HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Standpunt Terlouw over prijs van huisbrandolie ELEKTRO LIEVENSE 11% LENING 1982 Licht ekonomisch herstel verwacht tachtiger jaren Hoorzitting provincie over Welzijn Zeeland Kritiek op plan-Schouten „Blijf van mijn lijf' wil eigen woningen Makkelijker rentesubsidie agrariërs STAAT DER NEDERLANDEN ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 25 juni 1982 Nr. 2313U 9 DEN HAAG, 24-6. Minister Terlouw van ekonomische zaken zal op korte termyn de Tweede Kamer een brief sturen waarin hij weergeeft wat de regering zou kunnen doen aan de prezen die moeten worden betaald door degenen die hun woning met huisbrandolie verwarmen. Dit heeft Terlouw donderdagmorgen tijdens het wekeltyks vragenuur gezegd. Zondag 27 juni, 20.15 uur, NederlandI: „Trilogie van het weerzien". Een scène uit dit tv-spel met Peter Fitz, Christine Osterlein en Gerd Wameling. De Vereniging van Gasdistributie- bedrijven VEGIN, heeft door middel van een enquête de nodige gegevens over de huisbrandolie-problematiek verzameld. Deze inventarisatie zal vol gens Terlouw een belangrijk onder deel van zij brief uitmaken. De minister werd tijdens het vragen uur aan de tand gevoeld door de PvdA- er Tazelaar die er aan herinnerde dat de bewindsman het afgelopen halfjaar meerdere malen heeft beloofd op rede lijke termijn met voorstellen te komen. Schrijnend probleem Tazelaar noemde het een „schrij nend probleem" dat meer dan twee honderdduizend huishoudens die niet op het aardgasnet zijn aangesloten ge- konfronteerd worden net een brand stofprijs die bijna tweemaal hoger is dan de prijs die voor aardgas moet worden betaald. DEN HAAG, 24-6. De negatieve ge volgen die het zogenaamde plan- Schouten, vermindering of afschaf fing van de prijskompensatie ge paard gaande met belastingverla ging om de koopkracht op peil te houden, heeft voor het financie ringstekort van de overheid nadelen, die sterk worden onderschat. Het plan, ook wel aangeduid als het Hol lands Gloriescenario, heeft geen we zenlijke waarde. Angelsaksen zou den „Holland Glorie" vertalen als „Dutch Gold", ofwel klatergoud. Dit zei de thesaurier-generaal van het ministerie van financiën, prof. dr. P. Korteweg, donderdag bij de opening van het distriktskantoor van de AMRO-bank in Den Haag. Hij konstateerde dat vele politici zich in de afgelopen dagen positief over het plan hebben uitgelaten. De sociale partners hebben het terecht met gro te reserves ontvangen, aldus prof. Korteweg. Koopkrachtverlies Zou de belastingverlaging het koopkrachtverlies geheel moeten op heffen dan ontvangt de overheid hierdoor jaarlijks drie miljard gul den minder belasting of een procent van het nationaal inkomen. Handha ving hiervan gedurende vier jaar, zo als in de bedoeling schijnt te liggen, brengt een belastingderving met zich van 12 a 14 miljard ofwel eenderde van de totale ontvangsten aan loon- en inkomstenbelasting. Daarbij krijgt het bedrijfsleven geen ruimte op de kapitaalmarkt en blijft de rente naar verhouding hoog. Een verschuiving van konsumptieve bestedingen naar investeringen zit er niet in, integendeel. De overheid doet geen stap terug met haar uitga ven en het beschikbare inkomen van de burgers wordt kunstmatig hoog gehouden uit angst voor een sterke terugval van de vraag. DEN HAAG, 24-6. Circa 20 vrou wen van de aktiegroep „Blijf van mijn lijf" hebben donderdag bij het Haagse stadhuis enkele tenten op geslagen uit protest tegen het feit dat ze geen eigen woonruimte hebben. Volgens een aktievoerster lopen steeds meer