Oosterland staat in het teken van de landbouw Gehandicaptenprojekt voor leerlingen INTAS-opleiding Fransje v. d. Swan exposeert in atelier „Tussen de havens" Veel aktiviteiten voor dorpshuis Haamstede Foto-expositie honderd jaar Oranje vorstinnen Voorbereiding op stagejaar Mf$* Duivelanddag 26 juni Roemeense zeelieden vragen asiel Raadsvergadering Middenschouwen Recital pianist Stanley Hoogland in slot Haamstede 4 Een van de deelnemers van het dagverblijf Brugzicht is aan het emailleren. Hij krijgt hulp van enkele leerlingen van de INTAS-opleiding. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 21-6. Als voorbereiding op het tweede jaar van de INTAS-opleiding hadden 36 leerlingen van de Prinses Julianaschool gisteren en vandaag een pro- jekt over gehandicapten. Het tweede en laatste jaar van de opleiding staat in het teken van een stage in de ge zondheidszorg, welzijnszorg of maatschappelijke dienst verlening. Naar keuze kan de stage worden gelopen bij de ZMLK-school in Som- melsdijk, het dagverblijf Brugzicht, gezinsvervangend tehuis Schouwen- oord of de inrichting Hernesseroord voor geestelijk en lichamelijk gehan dicapten in Middelharnis. Mevrouw M. G. Lepoeter, team leidster en stagebegeleidster van de INTAS vertelt dat de leerlingen door het projekt beter bekend zijn gewor den met het leven van de gehandicap ten en beter voorbereid zijn op de omgang met deze mensen. Film Maandagochtend draaide me vrouw H. M. Blom-Ponsteen, docente een film op school, getiteld „Een an dere kijk op zwakzinnigheid". Van te voren hield mevrouw S. Faber- Couperus, docente gezondheidsleer een inleiding over geestelijk gehan dicapten. Na afloop van de film Vrijheidsbeeld beetje gammel NEW YORK, 19-6. Niet alleen de vrijheid in overdrachtelijke zin, maar ook haar zinnebeeld verkeert in gevaar. Met 100 miljoen dollar is de laatste te redden. Voor het vrijheidsbeeld in de baai van New York, sinds een kleine eeuw het symbool van de Verenigde Sta ten, zijn de jaren gaan tellen. Volgens deskundigen moeten de groen- uitgeslagen koperen huid en de ijze ren infrastruktuur onmiddellijk ge restaureerd worden. Een door president Reagan in het leven geroepen kommissie die wor den geleid door de president-kom- missaris Van Chrysler, Lee Iacocca, is zaterdag begonnen met een geld inzameling scampagne voor het weer mooi maken van het in 1886 door Frankrijk aan Amerika geschonken beeld. moesten de leerlingen een verslag schrijven. In de middaguren brachten zeven deelnemers van het dagverblijf Brugzicht een bezoekje aan de Prin ses Julianaschool. Vijf deelnemers bakten koekjes en twee anderen maakten kennis met het emailleren, alles onder leiding van een deel van de 36 leerlingen. Een tweede groep leerlingen maak te een verhaal plus het benodigde materiaal voor een poppenkast voorstelling, die om drie uur voor de inwoners van Schouwenoord werd gehouden. Van middag leerden de leerlingen van de INTAS-opleiding hoe zij ge handicapten moeten tillen en vervoe ren in de rolstoelen. Ter afsluiting van het projekt werd aan het einde van de middag nog nagepraat over de opgedane ervaringen. HAAMSTEDE, 22-6. Het bestuur van de stichting die zich bezighoudt met de totstandkoming van het interieur Dorpshuis, bestaande uit H. J. v. Zuylen, J. A. v. d. Broeke, P. M. Kuzee, M. M. Mulder-Krijnse Locker, K. Stout-v. d. Maas en M. Rademaker-Noordhoek als dagelijks bestuur en aangevuld met de leden