Artillerie beschietingen ten zuidoosten van Beiroet Argentijnen op Zuid-Sandwich gaven zich zonder strijd over Ondanks bestand Minder werkloosheid in België Arrestaties Spaans militair gerechtshof Genscher versterkt gerucht over breuk in coalitie Grote vredesmars in Parijs Het Argentijnse presidentschap Straten blank Jongetje verdrinkt in Ermelo in vijver PvdA en WD samen in Rijnmond CPN, PSP, PPR willen lijstverbinding met PvdA Enorme koppelbazen- fraude Ontslag voor 280 werknemers AIC Grafschennis Wetenschappelijk station beschoten Vader ontvoerd vijfjarig zoontje Fatale klap AGENDA (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 AMSTERDAM. De partijraad van de PvdA vindt dat de Nederlandse deelname aan de Unifil-vredesmacht in Libanon moet worden heroverwo gen. De partijraad sprak dit in Amster- dam uit door het aannemen van een motie, waarin de Israëlische inval in Libanon werd veroordeeld. GENÈVE. Het Rode Kruis in Genè- ve heeft aangesloten organisatie ge vraagd een bedrag van omgerekend ruim vijf miljoen gulden bijeen te brengen voor hulp aan 40.000 daklo zen in Indonesië als gevolg van het uitbarsten van de vulkaan Galun- gung op West-Java. BEIROET, 21-6. In het zuidoosten van de Libanese hoofdstad Beiroet zyn in de nacht van zondag op maan dag artilleriebeschietingen uitgevoerd. Volgens het Pa les-tij nse persbureau Wafa begonnen de Israëliërs tegen middernacht (Nederlandse tijd) met het beschieten van de gebieden Lailake (ten oosten van de luchthaven), Hay El-Solloum en het kamp Bourj Al-Barajneh. Wafa noem de dit een nieuwe schending van het bestand rond de hoofdstad. Volgens het persbureau volgden de artilleriebeschietingen op een Pales tijnse kommande-aktie, waarbij aan Israëlische zijde drie doden en vier gewonden zouden zijn gevallen. Israël had zondag zijn eenzijdige be stand voor Beiroet voor onbepaalde tijd verlengd, maar de bevolking zocht uit vrees voor een invasie massaal een heenkomen uit het Palestijnse westen van de stad over de „groene lijn" naar het christelijke oosten en het noord- weesten, terwijl duidenden vluchtelin gen door de linies terugstroomden het door Israël bezette zuiden van Lao. on. Be ïiddclingspoging De verlenging van het bestand voor Beiroet door Israël voor onbepaalde tijd betekende meer tijd voor de Ame rikaanse bemiddelingspoging onder leiding van de speciale "ezant Philip Habib in Beiroet De Israëlische woordvoerder wilde over diens pogin gen niets zeggen, maar een hoge funk- ringsfunktionaris zei „geen enkele be langrijke (Israëlische) politieke of mi litaire stap te verwachten tot na de top" van president Reagan en premier Be gin maandag in Washington. De Israëlische premier zal daarbij volgens waarnemers waarschijnlijk op zware druk van Reagan stuiten om een bloedbad in Beiroet te voor komen. BRUSSEL, 19-6. De werkloosheid in Relgië is van eind mei tot 15 juni iets teruggelopen. Het land heeft officieel 443.594 mensen zonder baan en dat zijn er 932 minder dan eind mei Bijna eenderde deel van alle werklozen in België bestaat uit jonge mensen bene den de 25 jaar. 10,7 procent van de broepsbevolking heeft geen werk. De terugloop van de werkloosheid heeft zich uitsluitend in Vlaanderen afgespeeld. In Wallonië bleef het werkloosheidspeil ongeveer gelijk en het aantal werklozen in de Brusselse agglomeratie nam toe. MADRID, 19-6. Het Spaans hoog militair gerechtshof heeft twee van zijn eigen leden laten arresteren. Dit heeft het ministerie van defensie in Madrid bekendgemaakt. Volgens goed ingelichte kringen in Madrid was er binnen het gerechts hof onenigheid ontstaan over de straffen die twee weken geleden wa ren opgelegd aan militairen die be trokken waren bij de staatsgreeppo ging van februari vorig jaar. In een verklaring zei het ministerie van de fensie dat de president van het