Sleutel overhandigd eerste bewoonster „Lage Burgh" Landbouwoptocht hoogtepunt van programma in Oosterland PAAUWE PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT 11% LENING 1982 PER 1988/1992 M.A.N. blijft grootste partij op Antillen Na dertig jaar weer woningbouw „Duiveland Dag" tmwx&mtm Windstilte spelbreker bij surfdemonstratie ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 28 juni 1982 138ste jaargang Nr. 23137 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Anywave-festival Brogum OUWERKERK. De slalomwedstrijd tijdens de surf demonstratie op de kreek in Ouwerkerk verliep weinig sensationeel. Jammer voor de aanwezige promi nenten en uiteraard ook voor het publiek. De windkracht daalde bijna tot nul en dat is funest voor een surfwedstrijd. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) Hoogtepunt van deze dag in Oosterland was de optocht van land bouwwerktuigen, georganiseerd door de plaatselijke landbouwvere- niging ,,Door Eendracht Sterk". Het défilé werd afgenomen door burge meester J. van Bommel. Deze fraaie optocht door de straten van Oosterland trok zeer veel be langstelling van eigen bewoners, maar vooral ook van toeristen. Voor zitter van de Landbouwvereniging, De kermis op de Markt trok vooral OOSTERLAND. De indrukwekkende' landbouwoptocht vormde een der hoogtepunten van de Duiveland Dag. de heer J. Schoof gaf uitleg bij de ruim dertig werktuigen. De stoet toonde ondermeer een ploeg, kunstmeststrooier, aardappel planter, frees, sproeimachine, loof- klapper, opschepmachine, zaaima- chine, oude graanmaaier, combine, sjofel, strohakselaar, wiedmachine, bietenrooier, uienrooier, knuffelaar, snoeihoutversnipperaar en cirkel- maaier. Vooral de oude landbouw werktuigen gaven een extra aksent aan deze optocht. veel jeugdige belangstellenden. In de avonduren bracht de Koninklijke Harmonie „Kunst en Eer" uit Zierik zee nog een zomeravondkoncert op de mobiele tent aan het Koninginne- plein. De dag werd in Oosterland af gesloten met een bal-na in de grote zaal van cafetaria „Neffen d'Eule" met muzikale medewerking van „Het Scheldetrio". Surfdemonstratie Ter gelegenheid van de Duiveland- dag werd op het Krekengebied bij restaurant „De Vier Bannen" een surfdemonstratie gegeven. Het startschot voor de slalom wedstrijd werd gegeven door burge meester J. van Bommel van Duive land en het kommentaar werd aan het publiek verstrekt door surfpro- minent Joop Nederpelt. Vrij kort na de start van het surfgebeuren kreeg de organisatie af te rekenen met af nemende windkracht tot bijna windstilte, waardoor de demonstra ties veel van hun attentiewaarde ver loren. Ook het aangekondige hoogtepunt van de middag viel hierdoor min of meer in het water. Een plank van zestien meter met vijf masten had normaliter met een snelheid van zestig kilometer over het water moe ten scheren, maar het gebrek aan wind veroorzaakte ook een gebrek aan snelheid. Met name voor ontwer per Joop Nederpelt betekende dit een vervelende zaak, omdat hij zijn ont werp met de nodige trots aan zo veel mogelijk mensen wilde laten zien, hetgeen nu niet mogelijk was. Freestylen Het optreden van freestyle- kampioen- van Nederland Theo Kuyper-van der Duin miste ook een groot deel van zijn spektakulair ka rakter, evenals de jump-act van de 14-jarige Sandré Nederpelt en Michel Slike. Na het surfen, was het de beurt aan het vrijwillige brandweerkoprs „Duiveland". Na een korte de monstratie namen drie ploegen van zeven personen uit het publiek deel aan bluswedstrijden met onderdelen als emmer volspuiten, fles wegspui ten, e.d. De winnende ploeg mocht een aandenken aan dit blusgebeuren in ontvangst nemen. Het bestuur van de V.V.V.