M. Fait-v. Rooijen, H, Kenters-v. d. Bos, J. Renters, A. C. v. d. Klooster- v. Sonsbeek, L. Oostdijk-Kooman, A. Plantsoen-Aalbrecht, B. v. Dongen, K. A. Delfsma, J. Prince-Kastelein, J. Prince, D. Vos en J. H. VYillebrands Bak ker, heeft inmiddels al aardig wat aktiviteiten op poten gezet. op 21 augustus, waar nog mededelin gen over volgen. Voor het goede doel zal na afloop van de Ring Promotion-dag op 29 juli een Ringrijderij in de Slotlaan wor den gehouden, waarvan de organisa tie in handen is van de L.R.V. Weste lijk Schouwen. Dan kunnen in z.g. „depot", ten huize van mevr. Oostdijk-Kooman, Irenestraat 24, kwartetten en fraaie draagtasjes ge kocht worden. Het eerste kwartet zal binnenkort aan de burgemeester worden aangeboden. Van deze laatste zijn reeds 300 stuks verkocht. Grote verloting In september en oktober komt een grote verloting met 7.000 loten en 1.000,- aan prijzen. Ook de opbrengst van het camping voetbaltoernooi van 20-23 juli en van 26-29 juli komt ten goede van het in terieur. Een speciale kraam met allerlei spullen staat op 20 juli op het DFS- terrein bij de eerste camping-wed- strijden. Het grote Dorpsfees volgt OOSTERLAND, 22-6. Op zaterdag 26 juni wordt weer de bekende „Duivelanddag" gehouden met tal van eve nementen voor de eigen bevolking, zowel als voor de toe risten, onder auspiciën van de plaatselijke VVV. In Oosterland staat dit voornamelijk te gebeuren onder het teken van de „landbouw" in tegenstelling tot Ouwer- kerk waar zich het één en ander in het krekengebied gaat afspelen. Verder staat op de markt een ker mis opgesteld, terwijl er ook werk van amateurschilders te zien zal zijn. Deze tentoonstelling is vanaf tien uur geopend. in Oosterland wordt de Duiveland- Dag georganiseerd met medewer king van verschillende verenigingen. In de eerste plaats zal de muziekvere niging „Oosterlands Fanfare" van 's morgens half negen af een rommel markt houden in het dorpshuis „Oosterhof" aan de Sint Joostdijk. Verder zal er op de Sint Joostdijk een braderie plaatshebben en zullen de afdeling van het Rode Kruis, de Dierenbescherming, de Plattelands vrouwen, en een stand van „Veilig Verkeer Nederland" aanwezig zijn. 's Middags is het de beurt aan een grote landbouwdcmonstratie door de Landbouwvereniging „Eendracht Maakt Macht" uit Oosterland. Dan zullen een groot aantal verschillende landbouwwerktuigen door het dorp trekken, nadat ze opgesteld zijn ge weest bij het gebouw van de CTV. WELLINGTON, 21-6. Zes zeelieden van een Roemeens vrachtschip heb ben in Nieuw-Zeeland politiek asiel gevraagd, zo heeft maandag een im- migratiefunktionaris in Wellington meegedeeld. De zes mannen bevonden zich aan boord van een boot die schapen kwam halen in de haven van Timaru. Voordat de „Sinaia" vertrok, ver dwenen zij van boord. Als reden ga ven zij dat zij waren mishandeld en dat de verzorging aan boord veel te wensen overliet. (Vervolg van pagina 1) De nu gevonden oplossing is goed koper dan nieuwbouw. Hij vroeg of de verbouwingswerkzaamheden konden worden gegund aan een aan nemer van Schouwen-Duiveland of Sint Philipsland. Hij was het verder eens met de heer Koster, dat de kosten beperkt moeten blijven tot 1,75 per inwoner. De voorzitter zei, dat nieuwbouw inderdaad duurder geweest zou zijn. Er is thans voor een sobere uitvoe ring gekozen. Toelichting Wethouder mevrouw J. Kloet- Schellingerhout lichtte toe, dat de vraagprijs voor het gebouw aanvan kelijk belangrijk hoger was. Bij in schrijving was de I.S.D. de