Leuke aktiviteiten maakten buurtfeest tot een sukses Muziek en dans op het Kerkplein Aktiegroep Havenkwartier benadeeld door brief Op plein Theo Thijssenschool STREEKNIEUWS Pomona maakte driedaags reisje naar Normandië ZIERIKZKESCHE NIEUWSBODE Maandag 21 juni 1982 Nr. 23133 3 Een van de playbackgroepen, die tijdens het buurtfeest het publiek vermaakte. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 18-6. Op het schoolplein van de openbare lagere school de Theo Thijssenschool is vrijdagmiddag en -avond met groot sukses het buurtfeest in Malta gevierd. Langs de kanten van het plein stond een aantal kramen opgesteld, waarbij voor de bezoekers van alles te doen was. Voor de kleintjes waren er ver- Op een speciaal gebouwd podium schillende spelletjes, zoals knikke- voor het schoolgebouw hielden de leer- ren, kegelen, in zaagsel grabbelen, lingen een playback festivaL Twaalf pylijes gooien en sjoelen. groepen lieten hun „zangtalenten" voor het publiek horen, dat de vrolijke liedjes best kon waarderen. Discjockey Jacco Stoutjesdijk praatte het optre den van de diverse deelnemers aan el kaar. Miranda van Vossen won met haar imitatie van Henk van Wijngaar den de eerste prijs. Tweede werd Do- ris D and the Pins, derde Luv en Vier de Meat Loaf. SCHOUWEN-DUIVELAND Anjerfonds deelt uit Het Anjerfonds Zeeland, een afde ling van het Prins Bernhard fonds, heeft een bedrag van 99.100,— be schikbaar gesteld voor een groot aan tal kulturele voorzieningen in de pro vincie Zeeland. Een belangrijk deel van dit bedrag - 59.650,— gaat naar verenigingen voor amateuristische muziek. Op Schouwen-Duiveland betreft dit de muziekverenigingen te Renesse en Burgh-Haamstede. Verder stelt het Anjerfonds geld beschikbaar voor o.a.: inrichting dorpshuis te Renesse 5.000,—); restauratie oude rijtui gen 10.000,—), een viertal publika- ties op het terrein van molens (Kou- dekerke), dialect (Oost-Zeeuws- Vlaanderen), beeldende kunst (Mid delburg) en historie (Zierikzee). In to taal wordt hier een bedrag van 9.000,— voor uitgetrokken. ZIERIKZEE Kontaktavond U.V.V. Donderdag 24 juni wordt een kon taktavond gehouden van de Stich ting Unie van Vrijwilligers in het Ontmoetingscentrum aan het Kerk hof. Voor tijd zie agenda. Geslaagd Erik de Wild slaagde voor het exa men Middelbaar Middenstandson- derwijs te Middelburg. Diploma-uitreiking Technische School Donderdag 24 juni zullen in de Technische School Schouwen-Dui veland" de diploma's aan de leerlin gen worden uitgereikt. Penalty's Velen maaktenm gebruik van de ge legenheid om penalty's te nemen in een handbaldoel, dat werd verdedigd door de keepers van handbalvereni ging Delta Sport Peter Bos eindigde op de eerste plaats, Tonnie de Bruine werd twee de, Faas de Bruine derde, Koos van Zwieten vierde, Stefan Legemaate vijfde en Rudi Legemaate zesde. Geslaagd Mevrouw T. A. Verkerke-van 't Le ven, werkzaam als coördinatrice in het clubhuis ,,De Lichtboei" van het Leger des Heils, is aan de stichting opleiding sociale arbeid te Middel burg geslaagd voor het diploma Mid delbaar Beroep Onderwijs, Sociale Dienstverlening. t Demonstratie brandweer De vrijwillige brandweer te Zierik zee houdt donderdagavond 24 juni een demonstratie van hulpverle- ningsmaterieel op het terrein van de brandweergarage aan de Regen boogstraat. Deze demonstratie zal worden verzorgd door Holmatro B.V. te Raamsdonksveer. Verder zal burgemeester Th. H. de