Vrijkomende havens Zijpe benutten voor uitbreiding van Bruse bedrijfsleven Zonnig slot aan geslaagde Haamsteedse avondvierdaagse Schoolreisje voor „Op Dreef" uit Bruinisse Braderie Nieuwerkerk ZATERDAG 3 JULI 4 Advies Stad en Landschap Afsluiting Oosterschelde strijdig met veiligheid STREEKNIEUWS Positie landbouwbedrijven in 1981-1982 sterk verbeterd Haven van Bruinisse zoals het was". Inmiddels zijn er plannen in ontwikkeling om vissershaven uit te breiden om toch plaats te kunnen bieden aan de steeds groter wordende mosselkotters. Het verhuizen van de (sport)visserssche- pen naar de straks vrijkomende havens bij Zijpe wordt in nota van Stad en Landschap niet wenselijk geacht. BRUINISSE, 24-6. In opdracht van de gemeente Brui nisse heeft het adviesbureau voor ruimtelijke ordening en vormgeving Stad en Landschap een rapport samen gesteld over de toekomstige mogelijkheden van de veer haven Zijpe en een gedeelte van de vluchthaven. Dit in verband met het vervallen van het veer Zijpe-Anna Jaco- bapolder na de aanleg van de Philipsdam. B. en W. van Bruinisse zijn van mening dat - hoewel het nog niet zo ver is - tijdig op die gewijzigde situatie dient te worden ingespeeld. In de komende raadsvergadering van 30 juni zal deze notitie van Stad en Landschap worden besproken. De funktie van de vluchthaven is na het ingebruiknemen van de Rijn- Schelde verbinding teruggelopen, zo dat in ieder geval een gedeelte van deze haven voor een nieuwe funktie kan worden benut. Dit betekent dat de gemeente Bruinisse halverwege de jaren tachtig te maken heeft met twee binnen de gemeentegrenzen ge legen, goed onderhouden, maar vrij wel funktieloze havens. Industriehaven Reeds in 1977 heeft de gemeente aan Rijkswaterstaat meegedeeld be langstelling te hebben voor de veer haven om die te ontwikkelen als industrie- of reparatiehaven. Deze belangstelling is ook onder de aan dacht gebracht van de Stuurgroep Oosterschelde. Verder is de hengelsportvereniging AMSTERDAM, 24-6. Bij de beslis sing over de afsluiting van de Ooster schelde is onvoldoende gewicht toe gekend aan de veiligheidsbelangen van de Zeeuwse bevolking. Deze stel ling is opgenomen in een proefschrift over de parlemantaire enquête, dat vrijdag 2 juli aan de Vrije Universi teit in Amsterdam wordt verdedigd door promovendus P. J. Boon. In deze studie worden de mogelijk heden van een parlementaire enquê te (onderzoek) groot genoemd. Het zijn de mogelijkheden van een open samenleving: kennis en waarheid. Boon meent, dat een parlementaire enquête als breekijzer moet kunnen funktioneren. ,,Zij moet toestanden en verhoudingen aan het licht kun nen brengen, ook en juist wanneer er de neiging is om die toe te dekken". ,,Het Zijpe" geïnteresseerd in de bei de vrijkomende havens om die te bestemmen voor de sport visserij. Bij het zoeken naar nieuwe ge bruiksmogelijkheden zijn de volgen de funkties nader bekeken: beroeps vaart, rekreatie, visserij en de werk gelegenheid (bedrijven). Het belang van het Zijpe als scheepvaartroute is iets-afgenomen, maar nog steeds blijft dit vaarwater een funktie voor de scheepvaart ver vullen. Om die reden zal dan ook een gedeeltelijk handhaven van de rijks- vluchthaven als vluchthaven ge waarborgd dienen te blijven. Rekreatie Wat de rekreatie betreft verwacht de dienst verkeerskunde van Rijks waterstaat in 1985 een toename van de rekreatievaart op deze vaarroute tot ongeveer 65.000 boten per jaar. Aan het gebruik van de veer- en vluchthaven als rekreatie haven zijn echter een aantal bezwaren verbon den: beide havens liggen in een zoge naamde ,,dode hoek", dat wil zeggen, de havens bezitten (voor rekreanten) geen aantrekkelijk achterland; beide havens zijn wat de huidige inrichting betreft, niet geschikt voor rekreatie- haven. De vrijkomende werkhavens aan de Grevelingendam en de Plaats van de Vliet zijn voor dit doel beter geschikt, aldus Stad en Landschap. Visserij De visserij vormt nog steeds een van de belangrijkste ekonomische pijlers van Bruinisse. De vissers vloot maakt gebruik van de vissers- en landbouwhaven. Het probleem daarbij is dat deze haven te klein wordt voor dit doel. De schepen wor den groter en daarom