„La Moustache Mosselkwekers hadden minder opbrengst in 1981 Geen arrestatiebevel tegen Hollandse visser 2 afwashulpen ERIC DE NOORMAN Meer Nederlanders op Nederlandse vloot Nieuwe sekretaris Produktschap voor Vis Geen inkrimping kokkelvissersvloot Vlissings bedrijf schroeft produktie terug Melk of vlees Verjagen rotganzen afgewezen Landbouwgif in Lden Meer vreemd vermogen in landbouw SUCCESJES Bistro Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 21 juni 1982 Nr. 23133 7 Jaarverslag Rabobank: BRU1NISSE. 21-6. Betrekking heb bende op de plaatselijke omstandig heden staat in het jaarverslag van de Coöperatieve Rabobank „Oost-Dui- veland" B.A. dat de mosselkwekers in het jaar 1981 een belangrijk min dere opbrengst hadden dan het jaar daar voor. Het best wordt dit geïl lustreerd door de totaalopbrengst, welke amper 35 miljoen bedroeg te gen ruim 55 miljoen een jaar eer der. Van de aangevoerde hoeveeleid mosselen kwam ongeveer 1/5 deel in het mosselfonds terecht, welke netto minder dan 17,— per ton opbrach ten, terwijl een zeer groot deel van de produkten minder dan 25,— per ton opbracht. Ten opzichte van het ka lenderjaar 1980 kan gezegd worden dat als gevolg van het financieel goed jaar de mosselkwekerij een bedrijfs tak was, die de andere takken van de visserij verre overtrof. In 1981 was dat veel minder het geval. Redelijke prijzen Het nieuwe seizoen begon vrij goed met redelijke prijzen, welke echter daalden naarmate de aanvoer groter werd. Voor de Nederlandse export was dat zeker goed. We konden weer konkurreren op de Franse markt. Hierdoor verdubbelde het marktaan deel in dat land, terwijl ook de ex port naar België belangrijk groter was dan in de laatste jaren het geval was geweest. In eigen land wint de mossel ook steeds meer terrein. Zo kon voor de meeste mosselkwekers het jaar toch bevredigend worden afgesloten, of schoon de olieprijzen een belangrijk deel van de brutowinst opslokten. De palingvisserij klaagde over ver- DEN HAAG, 19-6. Er komt een wet telijke regeling, waarbij de Nederland se koopvaardij wordt voorgeschreven meer arbeidsplaatsen op de vloot te bestemmen voor Nederlanders. De ministerraad heeft ingestemd met een dergelijke regeling, neergelegd in de wet Arbeidsvoorziening Zeevaart De nieuwe wettelijke regeling is noodza kelijk omdat een regeling op basis van vrijwilligheid „niet op alle punten even bevredigend heeft gewerkt", zo is of ficieel meegedeeld. DEN HAAG, 19-6. Met ingang van 1 juni 1982 is tot sekretaris van het Produktschap voor Vis en Vispro- dukten benoemd, de heer dis. D. J. Langstraat te Bleiswijk. De funktie- vervulling geschiedt in deeltijd; de heer Langstraat blijft sekretaris van het Visserijschap. DEN HAAG, 18-6. De door de kok kelvissers gewenste sanering van hun vloot (dertig boten) gaat niet door. Sekretaris Langstraat van het Produktschap voor Vis en Vispro- dukten heeft dit donderdag bekend gemaakt in een bestuursvergadering in Den Haag. Met het ministerie en het land bouw Ekonomisch Instituut is het schap tot de konklusie gekomen dat instelling van een advieskommissie de voorkeur verdient. Die kommissie gaat onder meer bekijken of er nog nieuwe exportmarkten zijn voor de kokkels, schelpdieren die in Neder land nauwelijks worden verkocht. Blik Spanje is de belangrijkste afzet markt voor Nederlandse kokkels, die daar in blik worden verkocht, door het schandaal rond de olijfoliën is de verkoop van levensmiddelen in blik enorm gedaald in dat land, waardoor het voor de kokkelvissers nauwelijks nog zin heeft uit te varen. Zij wilden daarom een financieel en sociaal verantwoorde sanering