deurloo mode KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG Prijsverhoging heeft daling suikerkonsumptie tot gevolg INGEZONDEN STUKKEN ERIC DE NOORMAN 7 Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. Kuin, H.A. 11.00 en 19.00 uur ds. De Rooij, H.A. Kerkwerve: 11.00 uur ds. G. Zonneveld, Capelle a.d. IJssel. Se- rooskerke: 10.00 uur ds. Baks. Burgh: 10.00 uur ds. Eikelboom. Haamstede: 9.30 uur ds. Kamstra, Goes, m.m.v. .Witte van Haemstede"; 19.00 uur ds. Plante. Renesse: 9.30 uur ds. Bo lijn. Noordwelle: 11.00 uurds. Bolijn. Scharendijke: 9.30 uur ds. Duk, H.A. Brouwershaven: 9.30 uur dr. W. S. Duvekot, Utrecht; 19.00 uur St. Nico- laaskerk interkerkelijke samen komst ds. Eikelboom en Groot IJE jeugdkoor en combo. Zonnemaire: 11.00 uur dr. W. S. Duvekot, Utrecht. Noordgouwe: 11.00 uur ds. Geers, H.A. Dreischor: 9.30 uur ds. Geers, H.A. Ouwerkerk: 10.00 uur Nieuwerkerk: 9.30 uur ds. M. C. Mali- paard. Oosterland: 10.00 uur ds. Plante; 18.00 uur kand. E. Laseur, Beekbergen. Sirjansland: 10.00 uur ds. Kunz, Dordrecht; 18.30 uur ds. Schaap, Arnemuiden. Bruinisse: 10.00 uur J. G. Barnhoorn, Kapelle; 17.00 uur ds. Bolijn, Serooskerke. Lutherse Kerk Zierikzee: 10.00 uur de heer A. P. Cor net. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur ds. E. J. Nijhuys, Ouwerkerk; 18.30 uur de heer K. Baas, Ooltgensplaat. Haamstede: 10.00 uur ds. Eikelboom; 19.00 uur ds. J. Hage, Stad a.h. Haringvliet. Scha rendijke: 10.00 en 19.00 uur kand. A. A. F. Kamermans, Kampen. Brou- wershaven/Zonnemaire: 10.00 uur ds. Stutvoet; 19.00 uur gez. dienst in Hervormde kerk Brouwershaven. Nieuwerkerk: 10.00 uur de heer A. v. d. Schee, Spijkenisse; 17.00 uur drs. H. R. Stroes, Nieuwerkerk a.d. IJs sel. Bruinisse: 10.00 uur de heer Ver- OVERDENKING .Wendt u naar Mij toe, wordt be houden, alle gij einden der aarde! want Ik ben God en niemand meer." Jesaja 45 22 De luidklok van het Evangelie galmt: Wendt u naar Mij toe, wordt behouden; went u naar Mij toe, wordt behouden! Het is de dringende en lieflijke roepstem van Christus, welke klinkt in een ondergaande wereld; in een wereld verloren in schuld. Een we reld, die zich rijp maakt voor het oor deel Gods. De zonde is geen zonde meer. De ongerechtigheid vermenig vuldigt. Ontucht, wetteloosheid, re volutie, liefdeloosheid en verblin ding door de god dezer eeuw. Een we reld waarin de voetstappen van Christus gehoord worden. Aardbe vingen, oorlogen, geruchten van oor logen, hongersnoden, droogte. „Hij komt. Hij komt om de aarde te rich ten, de wereld in gerechtigheid". O, God heeft een dag gesteld, waarop Hij de aardbodem rechtvaar- diglijk zal oordelen door een Man, welke Hij daartoe verordineerd heeft O, wee de wereld, als zij geoor deeld zal worden. O, wee de zondaar, als hij in zijn zondig leven sterft en voor God moet verschijnen. O, wee de mens, die zijn hoop gevestigd heeft op wat uitwendige vroomheid, eigen gerechtigheid of zelfgemaakt geloof. Christus sprak van wening en knersing der tanden In deze tekst stelt Christus zonder meer vast, dat elk mens (al de einden der aarde) zolang hij niet tot Hem ge komen is door een waar geloof, verlo ren is. Hij zegt niet, dat wij, indien wij niet tot Hem komen verloren zul len gaan, maar Hij stelt vast dat wij reeds verloren zijn. Dat ligt opgeslo ten in de uitdrukking: wordt behou den! O, welk een ontzaggelijke nood! Hoort nu het wonder van Christus roepstem: Wendt u naar Mij toe, wordt behouden. Hij voldeed aan des Vaders eer en eisen. Door Hem is er eeuwige zaligheid voor een verloren zondaarsvolk. Hij