HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE SER wijst verhoging van WAO-premie af De bank vlak in de buurt Tijdelijke Auto Cascoverzekering Reis- en Eurocheques Kolenstook in Westlandse tuinbouw onaanvaardbaar Bezuinigingen kost onderwi j s-banen Geen wijziging WW-premie Grens vakantiewerk voor kinderbijslag Minder zwartrijders Man komt om door brand een rustig vakantie-gevoel. Wegens luchtvervuiling Televizier Magazine vanavond een rustig vakantie-gevoel. Wat biedt de BEELDBUIS? een rustig vakantie-gevoel. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 22 juni 1982 Kr. 23134 5 DEN HAAG, 22-6. De Sociaal-Eko- nomische Raad is tegen een verho ging van de WAO-premie en de pre mie vrije voet per 1 juli, zoals het ka binet wenselijk acht. DEN HAAG, 21-6. Inkomsten uit vakantiewerk tot een netto-bedrag van 1.400 gulden zullen niet van in vloed zijn op het recht van kinder bijslag. Minister De Graaf van socia le zaken en werkgelegenheid heeft dat vastgesteld. Als de netto-inkomsten uit vakan tiewerk meer dan 1.400 gulden bedra gen wordt alleen het meerdere in aanmerking gekomen voor de kin derbijslag. Het bedrag van 1.400 komt globaal overeen met het netto minimumloon over juli voor een vol wassen werknemer. DEN HAAG, 21-6. Een versterkte voorlichting en een intensievere en op vallende kontrole doet veel zwartrij ders besluiten toch maar de verschul digde motorrijtuigenbelasting te beta len. Dit is de konklusie van een onder zoek van de interdepartementale stuurgroep misbruik en oneigenlijk gebruik (de ministeries van financiën en justitie). Bij een experimet met ver sterkte voorlichting en scherper kon- troles, dat in november 1980 in twaalf gemeenten werd gehouden, bleek dat het aantal betalers van motorrijtuigen belasting in het onderzochte gebied met dertig a veertig procent steeg. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND RENKUM. De politie van Renkum heeft in Oosterbeek twee hoofdda ders achter een vrij omvangrijke her oïnesmokkel gearresteerd. Zaterdag mislukte een door het tweetal geor ganiseerd transport van heroïne, toen de rijkspolitie op Schiphol twee. koeriers arresteerde en 5,5 kilo heroï ne, gestopt in de dubbele wanden van twee koffers, in beslag nam. De her oïne was afkomstig uit Bangkok. UTRECHT. Samen met de Franse Toeristen Service (FTS) en reisorga nisatie Transalpino hebben de Ne derlandse Spoorwegen aan Interbus Amsterdam B.V. en bij haar aan gesloten busondernemingen laten weten dat zij moeten stoppen met het onderhouden van buslijndiensten op Parijs, Languedoc en de Cote d'Azur, zolang Interbus niet beschikt over de benodigde vergunningen. Interbus heeft die vergunningen wel aange vraagd, maar nog niet verkregen. DEN HAAG. De V.V.D.-kamerle- den mevrouw Smit-Kroes en Koning hebben minister Van der Stee (finan ciën) gevraagd geld beschikbaar te stellen voor de beveiliging van taxi- bestuurders. In schriftelijke vragen wijzen zij erop, dat bijvoorbeeld ge hele of gedeeltelijke reduktie zou kunnen worden verleend op de in voerrechten op personenauto's, die in de fabriek reeds zijn voorzien van bijzondere voorzieningen op het ge bied van de beveiliging van de bestuurder. ENSCHEDE, 21-6. Door een brand in een woning in Enschede is maan dagmorgen de 35-jarige H. J. Nijhuis om het leven gekomen. De politie neemt aan dat de brand is ontstaan na een explosie. Het on derzoek naar de oorzaak van de ont ploffing is nog aan de gang. Op het moment dat de brandweer bij het brandende huis aankwam, sloegen de vlammen er aan alle kan ten uit. Het was hierdoor onmogelijk de bewoner te redden. Eerder in de nacht ging de bovenverdieping van een huis te Enschede eveneens in vlammen op. Persooonlijke ongeluk ken deden zich hierbij niet voor. De kommissie sociale verzekerin gen van de SER komt in een ontwerp advies dat de SER vrijdag behandelt tot de konklusie dat het kabinet met de voorgenomen verhogingen van de WAO-premie en premievrije voet zijn