vrouwen van huis weg omdat ze midhandeld en onderdrukt worden door hun echtgenoot. „Den Haag heeft een opvancentrum voor vrouwen, maar dat is geen oplossing. Wij hebben recht op een eigen huis", zo zei ze. Vertegenwoordigers van de aktie groep hebben volgende week een gesprek over deze kwestie met een Haagse ambtenaar van volkshuis vesting. Terlouw waarschuwde alvast te gen overspannen verwachtingen van de Kamer door te zeggen dat een op lossing niet makkelijk te vinden is. Omdat de Kamer na de vergadering van vrijdag op reces gaat, zal er pas op zijn vroegst eind augustus of begin september over Terlouws brief gede batteerd kunnen worden. Advertentie Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. Volgens het EIU-rapport zal het in flatietempo eveneens afzwakken en wel van 8,6 naar 7 procent. De wer kloosheid stijgt verder en bereikt in de zes landen samen een niveau van 11 miljoen mensjaren in 1987. Het af- DEN HAAG, 24-6. Het ontwikke- lings- en saneringsfonds voor de landbouw heeft het voor boeren en tuinders wat gemakkelijker ge maakt, aan rentesubsidie voor in vesteringen te komen. Het fonds komt, naar het donderdag meedeelt, boeren beneden de 35 jaar nog extra tegemoet. Die jongere boeren hoeven zes jaar nadat zij met behulp van de rente subsidie een ontwikkelingsplan uit gevoerd hebben niet meer het „ver gelijkbare inkomen" van op het ogenblik 36.100 gulden per jaar te ha len, maar slechts 85,5 procent daar van. De boeren boven de 35 moeten het tot 95 procent van dat „vergelijk bare inkomen" brengen. „Vergelijk baar inkomen" is het inkomen dat in met land- en tuinbouw vergelijkbare bedrijfstakken gehaald wordt. Investeringsbedrag Het maximale investeringsbedrag waarover rentesubsidie verleend wordt is met tienduizend gulden ver hoogd tot 250.000 gulden, de WIR- aftrek is verlaagd van 25 tot 20 pro cent van het investeringsbedrag. De plafonds voor leningsbedragen voor een drietal soorten investerin gen gaan ook met tienduizend gulden omhoog. Het gaat om investeringen in glastuinbouw en champignoncel len en om investeringen in de var kenshouderij met het doel het aantal dieren uit te breiden. Advertentie SAO PAOLO. De veroordeling door een Braziliaanse militaire rechtbank van twee Franse paters tot vijftien en tien jaar gevangenisstraf, heeft woe dende reakties opgeleverd van de hoogste kerkelijke leiders. Ook de op positiepartijen hebben verontwaar digd gereageerd, terwijl de verdedi ging hoger beroep tegen het vonnis gaat aantekenen. Nederlandse podiumkunsten in New York AMSTERDAM, 24-6. In het kader van de viering van 200 jaar onafgebro ken diplomatieke handelrelaties tussen Nederland en de Verenigde Staten zul len in de maand juli twee theatergroepen en een muziekensemble optreden in New York. Reinbert de Leeuw (piano), Vera Beths (viool) en Marjanne Kweksilber (sopraan) geven drie verschillende con certen van werken van onder meer Louis Gruenberg, Aaron Copland, John Cage, George Antheil, Erik Satie en Peter Schat, in het Marymount Manhattan Theatre op 6, 7, 8 en 9 juli. Josefvan den Berg speelt in datzelfde theater van 10 tot en met 16 juli zijn voorstelling voor volwassenen Moeke en de Dwaas. Op 10,11,17 en 18 juli geeft hij matineevoorstellingen van zijn kin derprogramma Bericht van Eenoog. Van den Berg speelt van deze stukken een Engelse versie. Van 20 juli tot en met 25 juli geeft bewegingsgroep Bart Stuyf voorstellin gen van Spiegels in Lamara Experi mental Theatre Club. De voorstellingen en koncerten wor den georganiseerd door het Nederlands Theater Instituut met steun van het mi nisterie van buitenlandse zaken. zwakken van de inflatie geldt ook voor Nederland en wel van gemid deld 7 procent in de periode 1974-1980 naar gemiddeld 6 procent in de jaren. 