kocht de gegeve- nen des Vaders met Zijn bloed. Hij hing in des zondaars plaats in de nacht van hel, vloek en Godsverla- ting. Hoort Hem nu roepen: Wendt u naar Mij toe, wordt behouden. Ik ben God. Ik alleen kan uw ziel redden en niemand meer. Ge kunt uzelf niet redden, uw werken kunnen u niet redden, uw tranen niet, uw ijver niet, uw vrienden niet. Ik alleen! Er is on der de hemel geen andere Naam, door welke wij moeten zalig worden. Deze roepstem van Christus komt tot de einden der aarde. Woont u op deze aarde? Dan is Zijn stem tot u. Zijn stem is tot de mensenkinderen. Zijt ge een mens? Dan is Zijn stem heden tot u. Dringend. Want als kaf gaat de dag voorbij; het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. Lieflijk is Zijn roepstem. Milde handen en vriendelijk ogen zijn bij Hem van eeuwigheid. Zal Hij straks wederom moeten zeggen: Gijlieden wilt tot Mij niet ko men, opdat gij het leven hebt in Mij nen Naam? Wendt u naar Mij toe. Hoe wonder lijk moet dit woord zijn voor de zon der, die door de Heilige Geest over tuigd van zijn verloren staat voor God, geen weg meer weet dan verlo ren gaan. Geen verwachting meer heeft van het schepsel en rechtvaar dig moet omkomen. Wordt behou den! O. welk een gezegend woord voor de ondergaande en in zichzelf verloren zonder. O, eeuwig wonder als Hij, Die Zich wellicht lang ver borgen hield. Zichzelf openbaart en de ziel toeroept door Zijn Woord en 'inwendig door Zijn Geest: Wendt u naar Mij toe, wordt behouden. O, wonder als Hij trekt en zij komen. Als Hij zegt: Ziet op Mij. ongetrooste en door onweder voortgedrevene, wordt behouden! Daar zinkt de ziel in verwondering weg: „toen in mijn zielsellende. Uw aangezicht mij ken de". O. volk des Heeren, wanneer mocht i! voor 't laatst op Hem zien? Ach, menigmaal zijn onze ogen van Hem afgewend! Nieuwerkerk ds. M. J. van Gelder heul, Spijkenisse; 17.00 uur de heer A. v. d. Schee, Spijkenisse. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur ds. Meijer. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur ds. D. Coppoolse, Middelburg. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur Van der Sluys. Haamstede: 11.00 en 17.00 uur ds. J. A. Compagner. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 15.00 uur lees- dienst.Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur leesdienst. Oosterland: 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 10.00 uur. Haamstede: za. 19.00 en zo. 10.00 uur. Renesse: za. 19.00 uur en zo. 10.00 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur ds. Plante. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Bedankt voor Welsrijp-Baijum (toez.): T. Tijsma, Ootmarsum. Toegelaten tot de evangeliebedie ning en beroepbaar gesteld: K. F. W. Borsje, Stationstraat 43, 6741 DH Lunteren, tel. 0838-3716. J. L. Brevet, Heuvelweg 40, 8071 XR Nunspeet, tel. 03412-7495. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Middelburg: J. Slot man, Enschede-West. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Kapelle-Biezelinge, te Gouda, te Scherpenzeel, te Aalst, te Scherpenisse, te Boskoop, te Kat wijk aan Zee en te Goudswaard: G. Mouw, kand., Elspeet; te Westkapel- le, te Spijkenisse, te Rilland-Bath, te Waarde en te Rotterdam-Zuid: C. J. Meeuse, kand., Ridderkerk SCHEEPVAART Acteon, 23-6 van Chittagong naar Singapore Alnati, 23-6 van Buenos Aires naar Santos Atlantic Star, 23-6 te Le Havre Nedlloyd Tasman, 23-6 van Fremant- le naar Sydney MARKTBERICHTEN De Eierveilingen BARNEVELD, 24-6. Coöp. Veluw- se Eierveiling: Aanvoer 4.542.378 stuks. Stemming: redelijk. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 7,45 - 7,40; 55-56 gram 8,50 - 8,20; 60-61 gram 9,35 - 9,70; 65-66 gram 11,65 -ƒ 12,60. Eierveiling: Aanvoer 926.100 stuks. Stemming: redelijk. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram 7,70 - 7,80; 56-57 gram 8,70 - 8,45; 61-62 gram 9,80 - 10,35; 66-67 gram 12,15 -ƒ 13,20. Eiermarkt: Aanvoer ca. 900.000 stuks. Handel: redelijk. Eieren van 48-54 gram 7,50 -ƒ 8,75 per 100 stuks, kg-prijs 1,56 -ƒ 1,62; 57-61 gram 9,50 - 11,25 per 100 stuks, kg-prijs 1,67 - 1,84; 64-67 gram 13,00 - 13,80 per 100 stuks, kg-prijs 2,03 - 2,06. Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 24-6. Aanvoer: 207 stuks. Prijzen per stuk: Luxe paarden 2200 - 3750; voljarige 1900 - 2850; 2-jarige, luxe (merries) 1650 - 2450; 2-jarige luxe (hengsten) 1550- 2150; 1-jarige, luxe (merries) 950 - 1750; 1-jarige, luxe (hengsten) 900- 1700; veulens, merries 700 -ƒ 1200; veulens, hengsten 700 -ƒ 1200; hit ten 600 - 1650; Shetlandse pony's (ruins) 200 - 525; Shetlandse pony's (merries) 250 - 575. Prijzen per kg: Jonge slachtpaar- den 6,80 - 7,55; oude slachtpaar- den 6,70 - 7,45. De handel was voor paarden lui, pony's normaal. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND HAARLEM. Wanneer de provincie Noord-Holland als gevolg van de be zuinigingen niet genoeg subsidie zou krijgen voor het bodemsaneringspro gramma 1982, zouden sommige on derzoeken of saneringsmaatregelen weieens gestopt moeten worden. Dit zou bij voorbeeld kunnen betekenen dat het voor wat betreft de giftige Volgermeerpolder bij een onderzoek blijft, omdat er geen geld is voor daadwerkelijke maatregelen. AMSTERDAM. Konform de eis van de officier zijn vier managers van popgroepen wegens belastin gontduiking veroordeeld tot voor waardelijke gevangenisstraffen va riërend van twee weken tot twee maanden, vergezeld van boetes tus sen de 15.00 en 44.000 gulden. TILBURG. Bewoners van de Til- burgse wijk Jeruzalem willen dat de gemeente een medisch onderzoek laat uitvoeren bij de bewoners van de wijk en bij de ex-werknemers van de voormalige verf- en kleurstoffen- fabriek Frado, die daar vroeger ge vestigd was. ZOETERMEER. De werkgevers zien de toekomst van het Algemeen Werkeloosheids Fonds (AWF) dat de WW-gelden beheert wat somberder in dan de werknemers. Dat viel op te maken uit de behandeling van een notitie over de financiële situatie van het AWF. ROTTERDAM. Staatssekretaris drs. G. van Leijenhorst (koördinator minderhedenbeleid) heeft in Rotter dam de eerste diploma's uitgereikt aan 17 buitenlandse onderwijzers, die hierdoor volledig bevoegd zijn om in Nederland les te geven. DEN HAAG/ARNHEM. De vondst van verrijkt uranium tussen ander radio-aktief afval op het terrein van de Kema in Arnhem is dermate er nstig, dat overwogen dient te worden de installaties van de Kema, waarin met verrijkt uranium wordt ge werkt, te sluiten. DEN HAAG. Dit jaar komen de eerste gediplomeerde bejaardenver zorgsters beschikbaar die hun oplei ding in het leerlingstelsel hebben ge had. Deze opleiding is twee jaar gele den in verscheidene grote steden van start gegaan. UTRECHT. De kommissie Wereld- diakonaat van de Generale Diakona- le Raad van de Nederlandse Her vormde Kerk heeft een bedrag van 230.000,— beschikbaar gesteld voor hulpverlening aan slachtoffers van de oorlog in Libanon. HAARLEM. De rechtbank in Haar lem heeft donderdag een inwoner van Heemstede en twee Amsterdam mers ieder veroordeeld tot gevange nisstraffen van een jaar en zes maan den wegens overtreding van de Opi