HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Terlouw is tevreden over „herenafspraak" Beatrix bezoekt graf Martin Luther King Shell en Esso Van Agt bezorgd over Suriname NAVO bezorgd om kwetsbaarheid van de vloot Arafat is moe Paus roept op tot vrede in Libanon Nieuw banen-plan Wat biedt de BEELDBUIS? Philips spaart energiekosten De fles uit huiskamer ELEKTRO LIEVENSE V akantiespreiding 1983 Vragen over dienstauto Gratis vervoer inwoners van Borsele ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE VrijdaK 18 juni 1982 Nr. 23132 9 DEN HAAG, 17-6. Minister Terlouw van ekonomische zaken vindt dat Shell en Esso de „herenafspraak" over de investeringen op grond van hun aardgas winsten bevredigend naleven. Hij zegt dat in een brief aan de Tweede Kamer over dit gentlemen's agreement. Maandag 21 juni, 22.00 uur, Nederland II: Theater thuis. In het tv-spel Prettig weekend, meneer Meijer" houdt de heer Meijer in het weekend een talentenjacht in het buurtcafé. Wel is volgens de minister voort- gangskontrole geboden, minstens een keer per jaar of zoveel vaker als hij dat nodig vindt. Terlouw zegt dat als hij het beeld sinds 1980 bekijkt de investeringen van Shell en Esso hoog NEW YORK, 17-6. Minister president Van Agt heeft woensdag tegenover de Surinaamse premier Neijhorst nog eens de Nederlandse bezorgdheid geuit over het gebrek aan vooruitgang in het democratisch proces in Suriname. De twee rege ringsleiders ontmoetten elkaar in New York in de marge van de VN- ontwapeningskonferentie. De premier had dezelfde dag ook een onderhoud met luitenant- generaal Ershad, de president van Bangladesh. Dit is een zogenoemd concentratieland voor de Nederland se ontwikkelingssamenwerking. Het Bengaalse staatshoofd bedankte voor de hulp uit Nederland. Van bei den zijden sprak men de hoop uit op voortgezette samenwerking. ANNAPOLIS, 17-6. Binnen de NA VO is flinke bezorgheid ontstaan over de kwetsbaarheid van de vloot. Deze bezorgdheid is met name ge voed door het optreden van de Britse marine in de strijd om de Falkland- eilanden. Howel men in NAVO-kringen dui delijk verheugd is over de Britse overwinning op de Argentijnen is het verlies van zowel Britse oorlogsbo dems als een onaangename verras sing geïncasseerd. Men denkt zelfs aan aanpassing of wijziging van de martieme strategie van het bondge nootschap. NAVO-symposium Deze ontwikkeling is duidelijk ge worden tijdens een NAVO-sym posium dat de afgelopen twee dagen plaatsvond op de Amerikaanse marine-academie van Annapolis, en kele tientallen kilometers ten noord oosten van Washington. Het sympo sium, dat georganiseerd was door het geallieerde opperbevel van de NAVO-marine voor de Atlantische Oceaan (Saclant), stond goeddeels in het teken van de strijd om de Falk- land-eilanden en de afloop daarvan. In de diskussies tussen hoge NAVO-militairen en Amerikaanse en Europese politici bleek dat men in NAVO-verband naarstig gaat zoeken naar het opheffen van de kwetsbaar heid van oorligsmaterieel. BEIROET, 17-6. De leider van de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO, Yasser Arafat, ziet er dezer da gen moe uit. Hij heeft wallen onder zijn ogen en zijn vroeger zo volle ge zicht is ingevallen. Arafat, inmiddels 53 jaar, is een po liticus van de guerrilla die zich de kunst heeft eigengemaakt van het verwisselen van het vuurwapen voor het diplomatenkoffertje. Hij is nu in de periode van het vuurwapen en loopt tussen zijn man nen rond met een Kalasjnikowge- weer van het type