Lening voor Oecumenische Jongeren Groep Nieuwerkerk deurloo mode CPB-leden bekeken de Melkunie te Woerden en zilversmeden Schoonhoven Aktiegroep wil zaken' doen met de gemeente Mammoet-kaak voor Bru's visserij museum 3 Positief advies Welzijnskommissie STREEKNIEUWS Leefbaarheid Havenkwartier AUTOBEDRIJF ISTA L. A. ISTA Geschonken door de ,,Bru 24" STREEKNIEUWS Fred Plette (RSG) won CD A-prognosewedstrijd gemeenteraadsverkiezingen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE vrijdag is juni 1982 Nr. 23132 NIEUWERKERK. Het pand Weststraat 1 te Nieuwerkerk vormt tot nu toe een bepaald niet ideale huisvesting" voor de Oecumenische Jongeren Groep. De ze jeugdgroepering heeft de gemeente derhalve verzocht een renteloze lening te verstrekken teneinde een houten keet op het voormalige sportveld te kun nen houwen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) NIEUWERKERK, 16-6. De Oecumenische jongeren groep, die tot op heden gebruik maakt van het pand Weststraat 1 te Nieuwerkerk, heeft het gemeentebestuur verzocht een renteloze lening te verstrekken voor de aan koop en de bouw van een houten clubhuis op het voorma lige sportveld te Nieuwerkerk. Woensdagavond boog de welzijns kommissie van Duiveland zich over dit verzoek, teneinde een advies uit te brengen aan b. en w. De aanschaf van de houten keet zou door de oecu menische jongerengroep zelf dienen te geschieden, evenals het vervoer en de plaatsing. De kosten bedragen 6.000,— in totaal. Advertentie te Oosterland dealer van: Austin, Rover, Triumph, Land- en Rangerover, Subaru goed geoutilleerde servicewerkplaats reparatie carrosserie spuitinrichting ML en tectylbehandeling erkend inbouwstation gasinstallatie (Landi den Hartog) takel- en bergingsbedrijf St. Joostdijk 41, tel. 01114-1495 ZIERIKZEE, 17-6. Leden van de C.P.B. afdeling Schouwen-Duiveland maakten deze week de jaarlijkse reis. Deze keer ging de tocht naar Woerden, waar een bezoek werd gebracht aan de Melkunie en naar Schoonhoven, de stad van de zilversmeden. Rond acht uur vertrok het gezel schap uit Zierikzee en de aanwezigen werden hartelijk welkom geheten door de presidente, mevrouw S. P. op 't Hof-de Rijke. In de Mona-fabriek werden alle reerst dia's vertoond, zodat de dames een goed beeld kregen van de om vang van deze melkverwerkende fa briek. Er werken 280 mensen voor de Melkunie (waarvan 'A buitenlanders) die werken aan verschillende pro- dukten zoals yoghurt, yogi-drink, quark, de bekende toetjes, enz. Het lab Onder leiding van enkele gastvrou wen kreeg de groep een rondleiding door de fabriek en werd o.a. een be zoek gebracht aan het laboratorium waar de grondstoffen en de eindpro- dukten worden gekontroleerd. Ver der werd een kijkje genomen op de blikafdeling waar het een oorverdo vend lawaai was. De lang houdbare chokolademelk, melk en room in blik zijn uitsluitend bestemd voor de export. Zo wordt per dag 35Ö.0ÖÓ liter De overige kommissieleden waren van mening, dat de oecumenische jongerengroep daar niet mee gehol pen zou zijn, omdat men op dit mo ment die f 6.000,— nodig heeft. De voorzitter vulde nog aan, dat vele ge meenten te maken hebben met de op vang van jongeren tussen 12 en 16 jaar en dat het vaak grote bedragen vergt daar voorzieningen voor te treffen. ,,Wij zijn van alle kosten af met deze renteloze lening", aldus de heer Op 't Hof. De welzijnskommissie besloot ten slotte het kollege te adviseren de ren teloze lening te verstrekken. ZIERIKZEE Fietstocht UW De dames van het UW maken maandag 21 juni een fietstocht naar de championkwekerij te Oosterland. Het vertrek is om