Meester op deze avond de nieuwe bluskleding overdragen aan de manschappen. Verboden venten W. K. S. uit Zierikzee kreeg zater dag tweemaal een bekeuring omdat hij vis verkocht op een ingenomen standplaats in Zierikzee zonder de vereiste vergunningen. Bruinisse BRUINISSE, 21-6. Zaterdagavond was op het Kerkplein voor- en in de muziektent een vrolijk en kleurrijk schouwspel waar te nemen. Voor flink wat toeschouwers traden op: een Volksdansgroep van de Bond van Plattelandsvrouwen uit Noordgou- we e.o. en de bekende kapel „De Gruttepikkers" uit Zonnemaire. Ze vormden een bont geheel, de rood blauw gerokte danseressen voor- en de in fris groen gestoken orkestleden in de muziektent De fraaie klederdrachten zyn door de dames zelf gemaakt de witte blou ses (naar Zwitsers model) door me vrouw Dalebout uit Oosterland. Met groot enthousiasme dansten de dames dansen uit b.v. Joegoslavië, Roemenië en uit Israël de dans „David met de mooie ogen", terwijl originele Oosterse muziek uit de luidspreker klonk. Het publiek reageerde met gul applaus. Het dansgezelschap wordt regelma tig uitgenodigd op jaarfeesten waar gretig gehoor aan wordt gegeven Al 5 jaar geven de dames uitvoeringen, met groot enthousiasme. Het is dan ook pure ontspanning, zegt de heer A. v. Oosterom, die elke 14 dagen een keer de dansen met de dames instudeert V. Oosterom, hoofd van de J. W. v. d Doel school in Zierikzee, fungeert ook als,, spreekstalmeester" met de aan kondiging en uitleg van de dansen Hoewel klokgelui (acht uur) enige tijd de muziek overstemde, bleven de dames keurig in de maat De laatste dans, de Valeta, werd samen met de „Gruttepikkers" uitge voerd. Deze muziekkapel, bekend van z'n Tiroler- en boerenkapelmu- ziek, zorgde verder nog voor een vlot stukje muziek. bekeuring wegens visstropen en het zeebanket werd door de politiemen sen weer terug gezet in het Grevelin- genmeer. GREVELINGENDAM/ BROUWERSHAVEN Illegaal rekreëren De Rijkspolitie heeft wederom een aantal personen die met caravans en campers de nacht doorbrachten langs de Grevelingendam en op de parkeer plaats bij de haven van Brouwersha ven, bekeurd. NIEUWERKERK Schoolreis chr. school Afgelopen vrijdag maakten de hoogste klassen van de christelijke school te Nieuwerkerk het jaarlijkse schoolreisje. Vergezeld van onderwijzend perso neel, leden van de ouderkommissie en enkele ouders, vertrokken de kin deren in een bus van de firma Van Oeveren richting Antwerpen om daar een bezoek te brengen aan de dierentuin. Op de terugreis konden de kinderen hun hart ophalen bij ..Bosbad-Hoeven", waar naar harte lust kon worden gespeeld. De leerlin gen hebben bijzonder genoten deze OOSTERLAND Bejaardenreisje Woensdagmiddag 23 juni hoopt de bejaardensociëteit een middag uitstapje te maken per autobus van de firma van Oeveren uit Zierikzee. Het plan bestaat een bezoek te bren gen aan de eilanden Walcheren, Zuid en Noord-Beveland. Omstreeks acht uur in de avond hoopt men weer te rug te zijn in het dorp. Bestuur maakt zich boos ZIERIKZEE, 19-6. Het bestuur van de Aktiegroep Havenkwartier werd zaterdag gekonfronteerd met het feit, dat hun doelstellingen op ver werpelijke wijze in verkeerd daglicht worden gesteld. Een bewoner van de St Domus- straat, de heer A. Klink, ontving zater dag een brief, waarin hem op niet mis te verstane wijze werd verzocht de achter zijn woning geparkeerde cara van te verwijderen. Deze caravan is overigens geen eigendom van de heer Klink. „Aktiekomité" De brief was ondertekend met „Ak tiekomité Havenkwartier" en een on leesbare handtekening. Sekretaris van de Aktiegroep Havenkwartier laat we ten absoluut niets met dit schrijven te maken te hebben en betreurt deze gang van zaken dan ook zeer. Mensen, die mogelijk ook een der gelijk schrijven hebben ontvangen, worden verzocht kontakt op te ne men met de Aktiegroep Havenkwar tier, voorzitter L. W. 