AK-47, naast zijn gebruikelijke heupwapen, een order hier en een woord van bemoediging daar uitdelend. ..Waarom zou ik?" vroeg hij de fo tograaf die hem wilde kieken met een anti-tank-granaatwerper op de schouder. ,,Als ik dat deed zou men denken dat dit het einde was. Maar ik zal er zeker een op de schouder nemen als de Israëliërs hier komen", zei hij. VATICAANSTAD, 17-6. Paus Jo hannes Paulus II heeft „dringend op geroepen" tot beëindiging van de vij andelijkheden in Libanon en het voorkomen van een „waar bloedbad" in Beiroet. De paus, die zich richtte tot dertig duizend mensen op het Sint- Pietersplein, stelde vast dat de wa penstilstand in Libanon stelselmatig werd geschonden en dat het moeilijk was onder zulke omstandigheden hulp te verlenen. Johannes Paulus zei dat zijn ge dachten in het bijzonder uitgingen naar de wijken van Beiroet die (door Israël) belegerd werden en waar een definitieve slag werd verwacht. „Daar zal alleen maar meer droevig en nutteloos bloedvergieten uit voor tvloeien", aldus de paus. Hij deed een beroep op Israël „grootmoedigheid, wijsheid en in zicht" te tonen, „zodat een oplossing aan de onderhandelingstafel niet in gevaar wordt gebracht". zijn. In juni 1980 stond tegenover een gaswinst van 15,4 miljard gulden een investering van 13,9 miljard. Thans zien we het spiegelbeeld, een winst van 13,8 miljard tegenover een in vesteringsbedrag van 16,4 miljard. In dat laatste bedrag zit wel 1,1 miljard aan WIR-premies. W inst ver wachting De afgelopen jaren hebben, zo schrijft de minister, laten zien hoe zeer de winstverwachtingen kunnen wisselen. Voor een onderneming is het bij dit soort heftige bewegingen niet mogelijk een voortdurend daar aan aangepast investeringsprogram te leveren. Daarom zullen er op be paalde momenten verschillen tussen winst en investeringen kunnen bestaan. Daarnaast geldt aan de investe ringskant dat de mogelijkheid tot scherpere objektieve definities zeker aanwezig is, maar toch beperkingen heeft. Dit brengt volgens Terlouw onvermijdelijk met zich mee dat het oordeel van de minister, te vormen in goed overleg met de maatschappijen, het sluitstuk moet zijn van elke ij king van de investeringsaktiviteit. Terlouw wijst erop dat investerin gen meegeteld mogen worden die aan een van twee hoofdkriteria voldoen: versterken van de ekonomische struktuur en bijdragen aan de Neder landse energievoorziening. Om te voldoen aan het eerste kriterium moet in Nederland worden geïn vesteerd en dient er een aanvaardba re betrokkenheid van de Nederland se industrie te zijn. Voor het tweede kriterium is het volgens de bewinds man niet zonder meer noodzakelijk dat de investeringen in Nederland plaatsvinden. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. De kans op een baan voor jongeren die na hun schooltijd nog niet hebben gewerkt, wordt steeds kleiner. De jeugdwerk loosheid lag op 31 mei veertig pro cent hoger dan een jaar daarvoor. Er zitten nu 86.000 jongens en 74.000 meisjes beneden de 23 jaar (nog steeds) zonder werk. Dat zijn er 16.350 meer dan vorig jaar. AMSTERDAM. Op het Londense vliegveld Heathrow is de grootste hèroïnevangst uit de Engelse geschie denis gedaan: de douane op de lucht haven onderwchepte een hoeveelheid van 23 kilogram, met een markt waarde van naar schatting 22 mil joen gulden. De zending was volgens een woordvoerder van de luchthaven kennelijk voor Nederland bestemd. DEN HAAG. De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in de maand mei licht gedaald. Voor