eme EINDE TOMATENKWEKERIJ BEEKENKAMP IN ZICHT Jttetnisse BRUINISSE HEEFT WEINIG KANS OP NIEUWE SPORTHAL nu PAAUWE PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT Ontslag voor zestien personeelsleden Eigenaar vertrok naar Portugal Uitgaansverbod Warschau opgeheven liter fles pa Bar ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 1 juli 1982 138ste jaargang Nr. 23139 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Meer huurachterstand bij „Beter Wonen i tmtÊF. DREISCHOR, 30-6. „De baas is voorlopig voor een maand naar Portugal om ander werk te zoeken. Hij zei me, dat de spanning voor hem en zijn gezin te veel werd. Als hij in Portugal werk vindt, blijft hij daar ook". Dit vertelt bedrijfsleider J. Niemantsverdriet van Tomaten- kwekerij Beekenkamp in Dreischor op de vraag waarom eigenaar C. V. Beekenkamp plotseling is vertrokken. Het dreigend faillissement voor deze experimentele to- matenkwekerij was voor de eigenaar aanleiding zijn ge luk in het buitenland te gaan beproeven. De benen nemen naar Portugal zit er voor de zestien personeelsleden van de tomatenkwekerij - allen afkomstig van Schouwen-Duiveland - echter niet in. Werknemer de heer J. C. Willemse uit Zierikzee laat weten, dat het personeel woensdagmiddag te horen heeft gekregen maandag niet meer op het werk te hoeven komen, omdat de kas gesloten zal worden. De lonen zullen tot en met vrijdag worden uitbetaald. Bedrijfsleider Niemantsverdriet wil deze berichten overigens niet be vestigen. Hij geeft toe, dat er .grote dreiging" bestaat voor de werkgele genheid van de zestien personeelsle den, maar spreekt verder over de mo gelijkheid van overname van het be drijf en de eventuele doorstroming van de werknemers. Advertentie Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten BELGRADO. Joegoslavië onder handelt met Amerikaanse banken over een kortlopend krediet van driehonderd miljoen dollar, zo heeft vice-premier en minister van ekono- mische zaken Zvone Dragan meege deeld. Hij zei dat Joegoslavië het geld hard nodig heeft om zijn tekort aan kasmiddelen aan te zuiveren tus sen nu en het moment waarop de in komsten uit het toerisme van de zo mer gaan binnenkomen. „Wij hebben anders uit zijn mond te horen gekregen, dat we volgende week niet meer hoeven te komen en vrijdagochtend om tien uur staan we met z'n allen op de stoep van het Ar beidsbureau", zegt de heer Willemse. Als oorzaak voor het dreigend fail lissement noemt de bedrijfsleider het niet optimaal funktioneren van de tomatenkas. Dit experimentele be drijf werd ruim twee jaar geleden in Dreischor opgezet met een Rijkssub sidie van 3 miljoen. Het eindpro- dukt blijkt, volgens de mededeling van de heer Niemantsverdriet, niet aan de te stellen eisen te voldoen. Veel lekkages Ondanks de vele mogelijkheden tot klimatologische invloeden, groei en de planten te slecht. Verder kreeg men binnen dit bedrijf te maken met vele lekkages. Oplossingen voor deze problemen zouden bereikt kunnen worden met een ingrijpende verbou wing, die echter 2 miljoen zou ver gen. Tomatenkwekerij Beekenkamp kwam eerder in het nieuws toen om wonenden een proces aanspaanden wegens geluidshinder en lichtover last. Het proces werd door de omwo nenden gewonnen en de eigenaar diende maatregelen te nemen ter mindering van de door de rechter er kende overlast. „Dit geval heeft het bedrijf wel wat problemen gegeven en het heeft ook veel geld gekost, maar het was niet doorslaggevend voor de huidige situatie", aldus de bedrijfsleider. Nog geen ontslagaanvraag Een woordvoerder van het Ar beidsbureau in Zierikzee deelt desge vraagd mede, dat voor de zestien werknemers nog geen ontslagaan vraag is ingediend. De heer P. Ren ters van de Voedingsbond F.N.V. laat weten, dat de vakbond ook nog niet officieel op de hoogte is ge bracht, maar dat hijzelf wel weet heeft van de situatie waar de toma- tenkwerkerij in verzeild is geraakt. Nieuwe eigenaar van de grond rond het bedrijf Beekenkamp is de heer Paauwe in Zonnemaire. Op de vraag of