deurloo mode Hoog niveau bij geslaagden van Technische School bezorg(st)er Jaarverslag Rabobank betitelt ekonomie 1981 als zorgwekkend Extra problemen '83 van tien miljard Afdeling Oost-Duiveland Poolse geleerde veroordeeld Sombere geluiden over het vinden van een baan Uitvinder Philishave overleden RENESSE (gedeeltelijk) Van der Stee: Nixon hoeft niet te betalen ONZE PUZZELRUBRIEK 6 67 5 BRUINISSE, 24-6. In het jaarverslag van de Coöpera tieve Rabobank „Oost-Duiveland" wordt de ontwikke ling die de Nederlandse ekonomie in 1981 heeft doorge maakt, aals zorgwekkend betiteld, vooral door het scherp oplopen van de werkloosheid. Onder andere door middel van een beleid van loonkostenmatiging, dat via rendementherstel en toenemende investeringen door het bedrijfsleven uiteindelijk tot het scheppen van werkge legenheid moet leiden, wordt getracht de ontwikkeling van de werkloosheid een halt toe te roepen. De winstpositie van het bedrijfsle ven is niet verbeterd, omdat het be drijfsleven opnieuw met lastenver zwaring werd gekonfronteerd. Een van de weinige positieve ontwikke lingen die in 1981 te bespeuren viel, was de omslag van het negatieve sal do op de lopende rekening van de be talingsbalans naar een overschot van circa 7 miljard. De ontwikkeling van de produktie en de inkomenspositie in de agrari sche sektor gaf in het verslagjaar een gevarieerd beeld te zien. In de akker bouw lagen de oogstresultaten in 1981 over het algemeen op een hoog nivo. Door een areaal-uitbreiding en een zeer goede oogst was het totale opbrengstvolume van suikerbieten en uien belangrijk groter dan een jaar tevoren. Veehouderij In de melkveehouderij nam de melkproduktie met ca. 3 toe door een geringe uitbreiding van de melk veestapel en verbetering van de pro- duktiviteit. De inkomenspositie van de melkveehouders steeg over de he le linie. In de intensieve veehouderij zijn, ondanks de sterk gestegen energie- en voederprijzen, de bedrijf resulta ten vebeterd, met uitzondering van de slachtkuikensektor. De rentabili teit in de glastuinbouw is vorig jaar negatief beïnvloed door de sterk gestegen aardgasprijs. Bij de volle- grondsgroenteteelt waren de kwanti- tatievé opbrengsten bevredigend, maar het prijsnivo ondervond daar van de weerslag. Het midden- en kleinbedrijf, waarin 40 van de beroepsbevol king werkzaam is, heeft, door de vo lumedaling van de partikuliere kon- sumptie, een zeer moeilijk jaar ach ter de rug. De groothandel is er in geslaagd het omzetvolume te hand haven. Detailhandel De detailhandel werd vorig jaar op harde wijze gekonfronteerd met de koopkrachtdaling van de konsu- ment. Het meest opzienbarend was MAASTRICHT. G.s. van Limburg hebben donderdag de gemeente besturen een nieuw model gemeente lijk rampenplan gestuurd. Dit bevat een organisatieschema waarin in al gemene zin is aangegeven, hoe bij een ramp, of dreiging daarvan, moet worden gehandeld. ROERMOND. De rijksrecherche is een onderzoek gestart naar mogelijk gepleegde strafbare feiten door de 29- jarige H. B., wachtmeester bij de rijkspolitie in het distrikt Roer mond. Volgens een woordvoerder van de rijkspolitie is de betrokken