umwet. De mannen waren betrokken bij de invoer van 890 kilo hasjiesj en tien liter hasjolie. DEN HAAG. Nederland zal voorlo pig geen gevluchte Ethiopiërs en Eri- treeërs uitwijzen naar Soedan. Eerst moet er duidelijkheid komen over de juiste inhoud van het verdrag dat Soedan en Ethiopië kort geleden heb ben gesloten. ZIERIKZEE. Onze fotograaf hoefde niet ver te zoeken om de schitterende natuur, die het voorjaar biedt, vast te leg gen. Deze bloeiende jasmijn siert zijn eigen tuin (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Per 1 juli BRUINISSE, 25-6. Per 1 juli wordt de prijs van de suiker met dertien cent per kilo verhoogd. De basisprijs voor de Nederlandse bieten wordt straks voor de A-bieten 108,35 per ton. Dat betekent een verhoging van 7,26% ten opzichte van 1981. De wereldsuikerprijs is intussen door de goede oogst van het vorige jaar teruggelopen tot ongeveer 55,- per 100 kg. wereldvoorraad, die steeg tot 31 mil joen ton. Dat is een derde van de we- reldproduktie. De prijsverhoging per 1 juli heeft ongetwijfeld een verdere daling van de suikerkonsumptie tot gevolg. Van elke 100 kg suiker wordt 23,1 in het gezin verbruikt, 14,8 in het groot verbruik en 62,1 wordt verwerkt in suikerwerk, chocolade, koek, ban ket, dranken en de chemische in dustrie. In het vorige jaar is de konsumptie in de wereld met 88,6 miljoen ton ge daald. In'Nederland liep het ver bruik terug 'v_a£i.4Q^6 kg in 1980 per hoofd van de bevolking tot 39,4 kg in 1981. Niet alleen de goede oogst, maar ook de maatregelen in de Verenigde Staten zorgden voor een dramatisch verloop van de prijzen op de wereld- suikermarkt. Cuba, India, Brazilië en Thailand zorgden voor de toeneming van de Advertentie NEW YORK. De sekretaris-gene- raal van de Verenigde Naties Javier Perez de Cuellar, heeft de Syrische president Hafez Al-Assad en de Is raëlische premier Menachem Begin donderdag gevraagd het bestand in Libanon in acht te nemen. Hij deed dit in een boodschap aan de twee be windslieden, zo is uit bronnen bij de VN vernomen. Werkende jongeren CNV zoekt oplossing j eugd werkloosheid Werkende jongeren - CNV distrikt Zeeland houdt zich al geruime tijd bezig met het probleem van de jeugd werkloosheid en zoekt daar oplossin gen voor. Ook de overheid doet dit, maar heeft tot nu toe nog niet veel bereikt. Vandaar dat de C.N.V.- jongeren een beroep doen op de Zeeuwse burger om zijn of haar ideeën op te sturen die kunnen leiden tot méér werk voor jongeren. Wij denken hierbij onder andere aan ideeën die kunnen leiden tot het oprichten van kleine bedrijfjes die nuttige produkten maken. Mensen die ideeën hebben over bepaalde pro dukten die nu niet of nauwelijks ver krijgbaar zijn of veel te duur zijn vragen wij ook om dit te schrijven; zodat die kleine bedrijfjes die pro dukten eventueel kunnen gaan ma ken. Andere ideeën die kunnen lei dden tot het oplossen van de jeugd werkloosheid zijn ook van harte wel kom. Hierbij denken wij niet aan op merkingen dat alle buitenlanders het land uit moeten. Deze opmerkingen hebben we al veel te veel gehoord, en daar zitten wij niet op te wachten. Wij van onze kant zullen proberen de bruikbare ideeën in Zeeland in de praktijk te brengen. Uw reakties kunt u sturen naar: Werkende Jongeren CNV, distrikt Zeeland, Postbus 197, 4460 AD Goes. Havenplein alleen voor verkeer? Het is nodig om even wat recht te zetten, wat betreft de uitzending van Vara's-Lijn 3", dat vorig jaar geen toestemming kreeg om op het Haven plein plaats te vinden. 