1980-1987. Nederland heeft na West- Duitslande het laagste inflatietempo van de zes landen, maar weet dat niet, om te zetten in een meer dan gemid delde ekonomische groei. Groeitempo Het groeitempo van het bruto nati onaal produkt bedraagt in de periode 1980-1987 naar verwachting slechts een procent. Deze teleurstellende groei hang volgens het rapport sa men met zogenaamde aanbodbeper kingen, dus een weinig expansief ekonomisch beleid. Daarmee wordt globaal gesproken bedoeld dat het Nederlandse export pakket onvoldoende aansluit op de internationale afzetmogelijkheden, dat Nederland zich op verkeerde lan den oriënteert en dat de ar beidsmarkt onbevredigend funktio- neert. De situatie dat de werkloosheid in Nederland het sterkst stijgt van de zes genoemde landen korrespondeert met dit beeld, aldus de ekonomische instituten, die voor ons land in 1987 650.000 werklozen verwachten. PARIJS. De socialistische regering van de Franse president Francois Mit terrand, ziet zich geplaatst voor kritiek van de communistische partij op haar ekonomische beleid tot bevriezing van lonen en prijzen en voor een motie van wantrouwen van de kant van de recht se oppositie. GENEVE. Het gebruik van ontbla- deringsmiddelen in het zuidelijk deel van Vietnam tijdens de Vietnamese oorlog heeft ertoe geleid dat zich in dit gebied de meeste pestgevallen ter we reld voordoen. Dit schrijft het hoofd van het centrum voor pestonderzoek, de Rus Aziz Akiev, in het blad van de wereldgezondheidsorganisatie. Wat biedt de BEELDBUIS? ZATERDAG 26 JUNI NED. I: Nadat de getekende vriend jes Roby en Boby op het scherm de no dige aandacht hebben gekregen doet Staffan in „Het goud van de Kraaien- berg" een pijnlijke ontdekking ten aan zien van het verstopte goud. In de Zweedse film De vrienden van Anna krijgt het meisje Anna veel te verduren van een stel medescholieren. De landing van de Cylons is de titel van de afle vering van Galactica. Dan een muziek- special rond zijn nieuwe plaat „Silber- streifen" van Udo Jürgens, waarna het nieuwe spelprogramma Hints. Twee teams onder leiding van Frank Kramer zullen trachten via mime verschillende woorden aan elkaar duidelijk te maken. De familie Rush komt weer in beroering in de aflevering van Onder vaders vleu gels. Liefhebbers van spanning zullen uitstekend aan hun trekken komen met de Engelse thriller Waar is Betty Buchus? Wanneer echtgenoot Jack na een paar dagen afwezig te zijn geweest weer thuis komt, blijkt zijn vrouw Betty spoorloos verdwenen te zijn. Ook de politie ontdekt geen enkel spoor. Plotseling duikt zij weer op als Jack er zelfs van verdacht wordt zijn vrouw vermoord te hebben NED. II: In Studio Sport aandacht voor de Nederlandse wielerkampioen schappen op de weg voor dames en ama teurs en eveneens aandacht voor TT race in Assen. Zo vader, zo dochter wordt weer gepresenteerd door Gerard van den Berg. Orson Welles vertelt in Verhalen uit de bijbel, hoe Abraham met zijn vader naar Kanaan trok. Michel Strogoff wordt weer op zijn tocht naar Omsk gevolgd, waarbij hij telkens omzichtig te werk dient te gaan om uit handen van de Tartaren te blijven. Maggie Forbes komt in alle staten van verwarring en kwaad heid te verkeren als ze bemerkt dat zoon Steve pornoblaadjes in zijn bezit heeft. Tot besluit" wordt gevolgd met een regi stratie van de TT te Assen en de at letiekwedstrijd