HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Attraktieve vlootschouw Brouwershaven Foto-expositie „Tuinen in Nederland" in Wandelkerk Wemeldinge Veehandel oneens met regels dierenvervoer STREEKNIEUWS F.N.V.: „Hulpverlening geen luxe" NOVIB helpt Libanon Geen subsidie voor isolatie Groei in streekvervoer Extra steun voor toerisme Geen intelligentie nodig voor Ieren vreemde talen Jaarverslag 1981 BGD „Zeeland" Kansen voor alternatieve geneeswijze Subsidie voor Zeeuws dialekt- onderzoek TROS praat met DOS-bouw 4 BROUWERSHAVEN, 19-6. Zaterdagmiddag organi seerde de Watersportvereniging Brouwershaven ter ge legenheid van het 15-jarig bestaan, dat overigens al op 17 maart plaats vond, een feestelijke Vlootschouw. Aan boord van het AdmiraalschipDe Boekanier" nam bur gemeester C. Slabbekoorn van Brouwershaven de Schouw af. Er werd door opvallend veel platbodems en jachten deel genomen aan de Vlootschouw, hetgeen een bijzonder leuk gezicht opleverde voor de op de wal ver zamelde toeschouwers. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Van 26 juni t/m 10 juli ZIERIKZEE, 17-6. In de Wandelkerk van de Ned. Herv. Gemeente te Wemeldinge wordt van 26 juni tot en met 10 juli de tentoonstelling „Tuinen van Nederland" gehou den. Deze expositie zal worden geopend door mevrouw E. Maris-Koster, lid van het College van Gedeputeerde Staten in de provincie Zeeland. Deze foto-expositie laat in woord en beeld een groot aantal Nederland se tuinen zien, waaronder enkele ver maarde Zeeuwse tuinen zoals ,,De Kempenhof" te Domburg, „De Tin- telhof" te Veere, het ,,Slot der Nisse" te Nisse, ,,'t Hof Overwellingen" te Wemeldinge en een stadstuin te Mid delburg. Het tijdstip van de ten toonstelling in Wemeldinge is af gestemd op de opening van enkele Zeeuwse tuinen, gedurende het eerste weekend van juli, om precies te zijn: op 3 en 4 juli a.s. (10.00-17.00 uur). De foto-tentoonstelling in de Wan delkerk te Wemeldinge is gratis toe gankelijk. Men kan kennis nemen van de rijkdom aan Nederlandse tui nen en tuinstijlen. Daarnaast zijn er tuinpastels van Joke Hudig te be wonderen en bronzen beelden van Gerard Lageman. De expositie over het ontstaan van bijzondere, deels oude en deels mo derne tuinen, is ontleend aan het ge lijknamige boek, dat onlangs is ver schenen onder auspiciën van de Ne derlandse Tuinstichting - als on dersteuning van de stichtingsaktivi- Iciten. Tuinen in Nederland is te koop op de tentoonstelling 49,—). Donateurs van de Nederlandse Tui- nenstichting, leden van de Kon. Mij. Tuinbouw en Plantkunde, van de Bond Heemschut en van de Ver. tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland komen voor een aanzien lijke reduktie in aanmerking: zij be talen 39,—. Door de aanschaf van het boek helpt u het werk van de Ne derlandse Tuinenstichting steunen. Openingstijden Openingstijden: 26 juni t/m 10 juli 10.00-12.00 uur en 13.30-17.00 uur (op zondagen gesloten). ZIERIKZEE Bijeenkomst Vrouwencafé Woensdag 23 juni wordt voor de laatste maal dit seizoen vrouwencafé gehouden in café ,,De Gekroonde Suikerbiet". Ter afsluiting zal een Dans- en Sangria-avond worden ge houden. In september zal weer gestart worden met een nieuwe serie thema-avonden in het Vrouwencafé. Kontrole bij stoplichten De Rijkspolitiegroep Schouwen- Duiveland heeft zondag tussen 16.00 en 18.00 uur dertien automobilisten op de bon geslingerd. Bij de stoplich ten aan de Laan van St. Hilaire werd een kontrole gehouden. SEROOSKERKE Frontale