financiële problemen wil ver lichten en inkomensbeleid bedrijft. Het gebruiken van het financierings systeem voor andere doeleinden dan het zeker stellen van de uitkeringen, zoals de wet voorschrijft, dient de mening van de SER-kommissie ach terwege te blijven. WW-premie De Sociaal-Ekonomische Raad (SER) wil voorlopig geen blijvende verandering aanbrengen in de verde ling van de werkloosheidspremie, zo blijkt uit een concept-advies dat de raad vrijdag behandelt. De SER vindt zelfs dat moet worden terugge keerd naar de verdeling van voor 1 juli 1981, waarbij een vierde deel van de premie voor rekening kwam van de werkgever, een vierde voor reke ning van de werknemer en de helft voor rekening van het rijk. HOORN. De gemeente Hoom gaat begin volgend jaar op het terrein bij de Zaagmolen aan het Visserseiland circa 14 bedrijfshallen bouwen van elk plusminus 70 vierkante meter groot. De provincie Noord-Holland heeft daarvoor in het kader van het Regionaal Sociaal Ekonomisch Be leid (RSEB) 1.200.000 gulden ter be schikking gesteld. Een en ander ge schiedt in het kader van het groeiker- nenbeleid. SCHIPHOL. Op Schiphol is maan dagmiddag de nieuwe ambassadeur van de Sowjet-Unie in ons land, dr. Viktor Nikolajevitsj Beletsky, aan gekomen. Hij volgt in die funktie ambassadeur Tolstikov op. HALSTEREN. B. en W. van Halste ren in West-Brabant hebben het werk stilgelegd aan vier bouwprojekten van General Electric Plastics. Het be drijf had de vereiste vergunningen nog niet binnen, maar was alvast aan het werk gegaan. Het gaat om verbe teringen die het bedrijf moet treffen met het oog op strengere milieu-eisen die in 1983 van kracht worden. On danks eerdere waarschuwingen van B. en W. was General Electric toch met het werk begonnen, daarmee zijn ongenoegen uitend over het feit dat jarenlang op de bouwvergunnin gen gewacht moet worden. AMSTERDAM. De hoeveelheid vliegas, die vrijkomt bij het verbran den van vuil in de vuilverbranding sinstallatie in Amsterdam-noord is met dertig procent verminderd. Dit is het resultaat van de plaatsing van vier hoogspanningstransformatoren op de vliegasfilter van de verbran dingsinrichting, aldus Bureau Voor lichting van de gemeente. DEN HAAG. De opbrengst van het gokje op het postkantoor, waar men het Supertrio op de renbaan kan voorspellen, valt tegen. Na een hoop volle start, eind juni 1981 - weekom- zet van een kwart miljoen gulden - is de omzet geleidelijk teruggelopen tot een peil waarbij de kosten hoger zijn dan de opbrengsten uit de inhoudin gen. AMSTERDAM. Het CPN-bestuur wil het uit 1959 daterende rapport „De CPN in de oorlog" als partijdo- kument intrekken. Een voorstel daartoe zal aan het in november te houden CPN-congres worden voorge legd. De intrekking van het rapport moet - aldus het partijbestuur - wor den gezien in samenhang met het bin nen de partij gegroeide inzicht, dat uniformering van opvattingen en ideeën in de partij remmend werk op de ontplooiing van haar politici. AMSTERDAM. Het Amsterdamse PSP-raadslid Bob van Schijndel wil van burgemeester Polak weten of er de laatste maanden sprake is van een beleidswijziging bij de hoofdstedelij ke politie, die een verscherpt optre den tegen kontaktzoekende homo seksuelen inhoudt, of van een wijd verbreid misplaatst hobbyisme bij de politie. Advertentie VanTexel tot Vaals, van Scheveningen tot Winterswijk: er is altijd een Rabobank dicht in de buurt. Waar u ook met vakantie bent. Rustig gevoel. Want stel dat u PpfinhiUll* zonder geld zit, dan stapt u zo naar binnen en wordt 't snel geregeld. Half Ulldlln lal energiekosten schakelen steeds meer bedrijven met kleine stookinstallaties over van gas naar het relatief goedko pere steenkool. In tegenstelling tot grote installaties, waarbij tegen aan vaardbare kosten doeltreffende voor zieningen kunnen worden getroffen, worden de kleine stookketels niet voorzien van apparatuur die de lucht vervuiling tot een minimum beperken. Dergelijke voorzieningen zijn