, mango's, sla, postelijn, verse zeekraal, sperzie boontjes, peultjes en alle andere soorten verse groënten en fruit. En dit alles natuurlijk tegen Saman's extra lage prijzen! Groente- en Fruitmarkt ZIERIKZEE Hoek Nieuwe Bogerdstraat-St. Do musstraat - Telefoon 01110-3296 Een brandweerauto met brandwacht en draaibare ladder. Een sportvliegtuig met 'n echte propeller en pilooL Twee nieuwe variaties op het thema DUPLO®. Veilig speelgoed, dankzij stevig materiaal en "afgeronde" vormen. Met losse poppe tjes die ook passen op de andere DUPLO speelelementen. DUPLO - helpt peuters grijpen en begrijpen. Sportvliegluig Nr. 2622 f8,25 Naar de brand Nr. 2635 f 13,20 Nu, voor uw peuter, te zien bij: hEtGEsdiatahuis vIK. (Herman ie Writs W •■■-v* M OOGERMUIS LEGO" en DUPLO" zijn geregistreerde handelsmerken TE KOOP: Bouwjaar 1981 Km-stand 29.000 km Prijs f 9.500,— Oosterland - 01114-1495 Burgh-Haamstede Zaterdag 3 juli haalt de mu ziek weer oud papier op. Wilt u het om 8.30 uur gebundeld langs de weg zetten. Dank u! Kon. Muziekver. „Witte van Haemstede" IpOQOOQOOOOQOOOOOOOQQOOOOOI 2 doosjes rode bessenf 2,50 2 komkommersf 0,95 1 kg tomaten f 1,50 Doosje frambozen 1,95 12 vol sap sinaasappelenf 2,95 24 voorf 5,50 Wij zeggen iedereen hartelijk dank voor de ve le attenties en medeleven na de geboorte en tij dens het verblijf in het ziekenhuis van onze JANTINE. TELEFOON (01114) 2028 Suiker Unie is in Neder land de grootste producent van suiker, zowel voor huis- Ivmdelijk als voor indus trieel gebruik. Belangrijke nevenprodukteti zijn: pulp (veevoeder), melasse (grond stof voor alcohol) en schuimaarde (kalkineststoj). Het personeelsbestand be draagt ca. 2000 personen, in de campagne aangevuld tot 3000. De vestiging Putterslwek zoekt medewerkers voor de aan staande campagne, die naar alle verivachting medio september zal aanvangen. Campagne-medewerkers van 18 jaar en ouder, die in samenwer king met ons vast personeel gedu rende 10 h 12 weken, of zoveel langer als de campagne duurt bezig zullen zijn met het verwer ken van bieten tot suiker. Er zijn plaatsingsmogelijkheden voor werkzaamheden in: - 4-ploegendienst vol-continu, 7 dagen per week en 2 of 3 dagen vrij; - 3-ploegendiensL semi-continu (niet op zondag); - 2-ploegendienst, morgen- en mid- dagdienst 5 dagen per week van maandag t/m vrijdag. De beloning is afhankelijk van de diensten die men maakt en bedraagt.' - voor de 4-ploegendienst gemid deld f 761,- bruto per week; - voor de 3-ploegendienst gemid deld f 676,- bruto per week; - voor de 2-ploegendienst gemid deld f 605,- bruto per week. Deze bedragen zijn exclusief de 8'/3 resultatenuitkering, 7 '/2 vakantiegeld en de C.A.O. verho ging van 1 juli 1982. Indien u belangstelling heeft voor dit tijdelijke werk, kunt u nevenstaande bon ingevuld naar ons opsturen; wij zullen dan in de loop van de maand augustus kon- takt met u opnemen. Wilt u meer informatie alvorens de bon in te sturen, bel dan naar onze vestiging te Puttershoek en vraag naar de afdeling personeels zaken. Ons adres en telefoonnummer is: Weverseinde 343, postbus 5601, 3297 ZG Puttershoek, 01856-1244, toestel 151 of 153. Hierbij deel ik u mede, dat ik in principe bereid ben de aanstaande campagne bij Suiker Unie fabriek Puttershoek mee te maken. Naam: Adres: Postcode/W oonplaats: I Geboortedatum en jaar: I I Deze bon in een gesloten envelop zenden aan: Suiker Unie, Antw.nr. 30, 3290 VG Puttershoek. I Een postzegel plakken is niet nodig. X Coöperatieve Vereniging Suiker 'nie l A.. Postbus .141 Mti Undo

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10