van de vloot. Kokkels worden gevangen in Zee land en in de Waddenzee. mindering van de vangsten, maar door deelneming aan de oestervisse rij in de Grevelingen konden de ge derfde inkomsten voor een groot deel worden goed gemaakt. Olieprijzen De Noordzeevisserij kon goed mee komen, zowel wat de vangsten be treft, alsook de prijzen. Ook hier worden de resultaten gedrukt dooi de hoge olieprijzen en steeds verder toenemende stijging van de bedrijfs kosten. De kokhanenvisserij was te leurstellend. De vangsten waren goed. Maar door de grillige export van dit artikel was deze tak van de visserij niet lonend. VLISSINGEN, 17-6. Het alumini- umconcern Pechiney in Vlissingen- Oost zal zijn produktie dit jaar met negentien procent verminderen. Dit als gevolg van een teruglopende vraag naar aluminium op de wereld markt. De vermindering in produk tie treft niet alleen het bedrijf in Vlissingen maar ook alle andere alu- miniumfabrieken van Pechiney el ders in de wereld. In een mededeling aan het perso neel zegt de direktie van Pechiney in Vlissingen niet te verwachten dat er ontslagen zullen vallen ten gevolge van de produktiebeperking. Wel zul len de opengevallen arbeidsplaatsen niet opgevuld worden. Bij Pechiney Vlissingen wereken rond 970 mensen. Van de 520 alumini- umovens zullen er met ingang van 1 juli 100 worden stilgelegd. De vak bonden zijn van dit voornemen op de hoogte gebracht. Afzetcrisis De wereldaluminiummarkt maakt al enkele jaren een afzetcrisis door, wat weer tot gevolg heeft dat men de totale aluminiumproduktie in de we reld al drastisch aan het beperken is. Ook Pechiney kampt reeds enkele ja ren met een ernstige terugloop van de afzet waardoor de voorraden .toe namen, aldus een mededeling vande direktie. ROTTERDAM, 19-6. Men kan zich afvragen of het kruisen van melkvee in de Europese Gemeenschap met Amerikaanse runderen, de zoge naamde Holstein Frisians, een ge lukkige zaak is. Ir. A. de Zeeuw, di- rekteur-generaal landbouw en voed selvoorziening by het ministerie van landbouw, merkte dit op tijdens het kongres van de Europese vee- en vleeshandelsunie in Rotterdam. Het is bekend, aldus de Zeeuw, dat de kruising de geschiktheid van de runderen voor melkproduktie gunstig beïnvloedt Gevreesd moet echter worden dat dit zal gaan ten koste van de geschiktheid van de melkveestapel voor vleesproduktie. Dit zou dan niet alleen het geval zijn bij de melkkoeien, maar ook bij de daaruit geboren en voor de slacht bestemde kalveren en vaarzen (jonge koeien). DEN HAAG, 19-6. De Raad van State heeft het beroepe afgewezen, dat de Stichting Kritisch Faunabe heer had ingesteld tegen de besluiten vergunningen te verlenen voor het verjagen van rotganzen op Terschel ling. Ook een verzoek van de stich ting die besluiten te schorsen komt naar het oordeel van de Raad van State niet voor inwilliging in aan merking. Kritisch Faunabeheer vindt dat het afschieten van rotganzen, dat bij wijze van experiment beperkt is toe gestaan om de verjagingsakties te ondersteunen, grote schade kan ver oorzaken aan de kwaliteit van de po pulatie en dat het nadelig is voor het broedsukses. Ook zouden volgens de stichting de Boschplaat" en de ..Groede" onvoldoende graasmoge lijkheden voor het totale rotganzen- bestand hebben, zodat het verja- gingsbeleid geen effekt heeft. BUSUM, 19-6. De Westduitse auto riteiten hebben geen arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de kapitein van de Nederlandse kotter .Marie Ja cob" uit Den Helder. Het schip werd door Westduitse douane- en politie- boten op zee aangehouden wegens vissen in de Westduitse wateren. De kapitein van de Marie Jacob" heeft zich volgens een woordvoerder van de politie in Busum bereid ver klaard een borgsom van 20.000 mark te betalen. Daarom hebben de West duitse autoriteiten besloten dat de visserijrechtelijke en de strafrechte AMSTERDAM. Het hoofdbestuur van de Nederlandse Toonkunste- naarsbond (N.T.B.) heeft een kort ge ding aangespannen tegen de NOS en de Wereldomroep met de bedoeling toelating tot het c.a.o.