Israëlische druk rond Beiroet wordt verscherpt deurloo b.u. Minimumloon wordt 2028 gulden bruto AGENDA Gevechten Libanon Kabinet in spoedzitting bijeen Labour wint IK* PÊ Sociale minima: 2,4 procent in koopkracht achteruit WEEKEIND E- ARTSENDIENST DIERENARTS APOTHEEK Eerste Europeaan in de ruimte Iran gunt Irak geen stille aftocht installatiebedrijf Jeugdsozen in het weekeinde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 BEIROET/TEL AVIV, 25-6. Voor de derde achtereen volgende dag duurden de gevechten van Israëlische troe pen tegen Syriërs en Palestijen in Libanon voort. Onder massale dekking van artillerie en luchtmacht slaagde de Israëliërs ering de strategische weg van Beiroet naar Da mascus af te snijden in het bergstadje Bhamdoun, 25 km ten oosten van de hoofdstad. Twee Syrische Migs werden daar bij neergehaald. Grondtroepen en marine voerden opnieuw beschieiin- gen uit op de kust van Beiroet, Pa lestijnse vluchtelingenkampen en het gebied van het internationale vliegveld. CC TBRIDGE, 25-6. De Britse op positie ele Labourpartij heeft don derdag m twee Schotse plaatsen de tussentijd je verkiezingen gewonnen voor een zetel in het lagerhuis. De Labourkandidaat Tom Clarke sleep te in de kiesdristrikten Coatbridge en Airdrie bij Glasgow de Lagerhuis zetel in de wacht die "as vrijgeko men door de dood van Anrtijgenoot Jack Dempsey. De overwinning kwam niet onverwacht, maar was de eerste Labourzege sinds zes tussen tijdse verkiezingen die de afgelopen maanden zijn gehouden. Verwachting tot zaterdagavond: Buien Veel bewolking en enkele regen- of onweersbuien; minimumtempera tuur rond 15 graden; middagtempe- ratuur ongeveer 19 graden; matige tot krachtige naar zuidwest draaien de wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 29 juni: Zondag: Wisselend bewolkt Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: west 3 Maandag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 11 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkr.: west 3 Dinsdag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 11 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: west 3 ZON- EN MAANSTANDEN 26 juni Zon op 5.21, onder 22.04 Maan op 11.23, onder 1.11 27 juni Zon op 5.21, onder 22.04 Maan op 12.40, onder 1.34 28 juni Zon op 5.22, onder 22.04 Maan op 13.53, onder 1.54 Eerste Kwartier: 28 juni (7.56) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 26 juni 8.03 19.47 1.10 13.28 27 juni 8.52 20.47 2.08 14.24 28 juni 9.44 21.47 3.09 15.27 Doodtij: 30 juni HET WEERO VERZICHT DE BILT, 25-6. Het K.N.M.I. deelt mede: Het weer in ons land wordt tij dens het weekend bepaald door een depressie ten zuidwesten van Ier land. Met een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt lucht aange voerd waarin gemakkelijk regen- en onweersbuien kunnen ontstaan. Ver wacht wordt dat de eerste onweers buien in de loop van de avond Neder land binnenkomen. De minimum temperaturen liggen vannacht rond de 15 graden. Demiddagtemperatuur loopt morgen nog op tot 18 21 gra den. Zondag en in het begin van de vol gende week houdt het buiige weerty pe aan en komen de middagtempera- turen op een iets lager niveau. Grote hitte wordt momenteel in zuid-Italië en op de Balkan aange troffen. Op Sicillië liep de tempera tuur op verschillende plaatsen op tot 43 graden. Waterdiefstal CALTANISËTTA, SICILIË, 24-6. De aanhoudende droogte in het zuiden van Italië heeft een bijzondere vorm van mis dadigheid opgeleverd: diefstal van water. Donderdag is in de provincie Caltanisetta op Sicilië de 27- jarige Carmelo Romano aange houden, die illegaal het gerant soeneerde water uit een ge meenteleiding tapte en dat in afgelegen, naar water snak kende dorpen verkocht. Intussen sprak het Israëlische ka binet langdurig over het lot van de 6.000 Palestijnse guerrillastrijders in het westen van de omsingelde hoofd stad. Officiële bijzonderheden wer den niet verstrekt. Maar volgens po litieke kringen was besloten dat de invasie niet tot in de'belegerde stad zou worden voortgezet. Wel staat Is raël erop dat de Palestijnen hun wa pens neerleggen en de stad verlaten. „Zolang er nog bewapende terro risten in