e\Q\e Visserijmuseum Bruinisse gaat 1 juli a.s. open Raad verleent krediet voor bouw Theo Thijssenschool PAAUWE PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT Mammoetkaak grote trekpleister Weg uit semi-permanent gebouw vmt U6> PE 8ii.r y V Suiker na 1 juli 13 cent duurder IKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110)6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling t 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Il» Donderdag 24 juni 1982 138ste jaargang Nr. 23135 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Militaire oefening in Zierikzee I BRUINISSE, 24-6. De inrichting van het visserijmu seum is op een oor na gevild. De heren K. Jumelet en A. Vane leggen de laatste hand aan de kollektie, die vanaf 1 juli a.s. door het publiek te bezichtigen is. Daarmee krijgt het museum zijn uiteindelijke bestemming: oorlogs- en visserijmuseum èn bibliotheek met leeszaal onder één dak, het dak van de voormalige bijzondere kleuterschool aan de Molenstraat 44. Met de officiële opening van het museum op vrijdag 16 juli (vanaf 1 juli on officieel) geeft de Culturele Stichting Bruinisse het laatste antwoord op een notitie die samengesteld werd naar aanleiding van een raadsbesluit van 9 juni 1978, die als titel droeg: „Wat doen we er mee?". De notitie was bedoeld om de leegkomende gebouwen een bestemming te geven. Hier een opname van de mammoetkaak, even uit het (tijdelijk) bad gehaald. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De gedachte aan een visserijmu seum kwam voort uit een al lang geuite wens van de visserij om het verleden van deze voor Bruinisse zo belangrijke bedrijfstak, in stand te houden. Een aantal voorwerpen was al te zien in de Oudheidskamer aan de Oudestraat, maar deze akkommo- datie was niet toereikend. Voorts was er nog een wens van de mossel vissers voor een mossel-informatie centrum. De stichting van een dergelijk cen trum werd gesteund door het Provin ciaal Bestuur Zeeland, in de vorm van een schenking van het liquidatie saldo van de Bond van Mosselkwe kers in Zeeland, ad 4.000, Aangezien de voorbereidingen voor het centrum en de inrichting van het visserijmuseum erg veel tijd kostte, was het niet mogelijk voor de officiële opening van het komplex (5 juni 1981 door dr. Boertien) de visserij-tak op tijd klaar te krijgen. „Jachtbuit" Een trekpleister van allure' kreeg het museum vorige week binnen de muren, in de vorm van een Friese mammoetkaak, die de bemanning van de Bru 24 als „jachtbuit" mee naar Bruinisse nam. Schipper Kees Hoogerheide wilde aanvankelijk de „boomstronk" weer overboord kie- pen, totdat hij in de gaten kreeg dat het hier iets bijzonders betrof, en de kaak als jachttrofee bij het nieuwe museum afleverde. De kaak is ongeveer 40.000 jaar oud, een gaaf exemplaar, gevonden in de Waddenzee. Ondanks de grote natuurhistorische waarde mag Brui nisse zonder bezwaar de vondst zich toe-eigenen; archeologische monu- menten komen wel rechtstreeks aan de staat, maar fossielen zijn daarvan uitgesloten. De kaak moet overigens wel snel worden geprepareerd. Op het ogen blik huist hij in een flinke kuip, om Advertentie BRUINISSE. Het nieuwe visserijmuseum kan bogen op een paar heel bijzondere stukken in de kollektie. Links op de foto een Kromhout-motor uit 1929. Rechts een model kotter, waarbij het niet zozeer gaat om het model als wel de tuiga ge en de werking van de lieren. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ontzilting en uitdrogen tegen te gaan. Daar moet hij twee weken in verblij ven, waarna de heer Habraken uit Bruinisse hem zal prepareren. Kromhout Het musuem is bijna klaar, zoals gezegd. Bij binnenkomst valt direkt de „Kromhout" op, een van de eerste motoren in de schepen, zoals die bij voorbeeld in een Hoogaars geplaatst werden. Een versje van vroeger her innert er nog aan: „Stel het niet lan- Vervolg pag. 2 NEW DELHI. Bij een aanval van Afghaanse verzetsstrijders op een kolonne jonge Afghaanse vrijwilli gers zijn honderden leden van de communistische partij om het leven gekomen. Dit is in Westerse diploma tieke kringen in de Indiase hoofdstad New Delhi vernomen. Advertentie Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij' u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. Men moet de moed hebben om te blijven wat men is, tegeno ver wie ook„ i C. Wagner ,NV>. L II St' c- ZIERIKZEE, 21-6. De gemeenteraad Zierikzee stelde maandagavond een krediet van 1.159.890,— beschik baar ten behoeve van de nieuwe lagere „Theo Thijssen school" in Malta. CDA-fraktievoorzitter de heer L. S. P. van Velthoven zei blij te zijn dat nu weer een semi-permanent gebouw zal gaan verdwijnen. Verder zei hij enigs zins verbaasd te zijn over het feit, dat met betrekking tot de nieuwe Prot. Chr. School in Poortambacht noodgedwongen een aantal bezuinigingen moest worden doorgevoerd, terwijl nu dit woord helemaal niet kwam boven drij- HAAMSTEDE. Woensdagochtend was er een leuk afscheidsfeestje georganiseerd voorde kleuters van ..Het Kleuter bosjein Haamstede die na de vakantie naar de lagere school gaan. Met de paardentram werd een vrolijke tocht ge maakt naar Westenschouwen. waar in het strandrestaurant ..De Rotonde"een ijsje met versiering werd genuttigd. Al le 39 kinderen, vergezeld van leidsters en ouderkommissie, hadden het uitstekend naar hun zin. Met hun feestelijk zelfgemaakte hoeden op werd de terugtocht naar school aanvaard, waar de rest van de ochtend op prettige wijze werd doorgebracht. Tot slot kreeg ieder kind een tegeltje met eigen naam, als aandenken. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) MMMNM Hij was overigens van mening, dat op die nieuwe Theo Thijssenschool ook niet bezuinigd zou moeten wor den, omdat er toch al niet zoveel fraais meer zit in de huidige bestek ken. In tweede instantie wenste hij „de school van Goedhart" een goede toekomst toe. Funktie niet aangetast De heer J. J. Geleijnse (VVD) toon de zich ook verheugd met de toe komstige bouw van de nieuwe school in Malta. In antwoord op de heer Van Velthoven merkte hij op, dat de funktie van de Prot. Chr. School in Poortambacht niet wezenlijk was aangetast door de doorgevoerde be zuinigingen. De heer W. F. Sprengelmeijer (R.U.) achtte het goed, dat deze school nu eindelijk uit het semi- permanente gebouw kan. „Het open baar onderwijs is ook ons onderwijs. Als raad zijn we verantwoordelijk voor goede huisvesting", aldus de R. .-woord voerder De heer H. Asma (P.v.d.A.) toonde zich verbolgen over het feit, dat de heer Van Velthoven geciteerd zou hebben uit een besloten vergadering van de onderwijs kommissie. „Ik zie me genoodzaakt elke volgende uitno diging voor een dergelijke bespre king te negeren". De heer Van Vel thoven zei zich van geen kwaad be wust te zijn en ook de wethouder van onderwijs de heer C. Bij de Vaate liet weten „niets onfatsoenlijks" te heb ben gehoord. De heer Asma zei tenslotte niets dan lof te hebben voor de zojuist gesproken woorden door de heer Sprengelmeijer. Teruggave grondkosten Wethouder Bij de Vaate wees erop, dat bezuinigingen bij de nieuwe Theo Thijssenschool niet nodig bleken nu het ministerie van onderwijs had besloten tot teruggaven van de grondkosten. ,,Het is overigens ook echt geen luxe school", aldus de wet houder. Hij kon de heer Van Veltho ven laten weten, dat alsnog pogingen worden ondernomen de bezuinigin- Vervolg pag. 4 MMM DEN HAAG. De Tweede Kamer heeft met overgrote meerderheid een motie aangenomen, die de Israëlische inval in Libanon veroordeelt. In de motie wordt de regering gevraagd na te gaan welke maatregelen zouden kunnen worden genomen, indien Is raël blijft weigeren te voldoen aan het verzoek van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zich uit Li banon terug te trekken. BREDA, 22-6. De Nederlandse sui kerindustrie zal per 1 juli de prijs van suiker bij aflevering aan de dis tribuerende handel verhogen. Voor de konsument zal dit tot gevolg heb ben dat de winkelprijs van een kilo suiker met dertien cent omhoog gaat, van 2,10 gulden tot 2,23 gulden. De Coöperatie Suiker Unie te Breda* heeft dit laten weten. De prijs van in grote hoeveelheden aan de suikerverwerkende industrie geleverde suiker gaat ook omhoog, en wel met 11,31 gulden per honderd kilo of een kleine acht procent. Reden voor de verhoging is de ver hoging van de suiker-garantieprij zen, waartoe de EG-ministerraad vo rige maand besloten heeft. Advertentie I I Verwachting tot vrijdagavond: Warmer In de ochtend perioden met zon, in de middag vanuit het zuidwesten toene mende bewolking maar waarschijn lijk tot de avond droog; minimum temperatuur circa 12 graden; mid- dagtemperatuur rond 22 graden; ma tige zuidoosten wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 28 juni: Zaterdag: Wisselend bewolkt Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 15 gr. Middagtemp.: 20 gr. Windkracht: zuidwest 4 Zondag: Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 13 gr. ^Middagtemp.: 19 gr. "Windkracht: zufdwëst Maandag: Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: zuidwest 3 ZON- EN MAANSTANDEN 25 juni Zon op 5.20, onder 22.04 Maan op 10,03, onder 0.41 Eerste Kwartier: 28 juni (7.56) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 25 juni 7.13 18.52 0.17 12.39 Doodtij: 30 juni HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 24-6. Het K.N.M.I. deelt mede: Er komen morgen perioden met zon en waarschijnlijk blijft het tot de avond droog. De middagtem- peratuur kan tot omstreeks 22 gra den oplopen. Deze weersverbetering hangt samen met een hogedrukge- bied, dat boven Frankrijk tot ont wikkeling komt en ook invloed heeft op het weer in ons land. Een depressie ten zuidwesten van Ierland dringt ondertussen langzaam op in de richting van het vasteland. Het bij deze depressie behorend re- gengebied zal waarschijnlijk niet voor de avond onze omgeving berei ken. Kjfi *1 f

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1