POLEN HEEFT HARD MEER LEVENSMIDDELEN NODIG Nieuw mosselseizoen begint maandag 28 juni Bezuinigingen hebben averechts effekt Inwoners Burgh-Haamstede terug van voedseltransport Eenvoudiger procedure bij verkeers overtreding Arts gaf overdosis medicijnen Ontvoerd kind terecht Douane ontdekt sigarettenfraude Debat Veto in E.G. gestaakt Vakcentrale wil belastingverlaging Prof. v. d. Brink: Wet op Partijen F.N.V.: Financiële steun voor kustvissers Demontage derde V-l in Spijkenisse Vakbond beeldende kunstenaars: Staken V.E.H.: Intrekken subsidie discriminerend Dienstenbond F.N.V.: Bond hoger personeel stelt „ordinaire looneisen" 6 BURGH/POZNAN, juni. Met tivee wagens, een Truck met oplegger van 25 ton en een Hanomag van 2-3 ton vertrokken de heren C. Noordhoek, W. Geleijnse en J. Simons vanaf Intertank te Burgh begin juni voor de reis naar Polen. In het St. Bo- nifaticus Gasthuis te Leeuwarden werd de vierde chauffeur/bijrijder de heer F. Stolte chirurg van het siekenhuis) opgehaald en de kisten met kleding, levensmid delen, spalken, spuiten, operatie handschoenen en vele andere artikelen ingela den. De volgende ochtend werd om 11.00 uur de Oostduitse grensovergang bij Marienborn gepasseerd. Na twee uur vyachten kon Oost-Duitsland worden binnengereden. Om zes uur 's avonds passeerde het „konvooi" de Poolse grens en om half acht konden de her en, na een grondige kontrole, Polen binnenrijden. Koele ruimte Vier uur later werd de plaats van bestemming, Poznan, bereikt. De pastoor Anth. Wasbinsky wachtte hen op en de wagens konden achter de kerk worden geparkeerd. De klei ne wagen moest worden gelost van wege de medicamenten, boter en an dere levensmiddelen, die zo spoedig mogelijk in een koele ruimte moesten worden opgeslagen. Dit reisverslag van de heren J. Simons, C. Noordhoek en W. Geleijnse uit Burgh-Haamste de en F. Stolte uit Leeuwarden werd voor de Zierikzeesche Nieuwsbode geschreven door de heer Simons. Het verslag werd van redactiewege inge kort. Twee dagen later brachten de chauffeurs de medicamenten naar het ziekenhuis, waaronder verban- dartikelen, hechtmateriaal, spalken en wegwerpspuiten met naalden. De spuiten worden niet zoals in Neder land na gebruik weggegooid, maar na sterilisatie opnieuw gebruikt. Het ziekenhuis stond in 1936 reeds op de nominatie voor afbraak, maar bestaat nog steeds, zij het slecht on derhouden en verveloos. Vervangend materiaal om het op te knappen is er nauwelijks. Klinisch De chirurg, de heer Stolte wist niet wat hij zag. De hygiëne in het zieken huis liet te wensen over, desinfectan- tia zijn niet te koop en de toiletten zijn erg vies. De chirurg had een gesprek met de geneesheer-direk- teur, die vertelde dat vele onderzoe ken, bijvoorbeeld voor galstenen, al lemaal klinisch gebeuren. Filmmate riaal voor röntgenonderzoek is haast niet beschikbaar. De patiënten moe ten hun eigen kom, bord en bestek meenemen, wat door de lopende pa tiënten of familie-leden wordt afge wassen. Op de derde dag in Polen brachten de vier heren uit Burgh-Haamstede een bezoek aan de stad Poznan. Er zijn veel lege winkels en waar wel wat te koop is wachten rijen mensen op hun beurt. De levensmiddelen zijn op de bon. Zo krijgt een gezin bij voorbeeld 1 stuk zeep in de maand, V2 kg waspoeder en vlees en boter en vetten zijn schaars. Hard nodig De vierde dag, woensdag, werden enkele gezinnen bezocht, die in een driekamerflat wonen. 