hof, luiteneant-generaal Gomez de Sala- zar, een admiraal 14 dagen en een ge neraal acht dagen huisarrest gaf we gens „onbetamelijk gedrag tegen over de voorzittende rechter". De ad miraal liet zich herhaaldelijk uit in onwelvoelglijke, ernstige en insubor- dineren bewoordingen, aldus de ver klaring. Feministen kregen hun zin niet LONDEN, 19-6. Britse femi nisten hebben tevergeefs ge probeerd de Engelse Successie- weg zodanig gewijzigd te krij gen dat als het eerste kind van prins Charles en prinses Diana van Wales een meisje is, zij het eerst recht van opvolging heeft. De feministen wilden omver werping van de duizend jaar oude zede dat alleen zoons de troon kunnen erven. Dit bete kent dat de eerste zoon an Charles en Diane opvolger wordt, ongeacht eerder gtuo- ren meisjes. De vrouwen hadden aange voerd dat de ze stamde uit de tijd dat de koning een man moest zijn, omdat hij in de strijd zijn mannen zelf aan voerde. Dit is niet meer zo en bovendien, aldus de femi nisten. een van de grootste vorsten van Engeland was Eli zabeth Tudor, die in 1588 op de Engelse kust de Britse vloot zo inspirerend toesprak dat zij de Spaanse Armada versloeg. Ondanks een nieuwe verklaring door premier Begin zondag in een Amerikaans tv-interview, dat er „in zeer korte tijd" vrede zal zijn tussen Israël en Libanon en Israël niet voor nemens is Beiroet in te nemen bleef de stad in bijna panische verwachting, dat het tot een „laatste slag" zal komen in de stad tussen Israël met de Rechtse Christenen tegen de Palestijnen. Overleg Om te pogen dit te voorkomen door het Libanese leger tussen partijen te posteren kwam zondag voor het eerst de door de Libanese president Sarkis gevormde „Raad voor nationale red ding" kompleet bijeen in het presiden tiële paleis in de door Israël bezette voorstad Baabda te zuidoosten van Beiroet Naderend einde BONN, 20-6. De leider van de West- duitse liberale „Vrije Democratische Partij" (F.D.P.), de minister van bui tenlandse zaken Hans-Dietrich Gen scher, heeft zondagavond nieuw voedsel gegeven aan de geruchten over een naderend eind van de rege ringscoalitie van zijn partij met de Sociaal-Democratische partij (S.P.D.) van bondskanselier Helmut Schmidt. PARIJS, 20-6. Tienduizenden Fran sen hebben zondag deelgenomen aan wat genoemd wordt de grootste vre- desmanifestatie die Parijs ooit heeft gekend. Volgens de overwegend kommu- nistische organisatoren demonstreer den ongeveer 200.000 mensen met een mars van het station Montparnasse naar de Place de la Bastille voor vre de en ontwapening. Tot de betoging was opgeroepen door 100 vooraanstaande figuren op het gebied van kunsten, wetenschap pen en politiek. De manisfestatie werd voornamelijk gesteund door de kommunistische partij, kommunisti- sche vakbonden en andere uiterst linkse groeperingen. De regerende socialisten van president Francois Mitterand hadden geweigerd mee te doen. BUENOS AIRES, 21-6. Het Argen tijnse onafhankelijke persagent schap Noticias Argentinas heeft maandag bericht dat als de militaire leiders van Argentinië het onderling niet eens kunnen worden over een militaire kandidaat voor het presi dentschap, zij de Argentijnse ambas sadeur in Venezuela, Juan Ramon Aguirre Lanari, als kandidaat van het compromis zullen aksepteren. Noticias Argentinas berichtte ver der dat de regerende junta heeft besloten in 1984 plaats te maken voor burgerbewind. De nu te kiezen presi dent zou tot 1 maar van dat jaar in funktie zijn. MOSKOU. Een inwoner van Kaunas in de Sowjet-Republiek Litauen is ter dood veroordeeld omdat hij onder in vloed van sterke drank zijn vriendin had doodgeslagen. Dit berichtte zon dag het dagblad Sowjet-Litauen. BILBAO. In een bar in de Baskische stad Bilbao is zaterdag een twee kilo zware bom ontploft De twee aanwe zigen in de bar bleven ongedeerd. De ontploffing zorgde alleen