half twee van de Gracht weg 4. Informatiekrant Stichting Jeugd In de laatste informatiekrant van de Stichting Jeugd Schouwen-Duive land in het seizoen 1981-1982 wordt bericht over het Anywave-festival, voor zaterdag 26 juni georganiseerd door Brogum. De krant verstrekt ook informatie over tiener- en kin dervakantiewerk. In een paar artike len wordt aandacht besteed aan de sombere werkkansen van schoolver laters. ZIERIKZEE, 16-6. De leden van de aktiegroep Haven kwartier hebben een bezwaarschrift opgesteld tegen de huidige plannen van woningbouw in het Lange Groendal. Ze zyn echter bereid dit bezwaarschrift in te trekken als op andere wijze met de gemeente tot overeenstemming kan worden gekomen met betrekking tot hun wensen voor speelruimte voor de kinderen. Dit kwam aan de orde tijdens een openbare ledenvergadering woens dagavond in café ,,'t Sloepje". Aan het begin van deze by eenkomst werd door deskundigen een duidelijke uit- BRUINISSE, 18-6. Het visserijmuseum i.o., een afdeling van de Culturele Stichting Bruinisse, is deze week bijzonder verrast met een gift in natura van de bemanning van de „Bru 24" van schipper Hoogerheide. „Het" bleek een zeldzame onderkaak van een mammoet te zijn die in de kor was terecht geko men tijdens het zaadvissen op het Wad. De ,,24" was op de „Dove Balg", tussen Kornwerderzand en Bree- zanddijk aan het zaadvissen, toen er een ongerechtigheid in de kor boven kwam. „Over boord met die boom stronk", was het eerste kommentaar. De „stronk" zat echter vast in het net en kwam dus toch in het ruim terecht waar al gauw bleek dat het een fos siele vondst was, uiteraard toen nog niet wetend dat het een zeldzaam exemplaar was. Schipper Hoogerhei de: „Het is onvoorstelbaar dat we al jaren óp de „Dove Balg" vissen en nooit iets gevonden hebben en nou zoiets fraais. Lot uit loterij Wel worden er op de „Dove Balg" veel boomstronken gevist, een teken dat hier in het verleden een bos heeft gestaan. De heer C. P. Habraken, bestuurslid van de visserijsektie, noemde de vondst een lot uit de lote rij- Volgens Habraken, die biologiele raar is (wat weer zijdelings te maken heeft met z'n „ijstijds-hobby"), zijn de vondsten uit dé laatste ijstijd meestal inkompleet of in stukken. Deze ijstijd was 30 a 40 duizend jaar geleden en wordt het Weichseliën- tijdperk genoemd, een onderdeel van het Pleistoceen. Er zwierven toen hele kudden van deze olifantachtige dieren over de toendra's van West-Europa. Reus achtige slagtanden en een dikke vacht kenmerkten het dier, welke een schofthoogte van 4 meter kon be reiken. Samen met andere ijstijdbe woners, zoals de wolharige neus hoorn en rendieren bevolkten ze onze streken. Zeldzame vondst Omdat de twee kaakdelen van de mammoet nog aan elkaar zitten en zelfs de kiezen er nog in zitten mag gerust van een zeldzame vondst wor den gesproken. Het zal zeker een fraaie plaats krijgen in het visserij museum dat op 1 juli haar poorten voor het publiek hoopt te openen. Ook de Stichting toonde zich, bij monde van de sekretaris de heer B. de Groot, zeer verguld met de aan winst, beschikbaar gesteld door dé bemanning van de „Bru 24". Bij dit agendapunt werd verder medegedeeld, dat de hoofddoelstel ling van deze jongeren groep is, het kreëren van een ontmoetingspunt-" voor de jeugd in de leeftijd vanaf 13 jaar, uitgaande van de Hervormde en Gereformeerde Kerk. Daar werd bij aangetekend, dat ieder, ongeacht kerkelijke gezindte, welkom is. Het is de bedoeling de jeugd zoveel moge lijk zelfstandig bezig te laten zijn. Er worden geen alcoholische dranken verstrekt. Borg staan Gelet op