's Avonds werd afscheid genomen van de pastoor en werden de papie ren getekend voor de afgeleverde goederen. Vanaf de pastoor kwam het verzoek om naast kleding, schoe nen wat meer levensmiddelen, zoals boter, oliën, blik vlees, etc. te bren gen, omdat het zo hard nodig is. De volgende dag om 10.45 uur ver trok het „konvooi" weer naar Neder land, waar de reizigers vrijdagmid- dag om één uur aankwamen. De heer Simons bedankt namens de pastoor voor de goederen, de le vensmiddelen en de medicamenten. Firma Gilijamse wordt bedankt voor het gratis in bruikleen geven van de truck. De firma heeft toegezegd dat hij klaar blijft staan voor een volgen de reis. De firma Talen wordt be dankt voor de transportpapieren. BRUINISSE, 21-6. Het nieuwe mosselseizoen begint op maandag 28 juni, maar de konsumenten zullen dan nog veertien dagen moeten wachten eer ze het zeebanket kunnen kopen. De handel mag namelijk pas op 12 juli met afleveren beginnen. Dit laatste om te garanderen dat de mosselen absoluut zandvrij en ge zond kunnen worden geserveerd. Trouwens er zijn nog meer maatrege len genomen om de naam van de mos sel hoog te houden als kwaliteitspro- dukt, want iedere partij in binnen en buitenland afgeleverd, moet verge zeld gaan van een „zuiverheidsver- klaring" van het RIVO. Voor levering naar België is zelfs nog een gezondheidscertifikaat van de Keuringsdienst van Waren te Goes nodig en voor leveringen naar Frank rijk een gezondheids certifikaat van het Produktschap. Een wens De kosten van de zuiverheidson- derzoeken komen voor rekening van het verwerkende bedrijf. Voor de mosselkwekers gaat een lang ge koesterde wens in vervulling: de bo demprijs wordt verhoogd van 20,— naar 22,— per ton van 100 kg. Had men de devaluatie van de Franse franc kunnen voorzien, dan was daar' misschien nog een gulden bovenop gekomen, maar er werd al enkele ja ren betoogd dat de bodemprijs te laag was. Temeer omdat de kweker deze 22,— niet ontvangt, maar dat voor de opbouw van het z.g. Mossel fonds een bedrag van 7,— per ton wordt ingehouden. Hoe minder mosselen in het Mos selfonds terecht komen, hoe meer kans dat die 7,— in de loop van het seizoen enkele guldens van de hef fing worden terug betaald. Maar het feit dat leveringen in het Mossel fonds al van de eerste dag mogen plaats vinden wijst erop, dat men een grote aanvoer verwacht. Een grote Advertentie aanvoer betekent dat al direkt een aantal partijen onverkocht blijven, dus door het fonds moeten worden ingenomen. Overigens moet een kweker vier weken op zijn geld wachten, dat is een bepaling die ten behoeve van de handel is ingelast, omdat de debet rente bij de banken nog altijd be hoorlijk hoog is. De leveririgsvoorwaarden zijn be langrijk versoepeld. Er wordt nu kortweg gesteld, dat een partij mos selen nu 16 kg mosselvlees moet be vatten en dat de minimum schelp grootte 40% van 50 mm dient te zijn. DEN HAAG, 21-6. Massaal ge pleegde eenvoudige verkeersovertre dingen zouden administratiefrechte lijk in plaats van strafrechtelijk moe ten worden behandeld. De officier van justitie zou dan, als bestuursor gaan, een sanktie moeten opleggen en asl daartegen een bezwaarschrift wordt ingediend, daarop een gemoti veerde beschikking moeten nemen. De overtreder zou daarna desge wenst op bepaalde gronden in beroep moeten kunnen gaan bij de rechtbank Dit voorstel van Mr. A. Mulder - lid van de raad van state - is opgenomen in een notitie over de afdoening van massaal gepleegde eenvoudige verkeersover tredingen die minister De Ruiter van justitie aan de Tweede Kamer heeft gezonden. De Kamer had de minister tijdens de behandeling van de begro ting voor 1982 om een studie naar de afdoening van dergelijke zaken ge vraagd. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. President Jayewar- dena van Sri Lanka (Ceylon) opent op 10 juli in de hoofdstad Colombo een museum, gewijd aan de tijd dat de Verenigde Oostindische Compag nie (1656-1796) de kustprovincies van dit land beheerste. Het museum, waarin ten tijde van de VOC een weeshuis was ondergebracht, is on der meer met behulp van Nederland se fondsen gerestaureerd. GELDERMALSEN. De regionale omroep radio-oost gaat het komende winterseizoen experimenteren met een speciaal op het gebied tussen Rijn, Maas en Waal gericht streek- programma. Het experiment kan volgens de initiatiefnemers worden gezien als een eerste stap op weg naar een eigen omroep voor dit deel van Gelderland. DEN HAAG. Studenten aan uni versiteiten en hogescholen die geen kolleges volgen maar slechts uit zijn op het behalen van examens zullen elk akademisch jaar dat zij zich laten inschrijven het volledige examen geld moeten voldoen. AMSTERDAM. De Vereniging Het vrije Circuit, een samenwerkingsor gaan van niet-kommerciële ci neasten, distributeurs en filmhuizen, is „diep geschokt" over de extra be zuinigingen van een miljoen gulden, ■die het ministérié van c.r.m. voor de sektor film heeft aangekondigd.; In een brief aan de Tweede kamer ver zoekt de vereniging met klem deze „rampzalige ontwikkeling" tegen té houden. SCHIPHOL. Met ingang van 7 juli start de IJslandse luchtvaartmaat schappij Eagle Air een nieuwe gere gelde luchtverbinding Amsterdam- Reykjavik. Volgens een woordvoer der van de maatschappij die dit heeft meegedeeld, zal Eagle Air als eerste en enige IJslandse luchtvaartmaat schappij ook gedurende het winter seizoen lijndiensten op Amsterdam uitvoeren. ROTTERDAM, 21-6. Op last van de Rotterdamse officier van justitie, mr. L. Jansen, wordt een onderzoek ingesteld naar de omstandigheden waaronder in het Rotterdams zieken huis Dijkzigt de 62-jarige patiënt L. J. Mudde uit Lekkerkerk is overle den. De man, die werd behandeld voor kanker, kreeg door een arts een over dosis van het geneesmiddel Vindesi- me toegediend. Mr. Jansen vermoedt dat de arts een komma over het hoofd heeft gezien, waardoor Mudde in plaats van 3,5 een hoeveelheid van 35 gram van het medicijn heeft bin nengekregen. Sektie moet aantonen om welke hoeveelheid het precies gaat. Na het overlijden van de patiënt heeft de direktie van het Dijkzigtzie- kenhuis zefl jusitie en de inspekteur voor de volksgezondheid ingelicht. NIJMEGEN, 21-6. Het zondag avond door haar 35-jarige vader uit Renkum ontvoerde vijfjarige meisje uit Nijmegen is sinds maandagmor gen terecht De man meldde zich die ochtend met het kind bij de politie in Nijmegen. Het kind is weliswaar overstuur doch ongedeerd terug naar de moeder. De politie heeft dit meegedeeld. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de man met het kind in de auto naar een sloopterrein aan de rand van Nij megen is gereden. Daar werd later de vluchtauto aangetroffen. Onderduiken Vervolgens zyn de twee op nog on bekende wijze naar Arnhem gereisd waar werd ondergedokea Na telefonisch kontakt met zfjn moe der is de man met het kind maandag ochtend door een broer naar de Nij meegse politie gereden. Ook het ge weer waarmee de man zondag op de opa van het kind schoot is terecht De man is ingesloten. HANNOVER. Zes uur na hun gijze ling door een 34-jarige man die in Os- nabrück terechtstond op beschuldi ging van bankroof, hebben een rech ter en een advocaat hun vrijheid her kregen. De politie hield bij Waren- dorf, noordrijn-Westfalen, de auto (van de advocaat) aan waarmee de verdachte met zijn gijzelaars was ge vlucht. KUALA LUMPUR. Het voormali ge Cambodjaanse staatshoofd prins Norodom Sihanouk heeft in de Ma leisische hoofdstad Kuala Lumpur gepleit voor een nieuwe internatio nale konferent\e over Cambodja. Si hanouk die president van een op te richten anti-Vietnamese coalitie moet worden zei alleen namens zich zelf te spreken. WASHINGTON. De Amerikaanse president, Ronald Reagan, en de Is raëlische