Koningin Beatrix over ongelijkheid kritisch in V.S. Wat kostte de gemeente ontvangst Pleun v. d. Lugt Van Agt onder voorbehoud lijsttrekker in september Koninklijk bezoek Prins Claus waarschuwt voor ekonomische oorlog Woordvoerder Charta 77 bedreigd Thatcher naar Washington Brazilië laat bommenwerper gaan .0. importstop Argentinië afgelopen Vliegtuig ongeluk in India Herziening sociale zekerheid betekent fors bezuinigen Zoon voor Diana en Charles Vragen PvdA-fraktie: VARA nietTROS wel AGENDA ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE LOS ANGELES, 22-6. Koningin Beatrix heeft maandag in Los Angeles in haar rede voor de World Affairs Council kritisch gesproken over de ongelijk heid van kansen in de Verenigde Staten. „In Nederland wordt het ideaal van gelijkwaardige kansen met iets meer scepsis benaderd. Er wordt bij ons wel getwijfeld aan de haalbaarheid van deze doelstelling die door een van uw rechtsgeleerden eens is omschreven als een fiktie die tot doel heeft datgene wat aangenaam is voor hen die lijden, mooi te doen schijnen". GUATEMALA. In Guatemala zijn twee nieuw-benoemde burge meesters doodgeschoten in de door gewelddadigheden verscheurde pro vincie Chimaltenango. Guerrilleros beschuldigden de regeringstroepen ervan dat zij 21 boeren hebben ver moord. L AVIV. Israëlische gevangenen in dv trafinrichting van Ramleh bij Tel A v zijn in opstand gekomen, omdat z hun cellen niet willen delen met Pale, fijnen. Volgens de direk- teur werd met behulp van traangas de orde herstQld. Daarbij liepen en kele bewakers verwondingen op. WENEN, 21-6. Een woordvoerder van Charta 77, de beweging voor de mensenrechten in Tsjechoslowakije, heeft voor de tweede maal een dreig brief ontvangen. Volgens emigran tenkringen in Wenen die dit meedeel den, probeerden de autoriteiten in Praag hem op die manier te dwingen het land te verlaten. Vorig week ontving de 60-jarige Ladislav Lis een anonieme brief waarin hij opdracht kreeg, op 28 juni zijn 12-jarige zoon op een aangegeven plaats een bedrag van 150.000 kronen (ongeveer f 6.750) te laten verhandi- gen. Als hij dat niet zou doen, zou dat de dood van zijn twee kinderen bete kenen, aldus de brief. Toen Lis tien dagen gelden de ont vangst van een eerste dreigbrief bij de politie ftjid a^ngegevep, had d,e po litie, volgens genoemde kringen, niets gedaan. In een brief aan.presi dent Gustav Husak protesteerde Lis later tegen dit verzuim. Tsjechoslo- waakse dissidenten zijn ervan ver- tuigd dat de bedreigingen afkomstig/ zijn van de autoriteiten in Praag. WASHINTON, 21-6. De Britse pre mier, Margaret Thatcher, zal woens dag in Washington met president Ro nald Reagan de kwestie van de Fal- klands bespreken. Dit heeft de advi seur voor nationale veiligheid, Willi am Clark, meegedeeld. Clark zei op een konferentie inzake inter-Amerikaanse zaken van het State Department dat de president de Britse eerste-minister zondaga vond voor een bespreking op het Wit te Huis had uitgenodigd. De premier had die uitnodiging aanvaard. That cher komt deze week naar New York voor de ontwapeningskonferentie van de Verenigde Naties. Oplossing Clark deelde verder mee dat de Verenigde Staten bereid waren ge weest bij te dragen aan een oplossing van het konflikt om de Falkland- eilanden en dat ,,wij nu bereid zijn bij te dragen aan de verzoening die tot stand moet komen". De houding van Washington jegens Buenos Aires in het konflikt om de Falklands leidde tot spanning in de verhouding met Argentinië. Maar volgens Clark betrof dit slechts „een tijdelije onderbreking". RIO DE JANEIRO, 21-6. Brazilië heeft een Britse bommenwerper van het type Vulcan laten vertrekken. Het toestel maakte vorige week we gens brandstofgebrek noodgedwon gen een landing in Brazilië toen het vermoedelijk op weg was naar de Falkland-eilanden. Een Braziliaanse