zijn er inmid dels plannen ontwikkeld om de ha ven hiervoor aan te passen. Een verplaatsing van de sportvis sers naar de veer- en vluchthaven is vanwege de drukke vaarroute niet te realiseren. Werkgelegenheid In Bruinisse hebben zich in de loop der jaren aan de gemeentehaven een aantal bedrijven gevestigd (scheeps werven, machinefabrieken). Uitbrei- Chr. lagere school BRUINISSE, 23-6. De Christelijke lagere school ,,Op Dreef" uit Bruinisse vertrok voor een schoolreisje. De vijfde en zesde klas ging naar Amsterdam, waar de leerlingen een rondvaarttocht langs de grachten maakten. Na een wandeling door het centrum werd een bezoek gebracht aan het schuilkerkje ,,Onze lieve Heer op Solder". Aan de voet van het monument op de Dam werd wat gegeten en voerden de leerlingen de duiven. De vlakbij gelegen Nieuwe Kerk werd van bin nen bekeken, waarna met een bezoek aan het Anne Frank huis het Amster damse tripje werd besloten. Via Drievliet gingen de kinderen weer naar huis. De derde en vierde klas vertrok naar Slot Loevestein, waar de kinde ren een boeiende rondleiding kregen. De reis ging naar Utrecht, waar de 110 m hoge Domtoren werd beklom men. Een bezoek aan de militaire be graafplaatsen in Rhenen en bij de Grebbeberg voltooide de fijne dag. De kleinsten, klassen 1 en 2, ver toefden de hele dag in de sprook- jestuin van de Efteling. Temidden van Roodkapje en Sneeuwwitje ver maakten ze zich uitstekend. Rond een uur of zes 's avonds arriveerde iedereen weer in Bruinisse. ding is nauwelijks mogelijk. De be hoefte aan „verruiming" is echter wel aanwezig. Zo hebben o.a. een gritstraal- en metalliseerbedrijf en een jachtwerf belangstelling ge toond. „Uit ekonomisch en werkge- legenheidsoogpunt is het gewenst dergelijke ontwikkelingen te on dersteunen. De vrijkomende havens kunnen daarbij mogelijk de benodig de ruimte bieden. Voor gebruik van de havens in bedrijfsmatige sfeer lig gen er gunstige aangrijpingspunten n.l.: ligging aan een belangrijke vaarroute en direkt verbonden met een belangrijke verkeersverbinding; er kan in de toekomst een relatie worden gelegd met het bedrijfster rein langs de Dorpsweg dat uitbrei dingsmogelijkheden heeft tot aan de Havenweg". De meest wenselijke oplossing in de nota gaat uit naar het gebruiken van beiden havens als aanvulling op of verlengsuk van het funktioneren van de gemeentehaven van Bruinisse (bedrijfshaven). Voor het verwezen lijken hiervan bieden de havens ook planologisch gezien de beste moge lijkheden. BRUINISSE Jaarverslag Woningbouwvereniging Nieuwbouwaktiviteiten zijn in 1981 voor de Christelijke Woning bouwvereniging „Schouwen en Dui- veland" niet mogelijk gebleken, al hoewel daartoe wel pogingen zijn ge daan, aldus het jaarverslag van de vereniging. De bouw van ca. 21 woningen aan de Kerkstraat, Beursstraat en Van Hertsbekestraat kan door de ver traagde grondverwerving door de ge meente Bruinisse nog niet ter hand worden genomen. Deze verwerving wordt thans met voortvarendheid aangepakt. In 1981 is door de vereniging grote aandacht geschonken aan het huidige woningbezit. In het kader van het meerjaren isolatieplan zijn thans 2 komplexen met een totaal van 37 wo ningen voorzien van nieuwe hard houten kozijnen en voordeuren. Daarin werd zowel boven als bene den polyglas geplaatst en spouw muurisolatie aangebracht. Uiteraard kreeg ook de ventilatie in deze wo ningen de nodige aandacht. Gezien de kwaliteit van de werkzaamheden en de ervaringen van de huurders is het bestuur ingenomen met deze in greep. Voor 1982 is dan ook besloten een volgend komplex van 12 wonin gen onder handen te nemen en in 1983 nog eens 18. Hoewel e.e.a. een forse aantasting betekent van de reserves en het on- derhoudfonds, kan dit door de goede financiële positie van de vereniging geschieden zonder dat de solvabili teit van de vereniging in het gedrang komt. De exploitatie van de zorgwo- ningen door de vereniging geeft re den tot voldoening. Deze belangrijke streekvoorzie- ning mag zich in een toenemende be langstelling verheugen. De nieuwe statuten van de vereniging werden bij Koninklijk Besluit op 25 septem ber 1981 goedgekeurd. MIDDELBURG Barokconcerten in Middelburg