deze aankoop te maken heeft met een eventuele uitbreiding van zijn woninginrichtingbedrijf antwoordt hij: „Dat is helemaal niet aan de orde. Ik heb die grond wel aangekocht, maar verder kan ik er niks op zeggen. De toekomst zal wel leren, wat er met die grond gaat ge beuren. In het bestemmingsplan Buitenge bied van de gemeente Brouwersha ven staat dit perceel aangegeven met de bestemming: landbouw, veeteelt en tuinbouw. Een woordvoerder van de gemeente deelt mede, dat „er geen denken aan is", dat in die bestem ming ooit een wijziging zal worden gebracht. DREISCHOR. Het toegangshek tot de experimentele Tomatenkwekerij Beekenkantp te Dreischor. Het bedrijf zit zwaar in de problemen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Advertentie Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 WARSCHAU, 1-7. Het nachtelijk uitgaansverbod tussen middernacht en vijf uur in Warschau, dat na de on geregeldheden op 1 en 3 mei opnieuw was afgekondigd, is woensdag opge heven. Naar het persbureau PAP bekend maakte, mogen studiesociëteiten, discotheken en andere amusements gelegenheden hun deuren weer ope nen. In andere Poolse steden waren de beperkingen al eerder opgeheven. Plan sporthal/annex dorpshuis geheel van de baan ZIERIKZEE. Met een vrolijk india- nenfeest sloot de openbare kleuter school ..De Woelwaters" dinsdag het schooljaar af. Inplaats van ..Woel waters" kwamen er die ochtend 28 Indiaantjes naar school, die tot twee uur in de middag een heerlijke tijd doorbrachten met spelletjes. Van 9 tot 10 kwamen veel ouders, broertjes en zusjes een kijkje nemen en speciaal voor de gasten werden liedjes gezongen en voordrachtjes ge daan. De twaalf oudste kleuters, die vol gend schooljaar naar de Theo Thijs- senschool gaan. maakten een speur tocht. Er moest een schat worden ge zocht. die bestond uit een etui met in houd voor elk van de kinderen, zodat ze straks nog eens aan hun kleuter schooltijd zullen terugdenken. Tussen de middag was er een frites- maaltijd met toebehoren, verzorgd door leden van de ouderkommissie. 't Was een smakelijk diner, aange vuld met een ijsje van de ijscoman. die speciaal langs kwam. Het was een fijn slotfeest, hoewel het kleuterschooljaar nog niet geheel ten einde ivas: vrijdag om half drie be gint de grote vakantie. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BRUINISSE, 30-6. Het heeft er na de gemeenteraads vergadering van Bruinisse van 30 juni alle schijn van, dat de plannen voor een sporthal in de Duivelandse gemeente minimaal op de lange baan worden geschoven, zo niet helemaal worden weggeveegd. Vooralsnog lijkt het eerste het geval, maar afgaand op de vele tekens, die vanuit diverse hoeken werden aangedragen, is het wel zo goed ais zeker, dat de sporthalplannen de mist ingaan, na de installering van de nieuwe raad op 8 september. Dan gaat de Bruinisser raad van zeven naar elf vertegenwoordigers, waarbij vooral de nu dwarsliggende partijen hun zetelaantal verhoogd zien. Boven dien zal dan de grote voorvechter van de plannen, wethouder voor sportzaken dr. W. F. M. Vonk vrijwel zeker zijn wethouderspost kwijt zijn ten voordele van een CDA-er. len zelf op moeten draaien voor de kosten en dat zie ik nog niet zo een- twee-drie gebeuren", stelde hij vast Van den Bos van het SGP meende ontdekt te hebben, dat het een mooi probeersel was van wethouder Vonk om nog net voor het verwisselen van de wacht de sporthal er door te jagen. „Dat is grote onzin", verweerde Vonk zich. „Waarschijnlijk zit er vanaf 8 september een ander op mijn stoeL Ik wil de volgende wethouder een goede startmogelijkheid geven doorhem een fiatverklaring van de raad aan te bie den, van waaruit hij een verder onder zoek kan verrichten. Verder hoop ik met een goedgekeurde intentieverkla ring het NSF te bewegen de drie ton vast te houden. Als we ons als raad niet positief opstellen kunnen we fluiten naar de drie ton". Feit is voorlopig, dat de voorgestelde intentieverklaring, waarin een sport hal/annex dorpshuis werd aangedra gen