Ereburger M. J. Bij de Vaate herdacht in gemeenteraad het Rode Kruisziekenhuis Maltarakkers'bezoeken Raad Zierikzee toont begrip voor wensen van Aktiegroep „Nut en Uitspanning" behaalde eerste prijs op concours te Goes „Hij was een van ons Patiënten verrast met kleutergroet STREEKNIEUWS Opvulling- gaten Havenkwartier STREEKNIEUWS Zli,ïjJIiZEi£SOHE NIEUWSBODE Dinsdag 22 juni 1»82 Nr. 23134 3 ZIERIKZEE, 22-6. „Het zijn de kleine dingen die het doen". Bekende woorden, die maandagmiddag in prak tijk gebracht werden door de kleuters van de „Malta rakkers". De 23 kleuters brachten een bezoekje aan de patiënten van het Zweeds Rode Kruisziekenhuis. Ze zongen een liedje en alle patiënten kregen een zelf gemaakt (en versierd) bakje met een sinaasappel. Een gebaar, dat bijzonder op prijs gesteld werd. Begeleid door de leidster van de school, mevrouw L. E. de Jonge-van 't Hoff, bijgestaan door leden van de ouderkommissie, betraden de rakkers van Malta omstreeks half twee het ziekenhuis, juist na het wekken van de patiënten. Jeugd Rode Kruis Mevrouw A. C. Boot-Mangold ving het gezelschap op. Zij is kader-instruk- trice van het Rode Kruis en belast met het (weer) op poten zetten van akti- viteiten van het Nederlandse Jeugd Rode Kruis. In dit kader ook moet het bezoek van de kinderen worden ge zien. „De aktiviteiten van het Jeugd Ro de Kruis hebben een tijd lang stilge legen", vertelt mevrouw Boot „Het bezoek van de kleuters is niet naar aanleiding van iets speciaals, maar „zomaar" iets doen voor anderen. „Binnen de Veste" doet ook mee: op 20 juni brengen z{j een zelf gemaakte musical binnen de muren van Bor- rendamme". Mevrouw De Jonge vertelt dat de kleuters elk jaar iets doen voor een ander. De kinderen kunnen dan al vroeg leren, dat er niet altijd gespeeld kan worden en de keerzijde van de me daille van nabij mee make a Aangezien het niet een echt feeste lijk uitstapje betrof, moesten de kleu ters toch wel een beetje stil worden gehouden, vooral in de hal waar het nogal doorklinkt Beneden wachtte een brancard, met daarop de groet van de „Maltarakkers". De eerste afdeling die aan de beurt kwam was „Intern". Hier klonk het lied: „W^j zijn de kinderen van de kleuterschool, wij komen voor u zingen en maakten mooie dingen". Al bij het uitreiken van de eerste bakjes bleek, dat dit gebaar een schot in de roos was. Zonder uitzondering toverde de bak jes een glimlach op de gezichten van patiënten, die voor eventjes vergaten warvoor zij in het ziekenhuis lagen. Slechts één patiënt was te ziek om zelf de sinaasappel in ontvangst te nemen. Op de afdeling chirurgie en kraam werden plannen gesmeed (door vooral de meisjes) om later verpleeg ster te worden. Mevrouw De Jonge: „Wat zijn ze er allemaal blij mee. On gelooflijk!". „Ons Huis" Gerekend was er op een aantal van 90 patiënten, een aantal dat (gelukkig) veel minder was: 53. Zodoende kregen na afloop van het ziekenbezoek, ook de bewoners van „Ons Huis" een groet van de „Maltarakkers". Ook daar het zelfde beeld; blije gezichten. En daar ging het tenslotte om: iets doen voor een ander, al is het maar een kleinig heid. ZIERIKZEE, 21-6. Voordat maandagavond de raads vergadering begon, heeft de gemeenteraad van Zierikzee onder voorzitterschap van burgemeester Th. H. de Meester het overlijden herdacht van de heer M. J. Bij de vaate, die bijna 36 jaar hoofdredacteur van de Zierikzee- sche Nieuwsbode is geweest. „Hij was geen lid van de ge meenteraad, maar door zijn jarenlange aanwezigheid hier wel een van ons", aldus de burgemeester. „Wegens zijn verdiensten voor de Zierikzeese gemeente als journalist en als pleitbezorger voor stad en regio" was de omschrijving, waarmee het kollege van b. en w. op 14 juni had besloten de heer Bij de Vaate posthuum tot erebur ger van de stad Zierikzee te benoemen. De burgemeester stelde er prijs op, de raad persoonlijk mede te delen dat hij de erepenning die ochtend op verzoek van het college had uitgereikt aan mevrouw J. Bij de Vaate-Eckhardt. De burgemeester omschreef uitge breid de kwaliteiten van de