officier deelde mee dat het vliegtuig met zijn be manning was vertrokken, zonder echter de in het laadruim aangetrof fen wapens, waarheen het vliegtuig ging, wilde hij niet zeggen. Brazilië negeerde een verzoek van Argentinië om het vliegtuig vast te houden zolang de oorlog met Groot- Brittannië aan de gang was. Naar echter in Brazilië verluidde is het vliegtuig vrijgegeven nadat de Brit ten toezegden het niet meer in de strijd bij de Falklands te zullen ge bruiken. De koningin benadrukte in haar re de, waarnaar door ieder ademloos werd geluisterd, dat men van gelijk heid van toegankelijkheid van de ar beidsmarkt niet kan spreken zonder dat korrigerend mechanismen die mate van gelijkheid trachten te her stellen tussen de velen die ongelijk van start zijn gegaan. Vrijheid van handelen „In de ekonomische sfeer ligt bij u het aksent meer resoluut op de vrij heid van handelen van het individu. Hiermee is deze visie niet gediskwa lificeerd, integendeel, maar wij zul len het steeds zeer kritisch moeten blijven bezien en in de praktijk vefij- nen en korrigeren". Koningin Beatrix meende dat haar opmerkingen over deze verschillen in visie tussen Nederland en de V.S. slechts een momentopname zijn. „In uw land noch in het mijne kan de ver houding tussen vrijheid en gelijk heid statisch zijn. Verschuivingen zullen altijd blijven optreden, maar zo lang zij de grenzen van een brede democratische consensus niet over schrijden kan het dilemma tussen vrijheid en gelijkheid telkens weer geweldloos worden opgelost". Rede prins Claus „Nu de wereldekonomie in gevaar is, zeker door het feit dat we in deze tijd en ook nog de komende jaren met een groeiende werkloosheid te ma ken krijgen, is het risiko groot dat vele landen protektiónistische maat regelen zullen nemen om hun ekono- mieën weer op het juiste spoor te brengen. Als we niet voorzichtig zijn, zal de wereld binnenkort een ekono mische oorlog kennen die eigenlijk niemand wenst. Beschermende maat regelen en het beperken van de im port van produkten uit andere lan den is niet de oplossing. De grote ekonomische wereldmachten, zoals Ef\ -nawn, LUXEMBURG, 21-6. Met ingang van dinsdag vervallen de ekonomi sche maatregelen van de Europeese Gemeenschap tegen Argentinië. Dat staat in de 'verklaring waarover de ministers van buitenlandse zaken van de EG het maandagochtend in Luxemburg eens geworden zijn. Dat opheffen gebeurt in de verwachting dat er geen verdere gewelddaden in het gebied van de zuidelijke Atlanti sche Oceaan zullen plaatsvinden. Mocht dat wel het geval zijn dan ont staat er een nieuwe situatie waarop de tien EG-lidstaten onmiddellijk zullen reageren, aldus de verklaring. de V.S., Japan en de E.G., hebben op dit punt een speciale verantwoorde lijkheid". Prins Claus die deze woorden ven tileerde tijdens een symposium in Los Angeles over de ekonomische si tuatie in de wereld, sprak de hoop uit, dat de landen met een naar ver houding groot handelsoverschot in de toekomst de kracht kunnen op brengen om de open wereldmarkt te behouden. „De traditionele industrielanden moeten alles doen om de ekonomi sche expansie te stimuleren en dat eveneens gericht op de Derde-We reldlanden", aldus prins Claus. Volkstelling in China PEKING, 22-6. De ochtend van de eerste juli gaan vijf mil joen enquetteurs op pad om de naar schatting miljard Chine zen te tellen. Met een vragen lijst in de hand zullen zij de mensen twee weken lang het hemd van het lijf vragen: wan neer bent u geboren? Wat is uw geslacht? Waar werkt u? Bent u gehuwd of niet? Het is de derde volkstelling in China. Eind 1981 waren er volgens re- geringscijfers 996,22 miljoen Chinezen. Bij de vorige telling, in 1964, waren 723,07 miljoen hoofden geteld. Het gaat de re gering erom te weten welk ar beidspotentieel in het land aanwezig is. Bovendien wil zij bekijken