het feit, dat de jongeren groep geen rechtspersoonlijkheid be zit, verdient het volgens het kollege van b. en w. aanbeveling de beide be trokken kerkelijke instellingen borg te laten staan. Mevrouw A. F. v. d. Zande-Vleugel Schutter vroeg zich af, waarom dan ook die renteloze le ning niet rechtstreeks door de ker ken wordt verstrekt. Voorzitter J. Op 't Hof antwoordde, dat de lening beter door de gemeente kon worden toegekend, juist omdat deakkommo- datie niet alleen voor kinderen van kerkelijke gezindte bestemd zou zijn. De heer L. Meerman verwachtte nogal veel „rompslomp" door een renteloze lening, verder wees hij op een mogelijke precedentschepping. Hij gunde de jeugd wel hun onderko men en stelde derhalve voor het be drag, dat de gemeente aan rente kwijt zou zijn door een renteloze le ning (plm. 3.000,—) ineens in de vorm van een subsidie te verstrek ken. melk van de boer verwerkt in de ve le, bekende produkten. Ten slotte kregen alle aanwezigen een tas met produkten aangeboden om thuis nog eens te proeven van hetgeen ze in de fabriek maken. In Schoonhoven, in restaurant „Lekzicht" werd het diner gebruikt, waarna het gezelschap naar het „Sil- verhuis" wandelde. Daar kreeg men een film te zien over de stad Schoon hoven en over de diverse technieken van het zilversmeden. Momenteel oefenen nog 40 perso nen dit oude ambacht uit. In Schoon hoven kan men een 3-jarige opleiding volgen voor zilversmid. Deze school telt 700 leerlingen. De dames werden in de gelegen heid gesteld het Schoonhovense zil verwerk te bezichtigen en eventueel te kopen. De keuze was groot, prijzen varieerden van 10.- tot 60.000,-. Ten slotte kon men nog een uurtje winkelen in Gouda, waarna het ge zelschap weer huiswaarts ging. ZIERIKZEE H uttendorpsf est i jn Klubhuis de' Lichtboei van het Le ger des Heils organiseert voor woens dag 11, donderdag 12 en vrijdag 13 augustus in Poortambacht een groot huttendorp-festijn. Exkursie NJN De exkursie van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie ver trekt niet om 11.00 uur vanaf de Beu- ze, maar om 13.00 uur. BURGH-HAAMSTEDE Konferentie in „De Burght" Van 31 juli tot 7 augustus houdt het Instituut voor Evangelisatie in het evangelisch ontmoetingscentrum „de Burght" te Burgh-Haamstede een konferentie met als thema „de christen heeft toekomst". Dr. Th. Kunst zal dit onderwerp be licht aan de hand van de beide Thes- salonicenzen-brieven. Dr. Kunst is docent aan het Bijbelinstituut België en oprichter van de theologische fa culteit aldaar. Ds. Bram Krol spreekt over de mo gelijkheden tot groei van de gemeen te. Hij is medewerker van het Insti tuut voor Evangelisatie en auteur van de boeken „Onder commando" en „Gemeentegroei". Verder kan men kiezen uit twee programma's die parallel aan elkaar gegeven wor den. In het ene behandelt ds. Krol hoe men het christelijk geloof kan verdedigen tegenover aanvallen van buitenaf. In het andere spreken Jan en Nel Kits over huwelijk en gezin. Kits is oprichter van het Instituut voor Evangelisatie en adjunkt-direk- teur van de Evangelische Bijbel- school in Doorn. Rekreanten verwijderd Vannacht is een aantal rekreanten, die in tenten en caravans in het na tuurgebied de Duinpolder verbleven, door de Rijkspolitiegroep Schouwen- Duiveland verwijderd. NOORDWELLE Auto in de sloot Twee jongelui uit Nieuwerkerk, B. D. en P. T. raakten vannacht 01.00 uur met de auto in de sloot langs de Stoofweg. Beiden moesten met di verse verwondingen naar het zieken huis. Er is een bloedproef afgeno men. De auto raakte totaal vernield en werd door takelbedrijf Jan de Jonge uit