deurloo b.u. Druk diplomatiek overleg over crisis in Libanon Huizen in Dordtse gifwijk moeten worden afgebroken deurloo mode installatiebedrijf AGENDA Galtieri afgetreden Krijgsgevang men maken amok WA> Helikopter neergeschoten Twee jaar voor ex Black Harley Dodelijk schot op scholier WEEKEIND E- ARTSENDIENST DIERENARTS APOTHEEK G.S. Zuid-Holland: Haringvissers zijn woedend Jeugdsozen in het weekeinde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 DAMASCUS/JERUZALEM, 18-6. De Israëlische regering heeft zich volgens de staatsradio donderdagmiddag beraden over een Amerikaans voorstel 0111 in de omgeving van Beiroet een staakt-het-vuren in acht te nemen. De rege ring zou aan de Amerikaanse bemiddelaar Habib hebben laten weten dat Is raël alleen dan schiet als zijn troepen worden aangevallen. Dezelfde bron meldde dat de Ver enigde Staten via Habib willen ko men tot een ontwapening van de Pa lestijnse bevrijdingsorganisatie PLO BUENOS AIRES, 18-6. Generaal Leopoldo Galtieri is afgetreden als opperbevelhebber van de Argentijn se strijdkrachten. Hij werd vandaag opgevolgd door generaal Cristino Ni- colaides, kommandant van het eerste legerkorps. Dat heeft het officiële Argentijnse persbureau Telam ge meld. Volgens militaire bronnen hebben m de 14 generaals woensdag besAv n dat de strijd om de Falk- land-e. nden alleen met diplomatie ke midu 'en moet worden voortge zet. Galt: i zou het hier niet mee eens zijn gt veest. Het is niet duide lijk of Galtieri ook als president af treedt. LONDEN/BUENOS AIRES, 18-6. Argentijnse krij gsgevangenen hebben donderdag in Port Stanley amok ge maakt, na een gerucht dat het Britse schip „Canberra" zonder hen zou vertrekken. Britse troepen konden de orde na een uur herstellen. Premier Margareth Thatcher heeft in het parlement gezegd, dat de Can berra 5000 Argentijnen aan boord zal nemen om hen naar de Uruguyaanse hoofdstad Montevideo te brengen. Ar gentinië heeft een direkte repatriëring geweigerd Buenos Aires heeft ook nog altijd niet gereageerd op de Britse eis tot een wapenstilstand in de gehele zuidelijke Atlantische Oceaan. Het amok onder Argentijnse krijgs gevangenen ontstond, toen zij in groe pen van 200 van het vliegveld naar de haven werden geleid en het gerucht de ronde deed, dat het Britse schip Can berra zonder hen zou vertrekken. Een school en een winkel werden in brand gestoken. Britse troepen konden de orde na een uur herstellen. Pt Bitr Verwachting tot zaterdagavond: Zonnige perioden Enkele buien, maar ook perioden met zon; minimumtemperatuur on geveer 12 graden; middagtempera- tuur rond 18 graden; matige zuid westelijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 22 juni: Zondag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 11 gr. Middagtemp.: 19 gr. Windkracht: zuidwest 3 Maandag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 20 gr. Windkr.: zuid 3 Dinsdag: Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 13 gr. Middagtemp.: 19 gr. Windkracht: zuidwest 3 ZON- EN MAANSTANDEN 19 juni Zon op 5.19, onder 22.03 Maan op 4.04, onder 19.30 20 juni Zon op 5.19, onder 22.03 Maan op 4.37, onder 20.54 21 juni Zon op 5.19, onder 22.03 Maan op 5.19, onder 22.10 Nieuwe Maan: 21 juni (13.52) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 19 juni 1.46 14.31 7.54 20.13 20 juni 2.49 15.20 8.41 21.01 21 juni 3.44 16.01 9.22 21.50 Springtij: 23 juni HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 18-6. Het K.N.M.I. deelt mede: Het is morgen koel met af en toe zonneschijn, er kan echter ook een enkele bui vallen. Het kwik loopt in de middag op tot circa 18 gra den. In een groot deel van Westeuropa wordt het weer bepaald door een de pressie ten westen van Ierland. Rond dit lagedrukgebied stroomt via En geland en de Golf van Biscaje koele lucht naar het vasteland. Boven Frankrijk komt een hogedrukgebied tot ontwikkeling. Hierdoor kan in de loop van de dag boven ons land de be wolking wat afnemen. Vooral in de middag kan op wat meer zon worden gerekend. in Beiroet. PLO-leider Yasser Arafat zou daarmee instemmen. Om dit te kunnen bereiken hebben de Pa lestijnse guerrillastrijders een ge vechtspauze van twee dagen nodig. Habib zou dit tegen Jeruzalem heb ben gezegd. Intussen werden de pogingen van de Libanese president Elias Sarkis voortgezet om een ,,raad van natio nale redding" in het leven te roepen waarin alle belangrijke rivaliseren de groepen zijn vertegenwoordigd. Leiding PLO Radio-Jeruzalem zei, zich beroe pend op politieke kringen in Dama scus, dat de Syrische leiding samen met de president van de Palestijnse raad, Chaled Faoum, en leiders van verscheidene Palestijnse organisa ties zoekt naar een nieuwe leiding voor de PLO. Arafat en zijn mede werkers hebben „gefaald", zo hette het. Het Syrische regime was „boos", omdat de PLO-leider zich enige dagen gelden tot het „gehate Egypte" had gewend met het verzoek te bemiddelen tussen de PLO en Is raël. Donderdag maakte het Syrische persbureau Sana bekend dat Syrië zijn grenzen openzet voor alle vrij willigers uit Arabische landen