laagste. Er behoefde volgens haar niet te worden gevreesd voor overschrijding van het geraamde bedrag. Iedere ge meente heeft de namen van aanne mers uit de gemeente opgegeven. De voorzitter vestigde er de aan dacht op, dat er naast 1,75 per inwo ner voor verbouw en inrichting ook nog een verhoging van 0,67 per in woner nodig is in verband met perso neelsuitbreiding ten gevolge van sterk toegenomen werkzaamheden. Maximum De heer Koster stelde de vraag hoe de raad dacht over een maximum van 1,75 per inwoner voor verbouw en inrichting. De heer Hart vond dat een moeilijke zaak. Hij wilde zich niet vastleggen omdat een" klein verschil voor hem nog wel aksèpt'abel zou zijn. De raad besloot akkoord te gaan met de gevraagde verhoging van,; 1,75 en 0,67 per inwoner. Er zal worden verzocht het bedrag vkri 1,75 per inwoner voor vêrbouw en inrichting niet te overschrijden. Vrijdag 25 juni BURGH-HAAMSTEDE, 22-6. De pianist Stanley Hoogland geeft vrijdag 25 juni in slot Haamstede een optreden in het kasteelkoncert. Hij werd in 1939 in Deventer geboren. Aan het Muzieklyceum te Amsterdam studeerde Hoogland piano en theorie van de muziek. Jaap Spaanderman was zijn leraar. In 1965 behaalde hij de „Zilveren Vriendenkrans". In Engeland studeerde Hoogland bij Maria Curcio en in de Verenigde Staten bij Martin Canin en Menahem Pressler. Hij treedt regelmatig op als kamermuziekspeler en solist in binnen- en buitenland. Hij speciali seerde zich in het bespelen van au thentieke vroege hamerklavieren, dat in een aantal plaatopnamen voor. Telefunken en MPS (kamermuziek van Beethoven, Czerny en Ries) re sulteerde. Slot Haamstede Stanley Hoogland opent zijn reci tal vrijdag met Allegro molto uit de Sonate in D gr.t. op. 5 nr. 2. van Bach. Voor de pauze speelt hij nog werken van Dussek, Carl Philipp Emanuel Bach en Haydn, te weten: Sonate in g kl.t. op. 10 nr. 2, Grave. Adagio non troppo en Vivace con spirito; Ronde in Es gr.t., Kenner und Liebhaber deel VI en Sonate in Es gr.t. Hob. XVI nr. 49, Allegro, Adagio e canta bile en Tempo di Minuetto. Stanley Hoogland Na de pauze speelt Hoogland van Mozart Rondo in a kl.t. KV 511 en So- Voor tijd: zie agenda. Het koncert nate in F gr.t. KV 533 en KV 494 (Al- staat onder auspiciën van Uit in Zee- legro, Andante en Rondo allegretto). land. In dorpshuis Bruinisse BRUINISSE, 22-6. De reizende fototentoonstelling „Honderd jaar Oranje Vorstinnen 1880-1980 Emma-Wilhelmina-Juliana" komt naar Bruinisse. Bur gemeester T. C. Hekman opent dinsdag 29 juni in het dorpshuis de expositie, die door de Stichting Festiviteiten Bruinisse en het gemeentebestuur naar de vissersplaats is gehaald. Voor het eerst hebben de Oranjeve renigingen in Nederland zich ingezet om een tentoonstelling te houden over het Oranjehuis. De honderdste geboortedag van Koningin Wilhelmi- na vormde de direkte aanleiding. Prinses Juliana verleende persoon lijk toestemming voor het gebruiken van foto-materiaal en het houden van een reizende expositie. W. -V t - v Opèningspaneel In het dorpshui ^Vden negentien panelen opgesteld. Uniek is het ope ningspaneel, waarop de stamboom van de Oranjes in de vorm van een portrettenoverzicht. Op video wordt de film „Vijftig jaar nader bekeken" gedraaid. De tentoonstelling (gratis toegan kelijk) is tot en met 5 juli te bezichti gen van 14.00-17.00 uur en van 19.00- 21.00 uur. Zaterdagavond en de hele zondag is de expositie voor het pu bliek gesloten. Groepen kunnen ook