Voorjaarsnota gaat Zierikzee een 50.000 gulden kosten OPRUIMEN VERVUILDE STRANDEN KOMT ZEKER OP 7000 GULDEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT Raadsvergadering Bezwaar tegen Britse munitie via Terneuzen Raad Middenschouwen Bedrag wordt via provincie geclaimd bij verzekeraar 1£6* PE pn.r IKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn Inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 22 juni 1982 138ste jaargang Nr. 23134 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Landbouwdag in Oosterland ZIERIKZEE, 21-6. De opmerkingen in de Voorjaarsno ta zullen Zierikzee ongeveer 50,per inwoner gaan kosten en dus in totaal 45 a 50 duizend gulden gaan uit maken. Dit bedrag kan eventueel nog uitlopen tot 60 a 70 duizend gulden. Deze toevoegingen kwamen maandaga vond tijdens de raadsvergadering van wethouder van fi nanciën L. J. van Gastel, die op de gemeentebegroting '82 88.000,had kunnen beknibbelen. De komissie financiën had zich reeds uitvoerig met deze gemeenteli- je bezuinigingsoperatie beziggehou den en de raad keurde de daarmee verband houdende begrotingswijzi ging unaniem goed. Voor die eventuele ombuiging van het rijk voor 1982 was in dit kader 50.000,— kapitaallasten voorberei dingskrediet pompinstallatie riool gemaal Zuidhoek, plus 33.000,— (kapitaallasten netto investering van 200.000,—) voor restauratie van het Gravensteen. Van Gastel dacht de reserve- ringspost dus wel in zijn geheel nodig te hebben om de richtlijnen in de Voorjaarsnota te kunnen volgen, maar L. S. P. van Velthoven (CDA) was optimistischer, omdat behalve de gemeente ook de provincie erbij betrokken is, zodat het nadeel voor Zierikzee hopelijk wat kleiner zal uitvallen. Waardering Alle frakties uitten hun waarde ring voor het financiële werkstuk, hoewel VVD-er J. J. Geleijnse moeite bleef houden met het noemen van de bestemmingen (pompinstallatie, Gravensteen) aan de eventuele „restanten". De raad gaf zijn fiat aan een een malige subsidie van 456,45 aan de reddingsbrigade Zierikzee-Duive- land voor de aanschaf van een uit rusting voor de bemanning van de reddingsboot. Over de aanvraag voor een jaarlijkse subsidie zal, op ver zoek van H. Asma (P.v.d.A.), worden overlegd met de gemeente Duive- land. Onderwijs De heer J. G. P. van Koeveringe werd benoemd tot onderwijzer in vaste dienst aan de o.l.s. 't Kofschip. Eervol ontslag werd verleend aan mevrouw M. van Schelven-Bom (R.K. Willibrordusschool) en me vrouw L. Oole-Marcusse (o.l.s. Theo Thijssenschool), beiden vakleer krachten handwerken. Molen „De Hoop" De exploitatie van de zo goed als gerestaureerde molen ,,De Hoop" werd in handen gegeven van T. van der Bok, sinds kort woonachtig in Zierikzee en in de gelgenheid de mo len zeer frequent in gebruik te doen zijn. De raad was er unaniem ver heugd over, dat de molen weer gaat werken. Burgemeester Th. H. de Meester deelde desgevraagd mee, dat er naar wordt gestreefd ook de tweede mo len, aan de haven, weer in ere te her stellen, wanneer dat financieel haal baar is. ZIERIKZEE. Kleuters van de Maltarakkers" brachten maandagmiddag een bezoek aan het Zweeds Rode Kruiszie- kenhuis. In het kader van aktiviteiten van het Jeugd Rode Kruis bezochten zij de patiënten en verraste elk met een zelf gemaakt mandje met daarin een sinaasappel. Hoe zeer het bezoek een sukses was: zie elders in dit nummer. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) VLISSINGEN, 22-6. De Vereniging Milieuhygiëne Zeeland (V.M.Z.)1 vindt dat de gemeente Terneuzen geen hinderwetvergunning mag afge ven voor het aanvoeren van munitie via de haven van Terneuzen. Het gaat hier om munitie bestemd voor het Britse Rijnleger in West-Duits- land. Volgens de hinderwet die de ge meente Terneuzen wil afgeven mag er per keer, en dat is zes tot achttien maal per jaar, niet meer dan 40 ton ineens worden aangevoerd. Die hoe veelheid is zelfs de Koninklijke Landmacht te veel en ze adviseert b. en w. van Terneuzen dan ook de aan voer in veel kleinere hoeveelheden te laten geschieden. De Inspektie Volksgezondheid en Milieuhygiëne in Zeeland is hele maal tegen de munitieaanvoer in de beide aangewezen lokaties, te weten Zevenaar en Zuidelijke Kanaalhaven in Terneuzen, omdat deze munitie- aanvoer zo dicht langs de bebouwde kom en de daar gevestigde bedrijven ernstig gevaar kan opleveren voor de bevolking. De V.M.Z. vindt dat de gemeente Terneuzen rekening moet houden met deze deskundige adviezen en de vergunning niet dient te verlenen. SCHARENDIJKE, 21-6. De raad van Middenschouwen kwam maandagavond in openbare vergadering bijeen onder voorzitterschap van burgemeester W. den Boer. Raadslid W. C. van den Bosse was met kennisgeving af wezig. De voorzitter deelde mede, dat het bestem mingsplan Kampeerterrein Kuijerdamseweg te Scharen dijke door gedeputeerde staten is goedgekeurd. Verder deed de voorzitter mededelingen over de verontreini ging van het strand te Scharendijke (vorige week) door aangespoelde olie. In overleg met de direkteur gemeentewerken van de gemeente Westerschou- wen (die als coördinator is aangewezen) is direkte begonnen met de oprui mingswerkzaamheden. De tot dusver bekende kosten worden geraamd op 7.000,—. Dit bedrag zal via het provinciaal bestuur worden geclaimd bij de verzekeraar. ZIERIKZEE. Leerlingen van de Zeeuwse Muziekschool in Zierikzee traaen vrijdagavond tijdens de jaarlijkse uitvoe ring op in de Concertzaal. „De Muziekschool leidt niet alleen solisten op, maar tracht ook de kinderen het plezier van samen muziek maken bij te brengen", liet direktrice, meurouro Ellengard Jense weten. Op de foto: jeugdige fluitisten in het elementair ensemble (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Op voorstel van burgemeester en wethouder besloot de raad zonder hoofdelijke stemming afwijzend te beschikken op een verzoek van het Senioren Orkest Zeeland tot het toe kennen van een jaarlijkse subsidie. De raad besloot een krediet van 1.055,- excl. B.T.W. beschikbaar te stellen voor het aanschaffen van ze ven leerlingensets t.b.v. de openbare lagere school te Ellemeet. Voor een leidsterspoppenkast t.b.v. de openbare kleuterschool te Kerkwerve werd een bedrag van 560,50 gevoteerd. Zonder hoofdelijke stemming besloot de raad tot vaststelling van het bestemmingsplan „De Heeren keet" te Kerkwerve. Het bedrag van de administratie kosten voor de bijzondere lagere scholen in de gemeente werd over 1981 definitief vastgesteld op 36,50 per leerling. Reddingsvlet Burgemeester en wethouders had den voorgestelc akkoord te gaan met een krediet van 2.000,- voor overne ming van een reddingsvlet van de ge meente Westerschouwen en 4.000,- voor aanschaffing van een buiten boordmotor of in totaal 6.000,-. De voorzitter lichtte toe, dat er vanuit de jachthaven te Scharendijke en ook van elders nog al een druk scheep vaartverkeer op de Grevelingen is. Af en toe komen er calamiteiten voor. De oude BB-boot is niet ge schikt om snel hulp te bieden. De vlet van de gemeente Westerschouwen is bruikbaar voor dit doel. De heer L. C. Hart (VVD) zei het ge heel eens te zijn met de aanschaffing van de boot, wanneer deze gebruikt wordt voor de jachthaven en door de watersportvereniging. Hij kon zich evenwel niet inden ken, dat de boot ook geschikt zou kunnen zijn voor de brandweer. Hij stelde daarom voor voor de brand weer een andere oplossing te zoeken. Misschien kan de BB-boot met een zwaardere motor worden uitgerust. De voorzitter antwoordde, dat het aantal scheepsbranden gelukkig be perkt is. Bezien zal worden of de B.B.