voor de betrokken bedrijven te duur. DEN HAAG, 21-6. Met het oog op de luchtvervuiling moet worden voor komen dat de tuinbouw in het West- land bij het stoken op grote schaal overgaat van gas op steenkool. Ook het gebruik van kolen bij andere klei ne installaties, zoals gas- en groen- voerdrogerijen, is ongewenst. Tot deze konklusie komt staatsekre- taris mevrouw Lambers-Haquebard op grond van een onderzoek van TNO. Hieruit blijkt dat de overschakeling van de glastuinbouw in het Westland vrijwel zeker een overschrijding van de grenswaarde voor zwaveldioxyde tot gevolg zal hebben. Energiekosten Onder druk van de sterk gestegen NEW YORK. De Amerikanen vin den dat hun president het nu beter doet dan drie maanden geleden maar dat hij nog steeds de „president van de welgestelden" is, aldus de uitslag van een zondag gepubliceerde opi niepeiling. In maart wilde 52 procent van de ondervraagden in eenzelfde soort enquête niet dat president Rea gan een tweede ambtstermijn zou krijgen. Nu is er nog 41 procent te gen en is 40 procent te winnen voor een tweede zittingsperiode. Verkeersregels zijn in elk land anders. Soms kan dat minder prettige gevolgen hebben. Sluit daarom een tijdelijke Auto Cascoverzekéring af. Uw auto is verzekerd tegen de dagwaarde. De Rabobank maakt 't voor u in orde. Ook uw Reisverzekering, Reis- of Eurocheques, Buitehlands geld, Internationale Reis- en Kredietbrief of Europeesche Automobilistenhulp D«i||f||f «||||p fQ Verzekering, Safe-loket. Vraag ook eens naar het handige Koerskaartje. nQUUUulll» UM DEN HAAG, 19-6. Voor dit jaar kosten de bezuinigingen van 146,9 miljoen op onderwijs die in de Voorjaarsnota zijn vastgelegd, het onderwijs direkt nog geen banen. Dat is wel het geval als de extra besparing struktureel wordt. De hiervoor voorgestelde maatregelen houden in dat, omgerekend naar volle dige betrekkingen, in 1987 naar schatting een paar duizend banen zijn opgehe- Minister Deetman stelt zicht hier bij voor de zogenoemde schoorsteen uren in het voortgezet onderwijs sneller af te schaffen, de groepsgroot te in het hoger beroepsonderwijs (HBO) iets uit te breiden en de leer krachten niet te vervangen die een school nog een tijdlang mag aanhou den als het leerlingenaantal zover is gedaald, dat er op grond daarvan ontslagen zouden moeten volgen. Beperking De invulling van de bezuiniging voor dit jaar heeft minister Deetman gevonden in besparingen. Ze houden beperking in van: subsidies, onder zoek, aanschaf inventarissen en in vesteringen, en vertraging van ver- nieuwingsprojekten. De strukturele maatregelen leve ren volgend jaar al 33,4 miljoen gul den op. Dit bedrag groeit in de loop der jaren tot 146.000.000,— in 1987. Schoorsteenuren zijn de lesuren, die een bepaalde groep eerstegraads leraren in het voortgezet onderwijs wel betaald krijgen maarniet geven. In totaal zijn er thans nog ongeveer 43.000 van deze uren. De maatregel voor het HBO hoeft niet tot ontsla gen te leiden, omdat in deze sektor de werkgelegenheid nog toeneemt. DEN HAAG. Het D'66-kamerlid Engwirda heeft de ministers Van der Stee en Zeevalking van financiën en van verkeer en waterstaat gevraagd de huur van postloketten voor de verkoop van staatsloten op het oude peil terug te brengen. DEN HAAG. De S.G.P.-kamer- leden Van Rossum en Van der Vlies hebben minister Zeevalking (ver keer) gevraagd de slechts met knip perlichten beveiligde spoorwegover gang in Breukelen beter te beveili gen. Aanleiding tot het verzoek is een ernstig ongeluk op deze overweg, waar het aantal bijna-ongelukken - aldus de vragen - zeer toeneemt. DEN HAAG. Het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond en het Verbond van Nederlandse Onder nemingen hebben zich in een brief naar hun zeggen gesteld achter de plannen die minister Van Dijk voor ontwikkelingssamenwerking heeft met de nationale kommissie voor lichting en bewustwording ontwik kelingssamenwerking (N.C.O.). HILVERSUM, 22-6. In Televizier Magazine van