Zierikzee weggesleept. RENESSE Auto gestolen H. had vannacht zijn auto, Opel Re- kord, bij restaurant Veerhoek gepar keerd en afgesloten. De wagen werd echter opengebroken en gestolen. NOORDWELLE Spullen gevraagd voor rommelmarkt Aanstaande zaterdag, morgen de 19e juni, zullen er 's morgens in Noordwelle oude tafels, stoelen, boe ken en antikwaria, boeken en platen en ander prullaria opgehaald worden als officiële start van de aktie „rom melmarkt 83". want in de zomer van het volgend jaar is het weer zover, dan is het weer snuffelfeest op Noordwelle. Op zolder en in de kel der is vast nog wel iets te vinden. SCHARENDIJKE Bazar-rommelmarkt De sportvereniging ZSC'62 organi seert voor vrijdag 25 en zaterdag 26 juni op het „zwarte plein" te Scha- rendijke een grote bazar annex rom melmarkt. De opbrengst is bestemd voor de aanleg van de nieuwe sportakkom- modatie van de vereniging. Voor het publiek zijn er vele attrakties, zoals ballen gooien, de schiettent, de kop van jut, de grabbelton, enz. Natuur lijk ontbreekt ook het rad van avon tuur niet. Vrijdagavond is er vanaf 19.00 uur bazar met het rad van avontuur en een stand met tweede hands boeken. Zaterdag is er vanaf 10.00 uur 's och tends een rommelmarkt. Op het „zwarte plein" kunnen oliebollen worden gekocht. NOORDGOUWE Stern prestatieloop Met medewerking van de atletiek vereniging Delta Sport en de motor- klub Sparta organiseert caravan- park de Stern uit Noordgouwe voor zaterdag 26 juni een puzzeltocht voor automobilisten. De atletiekvereniging heeft voor deze eerste Sternloop het parkoers uitgezet, dat deels over het caravan park en deels door Noordgouwe loopt. De lengte bedraagt 1 km, dat meerdere malen kan worden afge legd. Inschrijven vanaf 13.30 uur en de start zijn in de kantine en voor ie dereen die het parkoers aflegt is een vaantje beschikbaar. Voor de zaterdagavond is door Sparta een avondrit uitgezet. Ook hiervoor dient de kantine als start-en finishplaats. Inschrijven is mogelijk vanaf 18.30 uur en de start is om 19.00 uur. De route loop door het mid denstuk van Schouwen-Duiveland en herbergt enkele opdrachten. Ieder een kan aan beide evenementen deel- NIEUWERKERK Kleuters op exkursie De kleuters van de chr. kleuter school brachten woensdag onder lei ding van de hoofdleidster mej. Kem- peneers en enkele moeders een be zoek aan de bakkerij van Henk ten Hove. Als mini-bakkers verkleed, kregen de kinderen allemaal een stuk deeg, waarmee ze aan de slag konden. Terwijl het deeg kon rijzen, konden de kinderen kijken naar de professionele bakkers die o.a. een grote taart maakten. Ten slotte werden de zelfgebakken broodjes gebakken. Op school gaan de kinderen verder met het thema: „van graan tot brood". Vrijdag avond 25 juni kunnen de ouders in de school het werk van de kleuters be kijken. Geslaagd De heer J. Brasser uit Nieuwer kerk slaagde in Vlissingen voor het avond-MAVO diploma. ROTTERDAM. Steeds meer bedrij ven, maar ook partikulieren, roepen de hulp in van het Bureau Koördina- tie Vergunningen en Serviceverle ning Rijnmond. In 1981 is het aantal aanvragen gestegen tot 233, tegeno ver 126 in 1980. Het bureau verleent steun aan bedrijven hij hun kontak ten met de overheid. Advertentie eenzetting gegeven over de gang van zaken met betrekking tot struktuur- schetsen, globale bestemmingsplan nen en de invulling daarvan. Verder werden ook de voor- en nadelen van aktievoeren belicht De aktiegroep Havenkwartier be sloot het gemeentebestuur voor te stellen de grond in het Lange Groen dal, bestemd voor woningbouw, niet volledig aan woningbouwvereniging „Beter