voor lichte materiële schade. In een komentaar op het besluit van zijn partij in de deelstaat Hessen om na de regionale verkiezingen daar op 26 september niet meer met de S.P.D., maar met de christen-de mocratische oppositie (C.D.U.) sa men te gaan, verklaarde hij voor de televisie: „Een coalitie van de F.D.P. met de christen-democraten was no dig om de werkgelegenheid in dat ge bied te waarborgen". Moeilijker Volgens hem was de samenwer king van de F.D.P. en de S.P.D. in Hessen jaren lang vruchtbaar ge weest. Als gevolg van de resoluties van het jongste partijkongres van de S.P.D. in München was de samenwer king echter steeds moeilijker gewor den. ROTTERDAM, 20-6. De Partij van de Arbeid in Rijnmond wil de samen werking met de V.V.D. in het nieuw te vormen dagelijks bestuur van het. openbaar lichaam voortzetten. De so cialistische lijsttrekker bij de verkie zingen voor de Rijnmondraad, Leny van Rijn-Vellekoop, schrijft in een brief, aan .de andere politieke groepe ringen in de Rijnmondraad dat voortzetting van de coalitie met de V.V.D.gezien de ervaringen met de ze partij in de afgelopen perdiode, voorkeur verdient boven samenwer king met klein-links (onvoldoende basis in de raad) of met het C.D.A. Leny van Rijn spreekt in haar brief van „een konstruktieve samenwer king met de V.V.D." AMSTERDAM, 20-6. De partij besturen van CPN, PSP en PPR heb ben het partijbestuur van de PvdA zondag voorgesteld om bij de komen de, vervroegde, Kamerverkiezingen in september een lijstverbinding aan te gaan met deze drie partijen. In een gezamenlijke brief aan het partijbestuur van de PvdA schrijven zij dat een lijstverbinding van de vier partijen „de aangewezen weg" is om geen stemmen en zetels voor links verloren te laten gaan, wat „in het belang is van alle progressieven". „Wij doen gezamenlijk een drin gend beroep op de PvdA deze weg te bewandelen, te kiezen voor een brede lijstverbinding en af te zien van ach terhaalde uitsluitingen bij het kiezen van een opstelling op het punt van lijstverbindingen", aldus de CPN, PSP en PPR in hun gezamenlijke brief aan de PvdA. ERMELO, 19-6. De Veluwe is in de nacht van vrijdag op zaterdag getrof fen door felle slagregens. In Ermelo zijn veel kelders ondergelopen in de omgeving van de inrichting 's Hee- renloo. De brandweer is vanaf zater dagmorgen zeven uur onophoudelijk bezig kelders leeg te pompen. De po litie heeft een aantal straten afgezet en automobilisten hun voertuigen laten verplaatsen. Ook heeft de poli tie zelf auto's naar veiliger oorden gebracht. ROTTERDAM, 19-6. De Zwitserse politie heeft op verzoek van de offi cieren van justitie Van Brummen en Den Doelder in Rotterdam, in het kanton Sankt Gallen de 42-jarige Ne derlander Jan B. aangehouden in verband met een enorme koppelba zen-fraude die zich de afgelopen ja ren heeft afgespeeld in het Rijn mondgebied. Volgens officier van justitie Van Brummen staat vrijwel vast, dat als gevolg van de aktiviteiten van B. en nog twee niet gearresteerde hoofd rolspelers de staat en het Gemeen schappelijk Administratiekantoor GAK zijn benadeeld voor meer dan tachtig miljoen gulden. Aanvankelijk dacht men dat het om „slechts" veertien miljoen gul den ging. Het gaat zoals gebruikelijk in koppelbazen-affaires om niet- afgedragen loonbelasting en sociale premies. DEN BOSCH, 19-6. Voor de 280 werknemers van de failliete delen van de Algemene Installatie Com pagnie Holding in Den Bosch is vrij dag ontslag aangevraagd. Zij krijgen geen afvloeiingsregeling, omdat daar 'geen'geld voor'is. De bedrijfsvereni- ^ging zal alle lopende verplichtingen 'aan de medewerkers zoals achterstal lig loon en vakantiegelden voldoen. Dat heeft de kurator van het bedrijf, mr. J. Cuyten, bekend gemaakt. - De A.I.C. was een houdstermaat schappij die acht verschillende beslo ten vennootschappen