- boot geschikt gemaakt kan worden voor de brandweer. De reddingsvlet, die nu aangeschaft wordt kan voor velerlei doeleinden worden gebruikt. De kosten komen ten laste van de jachthaven. Wethouder J. C. Padmos bracht naar voren, dat de vlet in eerste in stantie bedoeld is voor reddings werkzaamheden. Aanschaffing voor de brandweer is niet direkt de bedoe ling geweest. De raad ging akkoor met beschik baarstelling van een totaal krediet van 6.000,-. De raad besloot tot vaststelling van de 3e wijziging van de Bezoldi gingsverordening gemeen teperso- neel 1981, dit in verband met toeken ning van een vaste toelage aan de bode/concierge. Gemeëntesekretaris L. F. van Wijck werd gemachtigd namens de raad op te treden in een op 6 juli a.s. te houden zitting van de afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State m.b.t. het globale bestemmingsplan rekreatiegebied „De Bout". Aan de orde kwam vervolgens het voorstel van burgemeester en we thouders tot wijziging van de Alge mene Politieverordening. Het kon- cept is vastgesteld door een werk groep voor de gemeenten op Schou- wen-Duiveland en Sint Phiiipsland. Parkeerruimte Met betrekking tot artikel IX, dat parkeren met grote voertuigen kan verbieden, vroeg de heer W. G. Ren den (PvdA) of de gemeente in de ker nen een goede parkeergelegenheid voor grote vrachtwagens heeft. De voorzitter antwoordde, dat voor Scharendijke de aanleg van een bedrijventerrein in ontwikkeling is. Hij was van mening, dat het artikel eerst kan worden toegepast wanneer er een terrein aangewezen kan wor den. De raad besloot zonder hoofde lijke stemming tot vaststelling van de wijziging van de Algemene Poli tieverordening. Sociale dienst Burgemeester en wethouders had den de raad voorgesteld akkoord te gaan met verhoging van het bedrag per inwoner ten behoeve van de In tergemeentelijke Sociale Dienst met 1,75 in verband met verbouwings- en inrichtingskosten en met 0,67 voor personeelsuitbreiding of in to taal 2,42. De heer A. B. Koster (CDA) zei het wel eens te kunnen zijn met het voor stel van burgemeester en wethou ders. Het CDA zou evenwel gaarne een uitspraak van de raad zien, dat het voor verbouwing en inrichting bij een verhoging van 1,75 per in woner blijft. Kostenbewaking past nu eenmaal in deze tijd. Wanneer de kosten on verhoopt meer zouden worden zou een hoger bedrag beter aan de cliën ten van de I.S.D. ten goede kunnen komen. De heer Renden verklaarde ak koord te gaan met het voorstel. Hij vond de oplossing van het huis vestingsprobleem een voordelige transaktie. Het is een voordeel, dat het kantoor in de binnenstad van Zie rikzee blijft. Vervolg pag. 4 Advertentie Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten Verwachting tot woensdagavond: Af en toe regen Veel bewolking en af en toe regen; minimumtemperatuur omstreeks 14 graden; middagtemperatuur onge veer 18 graden; eerst matige tot krachtige oostenwind, later matige wind uit uiteenlopende richtingen. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 26 juni: Donderdag: Opklaringen Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: noord 4 Vrijdag: Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 11 gr. Middagtemp.: 22 gr. Windkracht: zuidoost 3 Zaterdag: Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 14 gr. Middagtemp.: 20 gr. Windkracht: zuidwest 5 ZON- EN MAANSTANDEN 23 juni Zon op 5.20, onder 22.04 Maan op 7.25, onder 24.04 24 juni Zon op 5.20, onder 22.04 Maan op 8.43, onder Eerste Kwartier: 28 juni (7.56) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 23 juni 5.34 17.13 10.54 23.27 24 juni 6.22 17.59 11.48 Springtij: 23 juni HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 22-6. Het K.N.M.I. deelt mede: De afgelopen nacht is boven de Golf van Biscaje een depressie tot ontwikkeling gekomen. Vanmorgen kwam in Ierland en zuid-Engeland op uitgebreide schaal regen voor, ter wijl in Frankrijk door toedoen van de depressie onweersbuien ontston den. In de loop van de ochtend begon dit buiengebied langzaam in de rich ting van België en ons land op te dringen. Verwacht wordt dat er mor gen ook nog enkele buien in ons land zullen vallen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1