FLITSEN VAN EEN BLOEMENAVOND Welzijnskommissie Duiveland nauwer betrekken bij programma Oud-gezagvoerder vertelt over vluchten naar Zuid-Amerika via springplankDakar Kiezen voor huiswerk AUTO LOUIS G0EDBL0ED STREEKNIEUWS Avondvierdaagse Aspekten van de vliegerij 4 NIEUWERKERK, 16-6. De welzijnskommissie Duive land wil zich in de toekomst intensiever gaan bezighou den met de opstelling van het welzijnsprogramma. Dit houdt in dat per twee of drie mensen van die kommissie het pakket van sociaal-kulturele aktiviteiten per onder deel zal worden doorgespit. Mevrouw A. C. Hoogen- doorn-Herfkens was van mening, dat de leden van de welzijnskommissie op deze wijze beter zicht kunnen krijgen op knelpunten en wensen op dit gebied. Deze zaak kwam aan de orde in de openbare vergadering van de wel zijnskommissie, woensdagavond in het gemeentehuis te Nieuwerkerk, tijdens de bespreking van het „Evaluatierapport Welzijn". Kort gezegd een rapport dat terugblikt op de gang van zaken met de wel zijnsplanning en op diverse punten aangeeft, waar het anders of beter zou moeten. Advertentie Officieel Citroën dealer Inruilauto's: altijd 35 stuks van f 250,- tot f 25.000,- Verhuur van nieuwe en gebruikte wagens Leasing van nieuwe Citroëns v.a. f 413,-/mnd Okkasionleasing alle typen en merken v.a. f 250,-/mnd Financiering - klaar terwijl u wacht Landi den Hartog gasinstallaties Korte Nobelstraat 37-39, Zierikzee, 01110-4951 OOSTERLAND Brandend t.v.-toestel De in Oosterland gestationeerde brandweer van Duiveland werd woensdagmiddag gealarmeerd om een brand in de woning van de fami lie Lievense aan de Unostraat te blussen. Een t.v.-toestel was in brand gevlogen. De brandweer had het brandje spoedig onder de knie. De schade bleef beperkt. SIRJANSLAND Geslaagd Annie Padmos uit Sirjansland slaagde deze week aan de school voor middelbaar beroepsonderwijs „Bou- vigne" te Breda voor het examen ge zinsverzorgster en tevens voor het examen bejaardenverzorgster. STELLENDAM Fancy-fair De Chr. MAVO „Het Spectrum", Schoolstraat 29 in Stellendam orga niseert op woensdag 30 juni (van 11.00 tot 15.00 uur) een grote fancy- fair met vele attrakties. De op brengst komt ten goede aan de stich ting Woord en Daad. Eén van die punten was een nauwe re betrokkenheid van de welzijns- kommissieleden bij de opstelling van het welzijnsprogramma. De Duive- landse kommissieleden schuwden dit toekomstige huiswerk - zij het na eni ge diskussie - niet. Financiële situatie Mevrouw A. F. v. d. Zande-Vleugel Schutter merkte naar aanleiding van het evaluatierapport op, dat de kom missieleden eigenlijk geen advies kunnen uitbrengen zonder dat ze op de hoogte zijn van de financiële situ atie in de gemeente. Ze wees erop, dat de post voor sociaal-kulturele ak tiviteiten al voor een groot deel op gaat aan verplichtingen uit gemeen schappelijke regelingen. Andere in stanties kunnen dan gesubsidieerd worden uit het restant of uit de alge mene middelen. Worden gelden uit de algemene middelen voor sociaal-kulturele ak tiviteiten aangewend, dan zal dat ten koste gaan van andere werken en me vrouw Van der Zande zei graag te willen weten, wat dan precies de konsekwenties zijn voor ze een ad vies uit zou brengen. „Een vrouwelijk kommissielid zou misschien eerder subsidie aan de Stichting Jeugd en Gezin adviseren en een mannelijk kommissielid zou misschien liever de straat opgeknapt zien," symboliseerde mevrouw Van der Zande. Betrokkenheid leden Tijdens deze diskussie kwam ook de betrokkenheid met het welzijn van de kommissieleden zelf aan de orde. Opgemerkt werd, dat ze goed aanspreekbaar dienen te zijn voor hun achterban. Verder werd ge- konstateerd, dat sommige kommis sieleden nog veel verstek laten gaan bij vergaderingen van de welzijns kommissie. Zo is het welzijnskom- missielid uit Ouwerkerk vrijwel nooit aanwezig en ook zijn plaatsver vanger heeft nog nooit acte de pré- sence gegeven, aldus een Constate ring van voorzitter J. OpJ 't tfof Veel raadsleden De heer W. Stouten onderstreepte, hetgeen