Drukte in Bruse haven Nieuwe formatie Redsox geeft optreden voor interieur dorpshuis Nieuw informatiesysteem voor scheepvaart in Deltagebied ERIC DE NOORMAN STREEKNIEUWS IL KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG Open tuinen in Zeeland OVERDENKING SUCCESJES De onwillige held 6 RENESSE, 17-6. Maus Bom, Inge Takken, Steve Pro- theroe en Frank Gilijamse, die al wat muzikale ervarin gen hadden opgedaan hij popgroepen die inmiddels ter ziele zijn gegaan, hebben zich verenigd in de formatie „Redsox". Dit nieuw geformeerde groepje treedt zaterdagavond belangenloos op in het dorpshuis te Re- nesse en de opbrengst hiervan is bestemd voor de aktie interieur dorpshuis. Zaterdagavond presenteert „Redsox" temperamentvolle, populaire mu ziek, aangevuld met een flitsende lichtshow. In het voorprogramma speelt „Flying Pictures" uit Goes en de entree prijs bedraagt f 5,-. „Redsox" zal volgende week zaterdag 26 juni eveneens optreden tijdens het Anywave-festival rond jeugdsoos Brogum te Zierikzee. De nieuwe formatie Redsox, die zaterdag optreedt in het dorpshuis te Renes- se. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 16-6. Rijkswaterstaat heeft het Nederlandse bedrijf Volmac BV opdracht gegeven voor de bouw van een informatieverwerkend systeem voor de scheepvaart jn het zuidelijk Deltagebied. De bedoelinj? van dit nieu we, geheel geautomatiseerde systeem is, dat de schippers in de toekomst op hun route door het Deltagebied maar één keer, namelijk bij de eerste sluispas- sage, alle informatie over hun schepen en lading behoeven te verstrekken. Het gaat daarbij onder andere om scheepsafmeting, herkomst, bestem ming en aard van de lading. In het to taal worden vijftien gegevens door een komputer geregistreerd en ver volgens automatisch doorgegeven aan de volgende sluis in de te varen route. Het nieuwe systeem, dat een hoge mate van betrouwbaarheid en be drijfszekerheid zal hebben, zal de taak van het sluispersoneel en de BRUINISSE, 18-6. De gemeentelij ke vissershaven van Bruinisse ligt sinds donderdag behoorlijk vol met verschillende soorten (visserssche pen. Uiteraard mèt de eigen mossel- vloot, die na het zaadvissen op het Wad weer teruggekeerd is in de thuishaven. Voor de loswal liggen de twee pur se seiners waarvan de Schotse „Chris Andrea" dit weekend de haven gaat verlaten na bij machinefabriek Maaskant diverse reparaties te heb ben ondergaan. De Ierse „Atlantean" blijft nog enkele weken voor repara tie, waaronder de herstelschade na de brand aan boord. ,,0p stroom" Ook de Bruse vestiging van In dustrie Coating Zeeland zorgt voor de nodige werkzaamheden. De Chris Andrea en de Watergeus zijn volledig gestraald en geverfd. Nu ligt „op stroom" in de Zuid-Grevelingen het ruim 2000 ton grote beunschip Mira om deze behandeling te ondergaan. De „Bru 8" van fa. Padmos krijgt bij de werf van Duivendijke een nieuwe mast. Bij de machinefabriek Padmos v<>nd gisteren de proefvaart plaats van de nieuwe UK 145, de Atje Hele na. Vandaag worden nog ballast- en zcewaardigheidsproeven genomen. Voor de kant bij Padmos ligt nu de UK 135, de Cornelis Trijntje, welk casco volledig wordt afgebouwd. Voeg hierbij nog de binnenvarende Urk 90 bij Maaskant voor lierwerk zaamheden, een binnenvaartschip wat drinkwater kwam