botsing Op de Stoofweg te Serooskerke botsten de automobilisten W. K. uit Geldrop en M. v. E. uit Delft zondag middag rond 17.55 uur frontaal op el kaar. V. E. raakte gewond en moest naar het Zweedse Rode Kruis zieken- Een bezoek aan de fototentoonstel ling Tuinen in Nederland kan wor den gekombineerd met een wande ling door Wemeldinge, dat reeds da teert uit het jaar 1134. Het bekijken waard is niet alleen de Wandelkerk te Wemeldinge, maar ook het be schermde dorpsgezicht met leilinden. De Groene Wandeling is op papier gezet om personen te wijzen op ka rakteristieke details, zoals een vliet - berg en geschoren taxusvormen. Ook het uitzicht over het water is onver getelijk. De Groene Wandeling kan gratis worden verkregen bij een bezoek aan de tentoonstelling Tuinen in Neder land. huis in Zierikzee. later werd hij naar Delft vervoerd. K. kwam uit Renesse rijden en remde, omdat de voor hem rijdende auto's ook vaart minderden. Hierdoor kwam hij op de linkerweg helft tereent en raakte K., die van de andere kant kwam. Beide auto's raakten totaal vernield. Takelbedrijf Jan de Jonge sleepte de wagens weg. WESTENSCHOUWEN Vernielingen In de nacht van zaterdag op zondag zijn zeven auto's aan de Lageweg te Westenschouwen ontdaan van spie gels en antennes. De wagens liepen ook deuken op. Verder werden een abri en een daarvoor liggend stoepje vernield en een aantal palen uit de grond gerukt. NIEUWERKERK Auto in de sloot Automobilist T. V. uit Scharendij- ke wilde zondag om 19.25 uur op de Stolpweg een auto inhalen. Deze ma noeuvre lukte niet en V. kwam in de berm terecht, sloeg over de kop en belandde in de sloot. De auto raakte total loss, maar V. liep geen verwon dingen op. Jan de Jonge uit Zierikzee heeft de auto weggesleept. AMSTERDAM. 19-6. De hulpverle ning aan onder meer zieken, bejaar den en gehandikapten daalt tot een onaanvaardbaar laag niveau. Dat professoren en politici die hulpverle ning bestempelen als overbodige luxe of zoals Van Agt zei: „de rafels aan ons vloerkleed" is grote onzin. Dit zei vice-voorzitter Herman Bode van de FNV zaterdag in het RAI- gebouw in Amsterdam tijdens een manifestatie van ABVA/KABO te gen de bezuinigingen in welzijns-" werk, bejaarden- en gezondheids zorg. Wanneer er arbeidsplaatsen wegvallen zal de samenleving verar men, voegde hij er aan toe. DLN HAAG. De Nederlandse am bassadeur bij de Europese Gemeen schappen heeft de overige lidstaten van de gemeenschap op de hoogte ge bracht van het Nederlandse stand punt, dat de ekonomische sankties tegen Argentinië moeten worden beëindigd. Nu Argentinië niet langer heer en meester is op de Falkland- eilanden is de ontstaansreden voor de sankties komen te ontvallen, al dus minister-president mr. A. A. jVJ. van Agt op de wekelijks perskonh- rentic naar aanleiding \an liet kabi netsberaad. tAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA* jWarm SCHEEMDA, 21-6. Sexboer- I derij „De Beddestee" in het i Groningse Scheemda is zon- i dagnacht door brand ver- i i woest. De politie noemt de i schade aanzienlijk. Zij ver- 1 1 moedt dat de brand is aan- 'i i gestoken. De boerderij was in j i de weekeinden dicht.. ,FJen.,i 1 waakhond die in het lustoord i ioas opgesloten, kwam in de i i vlammen om. 1 DEN HAAG, 19-6. De NOVIB, De Nationale Organisatie voor Internatio nale Ontwikkelingssamenwerking, heeft 100.000 gulden beschikbaar ge steld voor medische en sociale hulp in Libanon. Het geld is volgens een woordvoerder van de NOVIB ter be schikking