wachtmeester reeds sinds twee we ken spoorloos verdwenen. hier de prijzenslag bij de grootwin kelbedrijven in levensmiddelen. Het proces van schaalvergroting bij het wegvervoer en in de binnenvaart heeft zich voortgezet. Met name het containervervoer te water is toegeno men, doch het vervoer van zand en grind nam af ten gevolge van de stag natie in de bouw. Zowel in de kottervisserij als in de grote zeevisserij waren de resultaten vergelijkbaar met 1980. De vloot werd uitgebreid met een dertigtal nieuwe kotters en met enige hek trawlers. Door dalende verkopen is 1981 voor garagebedrijven een te leurstellend jaar geweest, 4000 ar beidsplaatsen gingen in deze sektor verloren. De slechte gang van zaken in de ho- recasektor kwam tot uitdrukking in een zeer sterke toename van het aan tal faillissementen. Voor de toeristi sche sektor was 1981 echter een goed jaar, dankzij de toegenomen be langstelling van buitenlanders voor het relatief goedkoper geworden ver blijf in ons land. Ook meer landgeno ten brachten hun vakantie in eigen land door. Midden- en kleinbedrijf De gang van zaken in de ambachte lijke en industriële sektor van het midden- en kleinbedrijf was, door de teruglopende binnenlandse vraag, onbevredigend. Naast de algemene ekonomische malaise, werd de bouw nijverheid ook negatief beïnvloed door het hoge rentenivo. De bouwondernemingen hebben op de ingezakte produktie reeds gerea geerd met afslanking en opheffing. Gevreesd moet worden dat dit sane ringsproces nog zal voortgaan, aldus het (sombere) overzicht van de Rabo bank Oost-Duiveland over de Neder landse ekonomie in 1981. DURBAN. De Zuidafrikaanse vei ligheidspolitie heeft donderdag drie leden van de Vereniging van Zuidaf rikaanse Journalisten (MWASA) aan gehouden. Het gaat om Quraish Pa tel en Vas Soni uit Durban en Joe Thloloe uit Soweto. Naar hun familie liet weten, werden zij in de vroege morgen opgepakt. CALCUTTA. Ongeveer 300 jonge ren hebben donderdag het Ameri kaans centrum in de Indiase miljoe nenstad Calcutta bestormd. Zij plun derden de bibliotheek en haalden de Amerikaanse vlag neer. WARSCHAU, 25-6. De 56-jarige Poolse geleerde Ryszard Herczynski is donderdag in Warschau door een militaire rechtbank veroordeeld tot een gevangebisstraf van twee jaar. Hij had op 9 mei twee attachés van de Amerikaanse ambassade bij zich thuis ontvangen en hun verscheidene dokumenten ter hand gesteld, daar bij werd hij verrast door veiligheid sagenten. Het officiële persbureau PAP meldde dat het materiaal bestemd was voor publikatie in het buiten land en dat het „valse informatie over de sociaal-politieke toestand van Polen" bevatte. Volgens PAP be wees zijn geval dat buitenlandse spionagediensten in Polen aktief zijn. ZIERIKZEE, 24-6. Aan de Technische School Schou- wen-Duiveland slaagden dit jaar een rekord aantal leer lingen: 126. Donderdagavond sprak direkteur van deze school, de heer F. G. Scherjon in een overvolle aula de geslaagden en hun familie toe. Van het aantal geslaagden behaalden 29 leerlingen het diploma C-AVO en 17 het volledige diploma C-praktijk, waarmee de school dit jaar een buitenge woon hoog niveau heeft gehaald. Dit