laden en het was niet verwonderlijk dat haven meester Hoogerwerf grote moeite had om het passagiersschip „Prins Maurits" van de rederij Otter uit Willemstad een goede plaats aan te wijzen om een gezelschap aan boord te nemen met bestemming Neeltje Jans. schippers aanzienlijk verlichten en zal sneller schutten in de sluizen mo gelijk maken, omdat bekend is elke scheepvaart zich zal aanbieden. Tot nu toe moeten de gegevens van de schepen bij elke sluis opnieuw wor den verstrekt. Van de zijde der schip- persorganisatie werd al geruime tijd aangedrongen op verbetering van de ze situatie. Met het informatiever werkende systeem wordt ook bereikt dat het vaak zeer drukke marifoon- verkeer wordt ontlast en dat de in te winnen gegevens betrouwbaarder zullen zijn dan thans bij de gespro ken en geschreven informatie verstrekking nog wel eens het geval Veiligheid Het nieuwe systeem komt ook de veiligheid op het water ten goede. Bekeken zal worden of het mogelijk is de schepen tijdens hun reis te loka liseren. Dat zal van belang zijn bij de bestrijding van ongevallen. Als een schip eenmaal in het systeem is opgenomen zullen de vaste gegevens bewaard blijven in het komputergeheugen. Als het schip na verloop van tijd weer in het Delta gebied terugkomt, kunnen de vaste gegevens gemakkelijk worden opge roepen. Het nieuwe informatieverwerken de systeem voor de scheepvaart is zo wel in aanschaf als in onderhoud en exploitatie ekonomisch aantrekke lijk. Volkeraksluizen Volgend jaar januari zullen de Kreekraksluizen en de Volkerakslui zen in de Schelde-Rijnverbinding als eerste op dit systeem worden aan gesloten. Enkele maanden later ko men de sluizen in Terneuzen aan de beurt en op langere termijn ook de nieuw te bouwen sluizen in Hans- weert en de inaanbouw zijnde Kram mesluizen in de Philipsdam. Het ligt in de bedoeling om het systeem - als het bevalt - later uit te breiden tot de aansluitende scheep vaartroutes, bijvoorbeeld richting Rotterdam, Amsterdam en Duits land. Bij de verkeersposten bij Dor drecht en de te bouwen posten te Tiel en Weurt, is al rekening gehouden met het installeren van de appara tuur. OOSTERLAND Uitslag ballonnenwedstrijd De uitslag van de ballonnen wedstrijd, die op Koninginnedag 1982 gehouden werd onder auspiciën van de plaatselijke Oranjevereni ging onder de schooljeugd, was als volgt: 1. Bianca Bolle, 2. Heieen Don selaar, 3. Toni Schilmans, 4. Toni van der Hulle, 5. Anneke Dijksma en 6. Marianne Boogert. De ballonnen kwamen neer van Bergen op Zoom, Antwerpen, Brus sel en ten oosten van Parijs. De ver schillende prijzen kunnen worden af gehaald bij de stand van de Oranje vereniging ter gelegenheid van Dui- veland Dag, op zaterdag 26 juni e.k. BRUINISSE Vergadering woningbouwvereniging Op vrijdag 25 juni a.s. houdt de Chr. Woningbouwvereniging „Schouwen-Duiveland" een leden vergadering in het Ned. Herv. Ver enigingsgebouw aan de Deestraat in Bruinisse. Bij de bestuursverkiezing is de penningmeester, K. Brouwer, aftredend en herkiesbaar. Voorts ko men de nieuwbouwplannen aan bod. De jaarrekening 1981 is vanaf heden ter inzage te halen bij de administra teur, Grevelingenstraat 10. Voortijd: zie agenda. Opbrengst kollekte De Rode Kruiskollekte Bruinisse, voor iedereen zichtbaar gemaakt middels een spandoek