de maanden juni, juli en augustus wordt een vrijwel gelijkblijvend niveau van bedrijvigheid verwacht. DEN HAAG. Leden van hét Komi- tee Afghanistan Vrij hebben op het Binnenhof een petitie aangeboden aan tweede kamervoorzitter Dol man. waarin aandacht wordt ge vraagd voor de situatie in Afgha nistan. Het komitee doet in de petitie een dringend beroep op de leden van de Tweede Kamer er bij de Neder landse regering op aan te dringen de „Russische terreur" in Afghanistan stop te zetten. DEN BOSCH. Bij de Nederlandse wapen- en munitiefabriek De Krui thoorn in Den Bosch moeten dit jaar 80 van de 500 arbeidsplaatsen ver dwijnen. Hoewel geprobeerd zal worden het probleem zoveel moge lijk op te lossen door het niet aanvul len van het natuurlijk verloop en het optimaal benutten van de VUT- regeling, sluit de direktie gedwongen ontslagen niet uit. UTRECHT. Het Bedrijfspensioen fonds voor de Schoenmakerij heeft besloten, per 1 juli niet alleen de pen- sieoen van de 1.750 aktieve deelne mers en gepensioneerden te verhogen met vier procent, maar ook de pensi oenrechten van de 2.850 schoenma kers die vroeger deelnemer zijn ge weest en die de bedrijfstak hebben verlaten. DEN HAAG, 17-6. Als de werk week vij uur korter wordt, zodat het weekeinde bijvoorbeeld vrijdag middag om 12 uur begint, dan kun nen er 540.000 mensen aan een baan worden geholpen. Dit zegt het Eko- nomisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIMK) in Den Haag in een gepubliceerd onderzoek naar de werkgelegenheid in die tak van het bedrijfsleven tussen 1960 en 1980. Het EIMK baseert zijn stelling op berekeningen met de onderzoeksge gevens vande afgelopen twintig jaar. Het voegt er onmiddellijk aan toe dat in de praktijk waarschijnlijk minder nieuwe banen zullen worden geschapen. Kleinbedrijf Het kleinbedrijf bijvoorbeeld, kan nauwelijks nieuw personeel gebrui ken, aldus het onderzoek. Bovendien zal verkorting van de werkweek de nodige hoofdbrekens kosten op fi nancieel gebied, voorspelt het EIMK. Waren er in 1960 nog 68.000 mensen die een deeltijdbaan hadden, in 1980 waren het er al 415.000. Vooral de grote bedrijven hebben veel deeltijd werkers in dienst genomen. Volgens het onderzoek van het EIMK bestond 95 procent van het personeel dat in die twintig jaar in een grote onderne ming ging werken, uit parttimers. In het Midden- en Kleinbedrijf bedroeg het percentage 42. ZATERDAG 19 JUNI NED. I: De dieren van het groene woud opent het middagprogramma. Drie bergbeklimmers worden ge volgd op hun tocht in de Alpen van Nieuw Zeeland in de dokumentaire Uitdaging in de sneeuw. De tijgers in het leven van Simone is de titel van een film waarin het Russische jonge tje in z'n dromen zich met de tijgers bezig houdt. Martin Brozius presen teert de meest komische scènes uit Ren je Rot, de als titel meegekregen Achtervolgd door Herinneringen. De verlegen versierder is de titel van een toneelstuk uit 1978. Het verhaal gaat over de tv presentator Menno Dekker die niets liever wil dan de Casanova worden van deze tijd. Maar hoe hij het ook aanlegt, het lijkt altijd wel op een fiasco uit te lo pen. Voor- en nabeschouwingen op het WK voetbal in Spanje worden ge geven door Johan Cruyff. Na het journaal samenvattingen van de wedstrijden Polen-Kameroen, België-El Salvador en de Sovjet-Unie en Nieuw Zeeland. NED. II: De lieverdjes van Grange Hill zitten nog steeds in spanning of het buitencentrum realiteit zal wor den of niet. Een panel dient er weer voor te zorgen dat de juiste