in de ochtenduren een kijkje nemen. Voor informatie: tel. 01113-1251. De tentoonstelling wordt om 19.00 uur geopend. Cijfers Enkele vereniging hebben al gel den aan de Stichting afgedragen. De bingo-avond bij de jaarvergadering van Witte van Haemstede bracht 160,- op. De Ned. ver. van Huis vrouwen bracht op de Oranjemarkt 1000,- bijeen. De Oranjevereniging draaide met het rad van avontuur 500,- bij elkaar. De rommelmakrt van Nu met Hope maakte het moge lijk om 1000,- af te dragen en het fraaie koncert in de kerk met het koor uit Valkenburg bracht 987,25 op. De Stichting zelf kon door diverse verkopen 1.610,25 aan het bedrag toevoegen dat nu in totaal uit 5.257,50 bestaat. Een mooie opzet en het bestuur hoopt van harte dat met de aanvang van het seizoen en de medewerking van allen, dit bedrag weldra naar het streefbedrag zal rei ken. ZIERIKZEE, 22-6. Het atelier „Tussen de havens" in de Visstraat te Zierikzee begint suksesvol. De eerste ex positie van werken van eigen leden leverde al een aantal zeer enthousiaste reakties op en maandagavond werd al weer een tentoonstelling geopend van schilderijen, pen tekeningen en aquarellen van Fransje van der Swan-van der Heijm uit Dreischor. Van woensdag af is het atelier open voor het publiek en deze expositie duurt tot en met 10 juli. Fransje van der Swan is lid van de schilderklub „Tussen de havens" en zal binnenkort tevens schilderlessen gaan geven. Ze komt eigenlijk uit Overschie, maar brengt al meer dan 12 jaar de weekends door in Dreischor. Haar schilderijen hebben dan ook voorna melijk betrekking*op de omgeving, vooral de bossen van Schuddebeurs hebben haar aandacht. Natuur „Ik heb een grote voorliefde voor de natuur. Ik kan intens genieten van al het moois dat Schouwen-Duive land biedt. Soms word ik er wel eens verdrietig van dat de mensen deze prachtige natuur niet meer zien", vertelt mevrouw Van der Swan. Tijdens een informele opening van de expositie richtte de sekretaris van de schilder- en tekenklub, Henk de Munk, zich met enkele woorden tot de exposante. „We noemen ons een amateurschilderklub maar uw werk kan absoluut niet amateuristisch worden genoemd. Hij attendeerde de aanwezigen op de grote verscheiden heid in werken van mevrouw Van der Swan: o.a. portretten, landschap pen, pentekeningen en aquarellen, met een eigen stemming en sfeer. Het atelier is van woensdag 2l3 juni geopend tot 10 juli iedere woensdag (van 14.00-17.00 uur), donderdag (van 14.00-17.00 uur en van 19.00-21.00 uur), vrijdag (14.00-17.00 uur) en za terdag (van 10.00-13.00 en van' 14.00- 17.00 uur). Deze verzameling werktuigen ge ven een goed overzicht van hetgeen voor een bepaald landbouwprodukt nodig is. Om twee uur zullen deze verschillende machines door het dorp rijden. Molen Verder zal de Oosterlandse koren molen gedurende de dag draaien, wanneer tenminste de wind genoeg sterk zal zijn. Er zal dan ook door het publiek een kijkje in het interieur van de molen kunnen genomen wor den, terwijl er ook tarwemeel en vol- korenmeel van de molen gekocht kunnen worden. Een muzikaal slot komt met een koncert op de muziektent door de Kon. Harmonie „Kunst en Eer" uit Zierikzee. Dit wordt gevolgd door een gezellig bal in cafétaria „Neffen d'Eule", met medewerking van het Schelde Trio. De informele opening van de expositie in het atelier ..Tussen de havens". Rechts. Henk de Munk met naast zich me vrouw Van der Swan. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4