Groot feest ter ere van hoofdleidster W. Gaanderse Bouw woningwetwoningen in Sir binnenkort van start Zilveren jubileum in kleuteronderwijs STREEKNIEUWS Raad Duiveland: donderdag 1 juli ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 25 juni 1982 Nr. 23136 3 BURGH-HAAMSTEDE NIEUWERKERK, 24-6. Juffrouw Willie in het zilver, reden tot feest voor de kleuters in Nieuwerkerk. Een met bloemen versierde auto om de juf thuis op te halen, vrolijk musicerende kinderen en de officiële onthulling van een wandkleed in de hal van de school vormden de inleiding van een feestelijke dag. tegratie kleuter- lageronderwijs kwam toen een splitsing in een Chr. en openbare kleuterschool „De Klei ne Dobbelsteen". De receptie donderdagavond werd zeer druk bezocht en er werden tallo ze bloemen en kado's aangeboden. Uit handen van de voorzitter van de ouderkommissie mocht juffrouw Gaanderse het boek „Zeeland in Vo gelvlucht" in ontvangst nemen. Stoepkoncert Italiaanse contrabassist De contrabassist en componist Fer nando Grillo uit Italië geeft maandag 28 juni in slot Haamstede een stoep koncert. In 1975 ontving hij de eerste prijs in het Gaudeamus concours en in 1976 de Kranichsteiner Musik- preis. Het stoepkoncert is een zomer- projekt van Jeugd en Muziek Zee land met als doel de nieuwe muziek zo direkt mogelijk onder de aandacht te brengen. Programma: Grillo, L'angelo musi- cante (1980/81), voor cello en danser ded. a Elisabeth Lindauer; Grillo, Rebis (1980) ded. a Ad van 't Veer; Grillo, Dies in der Zeit (1976/82) ded. a Klaus Huber (première); Grillo, Taiacis .(1981/82), voor contrabas en danser ded. a Iannis Xenakis (pre mière). Voor tijd: zie agenda. BROUWERSHAVEN. Zondag 27 juni wordt in de Grote Kerk te Brouwershaven een interkerkelijke samenkomst ge houden, waaraan medewerking wordt verleend door het Interkerkelijk Jeugd Evangelisatiekoor met combo uit Rotterdam-Zuid. De samkomst beging om zeven uur 's avonds. Kollegevorming Middenschouwen De nieuw gekozen raadsleden van het CDA en de VVD in de gemeente Middenschouwen zijn tot over eenstemming gekomen, met betrek king tot het nieuw te vormen kollege van Burgemeester en Wethouders. Alhoewel de verkiezing van de we thouder eerst zal plaatsvinden op 7 september a.s., is in principe over eenstemming bereikt tussen genoem de partijen. Nieuw daarbij is dat de WD een wethouder zal leveren, waarbij de huidige coalitie CDA en PvdA zal worden gewijzigd. Als toekomstige wethouders zullen dan gaan funge ren de heren I. C. Padmos en L. C. Hart. KERKWERVE Stroper aangehouden Bij de Tureluurweg in Kerkwerve is de Eindhovenaar T. G. T. donder dagmiddag aangehouden wegens stropen. Hij was aan het jagen met hulp van een hond en kreeg van de politie, een proces verbaal. OOSTERLAND Geslaagd Aan de School voor Middelbaar So ciaal Pedagogisch Onderwijs in Rot terdam slaagde de afgelopen week Rianne Bal voor gezinsverzorgster. BRUINISSE Fietspuzzeltocht Morgen (zaterdag 26 juni), staat er weer een leuk sportief evenement op het programma van de Stichting Festiviteiten Bruinisse. De mede werkers van de stichting hebben een leuk parkoers uitgezet door Bru en direkte omgeving voor een puzzel- tocht voor fietsen, welke open staat voor alle leeftijden. De puzzeltocht, die gratis is, start om 19.00 uur vanaf het Dorpshuis. Inschrijven voor de puzzeltocht op dit oer-Hollandse ver voermiddel kan zowel voor jong als oud om 18.00 uur in het Dorpshuis. Er zijn leuke prijzen te winnen. „Krukelkrant" Aan de vooravond van de grote va kantie is de gloednieuwe „Krukel krant" uitgekomen. In dit feestelijke jubileumnummer herdenkt de Stich ting Peuterzaal „De Krukels" het 