Beter Wonen wil uitbreiden in aangrenzend winkelpand Uitvoering toonde plezier van samen muziek maken 6 PA AU WE Ere-burgerschap posthuum verleend aan M. J. Bij de Vaate U6r DE ZIERIKZEESCHE COURANT Verenigingsraad 28 juni Afzien van nieuwbouw PAAUWE B.V. Brand op Filippijns schip Irak begint terugtrekking P8 gitr ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling t 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 21 juni 1982 138ste jaargang Nr. 23133 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Buurtfeest Theo Thijssenschool ZIERIKZEE, 19-6. Woningbouwvereniging „Beter Wo nen" te Zierikzee ziet „tot nader orde" af van nieuw bouw van een eigen kantoor in Poortambacht, maar zal het huidige kantoor aan De Cranestraat met meer dan 350 vierkante meter uitbreiden. Dit punt zal tijdens de vergadering van de verenigingsraad 28 juni aan de orde komen. De woningbouwvereniging kampt al enige jaren met ruimteproblemen. Daarom werd verleden jaar een ont werp gemaakt voor een nieuw kan toor in Poortambacht waarvoor de kosten op iets meer dan drie miljoen werden geraamd (excl, kosten van in richting). Dit jaar echter kwam de winkel ruimte grenzend aan het kantoor van Beter Wonen vrij. Een supermarkt in deze wijk bleek financieel niet haal baar te zijn. Het voorstel aan de ver enigingsraad luidt daarom nu als volgt: uitbreiding van het huidige Advertentie Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 PARIJS. Een Iraanse student werd zaterdag in de Parijse wijk Montmartre ernstig gewond toen een bom, die hij in een zak bij zich droeg, ontplofte. Een voorbijganger liep lichte verwondin gen op. Dit heeft de politie bekendge maakt MANILLA, 21-6. Een brand aan boord van een Filippijsne passagiers- boot heeft vermoedelijk aan ruim 160 mensen het leven gekost. Aan boord van de 497 ton metende Queen Helen" die een veerdienst tussen Zamboanga en de Sulu-archi- pel onderhoudt, was vrijdag door een explosie brand uitgebroken. Van de ruim 520 opvarenden konden er 334 worden gered. Voorts werden 28 lij ken geborgen. Maandag werd meege deeld dat het zoeken naar eventuele overlevenden was gestaakt. BEIROET, 20-6. President Saddam Hoessein van Irak heeft zondag be kendgemaakt, dat zijn troepen be gonnen zijn zich terug te trekken uit het bezette Iraande gebied. Volgens hem zal de ontruiming binnen tien dagen zijn voltooid, aldus een bericht van het Iraakse persbureau Ina. In een rede tot „het Iraakse volk en de Arabische natie" verklaarde het staatshoofd dat de Iraakse troepen zich op de „internationale grenzen" zullen terugtrekken. Irak zou met de bemiddelaars in het 21 maanden ge leden begonnen gewapende konflikt samenwerken om een „rechtvaar dige en duurzame oplossing van het konflikt te vinden. „Eerlijke bedoelingen" Als grond voor de Iraakse beslis sing voerde Hoessein aan, dat zijn land het bewind in Teheran zijn „be langrijkste voorwendsel voor een voortzetting van de strijd wil ontne men en tegenover de openbare me ning in de Arabische landen en de rest van de wereld het bewijs wil le veren van zijn eerlijke bedoelingen". kantoor met de winkelruimte, waar voor een bedrag van 682.000,— wordt begroot. Grondaankoop Verder stelt het bestuur de vereni gingsraad voor tot grondruil met de gemeente Bruinisse over te gaan. Dit is noodzakelijk in verband met het realiseren van parkeerruimten, het verbreden van de Pr. Irenestraat en de aanleg van een speelterrein tussen de Pr. Irenestraat en de Pr. Bea- trixstraat. Diverse voorstellen tot grondaan kopen en het aangaan van geldlenin gen voor de bouw van huurwoningen te Zierikzee, Sirjansland en Ellemeet zullen worden besproken. Beter Wonen heeft verder