moeder aan de juiste dochter gekoppeld wordt in Zo moeder, zo dochter. Mi chel Strogoff moet uit de stad Omsk vluchten voor Ogareff en de zijnen. Het lukt hem hen op een dwaalsppor te brengen door met de hulp van eni ge bewoners zijn weg door het moe- STOCKHOLM. De jacht op vreem de onderzeeërs die sinds twee weken gehouden is in het Zweedse deel van de Oostzee is beëindigd, zo heeft het ministerie van defensie in Stock holm verklaard. SAN SALVADOR. Er is een groot militair offensief gaande in de pro vincie Morazan in El Salvador tegen stellingen die in handen zijn van de guerrilleros. Dit is in militaire krin gen in San Salvador vernomen. EINDHOVEN, 17-6. Philips heeft de afgelopen twee jaar honderd mil joen gulden bespaard aan energie kosten. Dat heeft een woordvoerder van het concern meegedeeld. De onderneming startte in 1979 in Nederland en België met een energie besparingscampagne en sedert 1980 is die campagne uitgebreid tot alle 57 landen waarin Philips aktief is. In 31 landen waarvan inmiddels gedetail leerde gegevens bekend zijn werd een besparing bereikt van gemiddeld tien procent. In Nederland wordt dertien procent minder energie ver bruikt. Dat heeft een besparing van maar liefst 34 miljoen gulden opgele verd. De energiekosten worden vooral gedrukt in de huishoudelijke sektor: minder verlichting, verwarming, ventilatie en dergelijke. In de pro- duktiesektor zijn nog maar in be perkte mate besparingen gereali seerd aldus Philips. BADEN-BADEN, 17-6. De vereni ging van kinderartsen in West- Duitsland heeft op haar jaarvergade ring in Baden-Baden met nadruk ge waarschuwd voor het gevaar van kinder- en „televisie-alcoholisme". Wat volgens de vereniging bij het toenemen van het alcoholgebruik zo opvalt is, dat steeds meer kinderen en jonge mensen met sterke drank vertrouwd raken. Men moet „de fles uit de huiskamer" bannen, meent de vereniging, die kinder- en huisartsen oproept betere voorlichting te geven over het alcoholisme. ras van Baraba te zoeken. Eddie Bec ker presenteert ook dit seizoen weer de spelshow Cum Laude, Help is de titel van de aflevering van de politie serie Maggie Forbes, waarin een 15- jarig meisje een politieman tracht te verleiden. Een veranderde kerk is de titel van de overdenking van ds. Boeyinga. ZATERDAG 19 JUNI NED. I: 10.30 Teleac; 15.30 Nieuws; 15.32 De dieren van het groene woud; 15.55 Uitdaging in de sneeuw; 16.50 De tijgers in het leven van Simone; 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 Het rijk der dieren; 19.07 Achtervolgd door herinnerin gen; 19.30 De verlegen versierder; 21.15 Tros Sport extra; 21.37 Jour naal; 21.55 WK voetbal; 23.10 Jour naal; 23.15 Nieuws voor doven. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Toeristische tips; 18.59 Lieverdjes van Grange Hill; 19.25 Zo moeder, zo dochter; 20.00 Journaal; 20.27 Michel Strogoff; 21.25 Hier en nu; 22.05 Cum Laude; 22.30 Maggie Forbes; 23.20 Tot besluit; 23.35 Journaal; 23.40 Nieuws voor doven. ZONDAG 20 JUNI NED. I: De NCRV opent het mid dagprogramma met een peuterpop- penfilmpje Rollebol over twee vriendjes die een groot bed bewonen. De laatste aflevering van Alle men sen is opgenomen in het Albert Schweitzer Hospitaal in Lambare- nen, waar Sipke van der Land en Jaap van den Hurk o.a. een gesprek hadden met de Nederlandse geneesheer-direkteur Arie van Wij nen. Met Ja natuurlijk extra wordt een nieuwe reeks natuurdokumen- taires gestart, die ditmaal voert naar de Falkland-eilanden, om de handel en wandel