wat voor plannen zij moet maken voor woning bouw, voedselvoorziening, kleding, werk, onderwijs en gezondheidszorg. NEW DELHI, 22-6. Bij een ongeluk met een Boeing-707 van Air India op de luchthaven van Bombay zijn dins dagochtend vroeg zeker 16 mensen om het leven gekomen en 24 gewond, zo heeft de politie bekendgemaakt. Toen het toestel met 99 passagiers en 12 bemanningsleden op een vlucht van Singapore tijdens zware regen val wilde landen, slipte het op de lan dingsbaan en kwam aan het eind daarvan in de modder terecht. Daar brak de machine in tweeën. Ruim 30 inzittenden raakten bekneld in het wrak. Het hoofd van de Indiase kommis sie voor atoomenergie, dr. Raja Ra- manna, die zich onder de passagiers bevond, bleef ongedeerd. Bridge-instuif- Bukman trok CDA-er over de streep UTRECHT, 22-6. Premier Van Agt is bereid bij de komende kamerverkie zingen het lijsttrekkerschap van het C.D.A. op zich te nemen. Maar hij be houdt zich het recht voor om, als de situatie daartoe aanleiding geeft, niet de hele periode van vier jaar vol te maken. Van Agt gaf gehoor aan het beroep op hem door het partijbestuur om het lijsttrekkerschap op zich te nemen vanwege de „grote en belangrijke rol" die hij de afgelopen tien jaar heeft gespeeld in de partij, een daad waarmee het partijbestuur ook het belang van Van Agt in de landspoli- tiek wilde onderstrepen. Minister De Graaf: DEN HAAG, 22-6. Strukturele her ziening van ons stelsel van sociale ze kerheid zal moeten leiden tot „aan zienlijke verlichting van de kollek- tieve lastendruk", ofwel forse bezui nigingen. Dit heeft minister De Graaf (sociale zaken en werkgelegen heid) maandagavond gezegd in de Tweede Kamer. De minister sprak tijdens de voort gezette behandeling van enkele wets voorstellen om een aantal bovenmo- dale uitkeringen per 1 juli te bevrie zen en de kinderbijslag te verlagen. Hij ontkende dat deze plannen voor uitlopen op de diskussie die moet worden gevoerd over de herziening van het bestaand stelsel. Volgens de bewindsman gaat het slechts om tij delijke maatregelen, die wel pijn doen, maar vanwege de benarde eko nomische situatie noodzakelijk zijn. zijn. Een meerderheid van de Kamer voelt weinig voor de plannen. CDA en VVD hebben een wijziging ervan voorgesteld, die betekent dat alle uitkeringen per 1 juli stijgen met het percentage van de prijskompensatie, namelijk ongeveer 2,5 procent. Vol gens het CDA zou de kinderbijslag niet hoeven te worden aangetast, vol gens de VVD zou die kunnen worden bevroren. De Graaf wilde vasthouden aan de regeringsvoorstellen, hoewel hij zei die „met gemengde gevoelens" te moeten verdedigen. Hij wees op zijn verleden in vakbond en politiek, waarin hij steeds uitbouw van de so ciale zekerheid heeft bepleit. Hij wil de dan ook geen hard negatief oor deel uitspreken over de voorstellen van CDA en VVD. Persoonlijk Van Agt zei maandagavond in Utrecht over deze vraag heel ernstig te hebben nagedacht. Ernstige rede nen van persoonlijke aard deden hem aarzelen en die aarzeling heeft een week geduurd. Hij beklemtoonde dat zijn aarzeling niets met politieke faktoren te maken had, maar louter een persoonlijke afweging was. Zonder zijn hebben en houden van zijn persoonlijke leven op tafel te willen leggen zei hij nu ongeveer elf jaar nonstop minister te zijn ge weest. De laatste vijf jaart daarvan kunnen w,e erg zwaar noemen, aldus Van Agt. Ooit, komt het tijdstip dat een 51- jarige toch de lasten van zo'n zwaar ambt begint te bemerken, zei hij. LONDEN, 22-6. Prinses Diana heeft maandagavond het leven ge schonken aan een zoon. Dit heeft Buckingham Palace bekendge maakt. Moeder en kind maken het volgens Buckingham Palace goed. Het kind werd 22.03 uur (Ned. tijd) geboren. De zoon, die tweede in de rij van opvolgers van koningin Elizabeth is, weegt 3,127 kilo. Hij heeft blauwe