was voor de direkteur om de leerlingen, maar vooral ook de leraren hartelijk te feliciteren. Van de 126 geslaagden komen er volgend jaar 46 terug naar school om een extra diploma te behalen. Van de overige tachtig leerlingen gaan er 26 doorstuderen en 54 geslaagden gaan op zoek naar een baan. De heer Scherjon vertelde des gevraagd dat slechts een klein aantal leerlingen hierin was geslaagd. J eugd werkloosheid „De jeugdwerkloosheid is het alle rergste euvel van onze maatschappij. Het is onbegrijpelijk dat onze maat schappij niet de hoogste prioriteit verleent aan juist deze vorm van werkeloosheid. Het heeft een aftake ling van het normbesef tot gevolg" aldus de heer Scherjon die toegaf dat zijn rede dit jaar iets somberder klonk dan voorgaande jaren. „De jongens die werk hebben ge vonden wens ik geluk daarmee. Ik hoop dat ze in de gaten hebben dat ze er voor moeten zorgen dit werk te be houden. Doe dat door veel inzet, door je verder te bekwamen in je vak". Advertentie E. Kloet, J. A. W. Quist, C. J. Snij ders, Zierikzee. 1 afgewezen. C-diploma's: J. Wandel, Renesse; A. G. Bouwman, Zierikzee. Klas M4CII Een feestelijk moment tijdens de diplomauitreiking was tevens het be kend maken van de namen van leer lingen die een prijs ontvingen voor het hoogste aantal punten (HP) of voor ijver (IJ). Dit staat achter de naam aangegeven. Afd. Bouwtechniek a. Timmeren: L. J. Stoel, Burgh- Haamstede; M. Geluk (HP), A. W. de Vlieger, Nieuwerkerk; J. J. Boogert, J. A. Bouwman; C. de Bruine, J. C. de Bruine, C. de Jonge, Oosterland; C. H. v. Geesbergen, S. Hillebrand (Y), W. M. v. d. Hulle, G. Quist, R. M. Smaling, Zierikzee. 2 afgewezen. C-diploma's: J. M. v. d. Velde, Ker- kwerve; S. B. Flikweert, Nieuwer kerk; M. D. Korstanje, Renesse; J. M. den Boer, J. A. bij de Vaate, Zierik zee. b. Metselen - C-diploma: M. H. Hil- leman, Noordgouwe c. Schilderen: J. v. d. Wekken (HP), Burgh-Haamstede; K. Goudzwaard, Nieuwerkerk; J. de Jonge, Scharen- dijke; M. K. Feleus, M. C. Verbeek, Zierikzee. 2 afgewezen. Afd. Consumptieve techniek A. v. Nieuwenhuize, H. W. v. Nieu- wenhuize, C. M. A. Rijnberg, G. Son- nemans, Brugh-Haamstede; A. J. v. Sas (Y), A. J. Verboom, Nieuwer kerk; R. J. Bolle, J. J. de Jonge, Oosterland; C. M. Kaaijsteker, Ou- werker; S. C. Verboom, Renesse; A. Hart, Scharendijke; H. W. Bin (HP), B. Bolijn, T. M. v. d. Hoek, M. Ver- meule, W. A. Witteveen, Zierikzee. 1 afgewezen. C-diploma's: A. Meester, Renesse. Afd. Elektrotechniek R. M. Seip, Brouwershaven; G. A. Vane, Bruinisse; C. W. de Ruiter, Noordgouwe; R. Ayaz, R. v. d. Berg, T. J. den Breejen, J. Koster, J. A. Kramer, R. Meintema, J. M. S. Struijk Y), L. Tromper (HP), J. J. v. Almekerk, W. J. v. Putte, Zonnemai- re. C-diploma's: T. M. Kooman, A. C. v. Vliet, Burgh-Haamstede; P. M. Mathey, Kerkwerve; P. J. Hendrik- se, Noordwelle; A. Bouwman (Y), A. D. Romijn (HP), C. Schiettekatte, Zierikzee. Afd. Mechanische techniek a. konstruktiebankwerken: E. R. W. v. d. Aarsen, Burgh-Haamstede; H. L. Hillebrand, A. J. v. Sas, Zonne- maire; D. Nuijens (Y), J. C. Schiette katte, J. H. v. d. Sloot, Zierikzee. 2 afgewezen. 