Beiroet zijn, zal er geen poli tieke oplossing zijn". Vandaag komt het kabinet opnieuw in spoedzitting bijeen. Zonder bloedvergieten De woordvoerder van de Palestijn se bevrijdingsorganisatie PLO Mah- moed Labada verklaarde dat de poli tieke onderhandelingen om in West- Beiroet zonder bloedvergieten de vrede ter herstellen, voortduurden. Via het Libanese „Comité voor Nati onale Redding" was antwoord gege ven op vragen van de Amerikaanse speciale afgezant, Philp Habib. Labada zei dat de belangrijkste voorwaarde voor een politieke oplos sing van de krisis is een geleidelijke terugtrekking van de Israëlische troepen uit het gebied van Beiroet. Philip Habib stelde zijn bezoek aan Jeruzalem enkele uren uit om zijn vredespogingen in Beiroet voort te zetten. Resultaten werden niet ge meld. Situatie benard De situatie in de belegerde hoofd stad wordt intussen voortdurend be narder. Steeds meer mensen, onder wiel veel buitenlanders verlaten de stad met haar verstikkende sfeer van rokend puin en vuil. De twee explo sies van woensdagaovnd in het westelijk deel hebben inmiddels 50 mensenlevens geëist. Honderdvijftig gewonden werden opgenomen in de overvolle ziekenhuizen waar geval len van tyfus zouden zijn gesigna leerd. Ook internationaal bleef de situa tie de gemoederen bezighouden. Was hington sprak zich weer uit voor beëindiging van de vijandelijkheden in Libanon. Een woordvoerder van het Witte Huis zei echter dat een re geling van de krisis een voorziening zou moeten bevatten dat Palestijnen die in dat land zouden blijven, onder geschikt zouden zijn aan de regering van dat land. De Egyptische president, Hosni Moebarak, drong in een boodschap aan zijn Amerikaanse ambtgenoot, Ronald Reagan, aan op vastbesloten aktie tot beëindiging van het Israëli sche beleg in Beiroet en terugtrek king van de Israëlische invasietroe pen. DEN HAAG, 25-6. Het minimumloon van een werknemer van 23 jaar en ou der komt vanaf 1 juli op 2028 gulden bruto per maand. Dat is 468 gulden bruto per week. Tot nu toe bedroeg het bruto minimumloon 1979,90 per maand of 456,gulden per week. De nieuwe minimumlonen en de sociale uitkeringen behoeven nog wel goedkeuring van de Eerste Kamer, aldus benadrukt het mi nisterie van sociale zaken, dat donderdag een overzicht van de nieuwe uitke ringen en minimumlonen heeft gepubliceerd. De minimumlonen en de uitkeringen worden niet zoals volgens de bestaan de aanpassingsmechanismen zou zijn gebeurd verhoogd met 4,27 procent, maar met 2,46 procent, zoals de Tweede Kamer deze week heeft besloten. De minimum-jeugdlonen gaan er als volgt uitzien: per maand per week 22-jarigen 1825,20 (was f 1781,90) of 421,22 (was 411,20) 21-jarigen 1622,40 (was 1583,90) of 374,40 (was 365,50) 20-jarigen 1419,60 (was 1385,90) of 327,60 (was 319,80) 19-jarigen 1216,80 (was 1187,90) of 280,80 (was 274,10) 18-jarigen 1064,70 (was 1039,40) of 245,70 (was 239,90) 17-jarigen 912,60 (was 891,00) of 210,60 (was 205,60) 16-jarigen 811,20 (was 792,00) of 187,20 (was 182,80) Voor een 16-jarige wordt het minimumloon bij twee dagen partiële leer plicht en een werkweek van drie dagen 486,72 per maand (was 475,20) of 112,32 per week (was 109,68). Voor een 15-jarige werknemer bedraagt het minimumloon bij een volledige werkweek 709,80 per maand (was 693,00) of 163,90 per week (was 159,90). Met ingang van 1 juli 1982 gaan de AOW- en AAW-uitkeringen als volgt om hoog: AOW Bruto maanduitkering Bruto Vakantieuitkering p.m. I Gehuwde bejaarden1.563,81 1.542,06) 98.56 Ongehuwde bejaarden1.088,97 1.073,62) 68,99 AWW Weduwen met kinderen1.563,81 1.542,06) 98,56 Weduwen zonder kinderen1.088,97 1.073,62) 68,99 Wezen tot 10 jaar348,47 343,56) ƒ22,08 Wezen 10-16 jaar522,71 515,34) ƒ33,12 Wezen 16-27 jaar696,94^ 687,12) ƒ44,15 DEN HAAG, 24-6. De uitkomst van het debat deze week in de Tweede Ka mer over een aantal sociale uitkeringen leidt er toe dat degenen die een uitke ring op het minimum-niveau hebben er in koopkracht 2,4 procent op achteruit gaan. Dat is 0,7 procent meer dan het gevolg zou zijn geweest van het pakket voorstellen van het kabinet. Degenen die een maximale uitkering hebben zul len er ongeveer 1,8 procent