-overleg en er kenning als c.a.o.-partij voor om- roeppersoneel te verkrijgen. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND ARNHEM. Het zuiveringsschap Veluwe heeft vorig jaar 52 processen- verbaal opgemaakt wegens door ille gale lozingen zeer ernstige vervui ling van het oppervlaktewater en verstoring van de werking van de ri oolwaterzuiveringsinstallaties. In veel gevallen ging het om illegale gier- en mestlozingen. "Het aantal processen-verbaal nam ten opzichten van 1980 met elf toe. ROTTERDAM. De financiële toe komst van de gemeente Rotterdam ziet er nog zorgelijker uit dan was verwacht. Blijkens de „Rotterdamse Voorjaarsnota" zal bij ongewijzigd beleid het begrotingstekort van de Maasstad voor 1986, 243 miljoen gul den bedragen. Tot voor kort werd aangenomen dat dit tekort 60 mil joen gulden lager zou zijn. HARDINXVELD-GIESSENDAM. Een groothandel in snacks, een toele veringsbedrijf voor de horeca, in Hardinxveld-Giessendam is vrijdag avond geheel afgebrand. De brand ontstond rond half tien, vermoede lijk als gevolg van het onzorgvuldig wegleggen van een nog warme sol deerbout. SITTARD. Ongeveer zeventig di- rekteuren van VVV's en andere lei dinggevende personen uit de toeristi sche sektor hebben tijdens een verga dering in Sittard unaniem uitgespro ken, dat bezuinigingen in die sektor ongewenst zijn. Er zijn in de toeriste nindustrie meer dan 200.000 ar beidsplaatsen en bovendien zijn er nog groeimogelijkheden. DEN HAAG. Leden van de interna tionale mensenrechtenorganisatie Amnesty International hebben in Den Haag tevergeefs geprobeerd de Tsjechische ambassadeur in Neder land een open brief aan te bieden, waarin om de vrijlating werd ge- vracht van de in 1979 tot vier en een half jaar veroordeelde toneelschrij ver Vaclav Havel. De brief was mede-ondertekend door ruim hon derd Nederlandse acteurs en actrices. UDEN, 19-6. De gemeentepolitie van Uden heeft een doos met daarin een plastic zak landbouwgif in beslag genomen. Verleden week wa ren jongens daarmee aan het voetbal len, met als gevolg dat een groot ter rein met wit poeder was besmet. Vol gens de politie ging het om. het land- bouwgift Aldrin, dat al enige jaren niet meer mag worden gemaakt. in overlég met de fa bin kant is vrij dag 20 vierkante meter van deze grond afgegraven en is de omgeving door de brandweer cli rekt schooi i- gespoten. De ouders van de voetbal lers kregen de opdracht hun kinde ren onmiddellijk onder de douelie te stoppen en hun kleding apart te was sen. Het landbouw gil bleek een ovci- blijl'sel te zijn van liet eigendon. van een inmiddels ovei leden landbou wer, wiens grond nu in de bestem mingsplannen van Uden iigt. UTRECHT, 19-6. Er wordt in de landbouw steeds meer gebruik ge maakt van externe financiering. In 1980 werd via de kapitaalmarkt voor 16 miljard een beroep gedaan op vreemd vermogen, terwijl het aan bod van middelen van de totale agra rische sektor 6,5 miljard bedroeg. Tot aan het begin van de zeventiger jaren hoefde de landbouw per saldo geen beroep op vreemde middelen te doen. De laatste jaren overtreft het beroep echter ruimschoots het aan bod. Dat blijkt uit een studie van het Landbouw Ekonomisch Instituut en