vermeld in het evaluatierap port, dat de Duivelandse kommissie nogal goed in haar raadsleden zit. De voorzitter antwoordde het „voor de frakties goed te vinden, dat ze er alle maal inzitten". Mevrouw Hoogendoorn signaleer de de opmerking, dat het zinvol zou zijn het ambtenarenoverleg bestuur lijk te onderbouwen. Koördinerend welzijnsambtenaar de heer G. C. Groenleer lichtte toe, dat het goed zou zijn in een vroeg stadium bestuurders te betrekken in de op te stellen rapporten, plannen en pro gramma's. Verder liet hij desgevraagd weten, dat het niet perse noodzakelijk is een zogenaamde Commissie Ad Hoe, for mule II (Ook in het welzijn kent men jargon, red.) te formeren, om te ko men tot vereenvoudiging van de pro cedureregels voor de welzijnsplan ning. Een formule voor vereenvoudiging kan naar zijn mening ook bij de amb tenaar starten. Nieuw lid van de welzijnskommissie de heer G. J. La Grand maakte van de rondvraag ge bruik mede te delen zich voor zijn taak te zullen inzetten. Hij had de Avondvierdaagse in Zierikzee dan ook moeten laten lopen om deze ver gadering bij te kunnen wonen. Enorm stuk werk Mevrouw Van der Zande,'die voor de laatste maal een vergadering van de welzijnskommissie als lid bij woonde, zei grote bewondering te hebben voor het enorme stuk werk door de heren Groenleer en Van der Laan verzet. Mevrouw Hoogendoorn vulde aan genoten te hebben van het evaluatierapport. Zij liet blijken voorstander te zijn van dergelijke journalistieke stijl. Dit ontlokte bij de heer Groenleer de opmerking, dat die journalistieke stijl echter niet in alle gemeenten wordt gewaardeerd. AMSTERDAM. De dienstvoertui gen van de Amsterdamse politie heb ben in 1981 in 1.342 gevallen schade opgelopen, variërend van een kras op de lak tot totale vernieling. (Vervolg van pagina 1) Jubileum voorzitter Voorzitter van het organisatiekomi- té de heer P. Verhage kreeg een atten tie namens de deelnemers van de heer J. Verwijs in verband met zijn 35-jarig jubileum binnen het bestuur van dit komité. Ook voor de heer Verwijs was er overigens sprake van een jubileum: hij liep de Zierikzeese avondvierdaag se voor de 25e keer mee. De heer Verhage rondde de toe spraakjes af met dankwoorden aan organisaties, die medewerking ver leenden de afgelopen dagen: Rode Kruis, politie, dienst Gemeente Wer ken, Kon. Zeelandia en de muziek korpsen.- Ja, en dan waren er ook nog de gas flambouwen, die weer voor verhoging van de sfeer zorgden. De kommissie publieke werken adviseerde vorigjaar al eens deze dingen weg te halen, om dat ze „foei-lelijk" zouden zijn en niet meer verantwoord in een tijd van ener giebesparing. Het standpunt van deze kommissie werd overigens niet over genomen door het kollege. Voorkeur De wethouder publieke werken gaf desgevraagd toe een persoonlijke voorkeur voor de gasflambouwen te hebben. Na de jaarlijkse opknapbeurt in de afgelopen winter, kwamen ze met Koninginnedag dan ook weer terug op het Havenplein. De wethouder hoopt, dat ze deze zomer ook tijdens de avond van de laatste toeristendag nog eens zullen branden. Overigens hebben de leden van de kommissie publieke werken tijdens de bespreking van de meer jarenplanning afgelopen woensdag de wethouder toch laten weten, dat hij de gasflambouwen voor 1983 nou echt wel kan vergeten. 1. De Avondvierdaagse-stoet pas seerde ook de smalle Dam, waar be langstellenden zich tegen de huizen moesten opstellen om de lange rij wandelaars te kunnen laten passe ren. 2. Opmerkelijk bij de laatste avond was de oude bakkerskar, meege- duwd door personeel van Zeelan dia". 3. Twee jubilarissen, die elkaar we derzijds kadootjes gaven. Links J. Verwijs, die de avondvierdaagse 25 keer liep, rechts de heer P. Verhage, 35 jaar bestuurslid. 4. Deelnemers tot uit Australië toe, die een apart woordje verdienden van burgemeester Th. H. de Meester van Zierikzee en voorzitter/organi sator P. Verhage. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) jooooocooooocooooocooocooooooocccooeoooooooooooocecoooooooooccocoooooooocoocoocoooooooooooooooooeococcooooooccooooecoooocococoooooocccoeoooooooooooccococooocococooooo JOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC Brazilië Brazilië, wat een fascinerend land! Na Noronha was het nog enkele hon derden mijlen om te gaan. En dank, als contrast met de blauwe zee, lag daar de kust met z'n zilverwitte «tranden: Zuid-Amerika, Brazilië! Mijn eerste dagen reizen gingen naar Natal. Een in Montevideo gesta tioneerde bemanning nam nu daar de machine over. Wijzelf logeerden in Natal, bij gebrek aan een goed hotel, in de „kraamafdcling" van het klooster aldaar, vlak aan zee. Daarna gingen de vluchten naar Recife, in Pernambuco, de noordelij ke havenplaats van Brazilië. Eerst logeerden we daar in een hotel in de stad, later in hotel „Boa Viagem" Goede Reis), gelegen aan een uitzon derlijk mooi strand. Weer later gin gen wij door naar Rio de Janeiro, iets om apart eens over te schrijven! V eranderingen Na de DC6 en de DC6B werd de DC7 op de route geïntroduceerd. Die had radar aan boord en de moeilijk heden met het „Intertropical Front" werden minder. Zo rond 1960 werd het straalvliegtuig, de Douglas DC8, op de Zuid-Amerika route ingezet. Dakar als „springplank" kwam te vervallen en vanuit Lissabon werd rechtstreeks doorgevlogen naar Rio de Janeiro. Daar vloog dan een gesta tioneerde bemanning door naar Mon tevideo, Buenes Aires en over het Andes-gebergte naar Santiago de Chile. Zuid-Amerika. een fascinerend continent met grote toekomstmoge lijkheden! (Chr. Bouter) Het was altijd midden in de nacht dat te Dakar de ma chine uit Holland door de „slipbemanning" aldaar werd overgenomen. De oversteek naar het Continent van Zuid-Amerika was rond 1700 Zeemijlen ruim 3100 km). Met de gewoonlijk volle lading aan passagiers en vracht was het vliegtuig bij de start meestal aan zijn maximum gewicht. Die start vond, bij de heersende wind, normaal plaats op „runway" 30, naar het noord westen toe. Het was altijd een wat spannend moment, want direkt na het loskomen was men over de duistere zee en volledig op „instruments". Nadat het landingsgestel en de vleugelklappen waren ingetrokken en op wat hoogte werd dan inge draaid naar de vliegplankoers, zo rond 235° Magnetisch, dat is onge veer Zuid-West. Met de DC6 en later de DC7 was de vluchtduur naar de overzijde van de oceaan tussen de 7 8 uren. Gezien de westelijke vlie grichting bleef het lang donker en werd genavigeerd op de sterren. Na zo'n 4'/j uur passeerden we de Equa tor. Om en nabij die Equator lag er altijd het „Intertropical Front". In onze zomer meer noordelijk, in de winter zuidelijker. Het strekte zich altijd in oost-westelijke richting uit en kon soms bijzonder aktief zijn. Geen radar In die beginjaren hadden wij geen radar aan boord en vóór het front tastten dan onze ogen de plaatsen af waar de minste bliksem voorkwam. Dan op een koers haaks door het front was vaak de beste methode. Er Het strand bij hotel ..Boa Viagemte Recife met het platboom vissersvaartuig Helt Janganda. kon zware turbulentie zijn en op een vlieghoogte van 16000 voet ijsafzet ting. Ongeveer die tijd begon het daglicht te worden en waren we er doorheen. Op 60 mijl noord van de Equator en 80 mijl rechts van onze koers liggen de rotsen van Sint Paul. Scheepsposities in de courant geven die positie vaak aan voor de boten onderweg naar en van Zuid-Ameri ka. In gunstige weersomstandigheden, wat betreft de bewolking, en bij dag licht werd de koers soms wat noorde lijk aangehouden en lukte het wel eens „een positie voor niets" te beko men. Een speld in een hooiberg. Voor mijzelf was dit een sport, zelfs nog ja ren later met het straalvliegtuig de Douglas DC8, Dan, 400 mijl verder ligt er het ei land Fernando de Noronha, met een radio-baken. Indien onze bezigheden in de cockpit het toelieten werden wel eens radio-omroepstations gese lecteerd. En dan beluisterden we de rithmische klanken van de Brazili aanse sambamuziek. 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4