10- jarig bestaan en wordt teruggeblikt op de daaraan verbonden ballon wedstrijd. Ook de ouderavond en de kleding- beurs worden uitvoerig besproken. In het fraaie boekwerk ook de mede deling dat Jan de Keyzer, 5 jaar lang het vertrouwde gezicht van het se- kretariaat, dit werk heeft overgedra gen aan Jan de Laat. Ook bij de leidsters is er een veran dering. Jannie Bout, sinds jaren een bekend gezicht voor velen, legt begin juli haar werk als peuterleidster neer. Haar plaats zal worden ingeno men door Irma de Jonge uit Zierik- zee, die de afgelopen weken al een paar keer te gast is geweest in de peu terspeelzaal. To Hanzen blijft als leidster. Met tussendoor leuke rijmp jes, huishoudelijke mededelingen en het vakantierooster '82-'83 besluit deze prima peuterkrant. Dixieland en Disco Zaterdagavond is er een disco avond in het nieuwe onderkomen van jeugdsociëteit „De Pul". Tevens zal er de groep „Tan San Broozie- land" optreden. Dit is een groep jon geren uit Bruinisse, Oosterland en Zierikzee. Ze spelen Dixielandmu- ziek. Voor tijd: zie agenda. Busreis Op 3 juli gaat de Pul de jaarlijkse busreis maken naar het Popfestival in het Belgische Turnhout. Hier tre den groepen op als U2, Mink Deville, Dave Edmunds, Jackson Brown, Tal king Heads en The Pretenders. Opge ven voor de busreis kan in de nieuwe soos of bellen: telefoonnr.: 01113- 2438. BURGH Diefstal gereedschap Bij de bejaardenwoningen in de Kabelstraat te Burgh, die vanmid dag officieel werden opgeleverd, is vannacht diefstal gepleegd. Uit een materialenkeet van het bouwbedrijf Prince werden een boormachine, een deurschaaf en gereedschap ont vreemd. Uit twee zo goed als gereed geko men woningen werden weer een boormachine en andere gereenschap- pen weggehaald. De totale waarde van de gestolen gereedschappen be draagt ongeveer 1500 gulden. NOORDGOUWE/SCHUDDEBEURS Bejaardenreis op 13 juli Op dinsdag 13 juli wordt de bejaar denreis gehouden, die Den Haag en Scheveningen als doel heeft. Het ver trek is om 8 uur. Voor 5 juli kan men zich opgeven bij mevr. Hoogstrate- Bom, tel. 01112-1788 of 01112-1722. Kleuter juf W. Gaanders werd wegens haar 25-jarig jubileum bij het kleute ronderwijs in de rode rozen gezet. Ze kreeg ze, één voor één, met ontwapnede gezichtjes aangeboden. Een fantastisch boeket was het resultaat. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Middelpunt van die dag was hoofd leidster van de openbare kleuter school „De Kleine Dobbelsteen", me juffrouw W. Gaanderse, die donder dag haar vijf-en-twintig jarig jubi leum in het kleuteronderwijs vierde. Voorzitter van de ouderkommissie de heer W. Polleman liet weten, dat de hoofdleidster zelf eigenlijk niet zoveel aandacht aan dit feit wilde besteden, maar „vijf-en-twintig jaar is niet niks", vond de ouderkommis sie en er werd een fijne feestdag op touw gezet. Kleurige kollage Nadat juffrouw Gaanderse donder dagochtend feestelijk was ingehaald mocht zij in de hal van de school een door de kleuters zelf gemaakt wand kleed onthullen. Het betrof een kleurrijke kollage van leuke teke ningen van de kleuters, uiteraard al lemaal gesigneerd. ZIERIKZEE Stoepkoncert Hongaarse pianiste Klóra Körmendi uit Hongarije geeft op vrijdag 25 juni in de foyer van Mondragon een stoepkoncert op de piano. Zij werd geboren in Boeda pest, studeerde aan het Bela Bartok en aan de Frans Liszt Concervatoria. Haar repertoire omvat klassieke en moderne komposities en speciaal de Hongaarse moderne muziek. De toe gang is gratis. Programma: Rameau, Suite in a minor; Bartok, Suite op. 14; Kodaly, Meditation; Kodaly, Danses from Marosszék; Durko, Son et lumiere; Ravel, Gaspard de la nuit. Voor