't Mannetje, tel. (01110)-4722 of sekretaris M. L. Ber- revoets tel. (01110)-5193. pen van onderzoek betreft de ont wikkeling van het beproeven van nieuwe en beter werkende medica menten tegen epilepsie. Door hun handicap verkeren mensen met epi lepsie vaak in een sociaal isolement. Reden te meer om deze kollekte har telijk aan te bevelen. Het buurtfeest kende ook een pri meur en wel het optreden van het bla zersensemble Al te Klein. Andere mu zikale medewerking werd verleend door Trio 1, die de stemming er goed inbracht en hield. De opbrengst van het buurtfeest, dat tot een uur of negen duurde, bedroeg bruto ongeveer f 4000,-. ZIERIKZEE/BRUINISSE Geslaagd Voor de opleiding tot Dieetkok te Boxtel zijn geslaagd: J. v. d. Berge- van Aken, werkzaam in „Schouwen- oord" Zierikzee; H. van Dienst, werkzaam in het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Zierikzee; en K. Verboom, werkzaam in „Duinoord" Haamstede. HAAMSTEDE Dia-serie De banken zijn hard Voor het achtste achtereenvolgen de jaar zal de Hervormde Gemeente in Haamstede gedurende het zomer seizoen, wederom de met kostelijke anekdotes gevulde dia-presentaie over de Haamsteedse kerkgeschiede nis vertonen, in de Ned. Herv. Kerk. De eerste voorstelling wordt op woensdag 23 juni gegeven en vervol gens iedere woensdagavond tot en met 18 augustus. Tevens zal tijdens de Ring - Promotiondagen in Haamstede de serie 's middags te zien zijn. RENESSE Fout-parkeerders In de nacht van zaterdag op zondag werden niet minder dan 52 fout ge parkeerd staande auto's bekeurd. Dit resultaat werd bereikt door het werk van de pas ingestelde voet-sur veillance van de Rijkspolitiemensen. Bij het publiek komt deze manier van werken zeer positief over. Diefstal uit auto's Een aan de Zeeanemoonweg gepar keerd staande auto werd opengebro ken, de radio-cassetterecorder met boxen en een damestas werden mee genomen. De auto was van P. B. uit Barendrecht. Uit een aan de Wilhel- minaweg staande auto werd een nylon-jack ontvreemd. SEROOSKERKE Kop-staart botsing Bij de stoplichten aan de Delings- dijk ontstond een kop-staart botsing tussen de auto's van B. L. uit Düssel- dorf en A. L. uit Brouwershaven. De Duitsers reed iets te ver, kwam terug en reed achteruit op de voorzijde van A. L.'s auto. Voor- en achterzijde der auto's werden beschadigd; boven dien had A. L. geen rijbewijs. ELLEMEET Drijfzand Bij het verwijderen van de ruwe olie op het strand is hier en daar ge bruik gemaakt van ploegen die de teer onder het zand lieten verdwij nen. Op sommigen plaatsen is daar door drijfzand ontstaan. Dat onder vond zaterdag een toerist die tot zijn middel in de blubberende zandmassa wegzonk. Hij werd echter snel door omstanders uit zijn benarde positie bevrijd. SCHARENDIJKE Oesterdief Een Belgische sport-diep duiker P. H. uit De Haan werd zaterdg aange houden aan de Langedijk omdat hij uit het Grevelingenmeer opdook met een honderdtal oesters. H. kreeg een Kollekte Epilepsle-bestrijdlng bruinisse In de week van 21 tot 27 juni wordt ook in Oosterland de jaarlijkse kol lekte Epilepsie-bestrijding georgani seerd door de samenwerkende Stich tingen: Nationaal Epilepsie Fonds en de „Macht van het Kleine".