journa list en mens Bij de Vaate en hoe deze voor de raad zo vertrouwde figuur in de herinnering zal blijven voortle ven. Hij betuigde de deelneming na mens de raad aan zijn echtgenote en kinderen en sprak de hoop uit, dat de belangstelling, die zij deze dagen on dervonden, ook in de toekomst zal blijven bestaan, zodat zij daaruit kracht zouden putten. De vergade ring herdacht de heer Bij de Vaate daarop staande en in stilte. Nieuwe raad Eerste punt op de agenda vormde het onderzoek van 13 geloofsbrieven van de raadsleden, die over enkele maanden de nieuwe gemeenteraad zullen gaan vormen, na de verkiezin gen op 2 juni. Een kommissie onder voorzitterschap van de heer J. J. Ge- leijnse en de heren D. v. d. Wekken en C. Legemaate kweet zich van die taak en de toelating geschiedde zon der problemen. Geen baggerspecie Bij de ingekomen stukken was het Beleidsplan Baggerspecie van de Stuurgroep uit Den Haag, waarbij L. van den Ouden (CDA) en J. J. Ge- leijnse (VVD) er hun vreugde over uitspraken, dat er op korte termijn zowel in het Haringvliet als bij Tien- gemeten geen baggerspecie zal wor den gestort. Den Oude bracht de CDA-motie van verleden jaar februa ri daarover in herinnering. Geleijnse zag ook op middellange termijn geen problemen en konstateerde tevreden dat ook geen lokatie bij de Brouwers- dam voorkomt in de plannen op mid dellange termijn. L. S. P. van Velthoven (CDA) vond het Garantiecertificaat Woningbouw een gelukkige oplossing, zowel voor de konsument, geldverschaffers als bouwwereld. Ook PvdA-er J. Groen juichte die bereidheid tot garantie toe. De toegankelijkheid van het post kantoor te Zierikzee voor gehandi capten is volgens een schrijven van de PTT-Middelburg in Zierikzee he laas niet op te lossen. Samen met de PTT zal bekeken worden, hoe de ge handicapte toch zo min mogelijk overlast kan worden bezorgd. Bij een uitbreiding met een kantoor aan het Haringvlietplein wordt alle aan dacht aan de toegankelijkheid besteed. Gedeputeerde Staten van Zeeland meldden de goedkeuring van de be zoldiging van gemeente personeel, waarbij toelagen en bevorderingen werden toegekend, waarover lange tijd onzekerheid had bestaan. Over mutaties gemeentepersoneel kwam de vergadering op voorstel van Groen na afloop in besloten kring te rug. Avond-L.B.O. Hoewel er nog een lange weg af te leggen is, vroeg Van Velthoven het kollege ook aan de regio Schouwen- Duiveland te denken, wanneer er te zijner tijd een avondopleiding lager beroepsonderwijs van de grond komt. De Regionale Kommissie Zee land van het Centraal Orgaan voor het gemeentelijk voortgezet onder wijs in Goes stuurde namelijk een voorbereidend deelplan 1985-'86 en '87 over deze zaak. Wethouder van onderwijs C. Bij de Vaate antwoord de daarover, dat slechts aan één vestiging avondopleiding LBO wordt gedacht en dat het aantal aan meldingen bepalend is voor een der gelijke opleiding in deze regio. Aangekocht werd een stuk grond van 83 m2 voor een grondprijs van f 100,— per m2, een deel van het ach- tereff van het pand Oude Haven 54, eigendom van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland. Het ligt ter hoogte van de nieuwe steiger voor jachten en er zullen voor de gebrui kers van de haven douches en toilet ten op worden gebouwd. De begrotingswijziging van f 18.650,— voor een superspreider, die de vrijwillige brandweer kan ge bruiken bij het bevrijden van in au to's e.d. beknelde personen, bracht de demonstratie daarmee (aanstaan de donderdag) in herinnering. ZIERIKZEE Diploma-uitreiking ZDASG ZIERIKZEE. Op het schoolplein van de Theo Thijssenschool werd vrijdag een buurtfeest gehouden met vele aktivitei ten. Voor de vermoeiden en de dorstigen was een terras aanwezig, waarvan de drie dames op de foto dankbaar gebruik maakten. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 21-6. Zowel kollege van b. en w. als de dat huizen wei sprake zal «i,.., zijn van een' zekere stijlaanpassing, rrakties in de gemeenteraad gaven maandagavond ui- maar zeker niet van een imitatie van ting aan hun waardering voor de wijze waarop Aktie- antlekc gerestaureerde panden. groep Havenkartier tracht de wensen in deze woonwijk Mogelijkheden voor subsidie, zoals iix i. t» in het begin van de jaren zeventig in de binnenstad te realiseren. „Deze mensen zijn op ge- zijn thans ook niet meer aanwezig, zonde wijze bezig, niet op een keiharde eenzijdige ma- legmo^uj^mèTde^o^ nier", vond V.V.D.-woordvoerder J. J. Geleijnse. Hij eniging. had goede hoop, dat met deze groep overeenstemming bereikt zal kunnen worden. Vertrouwen zelf bereid zal zijn dit perceeltje grond voor speelruimte beschikbaar te stellen. Desalniettemin achtte de voorzitter het van belang, om moge lijkheden open te houden, het voor stel tot grond verkoop aan „Beter Wonen" als een „maximaal voorstel" te beschouwen. Een apart op te nemen clausule zou kunnen waarborgen dat een klein stukje grond niet door de gemeente overgedragen behoeft te worden, zo dat ook van deze zijde de ruimte voor de aanleg van een speelplaats be schikbaar kan worden gesteld. De voorzitter zei grote waardering te hebben voor de wijze waarop betrok kenen van de aktiegroep hebben wil len meedenken in de richting waar het kollege acht jaar geleden in dacht. Betreuren Een opmerking die aantoonde, dat de burgemeester het nog steeds diep betreurt dat niet het gehele Haven kwartier in historiserende bouw is herrezen, zoals in de Venkelstraat wel is geschied. Aan het einde van de diskussie bevestigde hij dat overi gens nogmaals. Een andere wens van de aktiegroep betrof variatie in de gevelrij van de te bouwen huizen in het Lange Groendal. De voorzitter merkte op, P.v.d.A.-fraktievoorzitter J. Groen zei blij te zijn, dat er weer wat gaten opgevuld zullen worden in de bin nenstad. Hij toonde wat meer ver trouwen in het resultaat van heden daagse 'afrchitektuur in deze omge ving'dan de voorzitter, die zoals ge zegd, duidelijk zijn voorkeur uitsprak'voor dè historische bouw. De heer Geleijnse was van mening, dat niemand gebaat is met het voort bestaan van de huidige desolate toestand in het Lange Groendal. Ook de heer W. F. Sprengelmeijer (R.U.) was verheugd met de invulling van het laatste gedeelte Havenkwartier. Hij herinnerde aan de bouwval en talloze schuttingen in dit stadsge deelte als gevolg van de waters noodramp 1953. Ook de heer Spren gelmeijer zei begrip te hebben voor de wensen van genoemde aktiegroep. De heer L. S. P. van Velthoven (CDA) liet weten, dat zijn fraktie zich volledig achter dit plan kon opstel len. Hij vond dat eigenlijk ook de toekomstige bewoners aan het te voeren overleg dienden deel te ne men. „Je weet meestal niet wie die toekomstige bewoners zijn. Verder duurt de procedure van bestem mingsplannen meestal zo lang, dat toekomstige bewoners zich dan vaak al ergens anders gevestigd hebben", antwoordde de voorzitter. Verder vond hij het in het huidige geval „maar gelukkig", dat die toekomsti ge bewoners nog niet bekend zijn, zo dat nu veel gemakkelijker een stuk van die tuinen kan worden afgesne den om voor speelruimte voor de jeugd te bestemmen. De raad ging ten slotte met algeme ne stemmen akkoord met het voor stel van het kollege. Voorbereiding^ besluit Ten behoeve van de bouwplannen van „Beter Wonen" besloot de raad verder tot vaststelling van een voor- bereidingsbesluit voor gedeelten „Havenkwartier" en „Binnenstad- Zuidwest". Verder besloot de raad geldelijke steun te verlenen voor het bouwen van 31 woningwetwoningen, alsmede het renoveren van 1 woning in het bestemmingsplan Havenkwar tier. GOES, 21-6. Zaterdag 19 juni organiseerde de Goese muziekvereniging „Euphonja" ter gelegenheid van haar 95-jarig bestaan een federatie mars- drum-show en majorette-concours. Voor de drumband van de harmo nievereniging „Nut en Uitspanning" uit Zonnemaire werden de vele uren repeteren beloond, met een schitte rende le prijs met 307 punten. Drumband ,,Kunst en Eer" Zierik zee behaalde eveneens een goed re sultaat tijdens dit concours. Ze ont vingen de eerste prijs met 293,5 pun ten. Drumband „Luctor et Emergo" uit Renesse kreeg een tweede