In de maanden juli en augustus worden op het historische orgel in de Oostkcrk te Middelburg twee Barok concerten gegeven door Geert Bier- ling, organist/klavecinist te Rotter dam. Deze jonge musicus studeert aan het Rotterdams conservatorium. Be haalde aldaar de onderwijsaktes voor orgel, piano en klavecimbel, het diploma kerkmuziek alsmede het einddiploma solospel voor orgel. Mo menteel studeert hij koordirektie en bereidt zich voor op het eindexamen solospel voor klavecimbel. Geert Bieling is organist van de Oude- of Pelgrimvaderskerk te Rot terdams Delfshaven en winnaar van het „Albert Schweitzer Orgelcon cours 1978". Hij concerteerde reeds vele malen als organist en klaveci nist, o.a. in Nederland en Noord- Italië. Bach Het eerste programma (op zaterdag 24 juli) is gewijd aan Johann Sebasti- aan Bach, het tweede (zaterdag 14 au gustus) aan dezelfde Bach en virtuoze tijdgenoten. Op het eerste concert worden o.a. komposities gespeeld die Bach oor spronkelijk voor orkest heeft ge schreven. De komponist heeft deze stukken later gearrangeerd voor or gel solo. Het orgel in de Oostkerk en de bij zondere ruimte waarin het staat, le nen zich uitstekend voor het vertol ken van deze Barokmuziek. Programma: Praeludium en Fuga in E Moll; Schübler Koralen; Concer to in G Dur; Fantasia en Fuga en G Moll. Beide concerten beginnen om 20.00 uur. VEERE Amsterdams Barok Ensemble Het Amsterdams Barok Ensemble geeft zaterdatg 3 juli in de Grote Kerk te Veere een koncert. In 1979 heeft een aantal musici rond de cla- vecinist David Collyer een ensemble gevormd. Zij stellen zich ten doel de muziek van de 17e en 18e eeuw vol gens de uitvoeringspraktijk van die tijd tot klank te brengen. De acht musici bespelen allen authentieke in strumenten of zeer goede kopieën daarvan. Het repertoire van het En semble is zeer gevarieerd: koncerten met tot en met vier clavecimbels van J. S. Bach en kamermuziekwerken van o.a. Soler, Verocini, de Boismor- tier enz. Op 3 juli worden er werken van J. S. Bach, A. Vivaldi, T. Morley, J. J. Quantz en G. P. Teleman. Aan vang: 20.00 uur. BRUSSEL. De EG-kommissie in Brussel heeft de Israëlische regering gevraagd alles in het werk te stellen om er voor te zorgen dat de Europese humanitaire hulp voor Libanon zo snel mogelijk bij de bevolking daar terecht komt. De woordvoerder van de Europese Kommissie heeft dat donderdag in Brussel bevestigd. Advertentie Expositie in de toren van schildersclub „De Tekenaars" DEN HAAG, 26-6. In 1981/82 is volgens de raming van het L.E.I. (Landbouw Ekonomisch Instituut) de rentabiliteit van vrijwel alle groepen landbouwbe drijven verbeterd. Op de grotere weidebedrijven nam de arbeidsopbrengst, vanaf het lage niveau van 1980/81, toe met bedragen tussen 12.000 en 17.000 gulden en op de kleinere met ruim 7.000 gulden. Op de akkerbouwbedrijven varieerde de toename van 4.000 tot 7.000 gulden met als uitzonderingen de gro tere bedrijven in het zuidwesten (een daling van ruim 8.000 gulden) en de be drijven in de Veenkoloniën (een verbetering van 17.000 gulden op de grotere en van 12.000 gulden op de kleinere bedrijven. Op de gemengde bedrijven was de verbetering sterker, vooral door het herstel van de varkenshouderij, maar bleef het niveau laag. In de pluimveehouderij werden slechtere resultaten behaald. Voor de glasgroentebedrijven is voor 1981 een ongeveer gelijkblijven de arbeidsopbrengst geraamd en voor snijbloembedrijven een verdere daling n>et ruim 8.000 gulden, waar door een zeer laag niveau werd be reikt. Voor de potplantenbedrijven komt de raming uit op een 16.000 gul den lagere gemiddelde arbeidsop brengst. Bedrijven en grond In mei 1981 was het aantal bedrij- ANKARA. In Istanbul is een on derzoek begonnen naar de voorzitter en de leden van het bureau van de or de van advocaten van die Turkse stad. ven in de land- en tuinbouw rum 3.000 lager dan een jaar tevoren, het areaal kultuurgrond daalde tegelij kertijd met ruim 9.500 hectare. Door dat de vraag naar landbouwgrond ten behoeve van wegenaanleg, hui zenbouw en industrieterreinen terug loopt, verminderde het areaal min der sterk dan in voorgaande jaren. Als gevolg van de slechte