in Oslo: de Bislet Games. ZATERDAG 26 JUNI NED. I: 13.00 Nieuws voor doven; 15.30 Nieuws; 15.32 Roby en Boby; 15.40 Het goud van de Kraaienberg; 16.10 De vrienden van Anna; 18.20 Nieuws voordoven; 18.58Nieuws; 19.00 Galactica; 19.45 Udo '82; 20.35 Hints; 21.05 Onder vader vleugels; 21.37 Jour naal; 21.55 Sport op zaterdag; 22.50 Provincie MIDDELBURG, 25-6. Donderdag 1 juli, 10.00 uur, houdt een delegatie uit gedeputeerde staten een hoorzit ting met als onderwerp herstrukture- ring van de provinciale welzijnsplan ning. Diverse organisaties hebben al schriftelijk laten weten hoe zij over de nieuwe opzet van de welzijnsplanning denken. Gevraagd is of zij hun be zwaren mondeling willen toelichten. De nieuwe opzet is opgenomen in een rapport van de werkgroep instrumen tarium democratische planning en houdt onder meer in, dat de stuurgroep koördinatie welzijnsplanning op een andere leest wordt geschoeid. Kleinere stuurgroep Zo is het de bedoeling, dat de stuur groep een beperktere omvang krijgt dan tot nu toe gebruikelijk was. 15 leden wordt het maximum. Zij zijn vertegenwoordigers van het provin ciaal bestuur, de gemeenten, de diver se welzijnsvormen (zoals zorg, vor ming, kunst en kultuurbehoud en re- kreatie) en het provinciaal opbouwor- gaan Stichting Zeeland. Het zijn ge deputeerde staten die de leden van de Tegen half zes, kwam hij overeind en zei: „We moeten naar ons hotel, lie veling." Ze knikte en ging rechtop zitten. Uit haar tas pakte ze een spiegeltje en inspecteerde haar gezicht Terwijl ze begon te kammen, zei hij op zachte, doch besliste toon: „Laatje kamerdeur los, liefste. Dan kom ik vanavond bij je." De hand, die het haar kamde, bleef steken. Ze durfde hem niet aan te kij ken. Het hart klopte haar opeens in de keeL Ze slikte moeilijk en voelde een dieprode gloed naar haar gezicht trek ken. Ik moet nee zeggen, maar ik kan het niet Wat ben ik voor een vrouw? Ik hunker gewoon naar hem. Ik wil hem helemaal toebehoren, want ik houd van hem. „Hoe laat?" fluisterde ze. „Je zoudt tegen tienen naar boven kunnen gaan. Dat valt niet op. Ik ga later." „En als ze het bemerken?" „Ik zorg er wel voor, dat je reputatie niet geschaad wordt Mijn kamer is immers recht tegenover de jouwe. In vier stappen ben ik bij je, liefste. Waar om zullen we onszelf pijnigen, terwijl we beiden weten, dat we door onzicht bare banden naar elkaar getrokken worden?" „Goed," fluisterde ze. „Na tien uur." Het diner werd vrijwel zwijgend door beiden genuttigd. Slechts enkele algemene opmerkingen wisselden ze uit Hannie wist we branden beiden Waar is Betty Buchus; 23.40 Alg Loterij Ned.; 23.50 Nieuws; 23.55 Nieuws voor doven. NED. II: 17.30 Studio Sport; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Toeristische tips; 18.59 Alfons; 19.10 Zo vader, zo doch ter; 19.35 Verhalen uit de bijbel; 20.00 Journaal; 20.27 Michel Strogoff; 21.25 Hier en nu; 22.20 Maggie Forbes; 23.10 Tot besluit23.25 Nieuws; 23.35 Studio Sport. ZONDAG 27 JUNI NED. I: Professor Chagerijn is nog steeds ongrijpbaar voor Bassie enAdri- aan. Vervolgens worden flitsen uit de beste afleveringen van Bananasplit op de buis gebracht. Vanuit Musis Sacrum te Arnhem treden leden van het Na- tionaa Jeugdorkest voor het voetlicht. De slotaflevering van Haywire verloopt even dramatisch als het boek, dat voor haar eindigde in een scheiding. Johan Cruyff en Koen Verhoeff verzorgen het kom- mentaar op het WK-voetbal in Tros Sport. Dan een Franse dokumentaire over de Egyptische farao Toetanchamon. NED. II: Monique van Erp verzorgt het Nederlands