1 teruggetrokken. b. machinebankwerken: H. Slager, Burgh-Haamstede; C. J. M. Delf- gaauw, Bruinisse; R. v. Oeveren, Scharenijke; J. W. M. Fiebrandt, M. J. Lievens, J. W. de Oude, R. Vrijland (HP), Zierikzee. 1 afgewezen. C-diploma's: J. A. F. Teuthof, Brouwershaven; A. E. Jansen, Zon- nemaire; J. Bolijn, H. A. Saman, Zie rikzee Afd. Motorvoertuigentechniek M. J. v. d. Spek, Bruinisse; P. Lou- werse, Burgh-Haamstede; J. H. de Glopper, Ellemeet; P. L. Bij de Vaate, A. D. v. Leenen, Kerkwerve; J. J. Dorst, Oosterland; C. J. v. Don gen, Scharendijke; F. J. v. Aken (HP). D. H. A. 't Hart, A. Gouds waard (Y), K. H. Groen, C. J. Janse, Wij vragen op korte termijn een voor de bezorging van de „Zierikzeesche Nieuwsbode" te Sollicitaties: schriftelijk, mondeling of telefonisch aan het kantoor van de Zierikzeesche Nieuwsbode, Jannewekken 11, Zierikzee, telefoon (01110) 6551. DEN HAAG, 25-6. Minister van der Stee heeft donderdag in de Tweede Ka mer bevestigd dat wil het financieringstekort van de overheid volgend jaar niet toenemen er extra ombuigingen nodig zijn in de orde van grootte van tien miljard gulden. Dat bleek tijdens het debat over de Voorjaarsnota en het werkgelegenheidsplan. Dit bedrag komt bovenop de acht miljard gulden aan ombuigingen voor 1983, waarover in het kabinet al afspraken zijn gemaakt. De tegen valler in de Voorjaarsnota die voor dit jaar ruim zeven miljard bedraagt werkt voor 6,5 7 miljard door naar volgend jaar. Los daarvan ligt er nog het probleem dat de extra inspannin gen die de afgelopen tijd zijn gedaan op het terrein van de volkshuis vesting blijvend worden gemaakt. Daarmee is rond twee miljard ge moeid. Daarbij komt nog eens een te verwachten extra tegenvaller in de aardgasbaten, die minister Van der Stee niet nader kwantificeerde. mej. F. C. M. Broekhuizen, A. Kort, M. J. Krikke, J. v. d. Weele, Brou wershaven; A. Jumelet (Y), A. Lagen dijk, Bruinisse; P. C. Kouwen, Burgh-Haamstede; M. P. Heijboer, Nieuwerkerk; A. J. Bakker, A. J. Hendrikse, Noordwelle; R. Ayaz, A. J. Baart, D. Schults (HP), P. H. Wil brink, Zierikzee. Klas Bo4PrC a. Timmeren: M. C. v. Hekke, Brui nisse; J. J. v. d. Sande, Dreischor; A. C. de Jonge, Oosterland; C. B. Faber, Zierikzee. b. Metselen: C. J. W. den Braber, Nieuwerkerk c. Schilderen: J. v. d. Berge, Brui nisse; I. M. Pankow, Noordgouwe; J. J. de Jonge (HP), Ouwerkerk; J. J. Verspoor, M. A. IJzelenberg, Zierik zee. Klas Co4PrC F. J. Vermeulen, Oosterland; E. H. P. de Gelder, Zierikzee. Klas Mvt4PrC C. E. de Ruijter, Kerkwerve; J. Kik, J. A. Verwijs (Y), Nieuwerkerk; A. Schults, F. Schults, Zierikzee. 1 afgewezen. WASHINGTON, 25-6. Het hoogge rechtshof heeft donderdag bepaald dat de voormalige Amerikaanse pre sident Richard Nixon niet kan wor den vervolgd voor wat hij in zijn ambtstermijn deed. Hiermee is het tot een oplossing gekomen van een kontroverse over de onschendbaar heid van een president. De vroegere funktionaris van het ministerie van defensie Ernest Fitz gerald trok aan het kortste eind. Hij had beweerd dat Nixon en zijn naaste medewerkers hem hadden ontslagen omdat hij zich er in het openbaar over uitgelaten had dat een bepaald vliegtuig