de Rabobank Nederland, getiteld: „de financiering van de Nederlandse landbouw". Vee verwaarloosd DRECHTERLAND, 18-6. Door ver waarlozing heeft een hoer in Drech- terland (West-Friesland) een gedeelte van zijn veestapel in een stal laten af sterven. Veehouder C. B. (42) gaf de dieren steeds minder voer en drin ken, waardoor ten slotte zestien koeien, waaronder drie kalveren, stierven. De schuur is wegens gevaar voor de volksgezondheid ontsmet en de kadavers zijn afgevoerd naar een destruktiebedrijf in Schiedam. Doordat een tip over de vermoede lijke wantoestanden in de stal werd doorgespeeld aan de veterinaire dienst in Haarlem, kon de politie sa men met inspecteurs van de dieren bescherming ingrijpen. B. hield de deur naar de stal angstvallig geslo ten en verleende pas toegang na daar toe gesommeerd te zijn. Doordat de dieren in staat van ont binding verkeerden werd een over weldigende stank veroorzaakt. Som mige koeien moeten al meer dan twee maanden dood zijn geweest. Een kalf dat dood ter wereld kwam liet B. gewoon liggen. Volgens de Rijkspolitie in Drechterland stond er in de stal een halve meter uitwerpse len. AMSTERDAM. Van de industriële bedrijven in ons land verwacht 19 pet in 1982 een beter bedrijfsresultaat te behalen dan in 1981, 45 pet verwacht een gelijk resultaat en 34 pet houdt rekening met een slechter resultaat dan in het afgelopen jaar. Dit zijn en kele uitkomsten van een onderzoek bij een representatieve steekproef van het Nederlandse industriële be drijfsleven. Het onderzoek is in op dracht van het Economische Dagblad verricht door het -Buro voor In- dustriëel en Professioneel Onder zoek (INDIS) te Amsterdam. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Bei-oepen te Ommen: B. van 't Veld, Nunspeet. Aangenomen naar Langezwaag (part-time): mevr. W. H. Roobol, kand., Amsterdam; naar St. Laurens (tooz.): mevr. E. de Boer-Hessel, kand., Duivendrecht, Bedankt voor Oud-Beijerlund: J. Kooien, IJsselstoin. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen le Neede: A. J. Mol, kand., Zwijnd recht; te Zwolle (2e ber.);. C. Bijl, Groningen-Noord, die dit beroep heeft aangenomen. Gereformeerde Gemeenten Beroepen le Hoogvliet en te Nij- kerk: G. Mouw, kand., Elspeet; te Roltèrdam-Alcxanderpolder: T. M. van Dijk', kand., Dirksland. Door de Theologische School le Rotterdam zijn beroepbaargesteld: T. M. van Dijk, Straatdijk 48, 3247 BZ Dirksland,. Ü1877-2834; G. Mouw, Staverdenseweg 39, 8075 AN .Elspeet,r U5779.-653; C. J. Meeuse, Rosmolen 114, 2986 EG Ridderkerk, 01804-24998. INGEZONDEN STUKKEN Spelers gevraagd voor vredesmusical' Wereldwinkel Schouwen-Duiveland zoekt mensen die mee willen werken aan een soort „musical" („cabaret") over vrede en ontwikkeling. Een „mu zikale inleiding" over een aantal zaken die het leven op aarde bedreigen. We zijn al een eind op weg met het maken van de teksten. We zoeken nog een aantal mensen die willen meespelen. Rond de vredesweek (de 3e week van sept.) moet het starten. En dan willen we ermee de „boer" op. Naar kerken en verenigingen. Het is dui delijk de bedoeling dat het als een soort inleiding wordt gezien. We willen na afloop met de luisteraars in diskus- sie over „hoe het ook anders kan mis schien". Samen een weg zoeken naar een betere wereld. Vandaar de term. „muzikale inleiding". Als u mee wilt doen - heel graag. Voor inlichtingen; Grace Molegraaf, Keetenstraat 11, Zierikzee, teL 01110- 3921, of Anneke Bouman, Krabstraat 28, Zierikzee, tel 01110-2950. Woont u niet in Zierikzee, maar wilt u toch graag meedoen? Geen probleem. We verdelen de oefenavonden over alle medewerkers. We