nog heel wat nieuwbouwplannen in voorbe reiding. Het betreft: 15 huurwoningen te Noordgouwe, 32 woningen te Zierik zee, 4 woningen te Sirjansland, 4 een gezinswoningen te Ellemeet en 26 woningen te Nieuwerkerk. Voor volgend jaar staan op het pro gramma: 12 woningen te Noordwelle, 50 huurwoningen te Zierikzee Poort ambacht, 16 huurwoningen te Brou wershaven, 2 woningen te Kerkwer- ve en ongeveer 20 woningen (renova tie en nieuwbouw) in Zierikzee Cen trum. ZIERIKZEE. Pleun van der Lugt veroverde Zierikzee. Tenminste, daar lijkt het een beetje op, nu er een steen in een muurtje aan de Nieuwe Haven is gemetseld met als tekst: Hier zette Pleun van der Lugt voet aan vaste wal. Het klinkt wat gewichtig misschien, maar het was natuurlijk ook best een bijzondere gebeurtenis, die binnenkomst van de zeezei ler op zaterdag 29 mei. Dit bracht de watersportvereniging op het idee hem een steen aan te bieden, die zeilers ,,voor eeuwigzal herinneren aan de enorme prestatie die Van der Lugt heeft geleverd, door in 286 dagen solo de wereld te ronden. Op de foto: zaterdagmiddag metselde Pleun van der Lugt (l.) met behulp van voorzitter van de watersport vereniging Zierikzee H. Botterweg de steen op professionele wijze in het muurtje. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 21-6. Heden (maandagochtend werd wijlen hoofdredakteur van de Zierikzeesche Nieuwsbo de, Martinus Jan Bij de Vaate posthuum geëerd met het ereburgerschap van de gemeente Zierikzee. De versierselen behorend bij dit ereburgerschap reikte burgemeester Th. H. de Meester maandagochtend uit aan mevrouw J. Bij de Vaate-Eckhardt. De heer M. J. Bij de Vaate was ruim vijf-en-dertig jaar hoofdredakteur van de Zierikzeesche Nieuwsbode en gaf in die periode een zeer eigen gezicht aan deze regionale krant. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. Leerlingen Algemene Muzikale Vorming van de Muziekschool openden de jaarlijkse uitvoering in de Concertzaal met drie lieve liedjes. ZIERIKZEE, 18-6. De Zeeuwse Muziekschool te Zierik zee zorgde vrijdagavond in de Concertzaal weer voor een uitstekende jaarlijkse uitvoering. „De opleiding is er vooral op gericht de kinderen het plezier van samen mu ziek maken bij te brengen", legde direktrice mevrouw E. Jense in haar openingswoord uit. Het programma was een duidelijk voorbeeld van het welslagen van die doelstelling. De direktrice toonde zich ver heugd, dat officiële vertegenwoordi gers van alle gemeenten op Schou- wen-Duiveland deze jaarlijkse uit voering bijwoonden. Spits afbijtend werk deden de leer lingen van de tweede jaars klassen Algemene Muzikale Vorming. Zij zongen de liedjes „Speel op je klari net", „Piet Speelman" en ,,B met een A: BA". De zang werd ondersteund door vioolbegeleiding. Heel warm was vervolgens de pre sentatie van de vier nummers door de kopergroep onder leiding van An ton Kempe. Opmerkelijk veel zeer jeugdige leerlingen waren in deze ko pergroep te beluisteren. Elementair ensemble Uiterst beheerst speelde het ele mentair ensemble onder leiding van Ellengard Jense een werk van Jan van Beekum. In vergelijking met de uitvoering vorig jaar toen een pittig en robuust nummer werd gespeeld, presenteerde de gitaargroep onder leiding van de Pierre de Nijs zich nu met het verfijnde, frêle „Romance d'amour". Dat men niet schroomde voor deze uitvoering ook wat moeilijkere wer ken te spelen bleek bij het optreden van de Ensembleklasse onder leiding van Ellengard Jense. Ook de klarinetgroep onder leiding van Freddy Arteel had zich er be paald niet zomaar vanaf gemaakt, hetgeen te horen was in de uitvoering van een Menuet uit „Eine kleine Nachtmusik". Eén der jeugdige musici van het ele mentair ensemble onder leiding van Ellengard Jense. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het strijkersensemble onder lei ding van Myra Groenendaal speelde in Tranquillo-pizzicato-risoluto een werk van Hans P. Keuning. Examenvak Fantastische afsluiter voor de pau ze werd het koncert voor fluit en or kest uitgevoerd door leerlingen van de Zeeuwse Muziekschool en de Rijksscholengemeenschap. Dit gele genheidsorkest werd gevormd in ver band met het Havo-examen van so list Reimo Faber, die muziek in zijn vakkenpakket had. Muzieklerares mevrouw. R. van den Dungen smeed de het muzikale kontakt tussen haar leerlingen op de RSG en die van de Zeeuwse Muziekschool. Het resultaat werd een fijn gele genheidsorkest - dat eigenlijk best een langer leven verdient - en een pri ma ondersteuning voor Reimo Faber, die verder ook de cadens voor dit koncert maakte. Voor de volledigheid: Reimo Faber is inmiddels geslaagd en behaalde een 9 voor muziek. Hij maakt ook deel uit van het Zeeuws Jeugdorkest, maar zal zich in zijn studie gaan toe leggen op een onderwijzersopleiding. Zeeuws Jeugdorkest Na de pauze was het de beurt aan het Zeeuwse Jeugd Orkest o.l.v. Han Beekman. In dit orkestverband wor den jonge amateurmusici in de gele genheid gesteld bezig te zijn met mu ziek, kennis te maken met de orkest- literatuur, de kunst van het sa menspel te ontwikkelen en hun ken nis van de muziek te vermeerderen. De leeftijd van de orkestleden ligt tussen ongeveer 12 en 25 jaar. Thans maken vier leerlingen van Schou- wen-Duiveland deel uit van het Zeeuws Jeugd Orkest. Vrijdagavond was gekozen voor een heel fijn programma met twee walsen van Joh. Brahms en „Musik zu einem Ritterballet" van L. von Beethoven, waarbij vooral het pizzi cato gespeelde Romanze en het held haftige Kriegslied hoogtepunten vormden. In „Valse de fleurs" van E. Kohier traden Martha v. d. Heuvel en Mauri ce Heugen op als solisten (fluit). Na afloop mochten zij bloemen in ont vangst nemen van twee jeugdige be wonderaars. De fraaie balletmuziek uit „Rosa- munde" van Franz Schubert zorgde voor een waardig slot aan deze fijne muziekavond, waar het talrijke pu bliek met een enthousiast applaus haar waardering voor toonde. Verwachting tot dinsdagavond: Veel bewolking Veel bewolking en af en toe regen; minimumtemperatuur omstreeks 12 graden; middagtemperatuur onge veer 18 graden; zwakke veranderlij ke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 25 juni: Woensdag: Veel bewolking Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 13 gr. Middagtemp.: 19 gr. Windkracht: variabel 3 Donderdag: Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 11 gr. Middagtemp.: 17 gr. Windkracht: noord 4 Vrijdag: Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 9 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: variabel 3 ZON- EN MAANSTANDEN 22 juni Zon op 5.20, onder 22.04 Maan op 6.15, onder 23.14 Eerste Kwartier: 28 juni (7.56) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 22 juni 4.38 16.35 10.07 22.38 Springtij: 23 juni HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 21-6. Het K.N.M.I. deelt mede: Het weer blijft de komende dagen wisselvallig. Op grote hoogte in de atmosfeer overheerst in onze omgeving een zuidwestelijke stro ming waardoor de Atlantische Oce aan zijn invloed kan laten gelden op het weer. Dit betekent een bewolkt weertype met temperaturen die niet veel verder komen dan hooguit een graad of 20. BEIROET. Een bomontploffing op een vrachtschip met 64 Libanese vluchtelingen aan boord heeft aan 11 mensen het leven gekost. Dit heeft de Libanese politie bekendgemaakt.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1