omvatte. Zeven daarvan zijn donderdag en vrijdag failliet verklaard. Het gaat om vesti gingen in Den Bosch, Dordrecht, Arnhem, Breda, Tilburg en Prinsen beek. WESTZAAN, 20-6. Onbekenden hebben in de nacht van zaterdag op zondag 27 graven op de begraafplaats Westzaan in het gelijknamige dorp (gem. Zaanstad) beschadigd. In de meeste gevallen werden de grafste nen omgegooid en vernield. Volgens de politie van Zaanstad hebben de daders uit een van de graven beende ren meegenomen. De politie heeft op de begraaf plaats sporen van autobanden; als mede enige lege bierflesjes ontdekt. Om die reden gelooft de politie niet met een gerichte, maar met toevallig aktie te maken te hebben. WASHINGTON. President Reagan van de Verenigde Staten heeft het sinds eind december bestaande tech nologische embargo tegenover de Sowjet-Unie verscherpt. Voortaan mogen ook in het buitenland opere rende filiaten van Amerikaanse be drijven geen onderdelen meer leve ren voor de gasleiding die de Sowjet- Unie wil aanleggen tussen Siberië en (West)-Europa. CINCINNATI, Ohio. De gijzelaars die vrijdag door twee gewapende mannen meer dan zes uur in een su permarkt werden vastgehouden zijn bevrijd. Dit heeft de politie van Cin- cinnatie bekend gemaakt. LONDEN, 21-6. De Argentijnen op het eiland Thule bij Zuid-Sandwich hebben zich zondag zonder strijd overge geven, zo heeft het Britse ministerie van defensie be kendgemaakt. Het gaat om tien leden van een weten schappelijk station, die volgens het Britse ministerie van buitenlandse zaken illegaal verbleven op het overi gens onbewoonde eiland, dat 2.000 kilometer ten oosten van de Falkland-eilanden ligt. Naar het Argentijnse opperbevel eerder had bekendgemaakt, hadden twee Britse helikopters het station met hun machinegeweren, maar wa ren er geen slachtoffers gevallen. Toen het station door de Brittsen was omgeven vernietigden de leden volgens de mededeling de verbin- dingsapparatuur, zijnde hun (enige) radiozender, en kodes. Repatriëring De eerste Argentijnse krijgsgevan genen zijn zaterdag van de Falkland- eilanden teruggekeerd in Argentinië. Het tngelse omgebouwde passa giersschip de „Canberra" legde za terdagavond met 4.200 Argentijnse krijgsgevangenen aan in de Argen tijnse haven Puerto Madryn, zo heeft het ministerie van defensie in Lon den meegedeeld. Het Engelse schip de „Norland", vertrok zaterdagmiddag van de Falklands met nog eens 1.200 Argen tijnse krijgsgevangenen aan boord. Verwacht wordt dat dit schip maan dag in Argentinië aankomt. Toen de „Canberra" zaterdag de Argentijnse wateren bereikte, werd het via de radio begroet door de Ar gentijnse torpedojager „Santissima Trinidad", zo meldde een BBC-ver- slaggever aan boord van de Canber ra. Het Argentijnse schip deelde de Engelsen mee dat het „Canberra" zou eskorteren en beschermen. Een ander Argentijns marineschip voer op een afstand eveneens met de „Canberra" mee. DE WIJK, 21-6. De driejarige Jerke Leerink uit het Friese Jubbega is zondag in een vijver bij een huis in De Wijk (Dr.) verdronken. Het jon getje was met zijn ouders op bezoek bij familie. Aangenomen wordt dat het ventje tijdens het spelen in het water is gevallen. Hij werd door een duiker uit de vijver gehaald. NIJMEGEN, 21-6. Een 35-jarige inwoner van Renkum heeft zondag avond na een schoetpartij zijn 5-jarig zoontje ontvoerd bij het huis van de moeder in Nijmegen. De opa van het jongetje raakte daarbij licht gewond. De vader, die ook op andere aan wezigen in het huis van de moeder heeft geschoten, is voortvluchtig. Vol gens mededelingen van de Nijmeegse politie heeft hij zijn zoontje bij zich. De man en vrouw leven al enige tijd gescheiden. Het jongetje mag volgens afspraken echter regelmatig bij zijn vader in Renkum op bezoek. Zo ook op vaderdag. Rond zes uur zondagavond zou de jongen weer bij zijn moeder teruggebracht