ogen. Prins Charles was bij de ge boorte aanwezig. ZIERIKZEE, 22-6. „Wat waren de kosten van de ge meente bij de ontvangst van solo-wereldzeiler Pleun van der Lugt. Hoeveel uren hebben de mensen van Gemeente Werken voor die ontvangst moeten werken. Welke krite- ria legt de gemeente aan voor het zoveel mogelijk auto vrij houden van de binnenstad bij radio-uitzendingen?". Deze vragen stelde de heer J. Groen (PvdA) maandagavond tijdens de rondvraag in de Zierikzeese raads vergadering. Bij zijn laatste vraag herinnerde hij eraan, dat vorig jaar geen toestemming werd verleend voor een uitzending van „VARA's- Lijn 3" op het Havenplein. Raadsvoorzitter burgemeester Th. H. de Meester noemde die vergelij king erg ver gezocht en zei het te be treuren, dat op deze wijze tenonrech- te de indruk gewekt zou kunnen wor den, dat de gemeente een selektief beleid voert in dezen. 5000 Watt In 2ijn uitgebreid antwoord wees hij erop, dat de VARA-aanvraag een popconcert betrof, waar ccn geluids installatie van 5000 Watt aan te pas zou zijn gekomen. Ter vergelijking liet hij weten, dat met de slotavond van de Zierikzeese Avondvierdaagse een installatie van 100 Watt werd ge bruikt. Verder had ten behoeve van de VARA-uitzending de binnenstad vrijwel een gehele dag afgesloten moeten worden. Betrokkenen hadden, volgens de voorzitter, ook in beroep kunnen gaan, maar gaven er de voorkeur aan tijdens de direkte uitzending wat on vriendelijke opmerkingen aan het adres van de burgemeester te maken. Verder deelde de voorzitter mede, dat niet alleen het verzoek van de VARA destijds werd afgewezen. Op een verzoek van de Nationale Ar tiestenparade woensdag 21 juli op het Havenplein te mogen optreden, volgde een verwijzing naar het ter rein van Brugzicht aan de Schel- destraat. Gymnastiekvereniging Delta Sport werd verzocht haar uit voering niet op het Havenplein, maar op het Havenpark te geven en een verzoek van de KRO op 14 juli ten behoeve van een uitzending het Karsteil en een gedeelte bij de Zuid havenpoort af te sluiten, werd in eerste instantie afgewezen. Wat dit laatste betreft zal het kolle ge zich overigens herberaden, daar het gaat om een uitzending expliciet gericht op Zierikzee en Veere. Verder liet de voorzitter weten, dat ook de TROS de officiële ontvangst van Pleun van der Lugt geheel op het Havenplein had willen laten plaats vinden. Ook hier gold het argument, dat dit gedeelte zeker in de maanden juni, juli en augustus zoveel mogelijk beschikbaar moet blijven voor het verkeer. De TROS werd derhalve verwezen naar het Poortenkomplex. Extra aandacht Overigens was de voorzitter van mening, dat de hele zaak Pleun van der Lugt voor Zierikzee toch zoveel betekende, dat extra aandacht aan die ontvangst mocht worden besteed. De kosten voor de gemeente liggen volgens de voorzitter niet veel hoger dan f 1.000,-. De officiële ontvangst in het stadhuis werd grotendeels aan geboden door de Zierikzeese Onder nemers Centrale (Z.O.C.), de gemeen tewerkmensen verrichtten het groot ste deel van het werk in de normale uren, slechts een beperkt gedeelte werd in overuren gedaan. De heer Groen zei. na dit antwoord van de voorzitter wel te willen aan nemen. dat Pleun van der Lugt een bijzonder geval betrof. Hij had echter zijn twijfels over het genoemde kostenbedrag van onge veer f 1.000,-. De heer Groen wilde een en ander t.z.t. nader gspecifi- ceerd zien met een duidelijke bereke ning van de werkuren door de men sen van gemeentewerken. De komende periode zal, zo ver wacht Van Agt, opnieuw een moeilij ke blijken. „Ik heb aandacht te besteden aan mijn gezin. Elf jaar wa ren vrouw en kinderen in Nijmegen en ik in Den Haag. Dat is in goede harmonie verlopen maar je moet niet blijven overvragen", aldus Van Agt. Uiteindelijk is partijvoorzitter Bukman de man geweest die Van Agt over de streep heeft weten te trek ken. Van Agt is nu bereid het te doen en zich voor honderd procent enthou siast in te zetten maar hij behoudt zich het recht voor om niet de volle periode van vier jaar uit te dienen. NEW DELHI. By de ontsporing van een personentrein in de Indiase staat Bihar zijn twaalf mensen om het leven gekomen en 75 gewond. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 -.20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee" C ons i st orièkamèï' Gr&Sthui skerk .Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe/Schuddebeurs Noordgouwe, dorpshuis. Kaarten- avond. 20.00 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Iedere woensdag en zaterdagmiddag in juni Dreischor Natuurmuseum Grevelingen, Welle- weg41. Expositie vogels ais jagers en vissers. 13.00 - 17.00 uur. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Prijskla- verjassen. 20.00 uur. Maandag 3 juli t/m zaterdag 5 augustus Zierikzee Burgerweeshuis: Beeldentuin en klein antiek, van ma t/m za van 10.00-17.00 uur. Dinsdag 22 juni Zierikzee „Huis van Nassau" avond. 19.30 uur. Burgh Sportpark Van Zuijen. Avondvier daagse 15 en 8 km. Start 19.00 uur. Woensdag 23 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Fraktie be stuursvergadering V.V.D. 19.30 uur. Havenkanaal, hek gemeente opslag terrein. Verzamelen planten werk groep. 19.00 uur. „De Gekroonde Suikerbiet", Dans en Sangria-avond Vrouwencafé, 20.30 uur. Burgh Sportpark Van Zuijen. Avondvier daagse 15 en 8 km. Start 19.00 uur. Burgh-Haamstede Het Zeepe. Exkursie Natuur- en Vo gelwacht. Vertrek vanaf de Slotlaan. 19.00 uur. Bruinisse Leeszaal bibliotheek, Molenstraat 44. Schrijfavond Amnesty. 19.00 uur. Donderdag 24 juni Zierikzee Marktzicht. Af delings vergadering P.v.d.A. Zierikzee. 20.00 uur. Ontmoetingscentrum. Kontakta- vond U.V.V. 19.30 uur. BrandweergarageRegenb oogst raat Demonstratie hulpverleningsmate- rieel. 19.00 uur. Burgh Sportpark Van Zuijen. 15 en 8 km. Start 19.00 uur. N.H.-verenigingsgebouw. Alg. leden vergadering Rabo-bank „Oost-Dui- veland". 20.00 uur. Vrijdag 25 juni Zierikzee Restaurant de Witte Raaf, diploma uitreiking ZDASG, 20.30 uur. Burgh-Haamstede Slot Haamstede, kasteelkoncert pia nist Stanley Hoogland, 20.00 uur. Scharendijke „Zwarte plein". Rommelmarkt-ba- zar ZSC'62. 19.00 uur. Bruinisse N.H. verenigingsgebouw. Vergade ring woningbouwvereniging Schou wen-Duiveland. 20.00 uur. Zaterdag 26 juni Zierikzee Gravensteen. Tentoonstelling model- vliegtuigklub Schouwen-Duiveland 10.00 tot 16.00 uur. Schoolplein 't Mêêtje, rommelmarkt, 10.00-13.00 uur. Scharendijke „Zwarte plein". Rommelmarkt-ba- zar ZSC'62. 10.00 uur. Zonnemaire Mobiele tent, I. M. v. d. Bijlstraat. Koncert „Nut en Uitspanning". 19.00 uur. Ouwerkerk SV Ouwerkerk avondwandeltocht Ring start 19.00 uur. Inschrijveiji 18.30 uur dorpshuis. Muziektent, concert Muziekvereni ging „Nieuw-Leven", 20.00 uur. Zondag 27 juni Brouwershaven St. Nicolaaskerk. Interkerkelijk dienst m.m.v. groot IJE koor en con bo uit Rotterdam-Zuid. 19.00 uur. Maandag 28 juni Zierikzee Prinses Julianaschool, Jannewekke^i 19. Schrijfavond Amnesty. 19.00 uur. „Huis van Nassau". Vergadering verenigingsraad woningbouw vereniging „Beter Wonen". 19.30 Haamstede Rekreatiezaal Geref. kerk. Schrijf avond Amnesty. 19.00 uur. Brouwershaven Geref. kerk, Bostonplein. Schrijf avond Amnesty. 19.00 uur. Scharendijke Ned. Herv. Kerk, Orgelconcert met koorzang, 20.00 uur. Dinsdag 29 juni Zierikzee Kleuterschool de Woelwaters; India- nenfeest 9.00-14.00 uur. „Huis van Nassau". Bridge-instuif- avond. 19.30 uur. Donderdag 1 juli Zonnemaire Café Bommenede, wedstrijden, 20.00 uur. klaverjas- (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uun (01110) 5396 (01112) 1774,(01110) 6564 Bezorging (01110) 2118 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2