over de Nieuwstraat, heeft weer een ,,hart"verwarmend bedrag opge bracht. Liefst 3266,05 hebben de kollektanten voor dit humanitaire doel bij elkaar gebracht waarvoor ze (en uiteraard de gulle gevers die dit toch weer opbrachten) hartelijk dank worden gezegd. Geslaagd De heer L. J. Dorst, werkzaam ter gemeentesekretarie Bruinisse, is aan de Bestuursschool te Goes geslaagd voor het diploma bestuursambte naar. Schrijfavond Amnesty Op woensdag 23 juni wordt in de leeszaal van de bibliotheek in Brui nisse de maandelijkse schrijfavond gehouden van Amnesty Internatio nal. Er zijn voorbeeldbrieven voor An tonio Husman die in El Salvador is verdwenen, voor Cho-Sung-oo in Ko rea die gevangen zit na studentende monstraties en voor Adrien Ahan- hanzo Glele in Benin, wegens samen zwering ter dood veroordeeld na een proces met ernstige tekortkomingen. Verder kunnen in het kader van de Marokko-aktie, waar de werkgroep momenteel mee bezig is, kaarten ver stuurd worden naar koning Hassan In de andere plaatsen is de schrijf avond op maandag 28 juni. In juli worden er geen schrijf avonden ge houden. „Gruttepikkers" in muziektent Zaterdagavond 19 juni verzorgt de boerenkapel „De Gruttepikkers" een optreden in de muziektent van Bruinisse. Verder op het programma, dat voorbereid werd door de evene mentenkommissie, een optreden van de volksdansgroep van de Platte landsvrouwen Noordgouwe en om streken. Voor tijd: zie agenda. MIDDELBURG Orgelkoncert Bram Beekman Nieuwe Kerk Onder auspiciën van de Stichting Orgelcentrum zal op dinsdag 29 juni in de Nieuwe Kerk te Middelburg een orgelkoncert worden gegeven door Bram Beekman. Het programma dat door deze lan delijk zeer bekende organist zal wor den uitgevoerd luidt: Preludium in e, N. Bruhns; Fantasie in a, C. Franck; Toccata in f, J. Grison; Sonata no. I, F. Mendelssohn. Bram Beekman besluit met de gro te Fantasie over het koraal: „Wachet auf, ruft uns die Stimme", van Max Reger. Aanvang: 20.00 uur. Grote ruilbeurs „De Verzamelaar" De afd. Zeeland van „De Verzame laar" houdt een grote ruilbeurs, voor alle objecten, in de foyer van de Stadsschouwburg aan het Molenwa ter, te Middelburg. De beurs wordt gehouden op zater dag 26 juni, en is geopend van 10 tot 5 uur. VEERE „Les Ennemls Confus" „Les Ennemis Confus", bestaande uit Marcel Ketels, Patrick Laureys, Philippe Malfeyt, Maria-Christina Kyprienides en Guy Penson treden zaterdag 26 juni in de Grote Kerk te Veere op. Na hun suksesvolle optre den in 1980 zijn zij geen onbekenden meer. „Les Ennemis Confus" brengt 17e en 18e eeuwse muziek, zoals „Points", „Baletten Airs", „Can- zoni", „Sonates", „Solo's" en „Con certo's". De aanvang is 20.00 uur. Zaterdag 3 en zondag 4 juli kunnen liefhebbers van prach tige tuinen weer hun hart op halen tijdens de opening van enkele Zeeuwse tuinen. Ver maarde tuinen als „De Kem- penhof' te Domburg of „De Ti- belhof" te Veere staan die da gen open voor het publiek. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN BOSCH. Door het faillisse ment van de Algemene Installatie Compagnie Holding BV in Den Bosch zullen minstens 175 werknemers moeten worden ontslagen. Dit heeft kommercieel medewerker Th. Win- tels desgevraagd medegedeeld. AMSTERDAM. Vier Amsterdamse artsen hebben een dringend beroep op het parlement gedaan aandacht te besteden aan de aktie van Turken en Koerden, die nu al meer dan drie we ken in hongerstaking zijn in de Amsterdamse Vincentiuskerk. ROTTERDAM. De werkloosheid in Rotterdam is in de maand mei verder gestegen naar het rekordniveau van 14,4 procent van de mannelijke en vrouwelijke afhankelijke beroepsbe volking. Dat werkloosheidspercenta ge ligt aanzienlijk boven het lande lijk gemiddelde van 11,1 procent. DEN HAAG. De Tweede Kamer is van oordeel dat Nederland op onvol doende wijze is vertegenwoordigd in Centraal-Amerika. Er zal een goed uitgeruste, regionale ambassade ge vestigd moeten worden ter koördina- tie van de diplomatieke aktiviteit in dit gebied. SCHEEPVAART Abida, 15-6 T.A. Rede Chittagong Atlantic Star, 16-6 van New York naar Le Havre Nedlloyd Adelaide, 16-6 200 west Port Moresby naar Djakarta Nedlloyd Rockanje, 15-6 180 zuid Lis sabon naar Charleston Onoba, 15-6 T.A. Lynas Point Acmaea, 16-6 te Cardon. Acteon, 16-6 te Singapore. Aludra, 16-6 77 oost-noord-oost Puer to Rico naar Bilbao. Macoma, 15-6 van Penang naar Mina al Fahal. '- Nedlloyd Amersfoort, 16-6 60 zuid Lissabon naar Hamburg. Vitrea, 16-6 970 zuid-west Flores naar Mobile. MARKTBERICHTEN Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 17-6. Aanvoer: 253 stuks. Prijzen per stuk: Luxe paarden 2200 - 3750; voljarige 1900 - 2850; 2-jarige, luxe (merries) 1650 - 2450; 2-jarige luxe (hengsten) 1550- 2150; 1-jarige, luxe (merries) 950 - 1750; 1-jarige, luxe (hengsten) 900 - 1700; veulens, merries 700 -ƒ 1200; veulens, hengsten 700 -ƒ 1200; hit ten 600 - 1650; Shetlandse pony's (ruins) 200 - 525; Shetlandse pony's (merries) 250 - 575. Prijzen per kg: Jonge slachtpaar- den 6,80 - 7,55; oude slachtpaar- den 6,70 - 7,45. De handel was lui, prijzen lager. De Eierveilingen BARNEVELD, 17-6. Coöp. Veluw- se Eierveiling: Aanvoer 5.894.520 stuks. Stemming: redelijk. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 7,40 - 7,45; 55-56 gram 8,35 - 8,20; 60-61 gram 9,00 - 9,20; 65-66 gram 11,80 -ƒ 12,40. Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. De Rooij. 11.00 uur ds. Baas, Burgh. 19.00 uur ds. De Rooij. Kerkwerve: 11.00 uur ds. Duk, bev. ambtsdra gers. Serooskerke: 10.00 uur ds. Bo- lijn. Burgh: 10.00 uur ds. Baas. Haamstede: 9.30 uur ds. L. Vreugden- hil, Aagtekerke; 19.00 uur kand. J. Wegerif, Spijkenisse. Renesse: 9.30 uur kand. J. Wegerif. Noordwelle: 11.00 uur kand. J. Wegerif. Scharen- dijke: 9.30 uur ds. Duk. Brouwersha ven: 11.00 uur ds. Schneider. Zonne- maire: 9.30 uur ds. Schneider. Noord- gouwe: 9.30 uur dhr. A. de Bruijn, Dubbeldam. Dreischor: 11.00 uur dhr. A. de Bruijn, Dubbeldam. Ouwerkerk: 10.00 uur de heer Rouw. Nieuwerkerk: 9.30 uur ds. Kolkert, Appelscha. Oosterland: 10.00 uur ds. Plante; 18.00 uur ds. L. Boer, Kat wijk aan Zee. Sirjansland: 10.00 uur ds. Binnenkamp, Strijen; 18.30 uur ds. Van Kooten, Rotterdam. Bruinis se: 10.00 en 17.00 uur ds. Teekens. Lutherse Kerk Zierikzee: Geen dienst. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur dhr. G. J. Smou- ter, Rhoon; 18.30 uur dhr. K. Baas, Ooltgensplaat. Haamstede: 10.00 uur ds. Eikelboom, m.m.v. kerkkoor; 19.00 uur ds. Eikelboom. Scharendij- ke: 10.00 uur kand. F. Faber, Kam pen; 19.00 uur ds. Pothumus, Urk. Brouwershaven/Zonnemaire: 10.00 uur ds. Q. Huijser, Hardenberg; 18.30 uur ds. A. C. Verheul, Sleeuwijk. Nieuwerkerk: 10.00 uur ds. A. C. Ver heul, H.A.; 17.00 uur idem, en dankz. Bruinisse: 10.00 uur ds. A. van Eg- mond, Middelburg; 16.30 uur ds. A. N. Verheul, Koudekerke. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur ds. Meijer. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur leesdienst; 19.00 uur kand. Aarnoutse. Kerkwerve: 10.00 en 15.00 uur ds. v. d. Sluys, H.A. en nabetr. Haamstede: 11.00 en 17.00 uur ds. C. A. den Hertog. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 15.00 uur lees dienst.Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur ds. Van Gelder. Oosterland: 10.00 en 14.30 uur leesdienst; 18.30 uur ds. Van Gelder, Nieuwerkerk. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te De Noordoostpolder wijkgemeente Emmeloord (toez.): A. Terlouw, Ballum-Hollum, Ameland. Toegelaten tot de Evangeliebedie ning en beroepbaar gesteld: mevr. S. Houtman, Bifaba'ntïaan 150, 2101 SK Heemstede, tel. 023-282688. M. T. P. M. Oomens, Kerksraat 67, 2242 HD Wassenaar, tel. 01751-12332. A. Teu- ling, Welvaartstraat 29, 2000 Antwer pen (België). Aangenomen naar Burgwerd en Lollum (toez.): Chr. Bakker, kand., Groningen. Gereformeerde Kerken Aangenomen naar Papendrecht: A. Griffioen, Rotterdam-Zuid. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Beverwijk: K. Har- manny, kand., Kampen. Aangenomen naar Nijmegen: R. ter Beek, kand., Kampen, die bedankte voor Roodeschool. Gereformeerde Gemeenten Bedankt voor Moerkapelle: J. J. van Eckeveld, Zeist. Eierveiling: Aanvoer 1.694.700 stuks. Stemming: vast. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram 7,60 - 7,70; 56-57 gram 8,50 - 8,45; 61-62 gram 9,45 - 9,55; 66-67 gram 13,00 -ƒ 13,25. Eiermarkt: Aanvoer ca. 1.000.000 stuks. Handel: vlot. Eieren van 48-54 gram 7,50 -ƒ 8,70 per 100 stuks, kg-prijs 1.56 -ƒ 1,61; 57-61 gram 9,50 - 11,00 per 100 stuks, kg-prijs 1,67 - 1,80; 64-67 gram 12,50 - 14,00 per 100 stuks, kg-prijs 1,95 - 2,09. uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur ds. Van der Meer, Kinderdijk. Brui nisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur mevr. ds. C. J. Schilt-ten Hove, Bilthoven. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 10.00 uur. Haamstede: za. 19.00 en zo. 10.00 uur. Renesse: za. 19.00 uur en zo. 10.00 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur ds. Van der Sluys. „De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedig heid, vriendelijkheid, goedheid,trouw, zachtmoedig heid, zelfbeheersing." Galaten 5 22 Als we dit gedeelte nog eens lezen, dan moeten we toch iedere keer be kennen dat we nog van die arme mensen zijn. We beseffen dat er nog heel wat aan ons ontbreekt. Dan nemen we het ons weer voor, om lief te zijn tegen die vrouw die je eigenlijk helemaal niet zo lief vindt. Om blijdschap te tonen - daar je toch een slechte bui hebt, om niet zo op te vliegen, om vriendelijk te zijn. We gaan de dingen die diep in ons ver borgen zitten onderdrukken, om toch maar te voldoen aan deze tekst. Maar de vrucht die zit aan de boom vast, en de sappen van de boom gaan naar de vrucht, gaan door de vrucht heen. En als we tot de konklusie ko men dat we er niets van bakken, dan moeten we het