- Duiveland liet weten zeer erkente lijk te zijn voor de medewerking van plaatselijke verenigingen. „Zonder inzet van deze groeperingen, zou de organisatie van een Duiveland Dag niet mogelijk zijn", aldus V.V.V.- sekretaris A. P. Provoost. Adi-ertenlie STAAT DER NEDERLANDEN inschrijving volgens het tendersysteem op 29 juni a.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs WENEN/MOSKOU. De Sowjet- Unie gaat met ingang van 1 juli het rechtstreeks telefoneren met Oosten rijk drastisch beperken. Ook de auto matische telefoonverbindingen met een aantal andere westerse landen als Engeland, Frankrijk, WestrDuits land en de Verenigde Staten worden sterk verminderd, zo heeft een woord voerder van de Oostenrijkse PTT in Wenen meegedeeld. ATHENE. Als gevolg van een za terdag begonnen 48-uursstaking van luchtvaartpersoneel zijn alle vluch ten van de Griekse nationale lucht vaartmaatschappij Olympic Air ways geannulleerd en ontstond voor het tweede achtereenvolgende week einde grote chaos op de luchthaven van Athene. WILLEMSTAD, 27-6. Bij de ver kiezingen voor het parlement (sta ten) van de Nederlandse Antillen die vrijdag zijn gehouden is de partij van demissionair premier Don Martina, de man, de grootste gebleven. Dit ondanks het verlies dat deze parij leed: in het nieuwe parlement raakt de man één van haar zeven ze tels kwijt De Curacaose partij man (movimentu Antias Nobo) haalde ruim 27 procent van de stemmen, één pro cent minder dan bij de verkiezingen voor de staten in 1979. De partij die het meest vooruitging is de, eveneens Curacaose NVP. Zij be haalde ruim 16 procent van de stem men, hetgeen een winst betekende van 4,1 procent in vergelijking met 1979. De NVP krijgt drie zetels in de staten, waar22 plaatsen zijn. Ook de op DPop Curacao krijgt drie zetels. BURGH, 25-6. Een hoogtijdag voor Burgh en voor de Woningbouwvereniging „Beter Wonen" was het vrijdag, want in het nieuwe bouwplan Lage Burgh werd de eerste woning opgeleverd en de sleutel overhandigd aan me vrouw A. J. A. Hartog door de loco-burgemeester J. C. de Feiter. Mevrouw Hartog betrekt deze woning met haar zuster en verlaat haar woning aan de Weeldeweg. Wethouder J. C. de Feiter biedt de sleutel aan van de woning in de „Lage Burgh" aan de eerste bewoonster mevrouw A. J. A. Hartog. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Een aantal vertegenwoordigers van de gemeente Westerschouwen, van Beter Wonen, van Volkshuisves ting, van architektenburo Leo de Jonge en van Bouwbedrijf Prince woonden de plechtigheid bij en vele nieuwsgierige, toekomstige bewo ners waren eveneens aanwezig. Een welkomstwoord sprak de voor- zitter van Beter Wonen, de heer K. Vos, die daarop het woord verleende aan de loco-burgemeester. Deze noemde de dag voor Burgh een unicum want het is dertig jaar geleden dat er sociale woningbouw in Burgh plaats vond (De woning van de fam. Boogerd aan de Weeldeweg). Het verheugde de heer De Feiter zeer dat mevrouw Hartog de eerste sleutel in ontvangst mocht nemen, ge boren en getogen in Burgh, heeft als onderwijzeres hier in Burgh tallozen de eerste schoolbeginselen bijge bracht, waaronder ook de loco-burge meester zelf. Zij drukte in het bijzon der haar stempel op de gemeenschap Burgh. De heer De Feiter hoopte dan ook dat zij, tesamen met haar zuster, hier nog lange tijd in goede gezondheid mag wonen. Daarop overhandigde hij mevrouw Hartog de sleutel die vervol gens haar woning. Lage Burgh 7, opende. Twee woningtypen Na een bezichtiging der woningen werd in hotel „Het Grote Zwijn" een rede uitgesproken door de voorzitter van Beter Wonen, de heer Vos. Hij zei dat dit de eerste maal is, dat Beter Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. Het boerenwerk is het vro lijkste, en vol beloften. Luther Wonen in Burgh bouwt en wel in