„Mensen met epilepsie hebben af en toe onver wacht een storing in de werking van de hersenen welke zich uit in aanval len die verschillende vormen kunnen aannemen. Epilepsie is niet te gene zen. Men weet (nog) onvoldoende wat zich in de menselijke hersenen af speelt en waarom de ene mens wel en de andere geen aanvallen krijgt. Er is veel research nodig. De aanvallen worden bestreden met medicijnen, deze verhogen als het ware de weerstand van de hersenen. Momen teel is ruim de helft van de mensen ^met epilepsie, met behulp van medi cijnen van deze aanvallen af te hel pen, terwijl bij anderen een zeèr .groot aantal gevallen vermindert.- Een van de belangrijkste onderwer- Vergadering Rabo-bank Op donderdag 24 juni houdt de Coöperatieve Rabobank „Oost- Duiveland" haar 62e Algemene Ver gadering in het Ned. Herv. Vere- nigngsgebouw aan de Deestraat te Bruinisse. Naast de vaststelling van de jaarrekening 1981 zijn er ook bestuursverkiezingen. Aftredend en herkiesbaar zijn als lid van bestuur M. K. Krepel en als lid van de Raad van toezicht L. W. Boogert. Tevens worst stil gestaan bij het 25-jarig ju bileum van de heer Jac. de Jonge. Voor tijd: zie agenda. Dure bandenwisseling In de nacht van 19 op 20 juni heb ben onbekenden van een op het par keerterrein bugalowpark De Tong geparkeerd staande Duitse Merce des, eigenaar W. M. uit Wettzler, de .,nf hrin<- - BURGH-HAAMSTEDE, 19-6. De Vereniging van Oud-leerlingen „Pomona" maakte vorige week een driedaags uitstapje, dat ditmaal op Normandië in Frankrijk was gericht met Rouen als overnachtingsplaats. Op de heenreis werd een bezoek gebracht aan een groentekwekersbedrijf bij Brussel, in de buurt van Zellik. Na de lunch in Brussel volgde de verre tocht naar Rouen waar in hotel Du Grand Nord werd gelogeerd. Op de tweede dag werden de dames en heren gekonfronteerd met het rei len en zeilen van een plattelandsge meente in Frankrijk. In Louviers werd het gezelschap op het raadhuis ontvangen en werden diverse bestuurlijke onderwerpen bespro ken. De trots van deze plaats was de nieuwe lagere en kleuterschool, een bezoek waard. Fruitbedrijf De bus reed vervolgens naar Nesnil Jourdain, waar een fruitbedrijf van 36 ha werd bezocht. Hoofdzaak is hier het fruit en de rest wordt met de Franse slag verzorgd. Het bezoek aan de invasiekust bij Arromanches en het museum vormde de afsluiting van deze dag. Pas laat arriveerde het gezelschap weer in Rouen. De reis naar de tractorenfabriek Massey-Ferguson in Beauvais was het begin van de laatste dag. Een ex- kursie, die bijzonder werd gewaar deerd. Op de terugweg werd in Fami- lieland in Hogerheide het afscheids diner gebruikt. Voorzitter J. C. de Feiter dankte de gids, Wilfred Speekenbrink, die van af Haamstede tot in Beauvais de reis meemaakte, zeer hartelijk en bood hem een aandenken aan. De heer C. J. Boot werd dank gebracht voor zijn voorbereidende werkzaamheden. Wegens ziekte kon hij de reis niet meemaken. Ook chaffeur P. Manni van fa. Van Oeveren werd bedankt. De Aktiegroep Havenkwartier zet zich, zoals bekend, in voor het reali seren van speelplaats voor de jeugd, meer parkeerruimte en tracht verder oplossingen aan te