minister-president, Mena- chem Begin, zijn maandagochtend plaatselijke tijd hun bespreking over de kwestie-Libanon begonnen met een gesprek onder vier ogen dat 20 minuten duurde. Daarna voegden hun adviseurs zich bij hen. Het over leg zal worden afgesloten met een werklunch. ROTTERDAM, 21-6. De opspo ringsdienst van de douane in Rotter dam heeft eind vorige week tijdens een routinekontrole in een vrachtwa gen 8,5 miljoen ongebanderolleerde sigaretten onderschept De partij lag verstopt onder dozen zeep. Uit onderzoek van de douane recherche is gebleken dat de sigaret ten afkomstig zijn uit een Deens douane-entrepot en dat ze bestem ming Italië hadden. Vanuit Denemar ken zijn ze met geldige douanedoku- menten naar Nederland vervoerd en, na verbreking van de verzegeling, in de aangehouden vrachtwagen overge laden. Behalve de vrachtwagenchauffeur, de 32-jarige W. J. R. uitRozendaal, zijn nog tien mensen uit onder andere Den Haag en Amsterdam op verdenking van fraude aangehouden. Bij de mal versaties is vermoedelijk ook een Haagse handelsonderneming betrok ken. LUXEMBURG, 21-6. De ministers van buitenlandse zaken van de EG hebben besloten voorlopig in de Eu ropese ministerraad niet meer te pra ten over de tekst van een „Europese akte". Voorstellen voor zo'n tekst zijn afkomstig van het ministeriële duo Genscher-Colombo, de Westduit- se en Italiaanse minister van buiten landse zaken. Met dié „Eüropese ak te" hebben zij een nieuwe impuls willen geven aan de Europese inte gratie en Europa weer „dichter bij de verdragen" willen brengen. Maar bij het debat in de Europese ministerraad is gebleken dat er zulke tegenstellingen in opvatting bestaan over bijvoorbeeld het al dan niet hanteren van het veto-recht in de mi nisterraden dat nu besloten is de al bestaande werkgroep van hoge amb tenaren verder op de tekst te laten studeren. De tekst van de „Europese akte" koipt zelfs niet meer terug in de Europese ministerraad tot het mo ment dat Genscher en Colombo daar zelf om vragen, zo zei minister Van Agt in Luxemburg. De ministers hebben besloten dat mens zelfs geen interim-rapport over de „Europese akte" zal uitbrengen aan de Europese topkonferentie op 28 en 29 juni in Brussel. UTRECHT, 22-6. De Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel (MHP) heeft bij de Tweede Kamer aangedrongen op belastingverlagin gen, die de koopkracht van de bur gers in stand moet houden bij een al gemene inkomensmatiging. Zo'n matiging is gunstig voor de bedrijven en houdt de kollektieve lasten laag. Dat schreef de MHP het parlement maandag bij het begin van de debatten over de voorjaarsnota. De MHP vindt een al te eenzijdige nadruk op het terugdringen van het financieringstekort van de regering een gevaarlijke ontwikkeling, aldus de brief. De rigoureuze ombuigingen die de voorjaarsnota aankondigt doen een te zware aanslag op de por temonnee van de burger. Dat kan de regering tegengaan door verlaging van de belastingen, zo stelt de vak centrale. AMSTERDAM, 21-6. Prof. Mr. H. van den Brink vraagt zich af of het geen tijd wordt een wet op de poli tieke partijen in het leven te roepen. Hij riep die vraag maandag op in een rede bij de aanvaarding van zyn ambt als hoogleraar in het Nederlands en vergelijkend staats- em administratief recht aan de Universiteit van Amster- dam In de Grondwet wordt niet gespro ken over politieke partijen, ook niet in de nieuwe Grondwet Evenmin is er sprake van wetgeving van enige bete kenis. De kieswet regelt summier de naamregistratie en de omroepwet spreekt van de beschikbaarstelling van zendtijd. Voor het overige moeten de politieke partijen het doen met het algemeen verenigingsrecht, aldus de professor. UTRECHT, 21-6. De jongste