miljarden meer zou kosten dan geraamd was. De rechtbank was het met Nixon eens dat de presidentiële onschend baarheid hem ervoor behoedt dat hij schadevergoeding moet betalen voor daden die hij in funktie heeft gesteld. Loonmatiging Van der Stee zei dat minister rood van binnenlandse zaken de volle vrij heid heeft zijn standpunt in te bren gen in het overleg over de begroting 1983. Hij doelde hiermee op de claim die Rood op tafel heeft gelegd voor de besteding van loonmatiging door ambtenaren voor werkgelegenheid in de overheidssektor. Het kabinet wil hiervoor 200 miljoen uitgeven, maar Rood wil zo dicht mogelijk bij de 660 miljoen terechtkomen, zo heeft ij laten weten. Van der Stee liet er echter geen misverstand over bestaan dat als men boven de 200 miljoen gaat zitten dit extra bedrag ook extra zal moe ten worden omgebogen. Minister De Graaf zei dat de twee de versie van het werkgelegen heidsplan niet op de derde dinsdag in september beschikbaar zal zijn zoals door de vorige minister, Den Uyl, was toegezegd. Daarvoor is er te wei nig tijd. Wel zal de minister na de ka merverkiezingen de kabinetsforma teur of de informateur en dan ook de Tweede Kamer inlichten over de hoofdlijnen van het plan. Investeringsloon Minister Van der Stee wees een mo tie van de socialist Wöltgens van de hand waarin deze de regering vroeg er bij de begroting 1983 vanuit te gaan tenminste het bedrag dat in dat jaar door extra inkomensmatiging beschikbaar komt (o.m. investe ringsloon) gebruikt wordt voor een extra werkgelegenheidsinspanning. Ook ontraadde hij een motie van de VVD-er Joekes om het profijtbegin sel (de burger meer laten betalen voor overheidsdiensten e.d.) met na me in het openbaar vervoer sterker te laten werken. Een motie van de PSP-er Willems om 35 miljoen gulden uit het werkge legenheidsplan te besteden aan de ge zinsverzorging, waar 2500 banen dreigen te verdwijnen, werd door mi nister De Graaf ontraden. KIEL. Zes van de zestien Roemeen se deelnemers aan een turngala, die in het kader van de zeilweek in Kiel werd gehouden, hebben hun groep verlaten. Ook deze week kwamen weer heel wat puzzeloplossingen binnen. De twee gelukkige winnaars van de boe- kenbon van 10,staan hieronder vermeld. Eerste prijs: Marian Muste Scheldestraat 29 4301 VA Zierikzee Tweede prijs: Corine de Vlieger Veerdijk 11 4316 AV Zonnemaire De oplossing van de vorige puzzel luidt als volgt: HORIZONTAAL: 1. vulkaan; 6. vlakgom; 11. crapaud; 12. rij; 13. stap; 14. lire; 15. vz.; 17. ik; 19. te; 21. rouge; 24. lam; 26. speer; 29. apin; 30. halma; 32. stek; 33. gat; 34. ka; 35. P.M.; 37. ara; 38. sjaal; 39. spoel; 40. bal; 42. s.s.; 44. es; 45. les; 48. raad; 50. titel; 53. pint; 54. innig; 56. Rijn; 57. tango; 58. A.P.; 60. fa; 61. au; 62. fret; 64. kant; 65. op; 67. drogist; 69. eta leur; 70. meerval. VERTIKAAL: 1. verdrag; 2. lij; 3. actie; 4. arak; 5. nap; 6. val; 7. luit; 8. adres; 9. gij (of: ge); 10. mazurka; 16. Duitsland; 18. palm; 20. metalline; 22. opa; 23. G.N.; 24. Ia; 25. mm; 27. P.S.; 28. eer; 30. haast; 31. appel; 34. kas; 36. mos; 40. brigade; 41. aan; 43. stijl; 46. eng; 47. stoppel; 49. d.i.; 52. Ir.; 