dinsdag 22 juni zal om 22.10 uur op Nederland 2 een uitge breide eigen reportage worden uitge zonden over^de Israëlische inval in Libanon en voorts zal een eigen ver slag worden gegeven van het bezoek van koningin Beatrix aan Amerika. WOENSDAG 23 JUNI NED. I: Het bed van de mierenhoop is de titel van een Tsjechische tekenfilm, waarna drie meisjes van alles beleven met Captain Caveman. Nikkolina is de titel van een jeugdfilm die handelt over een Amerikaans meisje van Griekse ouders, die zoch nog erg nauw verbon den voelen met hun vroegere vaderland. De clowns leren zwemmen is het thema van de Film van Ome Willem. In De dieren van Madagaskar staat vooral het kleine vosaapje centraal. In de Russische dokumentaire Melodieën van de Oost zeelanden worden beelden getoond van een muziekfestival, monumentale gebou wen in straten en natuurschoon van de landen rond de Oostzee gelegen. In Onze Ouwe wordt de hulp ingeroepen van hoofdkommissaris Koster in een zaak rond de gedetineerde Horst Loban, Op het programma staan ook de samenvat tingen van de wedstrijden Italië-Kame- roen, Argentinië-El Salvador en Rrazi- lië-Nieuw Zeeland. NED. II: De Floriade vormt het decor van het programma Nederland muziek land waarin optreden André Hazes, Dol ly Dots, Lori Spee, Vanessa, Lee Tower. Het motor magazine De Heilige Koe besteedt o.m. aandacht aan degrasbaan motorraces. Tot slot van de VOO avond een aflevering van Magnum PI. WOENSDAG 23 JUNI NED. I: 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 15.30 Vara's filmklub; 18.58 Nieuws; 19.00 Madagascar; 19.50 Poli tieke Partijen; 20.00 Melodieën van de Oostzeelanden; 20.15 Onze ouwe; 21.25 Tros sport extra; 21.37 Journaal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 WK voetbal; 23.30 Journaal; 23.35 Nieuws voor do- NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 18.30 Staatsloterij; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 In het be lang van uw kind; 19.25 Kenmerk; 20.00 Journaal; 20.27 Socutera; 20.32 Neder land muziekland komt naar je toe; 21.40 De heilige koe; 22.10 Magnum PI; 23.07 Journaal; 23.12 Nieuws voor doven. DONDERDAG 24 JUNI NED. I: Een rechtstreeks verslag van de voetbalwedstrijd Frankrijk-Tsjecho- slowakije. De 7 van Blake gaan op zoek naar een gevaarlijk vernietigingswapen. De dubbele dag is een film uit 1979. Hierin worden de moeilijkheden van een werkende vrouw vertolkt, die naast haar job ook nog een huishouding heeft te runnen. Arthur Rubens tein en de jeugd is de derde aflevering over het leven en werken van de nu al legendarische pia- nist. Vader geeft goede raad is de tweede aflevering, van de comedyserie Sorry getiteld. Nd de parlementaire rubriek staat het voetbal weer centraal Wed strijdverslagen zijn te verwachten van Algerije-Chili en Honduras-Joegoslavië. NED. II: Kommer en kwel is te ver wachten in de aflevering van de Sul- livans. Aad van de Heuvel is dit maal in Maastricht en zal daar praten met men sen uit stad en regio. In Centennial keert de levenslustige Levi zijn familie de rug toe wegens hun vroom fanatieke opstel ling en vlucht hij westivaarts in gezel schap van het weesmeisje Elly Zahm, waarmee hij een nieuw bestaan wil op bouwen in Oregon. DONDERDAG 24 JUNI NED. I: 13.00 Nieuws voor doven; 17.05 WK voetbal; 19.00 De 7 van Blake; 19.50 De dubbele dag; 20.15 Artur Rubinstein en de jeugd; 21.05 Sorry; 21,37 Journaal; 21.55 Den Haag vandaag;; 22.45 WK voetbal; 23.55 Journaal NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjour naal; 18.59 De Flinstones; 19.25 De Sullivans; 20.00 Journaal; 20.27 Een donderdag in Maastricht; 21.30 Brand punt; 21.55 Centennial; 23.35 Journaal; 23.40 Nieuws voor doven Advertentie 't Kan gebeuren dat vlugge vingers uw portemonnee kapen. Dan is hotel of tent te klein. Steek Reis- of Eurocheques bij u. Verzekerd tegen verlies of diefstal.De Rabobank regelt ft. Ook uw Reisverzekering, Buitenlands geld, Europeesche Automobilistenhulp Verzekering of