minder op achteruitgaan dan in de kabinetsplan nen was voorzien. Deze gevolgen, die het ministerie van financiën heeft berekend, spruiten voort uit het aannemen door de kamer van een amendement van CDA en WD op de voorstellen van het kabinet. In de cijfers die het ministerie heeft verstrekt is nog geen rekening gehou den met de reeds aangekondigde uitkering ten behoeve van de „echte minima", dat wil zeggen die huishoudens die van één minimum-loon of - uitkering moeten rondkomen. De koopkrachtkonsekwenties zien er als volgt uit (het eerste staatje geeft de gevolgen van de kabinetsplannen aan, het twee de de cijfers die het gevolg zijn van het kamerdebat): KabinetKamer Werknemers in bedrijven Minimumloon—1,7 —2,0 Modaal—2,2 —2,0 Twee maal modaal—3,0 —2,9 Vier maal modaal3,2 3,2 Uitkeringen zonder toeslag Sociale minima AOW-1,7 -2,4 WAO-2,3 -3,0 WAO modaal dagloon—4,4 —4,0 WAO max. dagloon—4,8 —3,9 Uitkeringen met toeslag Sociale minima AOW—1,7 -2,4 WAO-2,3 -3,0 WAO modaal dagloon—5,2 4,3 WAO max. dagloon—5,8 —4,0 Er is in het overzicht verschil gemaakt tussen de verschillende uitke ringstrekkers, omdat sommigen de zogenaamde vereveningstoeslag krijgen. Het kabinet wilde de hogere sociale uitkeringen bevriezen, wat door de ka mer ongedaan werd gemaakt. Bovendien is in het staatje rekening gehouden met het niet doorgaan van de kabinetsplannen tot vermindering van de kin derbijslag en de maximering van de vereveningstoeslagen. Zaterdag 26-, zondag 27 juni Dokter W. Bontkes, Zierikzee, tel. (01110) 2280, neemt waar voor doter Van Geer, dokter Visser en dokter Sleegers. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Westhoek/Brouwershaven Haamstede Dokter J. Ph. P. Stenger, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115)1861. Burgh Dokter Van Beek-Verbeek, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861. Renesse Dokter J. L. Flach, Jan van Renesse- weg 6, Renesse. Tel. (01116) 1280. Brouwershaven Dokter L. A. M. Bruel, „De Waag", Markt Brouwershaven, tel. (01119)1280. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter F. J. J. Buytendijk, Dorps weg 5, Bruinisse tel. (01113) 1280, neemt waar voor dokter Van den Berg en dokter Speel man. Tandarts mevr. H. A. Boom-Keizer, Westerbanweg 14 Burgh- Haamstede, tel. (01115) 3103, neemt waar voor geheel Schou- wen-Duiveland. De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondag middag van 17.00-17.30 uur. Zuster Poley, tijd. adres Vloedstr. 1, Kerkwerve. Tel. (01110) 2309, neemt waar voor Zierikzee. Zuster I. Dekker, Kerkweg 17b, Nieuwerkerk. Tel. (01114)2836, neemt waar voor Bruinisse en Duiveland Zuster Adriaanse, Dreischor, tele foon (01112) 1341, heeft dienst voor geheel Schouwen. Dierenarts M. K. Buth, Hogezoom 9, Haamstede (tel. 01115-2254) heeft dienst voor Schouwen- Duiveland. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100) 14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. MOSKOU, 25-6. Een Sowjetrussi- sche Sojoez met drie man aan boord, onder wie de Fransman Jean-Loup Chretien, is donderdag om 18.30 uur (onze tijd) van de lanceerbasis Baiko- noer in Centraal Azië gelanceerd. De lancering werd rechtstreeks uit gezonden op de Sowjetrussische tele visie, die het programma ervoor on derbrak, wat niet gebruikelijk is. Chretien en zijn Sowjetrussische kollega's, de 40-jarige gezagvoerder Wladimir Dzjanibekov en de 41- jarige Alexander Ivansjenkov, zullen vrijdag koppelen aan het ruimtesta tion Saljoet 7, dat al door twee man nen bewoond wordt. De drie nu gelanceerde ruimtevaar ders blijven negen dagen in de ruim te. TEHERAN, 25-6. Iraakse troepen die zich terugtrekken uit de Iraanse gebieden die ze eerder veroverd had den, worden door het Iraanse leger onder vuur genomen. „Wij willen niet dat de aftocht ge makkelijk verloopt en we willen dat de Irakezen zo weinig mogelijk troe pen onbeschadigd kunnen terug trekken", zo verklaarde de woord voerder van de Iraanse generale staf, kamal Kharazi, donderdag op een perskonferentie. De Iraakse president Saddam Hus sein kondigde afgelopen zondag het begin van de Iraakse terugtocht aan. Die aankondiging is door Teheran af gedaan als een „nieuw komplot". Iran staat op het standpunt dat de oorlog voortduurt totdat aan alle Iraanse eisen is voldaan, en tot de val van het Baath-regime in Bagdad. Advertentie weekend servicedienst tel. (01110)6255 Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. N oordgou we Schuddebeurs Noordgouwe, dorpshuis. Kaarten- avond. 