gesteld aan twee organisa ties in Libanon die zich met de hulp verlening bezig houden. DEN HAAG, 19-6. Huiseigenaren krijgen geen subsidie meer als zij hun woning willen isoleren tegen warmteverlies. Het ministerie van volkshuisvesting heeft deze beslis sing van de regering zaterdag be kendgemaakt. Reden is, aldus het departement, dat de meeste eigen woningen al zijn geïsoleerd. Daarnaast heeft het besluit te maken met het nijpende geldgebrek van het rijk. Eigen-huisbezitters die een aan vraag hebben ingediend, die nog niet is behandeld, kunnen nog wel in aan merking komen voor de subsidie, maar personen die vanaf volgende week een aanvraag indienen, krijgen het formulier per kerende post terug, aldus het ministerie. UTRECHT, 19-6. Vorig jaar nam het aantal passagiers in het streek vervoer met acht tot negen procent toe. Er werden circa 335 miljoen rei zigers vervoerd. Desondanks bleven de opbrengsten vorig jaar achter bij die van 1980 en dat is vooral te wijten aan de invoering van de strippen kaart, zo meldt de ESO, samenwer kingsorgaan van alle streek'vervoer- ondernemingen in het jaarverslag over 1981. De reizigers brachten vorig jaar zelf 397 miljoen gulden in het laatje, twintig miljoen mindern dan in 1980, de bijdragen van rijk en gemeenten in het streekvervoer namen daaren tegen met zeventig miljoen gulden toe tot 731 miljoen. De kosten over 1981 beliepen 1.131 miljoen gulden, een stijging van vier procent. Die re latief geringe stijging is te danken aan het feit dat de loonkosten nauwe lijks toenamen en dat kwam vooral weer doordat het personeelsbestand met circa 350 man verminderde tot 12.867 man. DEVENTER. Staatssekretaris Van Leijenhorst van binnenlandse zaken vindt dat de gemeenten zich meer moeten inspannen waar het gaat om het in dienst nemen van medewer kers die tot minderheidsgroepen be horen. „De overheid moet niet aarze len waar mogelijk kansarme groepen een voorkeursbehandeling te geven bij het aantrekken van personeel". NIEUWOLDA, 19-6. De ministeries van ekonomische zaken en van cul tuur, rekreatie en maatschappelijk werk gaan samenwerking om het toerisme in Nederland te bevorde ren. Dit zei zaterdagmiddag staatsse kretaris P. H. van Zeil van ekonomi sche zaken in het Oostgroninger Nieuwolda bij de officiële tewaterla ting van een nieuwe type rekreatie- boot, het zogenaamde huif schip. Afstemmen De beide ministeries gaan de plan nen van toeristische-rekreatieve pro- jekten en die van de openluchtre- kreatie op elkaar afstemmen. Voor dergelijk projekten, veelal ontwik keld door een provinciaal bestuur, is het ministerie van EZ bereid om vijf tig procent subsidie te verstrekken. AMSTERDAM, 19-6. Intelligentie hoeft onder bepaalde omstandighe den geen belangrijke faktor te zijn bij het Ieren van vreemde talen op school. Het plezier dat de leerlingen beleven aan het leren van vreemde talen heeft een grote invloed op hun prestaties. De verwachtingen van de leraar ten aanzien van de leerlingen is van groot belang voor hun prestaties. Dit is vastgesteld bij een onderzoek van drs. F. Bogaards waarvan de resulta ten zijn beschreven in een proef schrift waarop hij donderdag 24 juni zal promoveren in de letteren aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Vaardigheid Meisjes hebben volgens Bogaards meer plezier in het leren van vreem de talen dan jongens. Vroegere erva ringen met het Ieren van een vreem de taal zijn slechts van belang voor zoVer het werkelijk gaat om vaardig- heid in