van de koningspinguins gade te slaan. Dan een muzikale ont moeting met Han de Vries. De NOS brengt vervolgens een rechtstreekse reportage van de wedstrijd tussen Spanje en Joegoslavië om het WK, waarna een samenvatting van de wedstrijd Westduitsland-Chili. NDE. II: Dag huis, dag tuin, dag op- Advertentie Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. bergschuur en de Lawaaipapagaai openen het middagprogramma. De muziekliefhebber kan z'n hart opha len met het programma Vladimir Ho rowitz in concert. Dan een rechtstreeks verslag van de voetbal wedstrijd Engeland-Tsjechoslowa- kije. De VPRO brengt in het kader van het Holland Festival vanuit Car ré ,,Ein Stuck von Pina Bausch". Het is niet alleen een dansfestijn maar er is ook sprake van mime, muziek, schreeuwen en acrobatiek. ZONDAG 20 JUNI NED. I: 11.00 Eucharistieviering; 17.00 Alle gevers hartelijk dank; 18.20 Nieuws voor doven; 19.00 Nieuws; 19.05 Rollebol; 19.10 Waar Albert Schweitzer werkte; 19.45' Ja, natuurlijk extra; 20.40 Muzikale ont moeting met Han de Vries; 20.50 WK voetbal; 22.45 WK voetbal; 23.45 Journaal. MAANDAG 21 JUNI NED. I: Rollebol opent de uitzen ding gevolgd door de oude bekende Swiebertje. Minstens even bekend zijn de zingende broers die onder de naam The Blue Diamonds furore maakte. Vanavond een herhaling van de in Indonesië opgenomen mu- ziekspecial. In Cum Laude zullen vanavond weer drie kandidaten op hun kennis worden gestest. Kerke- pad voert dwars door de stad Gronin gen en tevens wordt een bezoek ge bracht aan de Noorderkerk, de kapel van het heilige Gasthuis, de Martini kerk en het Pepergasthuis. De wedstrijden Algerije-Oostenrijk, Frankrijk-Koeweit komen aan bod in de samenvatting van het WK voet bal. NED. II: In de natuurfilmreeks Dieren in beweging wordt getoond hoe de dieren op verschillende ma nieren voor hun onderkomen zorg dragen. In de aflevering van Poldark wordt het huwelijk gesloten tussen Ross en Delmelza. Na de geboorte van hun dochter worden voorberei dingen getroffen voor het doopfeest, dat door de famililaire omstandighe den echter niet met onverdeelde vreugde tegemoet gezien wordt. Ook financieel ziet de toekomst er niet al te rooskelurig uit. In het programma Theater thuis komt de Nederlandse film Prettig weekend meneer Meijer aan bod. Gerard Thoolen vertolkt de rol van kantoorklerk, die zich niet naar waarde geschat weet. Hij pro beert zich af te reageren door zich in zijn vrije tijd uit te geven als filmre gisseur. NED. I: 10.00 en 14.00 Schooltelevi sie; 13.00 en 18.20 Nieuws voor do ven; 18.58 Nieuws; 19.00 Rollebol; 19.05 Swiebertje; 19.40 De Blue Dia monds zingend tussen werelden; 20.15 Cum Laude; 21.00 Kerkepad; 21.37 Journaal; 21.55 WK voetbal; 23.00 Socutera; 23.15 Journaal; 23.20 Nieuws voor doven. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 18.30 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjour naal; 18.59 Dieren in beweging; 19.25 Shelley; 20.00 Journaal; 20.27 Achter het nieuws; 21.10 Poldark; 22.00 Theater thuis; 23.05 Journaal; 23.10 Nieuws voor doven. ATLANTA, 17-6. Het hoogtepunt van het eendaags verblijf van koningin Beatrix en prins Claus aan Atlanta was ongetwijfeld het bezoek aan de graf tombe van de in 1968 in Memphis vermoorde Martin Luther King. De konin gin, die op eigen verzoek deze „bedevaart" wilde maken werd ontvangen door de weduwe van de neergeschoten dominee. Samen, nadat koningin en prins eerst een krans hadden gelegd op de DEN HAAG, 17-6. De Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van