Internationale Reis- en Kredietbrief.tijdelijke Auto Casco- Pakfih^iib verzekering of Safe-loket. Vraag ook eens naar het handige Koerskaartje. nOUUUd II n mm 58 Ze greep zijn hand en hield die vast, terwijl ze zijn vingers drukte. „Arme jongenwat is dat verschrikke lijk Zwijgend keerden ze om. In de verte zagen ze de lichten van de hotels op de duinen. Langs de boulevard gleden auto's en bromfietsen voorbij. De zee was onzichtbaar geworden; enkel het bruisen van de branding klonk tot hen door. Aan de andere kant zagen ze de donkere contouren van de duinrand. Hun handen waren nog altijd in el kaar gestrengeld Ze voelde de warmte van zijn lichaam. Opeens bleef hij stilstaan. Ze waren misschien nog een paar honderd meter verwijderd van het eerste hoteL Ze keek hem in het donker aan en pro beerde zijn gezicht te onderscheidea „Wat is er, Gerard?" „Hannie, als ik vraag je één keer te mogen kussn, ben je dan boos? Ver speel ik dan je vriendschap?" Ze dacht enige tijd na Nog altijd voelde ze de druk van zijn vingers. Het gaf een prettige tinteling. Eigenaardig, ik vind het prettig in zijn gezelschap. Nu wil hij me een kus geven en wil ik dat ook? Verlang ik ook opeens naar zjjn lippen op de mijne? Komt het door de romantiek van het ogenblik? Dan heb ik morgen een nieuwe kater en schaam ik me. Of wil ik het toch? „Wil jij het graag, Gerard?" fluister de ze, haast onhoorbaar. „Heel erg graag, Hannie." Ze boog haar gezicht naar hem toe en zei met schorre stem. „Waar wacht je dan nog op?" De volgende morgen, toen ze wakker werd, had ze geen spijt van de omhel zing. Ze had iets geheel nieuws be leefd, toen ze zijn lippen op de hare voelde. Werktuiglijk had ze hem terug- gekust, telkens weer. Maar als ze haar ogen sloot, zag ze het gebruinde, vrien delijke gezicht van Gerard van Bave- len, de man die zo hunkerde naar wat genegenheid. En is het met mij niet net zo? Al heb ik een man, toch zoek ik instinctmatig naar een liefkozing, een kus. Waarom is het zogelopen tussen Flip en mij? Kan iemand me dat verklaren? Ik heb er helemaal geen spijt van, dat ik me door Gerard liet kussen. Waarom zou ik? Het was voor mij een volkomen onbekende gewaarwording. Flip heeft me honderden malen gekust, op alle mogelijke manieren. Meestal vond ik het prettig, al kon het me de laatste tijd totaal niets meer schelen en waren onze kussen slechts automatische reakties, die je gedachtenloos verricht Zoiets als je voet verzetten. Maar zoals Gerard me gekust heeft Met een sprong was ze uit bed. Ik verlang naar hem, wist ze. Op een hevige manier verlang ik naar zijn aan wezigheid. Ik wil zijn hand in de mijne houden Een half uur later stond ze op het strand. Ze zag hem in de verte aan komen. Langzaam liep ze naar de wa terlijn. De zon scheen al enigszins over Door HENK VAN HE ES WIJK de duinenrand heen en toverde grilli ge contouren op de zandmassa en in het water van de branding. Vissers schepen voeren een paar mijlen uit de kust Over de boulevard reed een auto. In de richting van Katwijk scheerde een marinevliegtuig over het water. Na korte tijd had hij haar ingehaald. „Dag," zei hij. Ze keek naar hem op en zag de blijde glans over zijn gezicht „Dag," zei ze zacht Ongemerkt ver gleden hun handen weer in elkaar, ter wijl ze verder liepen, in noordelijke richting, steeds maar langs de water- lijn. Nog altijd zwegen ze. En omdat de vrouw enkel maar voor zich uitkeek, vroeg hij zacht „Spijt van gisteravond?" Ze schudde zo wild haar hoofd, dat de blonde krullen onder haar sjaal van daan kwamen. Natuurlijk niet, Gerard. Ik heb het toch ook gewild?" „Werkelijk?" „Heb je dat dan niet gemerkt?" „Ik dacht van wel, maar ik kon het niet geloven. Dit is als een sprookje, Hannie." „Het is realiteit, jongen." „Hannie?" „Ja?" „Ik heb van je gedroomd. Je lag in myn armen en ik kuste je hele lichaam." Ze kneep in zijn handen. „Het kan niet lieve jongen. Dat moet je begrij pen." (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5