het gebruik van de taal. Voor het talenonderwijs is het niet noodzakelijk de leerlingen naar in telligentie te groeperen, aldus Bo gaards. Het jaarverslag 1981 van de Stich ting Regionale Bedrijfsgezondheids dienst „Zeeland" meldt dat er een duidelijke uitbreiding is ondergaan door toename bij de dependance in Zeeuws-Vlaanderen. Voor dit jaar is een uitbreiding gepland voor Zeeuws-Vlaanderen en Midden-Zeeland. Bij eerstgenoemde afdeling treden Linex, Mi-Lock en Neckermann toe en bij Midden- Zeeland wordt een kontrakt met de DOS-bouw VOF afgesloten. Ook gaat de Stichting Oosterschelde Zie kenhuizen te Goes en Zierikzee deel nemen. Nadat de nieuwbouw van de BGD in Goes in 1981 grotendeels zijn beslag heeft gekregen, volgt de inge bruikname en officiële opening dit jaar. De huisvesting van de depen dance in Terneuzen moet worden her zien. Naar verwachting wordt de Ar- beidsomstandighedenwe begin 1983 ingevoerd, waarbij de BGD zich ak- tief zal opstellen. 57 We kenden elkaar al vanaf onze prilste jeugd, want we waren buren en zijn één dag na elkaar geboren. Ik heb nooit andere jongens gehad. Als kind trokken we samen op en waren we vriendjes. Andere jongens speelden met jongens en meisjes met hun sexe- genotea Maar wij trokken samen op en of men ons erom uitlachte, dat deerde ons niet Later, toen we ouder werden en we ons bewust waren van ons man en vrouw zijn, werd het liefde. Ten minste, dat heb ik altijd gedacht Nu ga ik er soms aan twijfelen Achje begrijpt het welZelf ben je ook getrouwd geweest Die eerste huwe lijksweken, dan ben je een idioot De gekste dingen doe je, waarover je je later min of meer schaamt Maar ik was gewoon verliefd, dol verliefd. Voor my was het leven één aaneenschakeling van geluk en nog eens geluk. Onze vereniging was iedere keer weer zo intens harmonieus, dat ik dacht dit duurt eeuwig. We kunnen nooit genoeg van elkaar krijgen." Ze zuchtte. „Nou, vergeet het maar. De laatste tijd had ik gewoon een af keer van hem. Wat ik in het begin van ons huwelijk als liefde bestempelde, was ordinaire hartstocht Meer niet Nu hebben we beiden na deze roes een kater overgehoudea Enfin, we zijn verstandige mensen en hebben het rustig uitgepraat Daaron zijn we, ieder op onze eigen wijze, met vakantie. Om tot bezinning te komen. Als we straks weer thuis zijn, kunnen we misschien nieuw leven beginnen. Helemaal op- ROITERDAM, 19-6. De EG-richN lijn voor bescherming van dieren tij dens internationaal transport bevat bepalingen, waarmee het veevervoer niet kan werken. Sekretaris drs. A. J. G. Leijten van de Nederlands Bond van Handelaren in Vee zei dit in Rot terdam, waar de Europese vee- en vleeshandelsunie haar kongres hield. Een van de bepalingen is, dat run deren in een vrachtauto voldoende ruimte moeten hebben om te kunnen liggen. Leijten vroeg zich af of dit „dunne" laden van runderen ten goede komt aan de verkeersveiligheid en aan het welzijn van de dierea Kritiek had hij ook op het voorschrift dat beren (volwassen mannelijke fok- DEN HAAG, 19-6. Het kabinet heeft „een milde houding" aangeno men tegenover de alternatieve ge neeswijze. Aldus minister-president mr. A. A. M. van Agt op de perskon- ferentie na afloop van het wekelijks kabinetsberaad. De regering - aldus de premier - meent, dat de alternatie ve geneeswijze dezelfde kansen moet krijgen als de traditionele genees kunde. Wel is hieraan de voorwaarde verbonden, dat de alternatieve ge neeswijze moet leiden tot aantoonba re positieve