bedrijf- suitkomsten en de daling van de in vesteringen nam in 1980-1981 de pro- duktiekapaciteit van de totale land en tuinbouw slechts met 0,5 toe. Tussen 1975 en 1980 is de gemiddel de omvang van de land- en tuinbouw bedrijven toegenomen met 4,3% per jaar. Ongeveer een derde van deze stijging was het gevolg van het op heffen van kleine bedrijven. De be drijfsomvang is verder vooral toege nomen door intensiever gebruik van de grond en in veel mindere mate door een vergroting van de bedrijf- soppervlakte, aldus het L.E.I. BURGH-HAAMSTEDE, 24-6. De organisatoren van de vierde avondvier daagse in Burgh-Haamstede kunnen met de nodige tevredenheid terug zien op dit evenement. Dit ondanks het feit dat de weergoden allerminst genegen wa ren om echt goed mee te werken. „Het is in ieder geval vanavond uitstekend wandelweer", vertelde Jan van der Maas, lid van de jeugdkommissie van sportvereniging DFS en als zodanig medebelast met de organisatie van de wandelvierdaagse, donderdagavond. „Maar we hebben onze portie regen vooral dinsdagavond, maar toch ook woensdagavond volop mogen inkasse- ren. Vooral daardoor zijn we bijzonder tevreden, dat we in ieder geval een rui me verbetering in deelnemersaantal hebben mogen konstateren. In totaal kwamen 325 deelnemers naar de start op sportpark Van Zuyen en dat is ruim 100 meer dan het vorig jaar en altijd nog zo'n 75 meer dan onze beste afleve ring". De avondvierdaagse in Burgh- Haamstede is een gezamenlijke orga nisatie van de jeugdkommissie van sportvereniging DFS en de plaatse lijke VW. In 1979 werd de vierdaag se in het leven geroepen om de toe risten tegemoet te komen. De vier daagse werd toen ook nog in de va- kantietijd verlopen. „De deelname viel enorm tegen", herinnert Van der Maas zich. „We hebben de vierdaagse daarom na twee keer verschoven naar de laatste weken van de school vakanties in de hoop, dat de scholen vooral in zouden haken. Aanvanke lijk lukte ook dit nog niet zo gewel dig, maar dit jaar waren de beide scholen van Burgh-Haamstede in zeer bevredigende getale van de par tij". Erbarmelijk Op de openingsavond konden de 325 deelnemers zich nog verheugen in zeer aanvaardbare weersomstandig heden, maar dinsdagavond was het erbarmelijk. „Dat was wel erg jammer, vooral omdat we deze avond juist de mooiste route hadden door een pr achtig stuk natuur. Door de voortdu rende regen hebben de dappere wan delaars daar waarschijnlijk weinig van gezien", stelt Jan van der Maas. Ook - woensdagavond was het nog niet denderend en ook toen was de route bijzonder fraai met een flink stuk door de Domeinen. Het fraaie weer tijdens de slotavond maakte in ieder geval nog een hoop goed. In een bonte, bloemrijke stoet trok de stoet van wandelaars als afslui ting door de beide kernen Burgh en Haamstede, nadat de plaatselijke Koninklijke Fanfare „De Witte van Haemstede" het gezelschap, had „opgepikt" bij de Gereformeerde Kerk op de Hogezoom. Meer en meer kwam er ook uitbreiding van de stoet, omdat velen, die niet met de vierdaagse meeliepen in ieder geval toch acte de présence wilden geven tijdens de feestelijke muzikale slot- tocht. Bijna traditioneel trok de stoet tijdens de laatste honderden meters langs het rusthuis om daar de bewoners ook te laten genieten van wat voor hen niet meer is weggelegd. Deze jeugdige deelnemer kreeg niet alleen bloemen, maar mocht ook een fraai versierde wandelstok in ont vangst nemen. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) Op sportpark Van Zuyen reikte Jan van der Maas de herinneringsme dailles uit aan de 325 deelnemers. Ook overhandigde hij aan de beide schoolhoofden, de heren Damman en Canters, een speciale door de VVV beschikbaar gestelde beker als blijk van waardering voor de grote deelna me. Van der Maas werd door jeugd- kommissie-voorzitter Gertjan van der Salm en VVV-afgevaardigde Dick Mooij als uitreiker naar voren geschoven, omdat Van der Maas kis mede-organisator stopt. Bij de Gereformeerde Kerk werden de deelnemers voorzien van bloemen en ook ving de Koninklijke Fanfare „De Wit te van Haemstede" het gezelschap op om verder muzikaal te begeleiden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4