de werkgevers- en werknemerscentra les, heeft aan minister De Graaf van sociale zaken advies uitgebracht over de spreiding van de bedrijfsva- kanties in 1983. Daarbij heeft de stichting Het Rouleringsschema van de schoolvakanties als uitgangspunt genomen. Dit schema ziet er voor het kleuter en lager onderwijs (K.L.O.) en voor tgezet onderwijs (V.O.) als volgt uit: Zeeland, Noord-Brabant, Limburg: zaterdag 25 juni tot en met zondag 7 augustus (K.L.O.); zaterdag 2 juli tot en met zondag 14 augustus (V.O.). Noord- en Zuid-Holland: zaterdag 23 juli tot en met zondag 4 september (K.L.O.), zaterdag 16 juli tot en met zondag 28 augustus (V.O.). Overige provincies en de zuidelijke IJssel- meerpolders: zaterdag 9 juli tot en met zondag 21 augustus (K.L.O. en V.O.). Het is gebruikelijk dat de minister van sociale zaken het advies van de Stichting van de Arbeid over de va kantiespreiding volgt. graftombe, werden zij door Coretta King rondgeleid door het centrum dat door de gehele zwarte bevolking van de Verenigde Staten wordt ge zien als het symbool van de emanci patie. De rondgang die koningin Beatrix door het centrum deed maakte zicht baar indruk op haar. Vooral het feit dat op een tentoonstelling een foto prijkte waar haar moeder te zien was in gesprek met de weduwe van Mar tin Luther King roerde haar diep. Een kinderkoortje bracht twee oer- hollandse liederen ten gehore. Met ij le stemmetjes zongen de kleuters, in leeftijd variërend van twee tot vier jaar, die waren getooid met oranje mutsen en werden begeleid door twee onderwijzeressen in Volendam- kostuum het Lang zal ze leven en Hoedje van plezier. DEN HAAG, 17-6. Het C.D.A.-ka- merlid Mateman vindt dat er onmid dellijk maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat een di- rekteur van de Rijksgebouwendienst zich nog langer dagelijks per dienst auto met chauffeur laat vervoeren tussen zijn woonplaats in Zeeland en zijn kantoor in Den Haag. In schriftelijke vragen aan mi nister Rood van binnenlandse zaken wil Mateman weten of de betrokken funktionaris ooit verzocht is dichter bij zijn standplaats te gaan wonen. Ook wil Mateman weten of een der gelijk vervoer gebruikelijk is in dit soort funkties en of de ritten binnen of buiten diensttijd plaatsvinden. BORSELE, 17-6. De inwoners van de vijftien dorpen tellende Zeeuwse gemeente Borsele hoeven zich niet meer geïsoleerd te voelen wegens het gebrek aan openbaar vervoer. Vanaf deze week kunnen ze zich voor vijf gulden per jaar iedere dag opnieuw de hele gemeente gratis laten rond voeren in een personenauto. Dit is mogelijk geworden door het instellen van het liftstop-projekt Borsele, dat door voornamelijk jon geren en met hulp van het opbouwor- gaan West-Zuid-Beveland tot stand is gekomen. De automobilisten die meedoen voeren een speciaal daarvoor ver vaardigde sticker op de voorruit van hun auto. Ze nemen alle lifters mee die zich op de ongeveer dertig aange geven liftstopplaatsen hebben op gesteld. Voor de rit zelf hoeven de lif ters niet te betalen. Wel moeten ze voor vijf gulden per jaar een inzitten den-verzekering afsluiten, waardoor ze tevens de beschikking krijgen over het deelnemers liftenpasje. 