resultaten. Onder alter natieve geneeswijze wordt onder meer begrepen de acupunctuur en de homeopathie. >AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA j Moederinstinkt I bestaat niet I 1 WAGENINGEN, 19-6. Steeds I i meer vrouwen besluiten be- 1 i wust geen kinderen te nemen. Van de na 1980 getrouwde i i vrouwen ziet ongeveer vijftien i procent af van kinderen, ter- i J wijl dat twintig jaar geleden i minder dan vijf procent was. 1 1 Het denken over het moeder- schap blijkt duidelijk te veran- i deren. Bij de mens bestaat 1 1 geen moederinstinct. i Dat zijn enkele konklusies i i die de Wageningse sociologe 1 Marie-Louise ten Brandt trekt i in haar proefschrift „Vrijwil- J i i lig kinderloze vrouwen", 1 i 1 waarop zij op 25 juni hoopt te i i I .promoveren aan de Wagening- J i i se Landbouwhogeschool. 1 1 IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA MIDDELBURG, 17-6. Het bestuur van de Zeeuwsche Vereniging voor Dialectonderzoek heeft de Provincia le Staten van Zeeland om een verho ging van de subsidie verzocht. Voor gesteld wordt de subsidie voor 1982 te verhogen met 2.000,— tot 4.500. Dit zal in de vergadering van 17 sep tember te Middelburg aan de orde komen. De Zeeuwse Culturele Raad advi seert het kollege van GS de subsidie te verhogen, omdat de Vereniging Di alectonderzoek „nuttige en zinvolle werkzaamheden verricht. Dankzij deze werkzaamheden worden de dia- lekten in Zeeland systematisch in kart gebracht en - voor zover moge lijk - voor het nageslacht behouden". varkens) in de auto aparte hokken moeten hebben. In de EG is men op het ogenblik bezig met het opstellen van meer gede tailleerde regelingen ter nadere uit werking van de uit 1977 daterende richtlijn. Bij de Europse kommissie denkt men erover, voor per vrachtauto vervoerde mestvarkens een vloerop pervlakte van minimaal 0,7 vierkante meter voor te schrijven. In de praktijk, aldus Leijten, is het ongeveer de helft Wat biedt de BEELDBUIS? DINSDAG 22 JUNI NED. I: Een rechtstreekse uitzen ding in de middag van de voetbal wedstrijd Peru-Polen. De EO heeft slechts twee programma's voor de kijkers in petto en wel de EO kinder krant en het muziekprogramma Se cond chapter of acts rond de Ameri kaanse gospelgroep. Na het journaal wordt de stand, van zaken in het WK- voetbal gegeven. Dan het rechtstreekse verslag van de wedstrijd België-Hongarije en een samenvatting van Rusland- Schotland. NED. II: Kolderieke avonturen zijn weer te verwachten in de Dukes of Hazzard. In Dallas heeft de familie Ewing nog steeds te lijden onder de malafide praktijkenv an J.R., waar Sue Ellen zich maar bitter weinig van aan trekt. Na Televizier magazi ne en de Toestand in de wereld een aflevering uit de serie Alice. Hierin is Alice zeer onthutst als blijkt dat haar overleden man een levensverze kering had afgesloten op de naam van een andere vrouw. Onze lieve vrouwe met de kanselier Rolin van de hand van Van Eyck staat centraal in Honderd beroemde schilderijen. DINSDAG 22 JUNI NED. I: 10.00 en 14.00 uur Schoolte levisie; 13.00 Nieuws voor doven; 17.05 WK voetbal; 19.00 EO- kinderkrant; 19.30 Second chapter of acts; 20.00 Journaal; 20.27 WK voet bal; 20.50 WK voetbal; 22.45 Den Haag vandaag; 23.00 WK voetbal; 00.05 Journaal; 00.10 Nieuws voordo ven. NED. II; 13.00 Nieuws voor doven; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjour naal; 18.59 Archibald; 19.05 De Dukes uit Hazzard; 20.00 Journaal; 20.27 Dallas; 21.20 Mount Everest 1982; 22.10 Televizier