bezuinigingsplannen van het kabinet zullen geen positieve maar in tegendeel zeer negatieve effekten hebben op werkgele genheid, bestedingen en produktie. Dat zegt de FNV in een brief aan de Twee de Kamer in een definitieve reaktie op de jongste bezuinigingsplannen die het kabinet presenteerde in het kader van de voorjaarsnota. Op een enkele uit zondering na laat de grootste vakcentrale van die plannen geen spaan heel. Het kabinet wil in 1982 nog eens 3,5 miljard extra ombuigen en slechts een „schamele" 300 miljoen extra in de werkgelegenheid steken, aldus de FNV. Van de door Van Agt destijds beloofde „intensivering van het be leid ten behoeve van de werkgelegen heid en investeringen is dan ook geen sprake. Integendeel, het kabinet kiest voor een louter op financiële overwegingen gebaseerd bezuini gingsbeleid. Waarschuwingen dat een dergelijk beleid in zichzelf een verdere verslechtering van de finan ciële positie van de overheid oproept slaat het kabinet in de wind", vindt de vakcentrale. Dat acht de vakcentrale des te „schrijnender" omdat de financiële noodzaak ontbreekt om te gaan kor ten op de sociale uitkeringen. Ook is er sprake van een volstrekt oneigen lijk premiebeleid, vindt de FNV. Geen medewerking Op medewerking van de FNV hoeft het kabinet niet te rekenen. Niet al leen is de aard van het voorgestelde beleid te eenzijdig, ook is er volgens de FNV sprake van een onrechtvaar dige lastenverdeling, daardoor wor den in het bijzonder de niet-aktieven getroffen en bij de aktieven is het overheidspersoneel en de trendvol gers. LONDEN. In kringen van de Britse regering is ergernis ontstaan over de opheffing van de EG-sankties tegen Argentinië. Tijdens een debat in het Britse Lagerhuis noemde een verten- genwoordiger van de konservatieve partij het besluit „een steek in de rug". DEN HAAG, 21-6. Zestien Neder- landse kustvissers krijgen dit jaar steun uit het oriëntatie- en garantie fonds voor de landbouw van de Euro pese Gemeenschap. Vijf van hen kun nen daardoor een nieuw schip laten bouwen, de elf anderen kunnen hun bestaande vaartuig laten verbouwen of moderniseren. In totaal bedraagt de EG-bijdrage maximaal 2.526.922 gulden. De Ne derlandse overheid doet daar nog 3.032.307 gulden bij. Van de vijf nieuw te bouwen sche pen krijgen er twee als thuishaven Lauwersoog, de andere Breskens, Co- lijnsplaat en Den Oever. De verbou- wings- en moderniseringssteun gaat voor zes schepen naar Wielingen, en verder naar Urk, Den Helder en IJmui- den. SPIJKENISSE, 21-6. Begin sep tember zal voor de derde keer in Spij kenisse een V-l worden gedemon teerd door de Explosieven Oprui- mings Dienst (E.O.D.). Het projektiel waar het nu om gaat ligt in een weiland vlakbij de Schud- debeursdijk aan het Spui. Twee jaar geleden maakte de E.O.D. al twee vliegtuigbommen onschadelijk in Spijkenisse. Voorbereidingen De voorbereidingen voor het oprui men van de derde V-l zijn inmiddels begonnen. Op de dag van de demon tage zullen de woningen, die binnen een straal van een kleine vierhon derd meter van de bom liggen, wor den ontruimd. In een veel groter ge bied, namelijk in een straal van an derhalve kilometer, zal niemand op die dag buiten mogen zijn en moeten alle ramen en deuren van de huizen openstaan. LEEUWARDEN. Twee gedetineer den van wie een door de politie als „zeer gevaarlijk" wordt omschre ven, zijn maandagmiddag kort voor half zes uit het Huis van Bewaring in Leeuwarden ontsnapt. Volgens een woordvoerder van de Leeuwarder politie werden gevangenbewaarders onder bedreiging van een vuurwapen op afstand gehouden. AMSTERDAM, 21-6. Voorzitter Henk Rijzinga van de vakbond Beel dende Kunstenaars BBK heeft de le den van de afdeling beeldende kunst en