komen ook naar u. Grace Molegraaf AFD. SLAGERIJ Maandag: SPEKLAPPEN kilo5.98 Dinsdag: SAUCIJZEN kilo5.98 Woendags: h.o.h. GEHAKT 500 gr.3.75 RUNDERGEHAKT500 gr5.25 Maandag, dinsdag, woensdag: SLAVINK 500 gr4.98 Te koop: Alles voor uw elektra bij Bouwmarkt Zierikzee, tele foon: 01110-2033. Met de fiets alles ontdekken. Grote sortering en keuze in sport- trim- en racefietsen. Tweewielercentrum C. Hart, tel. 01110-2248, Kerkwerve. Turkenburg groente- en bloe- menzaad. Ook koemest, pot grond en kompost. Hubo- Karweishop Renesse. Citroën Dyana, b.j. 1974, i.g.st. prijs 500,-. Tel.: 01119-1561. Bandrecorder Schaub- Lorenz, mono (48 watt), 4 spo ren. Telefoon: 01117-1883. Donkere bruine rieten kin derwagen. S. Zwart, Molen weg 13, Oosterland, telefoon: 01114-2802. Zonnescherm, 3 m. br., gas fornuis, merk Dordrecht, af zuigkap, merk Atag, tel. 01114-3066. Busatis, dubbele messen- balk, 7 voet, in prima staat, weinig gebruikt. Tel.: 01116- 1318. Na 20.00 uur. Te huur gevraagd: Huis voor permanente bewo ning. Zeer afgelegen geen be zwaar. tel. 01112-1479 of 1520. Personeel gevraagd: Welke kapster wil mij 1 dag p.w. helpen in Borrendam- me? Tel.: 01114-1580. lo.... HAVEN N.Z. - BROUWERSHAVEN TELEFOON (01119) 1739 Gevraagd met spoed r> De onwillige held lijke kant van de zaak afzonderlijk behandeld zullen worden. De kotter kon pas na een wilde ach tervolging door een vloot van West duitse politie- en douaneboten wor den opgebracht. Daarbij werden 40 schoten voor de boeg van de „Marie Jacob" gelost. Twee Westduitse controle-ambtenaren die aan boord van de kotter gingen, werden daar Vastgehouden terwijl de schipper met zijn boot aan de haal ging. Een politieman van een achtervolgend schip kon aan boord van de kotter springen en dwong de kapitein met getrokken pistool het roer te keren en naar Busum te varen. 24. De mannen staren elkaar een ogenblik verbouwereerd aan. „Nu bewijst gij zelf, Ar- tor te zijn", zegt een van hen dan opgewonden. „En zei de grootmoeder van de tijd het niet, mannen? Tristan liep met het koningschap in de voetstappen, zei ze dat koningschap is hij natuurlijk. Artor, die achter Tristan liep Hoera voor Artor en de vrijheid." Tristan krabt zich even peinzend de kin, maar dan richt hij zich op en beveelt kort: „naar de burcht van Agar. Hij mag tonen wat zijn krijgsplan waard is Ze volgen een smal kronkelend pad over de heuvels en Tristan loop zwijgend en in zichzelf gekeerd voorop. Eenmaal wendt hij zich om tot Eric en zegt stug: „Ik zal pas geloven dat ge Artor zijt, als ge het zwaard Axhalibur uit de steen hebt weten te trekken Want volgens de legende zal alleen hij, die waarlijk koning is van Wales, dat kunnen". „Ach, dan gelooft ge toch in onze overwin ning", antwoordt Eric glimlachend, „want de steen bevindt zich in de gewelven hij zwijgt ineens en staart voor zich uit. Vreemd, duidelijk zag hij ineens het beeld van een groot glinsterend zwaard gestoken in een steen, in de gewelven van een burcht. Welke burcht???? Dan staat de aanvoerder ineens stil. Ze be vinden zich aan de rand van het woud. van waar ze een wijd uitzicht hebben op de groene vallei beneden hen. Midden in de vallei ligt, op een kunstmatige aarden heuvel een stenen sterkte Agar's burcht. „En thans het krijgsplan", zegt Tristan, maar zijn koele toon ontgaat de Noorman. „Ik zie water een groot meer de burcht staat onder water de bewoners vluchten zegt hij opgewonden. „Maar, waar halen we dat water vandaan? Dan zou hier een rivier moeten wezen „Weet ge dat dan niet?" stamelt Tristan, „er is een rivier

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7