kommentaar bij de serie Het rijk der dieren, waarin dit maal aandacht voor de secretarisvogel. De legendarische kampioene kunstrijden stuurgroep benoemen; zij kunnen ook adviseurs aanwijzen Secties Per welzijnsvorm kunnen secties in het leven worden geroepen; de ver ordening zegt niet hoeveel van die secties er moeten of kunnen zijn, maar zij bepaalt wel, dat in ieder geval moet worden gezorgd voor een sectie zorg en een sectie vorming. De stuurgroep moet in het openbaar vergaderen. In het rapport wordt de taak van de stuurgroep geciteerd: „het adviseren van het provinciaal bestuur over de welzijnsplanning". In eerste instan tie gaat het om het maken van een welzijnsplan, maar de groep moet ook richtlijnen geven om tot een de finitieve struktuur in de planning te komen. Om de doelstellingen te verwezen lijken doet de stuurgroep aan inventa risatie en advisering; zij maakt ont- werp-plannen en -programma's. De hoorzitting is in het provincie huis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. Iedereen is er van harte welkom. Son ja Henie, speelt de hoofdrol in de Amerikaanse speelfilm De gravin van Monte Christo. Het verhaal gaat over twee meisjes die in de film de rollen vertolken van gravin en een dienstmeis je. De VPRO brengt de komende twee uur een toneelstuk op het scherm van de Westduitser Botho Strauss, Trilogie des Wiedersehens getiteld. Het verhaal speelt zich af in 1975 in Berliin waarin het leven van de upper ten, getekend wordt als zich niets aantrekkend van moraal, levend zonder toekomstvisie, geen diep menselijke relaties kunnen leggen en maling hebben aan de massa. ZONDAG 27 JUNI NED. I: 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 19.00 Nieuws; 19.05 Bassie en Adriaan; 19.30 De beste van Banana Split; 20.00 Tros Muzifest Klassiek 1982; 21.00 Haywire; 22.15 Tros Sport; 22.30 De schatten van Toetanchamon; 23.25 Nieuws; 23.30Nieuws voordoven. NED. II: 15.30 Nieuws; 15.35 Het rijk der dieren; 15.45 De gravin van Monte Christo; 18.45 Sesamstraat; 19.00 Stu dio Sport; 19.55 Trekking Lotto;*20.00 Nieuws; 20.10 Vijf minuten bedenktijd; 20.15 Trilogie des Wiedersehens; 22.25 Nieuws. MAANDAG 28 JUNI NED. I. Uit het stadion te Madrid een verslag van het WK-voetbal. Het geluk om gelukkig te zijn is een dokumentaire van de hand van Lord Snowdon. Hierin geven mensen hun eigen levenservaring omtrent het geluk weer. Na het journaal wordt overgeschakeld naar Wimbledon voor de open Engelse tenniskampioen schappen. Herman Kuiphof zal de beel den van kommentaar voorzien. Dan van uit Barcelona beelden van de winnaar van groep I tegen die van groep III. NED. II: De VARA opent de uitzen ding met Dieren in beweging, hierin staan de vogels centraal Shelley begeeft zich in de reklamewereld en moet zich nu waarmaken door mensen te verleiden tot aankopen van artikelen, terwijl hij er vroeger er juist prat op ging die manier van aan de man brengen te bestoken. In Poldark is de konkurrentiestrijd tussen de Carnmore Kopermijn en de War- leggans in volle gang. Theater thuis brengt een Russisch tv spel naar het Verhaal van een onbekende mens", van Anton Tsjechov. De geschiedenis speelt zich zo'n honderd jaar geleden af in Rusland, toen anarchisten trachtten een revolutie te ontketenen. Het liep op een teleurstelling uit en de coup mislukte MAANDAG 28 JUNI NED. I 13.00 Nieuws voor doven; 17.05 WK voetbal; 19.00 Het geluk om gelukkig te zijn; 20.00 Journaal; 20.27 Studio Sport; 20.50 WK voetbal; 23.05 Nieuws; 23.10 Nieuws voor doven. NED. II: 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Dieren in bewe ging; 19.25 Shelley; 20.00 Journaal; 20.27 Achter het nieuws; 21.10 Poldark; 22.00 Theater thuis; 23.35 Nieuws. bedrag open bedrag koers de koers wordt na de inschrijving op 29 juni 1982 vastgesteld volgens het tendersysteem rente jaarlijks op 1 augustus aflossing in 5 jaarlijkse termijnen van 1 augustus 1988 af inschrijving 29 juni a.