tijd: zie agenda. Volgend programmapunt was het opzeggen van een A-B-C. Een verras sing voor de jubilerende juf, maar ze had er van tevoren toch al iets van begrepen. „Ik heb de gu van géven", hoorde ze bijvoorbeeld een jongetje zeggen in haar klas en dat gaf te den ken. Echt feestelijk werd het toen alle kinderen (56) en de vier leden van de ouderkommissie een rode roos aan boden: een machtig boeket was het resultaat. Juffrouw Gaanderse zelf zorgde ook voor een verrassing: op haar ver zoek trad de clown „Houtje-Touw tje" uit Souburg op. De kinderen mochten hem helpen in zijn show kostuum te komen en kregen daarna een fijn optreden te zien. Het feest op de kleuterschool werd afgerond met een poppenkastvoorstelling en... een vrije middag, een feest op zich. Receptie Minder uitbundig, maar even har telijk ging het 's avonds toe tijdens de officiële receptie, eveneens in het schoolgebouw. Ouders, oud-leerlin gen, vele kollega's en andere geno digden gaven blijk van hun genegen heid voor de jubilerende kleuter leidster. De leden van de Kontaktklub Kleuterleidsters Schouwen-Duive- land kwamen met een origineel op treden: juffrouw Gaanderse kreeg een geheel op haar persoon gemaakt gedicht te horen. Na elk couplet moest ze een ballon doorprikken. De coupletjes, geplakt op grote kartonnen bloemen, brachten anek dotes uit het verleden in de herinne ring, vertelden iets over het beheer van de financiën van de Kontaktklub voorjuffrouw Gaanderse en ove haar zojuist behaalde sukses met de appli- katiekursus. Tot slot bood de Kon taktklub haar een fraai schilderijtje aan, vervaardigd van brooddeeg. Afscheidsavond Theo Thijssenschool De afscheidsavond voor de zesde klassers van de Theo Thijssenschool, waarvoor ouders en ook familie van niet-zesde klassers zijn uitgenodigd, wordt dinsdag 29 juni gehouden in het Hervormd .Verenigingsgebouw. De uitreiking van de getuigschriften en de EHBO-diploma's geschiedt voor de pauze, daarna wordt de musi cal „De geheime piratenzender" uit gevoerd. De dia's van het schoolkamp zuilen woensdag 30 juni (om 19.00 uur) voor belangstellenden worden getoond. Toegevoegd agendapunt bouw bejaardenwoningen „Bete'' Wonen" in Duiveland Aanvullend agendapunt bij de ver gadering van de Verenigingsraad van de Woningbouwvereniging „Be ter Wonen" (maandag 28 juni in het Huis van Nassau) betreft de voor gestelde bouw, 26 bejaardenwonin gen in Duiveland. waarvan 1 rolstoelwoning. Daartoe moet grond worden aange kocht voor 4 woningen te Ouwer- kerk, 9 te Oosterland en 13 te Nieu werkerk. De bouwkosten bedragen in totaal 2.402.176,- en de grond- Doorzettings- vermogen Een persoonlijke felicitatie en dankwoord voor de vele jaren vriendschap werden uitgesproken door mevrouw M. v. d. Maas. Zij her innerde aan de eerste ontmoeting met juffrouw Gaanderse, toen ze bei den leidster in het jeugdwerk waren. Mevrouw Van der Maas haalde enke le persoonlijke herinneringen op en zei verder veel bewondering te heb ben voor de jubilerende kleuter leidster, die ondanks moeilijke peri oden altijd een geweldig doorzet tingsvermogen had getoond. Zij wenste juffrouw Gaanderse nog veel goede jaren toe. Tot vorig jaar was juffrouw Gaan derse hoofdleidster van de Algemene Kleuterschool. In verband met de in- kosten 318.943,-. Bij de berekening van de gemiddelde huurprijs is nog geen rekening gehouden met hogere sitchtingskosten door inflatie (risi- koverzekering). Tevens vraag „Beter Wonen" toestemming tot het aangaan van een geldlening ter financiering van de Stichtingskosten van deze bejaar denwoningen. DUIVELAND, 2a-6. Het kollege van b. en w. van Dui veland deelt de gemeenteraad mede, dat