zoeken in onze relatie met .God. zelf te bevechten, niet door eigen in spanning. Nee, Goddank niet, het is de Heilige Geest die door ons werkt, die in ons rijpt. De vrucht van de Geest. •Niet een eigengemaakte vrucht, die we dan aan de boom hangen, want dan krijg je het effekt van een kerst boom met ballen, die bij de geringste stoot of klein windvlaagje, of wat er ook gebeurt in duizend stukken op de grond valt. En waar dan niets van over blijft. Maar de vrucht die zit aan de boom vast, en de sappen van de boom gaan naar de vurcht, gaan door de vrucht heen. En als we tot de konklusie ko men dat we er niets van bakken, dan moeten we het zoeken in onze relatie met God. Of wij wel in God zijn, of onze rela tie tot Hem wel goed is. We moeten ons afvragen of we wel leven vanuit de Geest, of we de Geest wel de ruim te geven in ons leven om tot ontwik keling te komen. Luitenant P. H. Dijkstra Leger des Heils Te koop: 2 CV 6 Charleston, bouwjaar febr. 1981, km-stand 21.000. Prijs: 7.500,-. Tel.: 01110- 3219. Bandrecorder Schaub-Lorenz Mono (48 watt), 4 sporen. Tel. 01117-1883. Gasfornuis (Etna); afzuigkap (Neft); 2 1-pers. bedden incl. matras; t.v.-tafel; zitbad. Tel. 01110-2062 vóór 26 juni. Peugeot racefietsen v.a. 479,- (in doos, dus zelf klaarmaken) 35,- korting. Wielersport Han Steenland, Dreischor, tel. 01112-1496. 23. De „Grootmoeder van de tijd" staart Eric nog even doordringend aan en wendt zich dan met de lenigheid van een jong meisje om naar Tristan. „Uit achterdocht wordt kwaad gewrocht", bijt ze de beangste held toe. „Kwaad vergaat". Weer giechelt het oude wijf, terwijl zij behendig terugschuifelt in het struikgewas. „Mijn woorden zijn als water druppels Tristan-held", klinkt haar stem spot tend, bewaar ze in de beker van uw herinne ring en drink er van als ge dorst krijgt Uw dorst van heden zal gelest worden door de zoon van de draak". Dan is het griezelige mens ver dwenen en de mannen staren elkaar zwijgend en onzeker aan. „De eh zoon van de draak zijt gij", mompelt Tristan dan, Eric recht aankijkende. Ze sprak van vrijheidsfakkels en dat Agar ver jaagd wordt en een stralende toekomst maar ik begrijp er verder niets van 't enige wat ik er van maken kan is, dat we u moeten vertrouwen, zodat ge dus wellicht toch Artor zijt Hij zwijgt verschrikt, als van verre een schelle lach opklinkt. „Ik ben bang van haar", mompelt Tristan, „iedereen is bang van haar ze weet alles en is zo oud als de wereld zelf, geloof ik „Ik ik was bang van haar, toen ik haar in de ogen keek", antwoordt de Noorman afwe zig. „Nu niet meer Hij strekt zijn rug en de mannen om hem heen kunnen hun oren niet geloven, als hij zegt: „De tijd zal leren, wat het oude mens be doelt heeft. Hoofdzaak is nu dat Agar verdre ven wordt. Er is een sterke afdeling van Agar's krijgers in de nabijheid gelegerd. Ik meen, dat ge onderweg was, deze te overval len, Tristan". De aanvoerder staart hem stomverbaasd aan. „Hoe kunt gij dat weten?" Zonder hierop antwoordt te geven vervolgt de Noorman: „Ge moet van dit plan afzien, Tristan. Het zal veel bloed kosten en ge schiet er niets mee op. Kom, volg mij naar een plek vanwaar we Agar's burcht kunnen zien. Dat zal ons helpen een goed krijgsplan te vinden

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6