dragen voor de ver keersproblematiek in deze wijk. velgen met banden afgehaald. Per stuk kosten deze onmisbare onderde len meer dan 1000,—. De dieven wa ren echter zo vriendelijk om de eigen oude banden met waardeloze zwarte velgen op de Duitse wagen te monte ren. Geslaagde proefvaart Padmoskotter Donderdag 17 juni vond de geslaag- de technische proefvaart plaats van de „UK 145", de „Atje Helena" van de rederij Paterkamp uit Urk. De zeekotter werd bij Padmos machine fabrieken Bruinisse geheel vaar klaar gemaakt. Het casco werd bij Veldhuis in Zuidbroek gebouwd. Als hoofdmotor type S 6 NTK van 300 pk 1600 toeren. Hierachter kwam een Masson keerkoppeling van 1 7 wel ke een vier-blads van Voorden schroef aandrijft. In de machinekamer kwamen ver der twee hulpmotoren van ieder 58 pk voor aandrijving van generato ren. Van het merk Seffle werd een stuurmachine en een koel- en ijsma chine ingebouwd. Het schip werd voorzien van een Padmos vislier, pneumatisch bediend. Er werd mo derne apparatuur ingebouwd, zoals een snelheidslog en een z.g.n. trek- meter waarop de trekkracht kan worden afgelezen die op het net wordt uitgeoefend. Verder een kleuren-echolood en Decca-plotter. De visvangst verwer ker, een ronddraiende tafel met op- voerband, is een der modernste op dit gebied. De betimmering en stoffe ring werden eveneens door Bruse be drijven verricht namelijk door scheepstimmerbedrijf C. Bal en door meubelinrichting G. Bal. Het elektrische gedeelte verzorgde Westhoeve uit Ouddorp. Het schil derwerk aan de kotter werd in eigen (Padmos) beheer uitgevoerd. De overdracht aan de eigenaar vindt a.s. zaterdag plaats in Urk. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND UTRECHT. Het Nederlandse Rode Kruis gaat samen met de Zweedse en Finse zusterorganisaties een konfe- rentie organiseren over de vraag op welke wijze deze organisatie de vrede kan bevorderen. De voorzitter van het Nederlandse.;:.Rode Kruis, Jhr. G. Kraijenhoff heeft dit bekendgemaakt op de algemene vergadering van het NRK in Utrecht WIJSTER. Het vuilverwerkingsbe- drijf VAM in Wijster heeft door de drie jaar geleden gebouwde huisvuilschei- dingsinstallatie een verlies opgelopen van ruim dertien miljoen gulden. Dit blijkt uit een accountantsrapport van - de Vereniging van Nederlandse Ge meenten VNG dat volgens de VAM nog vertrouwelijk is. HILVERSUM. Kamervoorzitter Dick Dolman is bereid om zich na de Ka merverkiezingen van september weer kandidaat te stellen voor het voorzit terschap van de Tweede Kamer. Dol man oefende zaterdag voor de Vara- radio kritiek op CDA-fraktieleider Lubbers, die bereid was om eventueel een ministerschap te aanvaarden in het derde kabinet-Van Agt, het inte- rumkabinet van CDA en D'66. HILVERSUM. Minister Rood van binnenlandse zaken (D'66) legt zich niet neer bij het voorstel in de voor- jaarsnota van het derde kabinet-Van Agt om in 1983 slechts tweehonderd miljoen gulden van de 660 miljoen die ambtenaren en trendvolgers in dat jaar extra moeten inleveren in vergelijking met werknemers in de partikuliere sektor te gebruiken voor het scheppen van werkgelegenheid. HAAMSTEDE, 't Is kermis in het dorp Haamstede. Het mooie weer lokte zaterdag vele belangstellenden naar de olie bollen, de draaimolen, de schiettent en andere kraampjes. De kermis draait" nog tot en met dinsdag. (Foto: Zierik7Pe«?rho N*""-' -

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3