binnen afzien bare tijd begonnen kan worden met de bouw van een klein aantal woningwetwoningen in het bestem mingsplan Sirjansland. Inmiddels dient een hernieuwde exploitatieopzet voor dit bestemmingsplan te worden vastgesteld. Het kollege stelt de raad voor deze her nieuwde opzet overeenkomstig haar voorstel vast te stel len. Dit komt aan de orde in de gemeen teraadsvergadering van de gemeente Duiveland op donderdag 1 juli. B. en w. delen in dit voorstel mede, dat één inwoner aanvankelijk bezwaar maakte tegen het oorspronkelijke bestemmingsplan. Na overleg met betrokkene kon een akkoord worden bereikt en werd het bezwaarschrift ingetrokken. Door een kleine planverandering vervalt de toegangsweg voor auto's vanaf de Kerklaan naar de nieuwe uitbreiding. Het gevolg is dat de ont sluiting vanaf de Bredeweg dient te geschieden. Daardoor zal nu reeds een groot deel van de openbare voor zieningen gerealiseerd dienen te wor den, zodat het renteverlies aanmer kelijk groter wordt en een hernieuw de exploitatie-opzet noodzakelijk is geworden. Herziening Door vooral de teruglopende wo- ningbouw-aktiviteiten dient ook een herziening van de exploitatie-opzet van het bestemmingsplan Erling Steenstraat te worden doorgevoerd. Ook de exploitatie-opzet voor het bestemmingsplan Groene Poort in Oosterland vraagt om een herziening in verband met de plannen van wo ningbouwvereniging „Beter Wonen" tot de bouw van negen woningwet woningen. Overeenkomstig het advies van de welzijnskommissie stelt het kollege de raad voor medewerking te verle nen aan verbetering van de huis vestingssituatie van deze Oecumeni sche Jongerengroep. Deze jeugdgroepering heeft het oog laten vallen op een houten klubhuis, dat op het oude sportveld in Nieu werkerk gerealiseerd zou kunnen worden. B. en w. stellen voor ter fi nanciering van de kosten een rentelo ze lening te verstrekken van f 6.000,— met een looptijd van tien jaar en de grond te verhuren voor de symbolische huursom van f 1,— per jaar. Het kollege deelt mede, dat de beide kerkelijke instellingen zich be reid hebben verklaard borg te staan. Natuurmuseum „Oreyelingen" Verder stellen b. en w. de raad voor eenmaal een aanmoedigingssubsidie van f 100,— te verlenen ten behoeve van een tentoonstelling in het Na tuurmuseum „Grevelingen" te Drei- schor van de heer H. Bax. De raad wordt verder gevraagd een krediet van f 24.475,03 te verstrek ken in verband met eerder aangega ne garantie-verplichtingen ten be hoeve van het kopen van een woning. Betrokkene is thans in gebreke geb- vleven in de betaling van rente en af lossing. B. en w. stellen voor een bezwaar schrift van L. F. N. M. Wijnstekers tegen weigering van een bouwver gunning, ongegrond te verklaren. De agenda vermeldt onder meer voorstellen tot vaststelling Geiuid- hinderverordening Duiveland, on derzoek van de geloofsbrieven verho ging huur gemeentewoningen, vaststelling vent- en standplaatsen verordening, wijziging gemeen schappelijke regeling „Intergemeen telijke Ambtelijke Adviesdienst Welzijnszaken" en wijziging gemeen schappelijke regeling bestuursschool Zeeland. BURGH-HAAMSTEDE. De kleuters van ,,Het Kleuterbosje"' in Burgh-Haamstede maakten woensdagochtend een ge zellig en vrolijk ritje in een heuse paardentram. De kinderen van deze leeftijd kennen de paardentram alleen maar van verhalen, maar woensdag mochten ze zelf ervaren hoe het is een tochtje met dit ouderwetse vervoermiddel te maken. Eenmaal binnen werd uitgeprobeerd hoe de ramen open konden, zodat de kleuters half binnen en half in de buiten lucht genoten van het ritje met paard en wagen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3