bouwkunst van de raad voor de kunst opgeroepen solidair te zijn met door bezuinigingen gedupeerde kunstenaars en hun werk te staken. Zolang de Tweede Kamer geen kor- rektie heeft aangebracht op de bezui nigingen op de kunsten in de voor jaarsnota zouden de betrokken leden van de raad voor de kunst hun ad vieswerkzaamheden voor onder meer het ministerie van crm met on middellijke ingang moeten stoppen. Rijzinga deed zijn oproep het afgelo pen weekeinde op een vergadering van de BBK in Amsterdam. AMERSFOORT, 21-6. Het afschaf fen van de isolatie-subsidie voor eigen-woningbezitters is discrimine rend en onverstandig. Dit heeft de Vereniging Eigen Huis uit Amers foort gesteld in een reaktie op het ka binetsbesluit de subsidie voor isolatie-maatregelen in partikuliere woningen op te heffen. Op langere termijn zal de bezuini ging op energiekosten zonder isolatie-voorzieningen geringer zijn dan met die voorzieningen, betuigt de vereniging die bijna 100.000 leden telt. De vereniging wijst erop dat de al gemene energie raad, een adviesli chaam van de regering, volgens naar nadrukkelijk heeft gepleit voor handhaving van de subsidies voor isolatie-werkzaamheden Sneller isoleren „Juist die eigen-woningbezitters die nog geen enkele isolatie voorziening hadden laten aanbren gen, zouden met de subsidie sneller tot isolatie zijn gekomen", aldus Ei gen Huis. Zij vindt het niet korrekt van de regering huiseigenaren (die eerder en in grotere getalen dan huurders zijn gaan isoleren) nu ge heel in de steek te laten. Volgens het ministerie van volks huisvesting hebben de meeste huisei genaren hun woningen al geïsoleerd. Overigens heeft een recent onder zoek in een aantal Haagse wijken aan het licht gebracht dat de energie kosten in woningen met dubbele be glazing hoger waren dan in woningen met „normaal" glas. UTRECHT, 21-6. In een brief op poten heeft de Dienstenbond de Unie BLHP (Bond van Hoger Personeel) ervan beschuldigd via het stellen van „ordinaire looneisen" de totstandkoming van een CAO in het verzekeringsbedrijf en daarmee afspraken over arbeidstijdverkorting te blokkeren. Volgens de FNV-bond dreigen de CAO-onderhandelingen in het verze keringsbedrijf vast te lopen op de looneisen van de Unie BLHP. De werkgevers wijzen die looneisen van de Unie af. Wel was men het er in middels over eens dat er een studie komt naar de effekten van ar beidstijdverkorting en dat de resul taten van die studie worden meege nomen in het CAO-overleg voor 1983. Dc Dienstenbond FNV, voor wie de arbeidstijdverkorting eerste priori teit heeft, vrees dat de Unie BLHP door haar opstelling de studie naar arbeidstijdverkorting „schaamte loos vertraagt" en daarmee eventu ele overeensteming over korter wer ken in 1983 ondermijnt. Geldbuidel De FNV-bond konstateert in zijn brief dat de Unie zich nadrukkelijk beperkt tot de materiële belangenbe hartiging en verwijt de Unie ook bij andere CAO-onderhandelingen „met de geldbuidel te rammelen. Uw opstelling steekt schril af tegen ons beleid, waarin de noodzaak om te ko men tot afspraken over arbeidstijd verkorting eerste prioriteit heeft", schrijft de Dienstenbond FNV. Bestuurder Hans Vroon van de Unie BLHP vindt dat de kritiek van de FNV-bond kant noch wal raakt. Hij beaamde dat de Unie meer na druk legt op materiële zaken. „Maar wij hebben een eigen beleid en dat is ons goed recht". Nu de werkgevers in het verzeke ringsbedrijf de looneisen van de Unie afwijzen, legt Vroon de zaak aan zijn leden voor. „Dat is geen schaamteloos vertragen, maar een doodnormale zaak", vindt hij. Te meer omdat werkgevers in het bank bedrijf soortgelijke eisen van de Unie wel hebben gehonoreerd.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6