5000 Watt is zeker niet hetzelfde als 50 x 100 Watt. Dit gaat namelijk logaritmisch omhoog, wat betekent dat 5000 Watt ongeveer 5 x zo hard is als 100 Watt. De binnenstad had i.v.m. de uit zending absoluut niet afgesloten hoe ven te worden! Géén enkele minuut, géén enkele straat!!!! Alleen het Haven plein zelf, de auto's kunnen daar rond rijden, zoals dat gewoon elke dag gebeurt. De Vara had niet persé hulp no dig van gemeentewerkmensen er wa ren namelijk vrijwilligers genoeg om te helpen. Namelijk de „JEUGD", weet u wel? Ook Brogum had zijn medewerking al aangeboden. Betrokkenen hebben geen on vriendelijke opmerkingen over de burgemeester gemaakt, dit werd ge daan door de mensen die geïnter viewd werden, en niet eens recht streeks over dit geval gevraagd we ren, maar er spontaan (en begrijpe lijk) zelf over begonnen. En in het algemeen: Is het verkeer in de maanden juni, juli en augustus (dus zeker toeristenverkeer) dan be langrijker dan gebeurtenissen als: Aankomt van Pleun van der Lugt (dat zeker voor Zierikzee zoveel betekent, dat extra aandacht aan die ontvangst mocht worden besteed); Een gratis popkoncert, dat zeker heel belangrijk is voor de jeugd van Zierikzee en tevens een goede rekla- me voor de stad is. Het Havenplein is het middelpunt van de stad, het centrum d'r van. En volgens mij houdt dat dan ook in, dat er daar een mogelijkheid is voor zulk soort evenementen. Daar moet het stadsleven zich af kunnen spelen, het stadsleven van de mensen en niet dat van hun vervoer middelen!!! En wie of wat het ook is, goede of leuke dingen hebben 't recht om op het Havenplein plaats te vinden!!!! JODEVRIEZE Zierikzee De onwillige held 27. Terwijl Eric zich in het verre Wales welge moed op weg begeven heeft om de strijd op zijn manier aan te binden tegen de despoot Agar, staart op hetzelfde moment koning Vor- tigern omringd door een klein groepje man nen, zwijgend en weinig opgewekt de kleine vloot schepen na, die met bollende zeilen het zeegat uitgaat. Naast de Britse vorst, snuift Svein Langtand mistroostig. „Zonder m'n goeie oude Noorman is er geen aardigheid meer aan. zogezegd", bromt hij, „daar gaan ze nou, terug naar Noor wegen Laat ze gaan Erwin wordt daar nu natuurlijk koning, nou die goeie Noorman Hij zwijgt en klopt Bolan be moedigend op de schouder. „Dan kunnen we tweeën, ikke een loslopende ouwe Sakser en jij een loslopende ouwe Gotenkrijger, maar beter bij Artor blijven, zogezegd want zonder „Ja, houd nu maar op!" gromt Bolan, „praat er niet alsmaar over, wat schiet je er mee op? Hij is dood en het wordt tijd, dat we hem ach terna gaan Zwijgend drentelt het tweetal achter het ge zelschap van koning Vortigem aan, terug naar de burcht. Overal en overal heeft men gezocht na de vermissing van Eric tot men tenslotte wel aan moest nemen dat de grote Noorman in de rivier verdronken was, temeer, daar Artors groene mantel, die Eric om had, half in het wa ter werd gevonden de oude Wolf verder ook geen enkel spoor kon vinden. En nu zijn Eric's krijgers met Aranrod en Axe op weg naar Noorwegen, terwijl Svein Langtand en Bolan in dienst getreden zijn van Artor. „Dat zal me de nodige beroering geven, als ze 't horen in Noorwegen", mompelt Svein. Hij staat eensklaps stil en staart zwijgend naar de gedaante, die - een mager paard aan de teugel voerende - het smalle pad langs de ri vier afkomt. „Hola, wie hebben we daar''" gromt hij, - „een reizend koopman, zogezegd 'De trou we Svein kan niet vermoeden, dat hij dank zij deze verschijning spoedig zijn doodgewaande koning en vriend terug zal zien.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7