20.00 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en dfêrde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Iedere woensdag en zaterdagmiddag in juni Dreischor Natuurmuseum Grevelingen, Welle- weg 41. Expositie vogels als jagers en vissers. 13.00 - 17.00 uur. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Prijskla- verjassen. 20.00 uur. 29 juni t/m 5 juli Bruinisse Dorpshuis. Fototentoonstelling. 14.00 - 17.00 en 19.00 - 21.00 uur. Vrijdag 25 juni Zierikzee Restaurant de Witte Raaf, diploma uitreiking ZDASG, 20.30 uur. Foyer Mondragon. Stoepkoncert. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Slot Haamstede, kasteelkoncert pia nist Stanley Hoogland, 20.00 uur. Scharendijke „Zwarte plein". Bazar en verkoop tweede hands boeken ZSC'62. 19.00 uur. Bruinisse N.H. verenigingsgebouw. Vergade ring woningbouwvereniging Schou wen-Duiveland. 20.00 uur. Zaterdag 26 juni Zierikzee Gravensteen. Tentoonstelling model- vliegtuigklub Schouwen-Duiveland. 10.00 tot 16.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. My name is nobody. 19.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. Ik vergat te leven. 21.30 uur. Ellemeet Schoolplein 't Mêêtje, rommelmarkt, 10.00 - 13.00 uur. Scharendijke „Zwarte plein". Bazar en rommel markt ZSC'62. 10.00 uur. Zonnemaire Mobiele tent, I. M. v. d. Bijlstraat. Koncert „Nut en Uitspanning". 19.00 uur. Noordgouwe Caravanpark de Stem. Prestatie loop. 14.30 uur. Ouwerkerk SV Ouwerkerk avondwandeltocht, Ring start 19.00 uur. Inschrijven 18.30 uur dorpshuis. Muziektent, concert Muziekvereni ging „Nieuw-Leven", 20.00 uur. Krekengebied bij Vierbannen. Brandweerwedstrijden voor pu- blieksdeelnemers. 17.00 uur. Bruinisse Fietspuzzeltocht, start Dorpshuis. 18.30 uur. Zondag 27 juni Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. My name is nobody. 20.00 uur. Brouwershaven St. Nicolaaskerk. Interkerkelijke dienst m.m.v. groot IJE koor en com bo uit Rotterdam-Zuid. 19.00 uur. Maandag 28 juni Zierikzee Prinses Julianaschool, Jannewekken 19. Schrijfavond Amnesty. 19.00 uur. „Huis van Nassau". Vergadering verenigingsraad woningbouwvereni ging „Beter Wonen". 19.30 uur. Burgh-Haamstede Slot Haamstede. Stoepkoncert. 20.00 uur. Haamstede Rekreatiezaal Geref. kerk. Schrijf avond Amnesty. 19.00 uur. Brouwershaven Geref. kerk, Bostonplein. Schrijf avond Amnesty. 19.00 uur. Scharendijke Ned. Herv. Kerk, Orgelconcert met koorzang, 20.00 uur. Dinsdag 29 juni Zierikzee Kleuterschool de Woelwaters; India- nenfeest 9.00-14.00 uur. „Huis van Nassau". Bridge-instuif- avond. 19.30 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Af- scheidsavnd zesde klassers Theo Thijssenschool. 20.00 uur. Woensdag 30 juni Zierikzee Jan Wouter van den Doelschool. Kijkavond textiele werkvormen 19.00 - 21.00 uur. Open Avond voor ouders le klas 19.30 - 21.30 uur. Oosterland Schoolplein. Straattekenwedstrij d 14.00 uur. Gemeentehuis. 19.30 uur. Raadsvergadering. Donderdag 1 juli Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Kommissie publieke werken. 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede, klaverjaswed- strijden, 20.00 uur, Nieuwerkerk Gemeentehuis. Vergadering gemeen teraad Duiveland. 20.00 uur. Zaterdag 3 juli Nieuwerkerk Kerkring. Braderie, vanaf 9.30 uur. Woensdag 22 juli Hervormde kerk. Orgelkoncert met zang. 20.00 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Opèningstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Zaterdag 26 juni, optreden dixieland- band „Tan-San-Broozie-band", 10.00 uur, toegang gratis. Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur, zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Zaterdag 26 juni, „Any-wave" festi val, 13.30 uur tot middernacht. Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774. (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2