prijs met 274,5 punten. Van de 23 deelnemers behaalde al leen de in de hoogste afdeling uitko mende drumband „Ulto" uit Winssen-Ewijk met 314,5 punten een hogere jury waardering. Verleden jaar ging de drumband van „Nut en Uitspanning" onder leiding van in- strukteur M. C. M. Rievers, voor de eerste maal in haar bestaan naar een concours. In Kwadendammehaaldemen toen in de introductie afdeling een 2e prijs met plaatsing in de 3e divisie sektie A. Door het zaterdag te Goes behaalde resultaat promoveert de drumband na een jaar, direkt al naar de tweede divisie sektie A. Een prima resul taat. Toeterend Als staand werk werd gespeeld „Je Maintiendrai" van S. Egberts wat 103 punten van de jury opleverde. Het lopend werk was „Overijssels Trots" eveneens van S. Egberts en dit leverde 104 jurypunten op. 's Avonds kwam de drumband luid toeterend het dorp ingereden, waar na men trots nog een rondgang door de gemeente maakte. Zaterdagavond verzorgen de har monievereniging en drumband vanaf 18.45 uur een rondgang met aanslui tend een concert te Zonnemaire. De geslaagde eindexamenkandida ten van de Zeeuwse Dag- en Avond Scholen Gemeenschap komen met de docenten op vrijdag 25 juni bij elkaar in restaurant de Witte Raaf. De rec tor, ir. P. Hupkens reikt de dioplo-' ma's en de deelcertificaten uit. Voor tijd: zie agenda. RENESSE Rockcoricert leverde weinig op voor Dorpshuis Zaterdagavond werd in het dorps huis te Renesse een Rockconcert ge organiseerd door de Stichting Inte rieur Dorpshuis Renesse. Aan het concert werd medewer king verleend door de Schouwse for matie Red Sox, in het voorprogram ma trad de uit Goes afkomstige band Flying Pictures op. Een kleine honderd bezoekers zorg de voor een recette van f 470,- waar van na aftrek van de onkosten voor de Stichting weinig verbleef, on danks het feit dat de muzikanten te gen slechts een onkostenvergoeding hun medewerking verleenden. Ondanks dat kan gesproken wor den van een goed geslaagde avond, waarbij het aanwezige publiek veel plezier beleefde aan een goed ver zorgde muzikale show, die nog werd opgefleurd met aardige lichteffek- ten. De zaak kwam maandagavond in de Zierikzeese raadsvergadering aan de orde bij het voorstel grond te ver kopen aan woningbouwvereniging „Beter Wonen" in verband met reali sering van een projekt van 32 huur woningen in de binnenstad. Raadsvoorzitter burgemeester Th. H. de Meester liet weten, dat ge noemde aktiegroep bereid is een be zwaarschrift tegen dit plan op te schorten en eventueel te laten vallen, indien in goed overleg met het ge meentebestuur aan de belangrijkste wensen tegemoet zal worden geko men. Speelruimte Ten aanzien van realisering van een speelplaats voor de kinderen, kwam de aktiegroep met een vrij konkreet voorstel: door de toe komstige tuinen achter de te bouwen woningen in het Lange Groendal met een strook te verkleinen zou een op pervlakte van 160 m2 voor speelruim te beschikbaar komen. De voorzitter deelde mede inmiddels te hebben toe gezegd zo spoedig mogelijk met de aktiegroep en „Beter Wonen" om de tafel te gaan zitten om te bezien of het bouwplan op deze wijze kan wor den aangepast. Hij achtte het niet onwaarschijn lijk dat de woningbouwvereniging BRUINISSE ZIERIKZEE. Toch wel een beetje spannend in een ziekenhuis (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Kennismaking FIAT-Panda in Aquadelta FIAT auto Nederland organiseerde vrijdag en zaterdag voor vakjourna listen kennismakingsdagen met de Fiat-Panda. Deze bijeenkomst werd op Aqua delta gehouden. Geïnteresseerden werden in de gelegenheid gesteld er met zo'n Panda op uit te trekken om de wagen beter te Ieren kennen. Het draaide vooral ook om de nieuwe versie van de Panda, die zich ken merkt door twee open daken. Deze vouwdaken kunnen onafhankelijk van elkaar worden geopend. Fiat-garage J. v. d. Wekken uit Zie rikzee heeft ook medewerking ver leend aan deze introduktie, door de wagens die Fiat beschikbaar stelde, rij-klaar af te leveren. •.IfriVtfiftttÉi

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3