helemaal geen kans maakte in de raad. Later gaf het kollege een gewij zigde verklaring, waarin werd voorge steld een nieuwe bouwplaats te zoe ken en bovendien een verzoek te rich ten aan de Nederlandse Sport Federa tie de „geschonken" drie ton in een te stichten bouwfonds te deponeren. Daarna zou de gemeente Bruinisse per jaar een ton in dat fonds bijstorten, zodat na verloop van jaren de beno digde gelden voor handen zouden komen. Deze verklaring werd al even min erg overtuigend aanvaard. Vijf van de zeven raadsleden stemden in, ter wijl de heren A. J. Bal (PvdA) en L. J. van den Bos (SGP) ook in dit geval tegen stemden. Onverantwoord PvdA-er Bal voerde als eerste het woord tijdens de beraadslagingen van de raad, een raad die door een bom volle publieke tribune werd bijge woond. Hij stelde vast, dat het in deze tijd van bezuinigingen onverantwoord is om een kleine gemeente als Bruinis se op te zadelen met een geldverslin dende sporthaL „De verenigingen zul- Garantie De heer H. Schot van de CDA stelde een hele serie vraagtekens bij de pro blematiek. „Ik ben me er zeer wel van bewust, dat er wat aan de zaalsporten gedaan zal moeten worden, maar ik be twijfel of dat wel moet gebeuren via een sporthal van 42x22 meter. Zou een sportzaal van 25x16 meter ook niet de verlangens dekken?" Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. WA> ffih „De NSF heeft aan de schenking van drie ton de eis verbonden, dat het een sporthal moet zijn, waaraan het geld moet worden besteed. Boven dien heeft Bruinisse niets aan en sportzaal, omdat dan met name de wedstrijdsporters nog niet uit de voe ten kunnen", argumenteerde Vonk. Problemen had Schot ook ten aan zien van de parkeergelegenheid en het feit, dat de aanstaande omwo nenden van een sporthal hun woning danig in waarde zouden zien vermin deren. „Verder is niet aangetoond, dat er een multifunktionele funktie is voor een sporthal". „Een parkeerprobleem is er beslist niet", vervolgde Vonk, „wat achter de gesitueerde sporthal komen nog plaat sen vrij, waarover we momenteel niet kunnen beslissen. Wat het multifunk tionele aspekt betreft, dat is er beslist, want een sporthal kan behalve voor sport ook voor tentoonstellingen en allerhande manifestaties worden be nut". Over de laatste konstatering wilde Vervolg pag. 4 Advertentie I I Verwachting tot vrijdagavond: Kans op een bui Af en toé zon en later kans op een bui; nfinimumtemperatuur om streeks 13 graden, middagtempera- tuur ongeveer 22 graden; zwakke tot matige zuiden wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 5 juli: Zaterdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 13 gr. Middagtemp.: 19 gr. Windkracht: west 5 Zondag: Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 17 gr. Windkracht: west 5 Maandag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 11 gr. Middagtemp.: 17 gr. Windkracht: west 4 HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 2 juli 1.09 13.44 7.11 19.43 Springtij: 8 juli HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 1-7. Het K.N.M.l. deelt mede: Een hogedrukgebied dat dins dag boven de Golf van Biscaje tot ontwikkeling kwam is naar zuid- Duitsland getrokken en heeft zijn greep op het weer in midden-Europa verstevigd. Ons land bevindt zich aan de flank van dit hogedrukgebied en kan niet volledig profiteren van zijn gunstige invloed. Vanuit Engeland kunnen namelijk wolkensluiers blijven doordringen, restanten van een oceaanstoring die geleidelijk in betekenis afneemt. Morgen blijft het in ons land waar schijnlijk droog en kan de tempera tuur net als vandaag tot iets boven de 20 graden oplopen. Voor het komend weekend wordt een wisselvallig weertype verwacht met enkele buien en lagere temperaturen. WENEN. Het aantal Poolse vluch telingen in Oostenrijk is in de afglo- pen maanden aanzienlijk vermin derd: op 27 juni 1982 wachtten er 13.000 vluchtelingen in regeringscen tra dringend op emigratie tegen 25.000 in december 1981.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1