Wonen" over te doen, maar een beperkte strook grond beschikbaar te stellen voor speelruimte voor de kin deren. Inspraak Verder zal om inspraak worden ver zocht bij de invulling van het bestem mingsplan Binnenstad-Zuidwest om vattend het gebied, dat grenst aan het Havenkwartier. In dit kader heeft de aktiegroep ook plannen ontwikkelt haar aktiviteiten uit te breiden tot Nieuwe Boogerdstraat en Lange St Janstraat De betrokken bewoners zullen een enquêteformulier in de bus krygen met vragen op het gebied van ver keersveiligheid en andere leefbaar- heidsaspekten. Dit enquêteformulier zal met bege leiding van opbouwwerker Ad Boon man worden opgesteld. Om tot een goede aanpak van de verkeersproble men in dit stadsdeel te komen heeft de aktiegroep plannen tot oprichting van een speciale kommissie. Gevels Tijdens de vergadering woensdag avond werd verder besloten, dat aan „Beter Wonen" het verzoek zal wor den gedaan wat variatie aan te brengen in de geveltypes, die in het Lange Groendal zullen verrijzen. Bestuursleden L. 't Manneke en M. 'L. Berrévoets zeiden te hopen dat alle leden er van doordrongen zijn, dat het van belang is over de leefbaarheid in hun eigert woonomgeving mee te den- leen én te praten. „Goede zaak" De heer Berrevoets omschreef in spraak als een goede zaak, die in de toekomst voor beide partijen - be stuurders en bestuurden - gunstig kan zijn. Voor nadere inlichtingen over of inbreng van plannen aan de aktiegroep Havenkwartier, kan men zich wenden tot de heer L. 't Manneke, tel (01110)- 4722: ZIERIKZEE, 16-6. Woensdag werd in de Rijksscholengemeenschap Prof. Zeeman de prijs uitgereikt aan de winnaar van de C.D.A.-prognosewedstrijd betreffende de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Winnaar is gewor den Fred Plette, leerling uit HAVO 4 van de Rijksscholengemeenschap. De wedstrijd, waaraan alle middel bare scholen in Zierikzee hebben meegedaan bestond uit een prognose hoe de inwoners van Zierikzee zou den stemmen bij de raadsverkiezin gen. Lijstaanvoerder van het C.D.A. bij de raadsverkiezingen, wethouder C. Bij de Vaate, reikte de prijs uit. De prijs, die was aangeboden door De Vries Drukwerk, bestond uit een set drukwerk (briefpapier op etiketten) naar keuze bedrukt. Betrokkenheid jeugd Bij de uitreiking van de prijs wees de heer Bij de Vaate op het belang de jeugd te betrekken bij het demokra- tisch gebeuren. Hij stelde voor in de toekomst dit initiatief te herhalen, eventueel in samenwerking met andere politieke partijen. Tevens werd nog vermeld dat in feite de rijksscholengemeenschap als school ook een prijs had verdiend ge zien de enthousiaste wijze waarop deze school aan de wedstrijd heeft meegedaan. Zeer veel leerlingen heb ben aan de wedstrijd deelgenomen, met begeleiding van hun Ieraar Jan van Dijk. Bij de jurering van deze wedstrijd is gekeken naar het aantal stemmen dat op elke partij is uitge bracht. In totaal deden zes partijen mee, zodat er zes winnaars waren. Uitslag Na loting won Fred Plette, hij zat het dichtst bij het stemmenaantal van D'66. De leerlingen die de andere partijen het dichtst benaderden zijn: Yvonne v. d. Hoek (Rijksscholenge meenschap klas 3 Hb - P.v.d.A.), Kees Braber (klas 3 C - L.T.S. -C.D.A.), Trudy Kooman (Rijksscho lengemeenschap klas 3 Md - V.V.D.), R. Snyders (L.T.S. klas 3 C - R.U.) en Sandra Kotvis (Rijksscholengemeen schap klas 2 A - Progressief Zierik zee). Wethouder C. Bij de Vaate reifet de prijs uit van de C.D.A. prognosewedslrijd aan de winnaar Fred Plette (Rijksscholengemeenschap

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3