Magazine; 22.50 De toestand in de wereld; 22.55 Alice; 23.20 Honderd beroemde schilderij en; 23.35 Journaal; 23.40 Nieuws voor doven. Ook dit jaar verzorgt de redaktie van TROS aktua radio gedurende de zomermaanden een speciale serie uit zendingen over het bedrijfsleven. Voortbordurend op de verleden jaar zomer uitgezonden reeks pro gramma's „Per bedrijfstak" en de se rie uitzendingen onder de noemer „Het nieuwe elan", draait de nieuwe opzet geheel om een aantal bedrijven in Nederland, die het - de ekonomi sche moelijkheden ten spijt - goed tot zeer goed „doen". Van 3 juli tot en met 21 augustus bezoekt de redaktie acht bedrijven in diverse regio's. Deze serie heeft als verzameltitel „Werk in uitvoering" gekregen. Zaterdag 14 augustus komt de Tros naar werkeiland Neeltje Jans om met de DOS-bouw te praten over de Oosterscheldewerken. nieuw. Wat bezadigder en vooral met veel respect voor elkaar. Daar ontbrak nogal wat aan de laatste tijd. Ach, het was allemaal zo banaal en vernede rend." „Houdt je werkelijk nog van je man. Hannie?" „Ik weet het niet Soms denk ik: dit kan niet dood zijn. Zeven jaar hebben we samen geleefd en hoogtepunten ge kend. Maar het gekke isik ben nu vier dagen weg en ik verlang helemaal niet naar hem. Niet in het minst Inte gendeel, ik voel me prettig en vrij. Als we maar een kind gehad hadden, dan zou het ongetwijfeld anders gelopen zija Een kind is een band. Je gaat beiden ervan houden en volgens mij verdiept zodoende de wederzijdse lief de voor elkaar. Je weet, dat een kind een pand is van je beider liefde voor elkaar. Als het goed is, gegenereerd in opperste gelukzaligheid. Die weten schap brengt je ongetwijfeld dichter naar elkaar toe. Tenminste, dat veron derstel ik. Jij kunt dat waarschijnlijk veel beter tot uitdrukking brengen dan ik. Omdat jij een zoon hebt" „Maria en ik hadden eigenlijk nooit problemen, Hannie. Alleen de teleur stelling na de geboorte van Hansde wetenschap, dat het hierbij moest blij ven. Daarmee hebben we het moeilijk gehad. Maria had graag nog wat meer kinderen gehad en ik eveneens. Maar we hebben het aanvaard. Er was im mers geen alternatief?" TSnige tijd was het stil tussen beidea „Hebben jullieik bedoel ont- Door HENK VAN HE ES WIJK stond er zodoende geen sexueel pro bleem?" Hij knikte. „Allicht De pil bestond toen nog niet Er was iedere maand maar een korte periode. Ik sliep doon- gaans in een andere kamer." „Is dat geen hel voor jou geweest?" vroeg ze, vol medeleven. „Laat ik er maar over zwijgen, Han nie. Soms brandde het verlangen in me, dan kon ik het wel uitschreeuwen. Ik ehik had een knappe sekreta- resse en ze liet op de duur merken, dat ze wel als plaatsvervangster wilde fun geren. Ik heb haar moeten ontslaan. Ik hield van mijn vrouw, Hannie, dat wil de ik haar niet aandoea Maar het was soms erg moeilijk." „Je had al lang moeten hertrouwen, Gerard," zei ze op zachte tooa „Mij dunkt, jij met jouw voorkomen en jouw maatschappelijke positiehet moet toch niet moeilijk zija Je doet jezelf zoveel te kort" „Hannieals je een vrouw hebt gehad als Maria, dan ga je ongemerkt vergelijkingen trekkea Je zoekt over- eenkomstea Ik heb ze tot nog toe bij niemand kunnen vindea Nu ja „Ga verder. Heb je iemand ont moet?" Hij slaakte een diepe zucht „Ik kensinds korteen vrouween vrouw, die in veel opzichten op Maria lijkt Telkens zie ik nieuwe kontakt- puntenHet kan nietZe is een getrouwde vrouw (wordt vervolgd) k

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4