56 Opeens hief ze haar gezicht naar hem en vroeg, terwijl de spotlichtjes in haar ogen schitterden. „Wie denkt u nu dat ik ben, meneer Van Bavelen?" Hy lachte verlegen. „Hier uiteraard mevrouw Boerée uit Haarlem. Maar in werkelijkheid waarschijnlijk „Ja, gaat u door?" Hannie genoot van deze ogenblikken. „Een of ander beroemdheid, veron derstel ik." „Ik zal het u vertellen, maar u houdt uw mond hoor? Anders wordt het nog erger. Wie zou nu denken, dat ze met zo'n bloemetjeEnfin, ik haalde van middag de sleutel op en toen Ze vertelde hem het verhaaltje van het incognito zijn. „Dat," zo besloot ze, „is waarschijnlijk als een lopend vuur tje langs alle personeelsleden gegaan en tenslotte bij de direktie terecht ge komen. Die veronderstellen een of an dere grootheid, vandaar deze attentie natuurlijk." Ze wees naar het prachtige bloemstuk. „O lieve helpom te gie ren! Vanaf dit ogenblik mag ik wel helemaal om het decorum denken. Wat ben ik begonnen." Hij lachte vrolijk. Ik vind het ergens een goeie mop. Hoe kwam u op de idee?" „Weet ik hetZo maar een invaL Enkel en alleen om te kijken, hoe de receptionist zou reageren." „Enfin, u weet nu, hoe hij heeft ge reageerd." „Om te gillen gewoon. Wie denkt u nu, dat ik ben, meneer Van Bavelen?" „Een echte kwajongen," antwoordde hij, zich met moeite inhoudend. „Maar dat hindert niet, want ik ben gek op zulke kwajongens." Ze trok haar gezicht in de plooi „Maar meneer Van Bavelen, denkt u alstublieft toch om het decorum. No- blessse oblige." Hij speelde terstond het spelletje mee. „Neemt u me niet kwalijk, konin klijke hoogheid „SsstU Denk om m'n ingognito!" „Dat is waar ook, sorry, mevrouw Boerée. Zodra u weer in uw residentie bent teruggekeerd, vraag ik misschien wel eens een audiëntie aan. Of eh zal ik koninklijke hoogheid blijven zeg gen, zodat de ober het kan horen?" „Nee zegben je nu helemaal Dan gaan ze de registers van alle adel lijke en koninklijke huizen uitpluizen om te weten te komen, wie ik ben." „Dan houden we het gewoon op me vrouw. Wat een voorrecht, dat me vrouw de incognitoneerde mij de eer aan doet met me te dineren. Stijg ik ongetwijfeld ook in achting bij de di rektie. Wellicht staat er morgenochtend een kistje sigaren by m'n ontbijt" „O, meneer Van Bavelen, houdt u alstublieft op, ik kan niet meer. Het is al erg genoeg, dat door mijn schuld het hele personeel drie weken gaat puz zelen om uit te zoeken, wie ik zoge naamd in werkelijkheid ben." „Maakt u zich toch geen zorgen, me vrouw. Ze komen er immers niet uit? Want u bent immers mevrouw Boe ré Door HENK VAN HEESWIJK uit Haarlem?" „Gelukkig weL Hè, daar komt eindelijk de soep. Ik begon trek te krijgen na al deze emoties." Nog voor Hannie haar kamer betrad, was het grote bloemstuk eraL Die moe ten de trap op gerend hebben, dacht ze. Of achter m'n rug om een lift eerder zijn gegaan. Wat een vrouw niet kan ontketenen, als ze een beetje geheim zinnig doet Enfin, ik slaap in het bed, waarin verleden jaar ook koningin Fa- biola heeft geslapen. Blijkbaar heeft me dit inspiratie gegeven Wat zul je er aan doen? Na drie dagen tutoyeerden ze elkaar en wist Hannie, dat hij Gerard heette. Dat hij een villa had in Etten - hij had haar de foto's laten zien - en een fabriek aan de rand van het dorp. Dat een huis houdster zijn natje en droogje verzorg de en dat van zijn een en twintigjarige zoon. Op haar beurt had Hannie heel sum mier iets verteld over haar huwelijk. Op de avond van de vierde dag van haar verblijf in Noordwijk aan Zee maakten ze nog een wandeling langs het nage noeg verlaten strand. „Het is niet enkel het feit, dat ons huwelijk tot nog toe kinderloos is gebleven, Gerard," ver telde ze, „maar in werkelijkheid is ons hele huwelijk een mislukking gewor den.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9