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs storting 2 augustus 1982 prospectus kosteloos bij banken en commissionairs Door HENK VAN HEESWIJK van verlangen naar het ogenblik, dat zier gehad?" we samen één zullen zijn. „Geweldig, Ab. En elke dag zulk Na het diner, terwijl ze een sigaret mooi weer." rookten, vroeg hij: „Wil je straks nog „De goden waren met je, zus. Maar dansen?" waarom heb je geen teken van leven Ze schudde haar hoofd. „Laat het gezonden? Op zijn minst hadden we niet teveel in de gaten lopen, Gerard. wel een kaartje verwacht" Jij gaat straks doen, watje zelf wilt Ik Ze schudde haar hoofd. „Ik had va- maak in m'n eentje nog een korte wan- kantie, zwager. En wel een heel bijzon deling in het dorp. Nee, spreek me niet dere. Dus verbleef ik incognito in tegen. Ik moet eerst met mezelf he- je mag driemaal raden, waar. Je mag Iemaal in het reine komen." het nu wel weten." Hij knikte. „Goed liefste, doe wat je Hij dacht na, terwijl hij de koffers uit goeddunkt En koester geen schuldge- de wagen haalde. „Laat eens kijken: voelens. We zijn voor elkaar bestemd. Valkenburg?" Dat wast al dat zeewater daarginds niet „Abaweet je niets leukers te meer af." bedenken? Veel dichterbij." Om vijf minuten over tien zag Han- „Nou, eh de Veluwe?" nie de deur opengaan. Ze had slechts „Tweede keer mis. Nog dichterbij!" een klein lampje aan bij het grote ledi- antwoordde ze lachend en genietend kant Vrijwel onhoorbaar sloot de man van zijn vorsen. de deur achter zich en draaide de sleu- „Wacht eensVinkeveense plas- tel om. Toen keerde hij zich en keek sen soms?" naar de vrouw, die overeind zat in het „Helemaal niet Noordwijk aan Zee. bed. Ze stak haar armen uit en sloot Grand Hotel". haar ogen. Hij floot tussen zyn lippen door. „Toe maar. Jeetje, in Noordwijk. Dat is geen vijf en twintig kilometer hier van daan?" In huize Boerée ging het leven van „Ik heb het in een goed half uurtje ge- alle dag weer zijn gewone gang. Op de reden. Dat was juist de charme, Ab." een en twintigste dag haar haar vertrek Hij keek haar onderzoekend aan. arriveerde Hannie even na sluitings- „Ach ja, ik had het moeten zien. Je bent tijd. Ab zag haar en liep meteert' naar gebruind, alsof je aan de Rivièra bent buiten. Ze stapte uit en drukte een kus geweest" op zjjn wang „Hallo, zwagertje, hoe „Is Flip al thuis?" staan de zaken hier ervoof?" Hij knikte. „Gisteren al Hij is van- „Prima En hoe is het met jou? Ple- middag weggereden, (wordt vervolgd) AMSTERDAM, 24-6. Op middellange termijn zal zich langzaam een herstel van de ekonomische groei in Nederland, Frankrijk, West-Duitsland, Italië, Engeland en België aftekenen. Dat is nog niet af te lezen uit het gemiddeld groeitempo in de periode 1980-1987 (1,8 procent) als men dat vergelijkt met het gemiddelde groeitempo in de zes landen in het tijdsbestek 1974-1980 (2,3 pro cent). Dit is vastgesteld bij een onderzoek van ekonomische instituten van de zes landen, gekoördnieerd door de Ekonomist Intelligenze Unit (EIU) in Lon den. De Stichting Ekonomisch Onderzoek van de Universiteit van Amster dam (SEO) heeft de Nederlandse bijdrage verzorgd.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9