52. en; 53. p.a.; 55. garde; 5.7. tan te; 59. Peru; 60. fase; 63. tor; 64. kim; 66. ha; 68. e.v. DE NIEUWE PUZZEL HORIZONTAAL: 1. tijd tussen licht en donker; 6. grillige wending; 12. Nederlandse rivier; 13. toegewij de vlijt; 14. chemisch symbool; 16. voornemen tot iets; 18. grondsoort; 19. te weten (afk.); 20. bovendien; 22. slordig werker; 24. afgemat; 25. zang vogel; 27. stad in Engeland; 28. een heid waarnaar de hoogte van druk letters berekend wordt; 29. roofvo gel; 31. korte tijdsduur; 32. kleur; 33. veen als brandstof; 35. watervogel; 36. plaats in Zeeland; 37. inborst, ka rakter; 39. stekelhuidig dier; 41. tus sen heet en koud; 44. niets uitgezon derd; 46. hoofddeksel; 48. voltooid; 50. vervelend; 51. deel van Indonesië; 53. Europese vulkaan; 54. Spaanse ti tel; 55. vogel; 57. grove stof; 58. loof boom; 59. waarschijnlijkheid; 60. wa pen van de Javanen; 62. sint (afk.); 63. bepaalde smaakgewaarwording; 64. langwerpig stuk chocolade; 66. roofdier; 67. kamer in een gebouw. VERTIKAAL: 1. vogelverschrik ker; 2. persoonlijk voornaamwoord; 3. ratelpopulier; 4. drank; 5. soort hert; 7. dragend deel in bruggen en dergelijke; 8. wild zwijn; 9. dunbla- derig gesteente; 10. titel (afk.); 11. in nerlijk besef van goed en kwaad; 15. landbouwer; 17. vrucht; 18. nauwsluitend kledingstuk; 19. plat vis; 21. gebouwtje van tijdelijke aard bij bouwwerken; 23. deelbaar door twee (rekenkunde); 24. klein knaag dier; 26. schrander, bijdehand; 28. soort uurwerk; 30. paardeziekte; 32. grote houten loods; 34. vinnig, verbe ten; 35. bittere vloeistof; 38. gedeelte dat iemand bijdraagt tot het kapitaal van een onderneming; 39. bezield heid, vuur; 40. tuingereedschap; 42. eenheid van arbeidssnelheid; 43. be roepswerkzaamheid van een advo caat enz.; 45. deel van Azië; 46. vrucht; 47. slaginstrument; 49. schermbloemige plant; 51. 100e deel van een maat (in samenstellingen); 52. welriekende soort van gomhars; 55. kleinste inlandse kraai; 56. sna- renspeeltuig dat met de vingers bespeeld werd; 59. toestand waarbij warmte ontbreekt; 61. onderdeel van een tennispartij; 63. persoonlijk voornaamwoord; 65. poste restante (afk.) (op brieven). EINDHOVEN, 25-6. Prof. ir. A. Ho rowitz (78), de uitvinder van de Phi lishave - het bekende elektrisch scheerapparaat van Philips - is vori ge week overlden. Hij is inmiddels in stilte gecremeerd. Dat heeft zijn fa milie donderdag bekendgemaakt. Prof. Horowitz was een echte uit vinder. Hij had meer dan honderd oc trooien op zijn naam staan. Hij stu deerde in 1927 af aan de TH Delft. Horowitz was twintig jaar werk zaam bij Philips. Na de oorlog richtte hij enkele eigen bedrijfjes op. In 1958 werd hij benoemd tot gewoon hoogle raar werktuigbouwkunde aan de TH Eindhoven, waar hij in 1974 met eme ritaat ging. Na zijn afscheid van de Eindhovense Hogeschool stichtte prof. Horowitz opnieuw een eigen in genieursbureau. Horowitz kreeg van de TH Delft het ere-doktoraat technische weten schappen. Ook was hij Honory Mem ber of the Americam Society of Me- chinacial Engineers. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 - 7

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5