worden. Vuurwapen In plaats daarvan stapte de vader rond zes uur alleen uit de auto, liet het jongetje daarin achter em bedriegde vervolgens zijn vrouw. Daarna greep hij zijn vuurwapen en schoot de gang van het huis in, waar op dat moment een broer van de vrouw en een vriend stonden. Na de eerste schoten vluchtte iedereen verder het huis in. AMERSFOORT, 20-6. Een klap die ongelukkig uitviel heeft voor de 24- jarige beroepssergeant J. de Winter uit Amersfoort fataal gevolg gehad. Na een avondje stappen kreeg hij za terdagochtend vroeg in de Amers- foortse binnenstad een klap in het ge zicht van een volslagen onbekende jongeman. De Winter sloég daarop met het hoofd keihard tegen de grond en dat had uiteindelijk tot gevolg dat hij diezelfde avond thuis overleed aan hersenletsel. Dit is zondag door de Ameijsfoortse politie meegedeeld. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe/Schuddebeurs Noordgouwe, dorpshuis. Kaarten- avond. 20.00 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Iedere woensdag en zaterdagmiddag in juni Dreischor Natuurmuseum Grevelingen, Welle- weg 41. Expositie vogels als jagers en vissers. 13.00 - 17.00 uur. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Prijskla- verjassen. 20.00 uur. Maandag 21 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Ruilavond „Phi- latelica". 20.00 uur. Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Burgh Sportpark Van Zuijen. Avondvier- 15 en 8 km. Start 19.00 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Dinsdag 22 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Bridge-instuif- avond. 19.30 uur. Burgh Sportpark Van Zuijen. Avondvier- 15 en 8 km. Start 19.00 uur. Woensdag 23 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Fraktie be stuursvergadering V.V.D. 19.30 uur. Havenkanaal, hek gemeente opslag terrein. Verzamelen plantenwerk- groep. 19.00 uur. Burgh Sportpark Van Zuijen. Avondvier daagse 15 en 8 km. Start 19.00 uur. Burgh-Haamstede Het Zeepe. Exkursie Natuur- en Vo gelwacht. Vertrek vanaf de Slotlaan. 19.00 uur. Bruinisse Leeszaal bibliotheek, Molenstraat 44. Schrijfavond Amnesty. 19.00 uur. Donderdag 24 juni Zierikzee Marktzicht. Af delings vergadering P.v.d.A. Zierikzee. 20.00 uur. Ontmoetingscentrum. Kontakta- vond U.V.V. 19.30 uur. Brandweergarage, Regenboogstraat. Demonstratie hulpverleningsmate- rieel. 19.00 uur. Burgh Sportpark Van Zuijen. 15 en 8 km. Start 19.00 uur. Bruinisse N.H.-verenigingsgebouw. Alg. leden vergadering Rabo-bank „Oost-Dui- veland". 20.00 uur. Vrijdag 25 juni Scharendijke „Zwarte plein". Rommelmarkt-ba- zar ZSC'62. 19.00 uur. Bruinisse N.H. verenigingsgebouw. Vergade ring woningbouwvereniging Schou wen-Duiveland. 20.00 uur. Zaterdag 26 juni Zierikzee Gravensteen. Tentoonstelling model - vliegtuigklub Schouwen-Duiveland. 10.00 tot 16.00 uur. Scharendijke „Zwarte plein". Rommelmarkt-ba- zar ZSC'62. 10.00 uur. Zonnemaire Mobiele tent, I. M. v. d. Bijlstraat. Koncert „Nut en Uitspanning". 19.30 Ouwerkerk SV Ouwerkerk avondwandeltocht, Ring start 19.00 uur. Inschrijven 18.30 uur dorpshuis. Zondag 27 juni Brouwershaven St. Nicolaaskerk. Interkerkelijke dienst m.m.v. groot IJE koor en com bo uit Rotterdam-Zuid. 19.00 uur. Maandag 28 juni Zierikzee Prinses Julianaschool, Jannewekken 19. Schrijfavond Amnesty. 19.00 uur. „Huis van Nassau". Vergadering verenigingsraad woningbouw vereniging „Beter Wonen". 19.30 uur. Haamstede Rekreatiezaal Geref. kerk. Schrijf avond Amnesty. 19.00 uur. Brouwershaven Geref. kerk, Bostonplein. Schrijf avond Amnesty. 19.00 uur. Dinsdag 29 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Bridge-instuif- avond. 19.30 uur. HUiSAANSLUITINGEN ftedaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774,(01110) 6564 Bezorging (01110)2118 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2