twee woningtypen, beide geschikt voor be jaarden en aangepast aan de schaal en karakter van het dorp. Jarenlang heeft de vrije-koopsektor de boventoon ge voerd en was het moeilijk grond te kopen. Bovendien remde de provincie de toevloed van mensen naar Schou- wen-Duiveland door spaarzaam uit breidingsplannen goed te keuren. Nu is er een ommekeer in de grond markt en de projektontwikkelaars verkopen nu liever grond, dan dat zij het kopen. Daardoor is er bijna geen vraag meer naar woningen op Schou- wen-Duiveland van mensen met een ekonomische binding met de Rand stad. De voorzitter benadrukte, dat „Be ter Wonen" nu al vele jaren regionaal werkt en op geijkte wijze de belangen tracht te behartigen van woningzoe kenden en huurders op geheel Schou- wen-Duiveland. Vervolg pag. 4 Advertentie Verwachting tot dinsdagavond: Enkele buien Wisselend bewolkt en enkele buien; minimumtemperatuur rond 11 gra den; middagtemperatuur omstreeks 17 graden; vrij krachtige westen wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 2 juli: Woensdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 11 gr. Middagtemp.: 17 gr. Windkracht: west 4 Donderdag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 10 gr. Middagtemp.: 20 gr. Windkracht: variabel 3 Vrijdag: Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 13 gr. Middagtemp.: 22 gr. Windkracht: zuid 3 ZON- EN MAANSTANDEN 29 juni Zon op 5.22, onder 22.04 Maan op 15.04, onder 2.12 Volle Maan: 6 juli (9.32) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 29 juni 10.42 22.53 4.09 16.35 Doodtij: 30 juni HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 28-6. Het K.N.M.I. deelt mede: Een lagedrukgebied even ten noordwesten van Ierland trekt het komende etmaal naar de Noorse kust. Aan de zuidflank hiervan stroomt met krachtige zuidwestelij ke winden koele lucht afkomstig van de Atlantische Oceaan over onze om geving. In deze lucht ontstaan, voor al boven land, stapelwolken waar van sommige het buienstadium be reiken. Tot ver in Europa is deze koe le lucht doorgedrongen. Ten zuiden van de Pyreneeën en de Alpen is het zonniger en warmer. De temperatuur kan daar in de middag oplopen tot waarden die in de buurt van de 30 graden liggen. LONDEN. De Britse regering heeft duidelijk te kennen gegeven niet tus senbeide te willen komen in het ar- beidskonflikt bij de spoorwegen. In de brandweerkazerne van de vrijwillige brandweer Duiveland werden doorlopend videofilms ver toond en werd foto-materiaal ten toongesteld. OOSTERLAND/OUWERKERK. Duiveland Dag 1982, zaterdag gehouden in Oosterland en Ouwerkerk had vol gens de V.V.V.-organisatoren „een prima verloop". De evenementen gingen vroeg in de ochtend reeds van start met een braderie en een rommelmarkt op de St. Joost- dijk in Oosterland. Enerzijds droeg het weer er toe bij, dat vele bezoekers de Duiveland Dag bezochten, ander zijds waren de windstiltes gedurende de middag flinke spelbrekers tijdens de surfdemonstraties op de Kreken in Ouwerkerk. De machines werden getoond door de heren: Bij de Vaate, Van der Zan- de, Van der Maas, Geluk, De Bruine, Stouten, Schoof, Dorst, Van Dijke en Van Damme. De fraaile landbouwoptocht werd voorafgegaan door de drumband uit Bruinisse en kreeg een waardige af- sluisting met een stoet ruiters en amazones van Ruitervereniging Bru. Tentoonsteling De Duiveland Dag in Oosterland bood verder een fijne tentoonstelling van amateurschilders uit Duiveland en Bruinisse in dorpshuis „Ooster hof". De geëxposeerde werkstukken toonden aan, dat het niveau van deze amateurschilders duidelijk in stij gende lijn gaat. In het dorpshuis wa ren verder enkele fraaie voorbeelden van maquettebouw te aanschouwen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1