die bereid zijn in Libanon tegen de Israë lische invasietroepen te vechten. Ook materiële hulp voor de Libane- zen en Palestijnen die naar Syrië wordt gestuurd, zal te bestemder plaats komen, zo zei het persbureau. Flitsen uit het buitenland NEW YORK. De Palestijnse bevrij dingsorganisatie PLO heeft donder dag een beroep gedaan op de niet- gebonden landen „met alle midde len" te proberen een einde te maken aan de Israëlische aanval in Libanon en de terugtrekking te verkrijgen van de Istaëlische troepen. SAN SALVADOR, 18-6. Salvador aanse verzetsstrijders hebben don derdag in de provincie Morazan een helikopter neergeschoten waarin on derminister van defensie Adolfo Francisco Castillo zat. Dat heeft de radiozender van het verzet Vencere- mos gemeld. Hij zei dat Castillo ver moedelijk dood was. Van de zijde van het Salvadoriaan- se leger werd gezegd dat er inder daad „iets heel, heel ergs" was ge beurd in Morazan en dat het bericht grotendeels juist was. Volgens Ven- ceremos werd de helikopter neerge haald toen hij over de door strijd ge teisterde stad San Fernando wilde vliegen. De Cubaanse minister van buiten landse zaken, Isisdoro Malmierca, had donderdag in Damascus een on derhoud met zijn Syrische kollega, Abdul-Halim Khaddam. In diploma tieke kringen werd vernomen dat Cuba bereid zou zijn Syrië verdedi gingshulp te verlenen. De Israëlische minister van buiten landse zaken, Yitzak Shamir, heeft donderagavond bij zijn terugkeer uit Frankrijk bevestigd, dat „de Franse regering een eventuele deelneming aan een multinaionale vredesmacht in Libanon positief zal onderzoeken, als de Libanese regering daarom vraagt". ROME. Bij een bomaanslag is don derdag in Rome Hoessein Kamal, een leidende funktionaris van de Pale stijnse bevrijdingsbeweging PLO om het leven gekomen. Een Palestijnse student was even hiervoor doodge schoten. Dit is van politiezijde ver nomen. CLEVELAND, OHIO. De „Cleve land Press" in de gelijknamige stad heeft donderdag na 103 jaar opgehou den te bestaan. Negenhonderd mede werkers zijn werkloos geworden. ROTTERDAM, 17-6. De Rotter damse rechtbank heeft donderdag de voormalige leider van de Goudse mo- torklub Black Harley wegens het me- deplegen van verkrachting en cocaï nehandel tot twee jaar gevange nisstraf veroordeeld. Tegen de man, de 32-jarige jongerenwerker Lorenzo J. uit Scheveningen, was drie jaar ge vangenisstraf geëist. De veroordeel de heeft steeds alles ontkend. Naar zijn zeggen hebben vroegere klubma- ten de schuld op hem afgeschoven. AMSTERDAM, 18-6. De 18-jarige Amsterdammer A. M. heeft bekend in de nacht van 11 op 12 juni de 19- jarige scholier Ronald Snijders bij de snackbar Febo aan de Amsteldijk in de hoofdstad te hebben doodgescho ten. De jongen werd donderdag tege lijk met zijn vriend J. O. (22) en zijn vriendin B. Y. van T. (25) door de groep ernstige delicten van de Am sterdamse politie aangehouden. Dit heeft de politie vrijdag bekendge maakt. Volgens de politie had A. M. op de bewuste avond na een verkeersover tredingruzie gekregen meteen andere automobilist Deze automobilist ging daarna naar de snackbar en M. volgde hem, samen met O. en mejuffrouw van T. Vanuit de auto loste M. toen een schot dat bedoeld was voor de automo bilist De kogel trof echter Ronald Snij ders, die met het hele geval niets te maken had. De jongen overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De po litie kwam M. op het spoor na een diepgaand onderzoek in de Transvaal- buurt in de hoofdstad. Zaterdag 19-, zondag 20 juni Dokter A. W. van Geer, Zierikzee tel. (01110) 2080,neemt waar voor dokter Bontkes, dokter Visser en dokter Sleegers. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Westhoek/Brouwershaven Haamstede Dokter J. Ph. P. Stenger, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861. Burgh Dokter Van Beek-Verbeek, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115)1861. Renesse Dokter J. L. Flach, Jan van Renesse- weg 6, Renesse. Tel. (01116) 1280. Brouwershaven Dokter L. A. M. Bruel, „De Waag", Markt Brouwershaven, tel. (01119) 1280. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter M. M. van den Berg, weth. v. Klinkenstraat 10, Nieuwer- kerk, tel. (01114) 1810, neemt waar voor dokter Buitendijk en dokter Speelman Tandarts R. C. A. Backer, Poststraat 14, Bruinisse, Tel. (01113) 2666, neemt waar voor geheel Schouwen- Duiveland. De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondag middag van 17.00-17.30 uur. Zr. W. Verkaart, Zevengetijstraat 43, Zierikzee, tel. (01110) 5023, neemt waar voor Zierikzee. Zuster L. Giljam, Stelbergstraat 15, Bruinisse. Tel. (01113) 1652, neemt waar voor Bruinisse en Duiveland. Zr. W. C. Steutel, Bughseweg 41, Haamstede, telef.(01115) 1226, neemt waar voor geheel Schou wen. Dierenarts S. Bergsma, Zierikzee tel. (01110) 2180 heeft dienst voor Schouwen-Duiveland. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100)14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. Advertentie DORDRECHT, 18-6. In de Dordtse gifwijk „De Staart", waar hoge koncentraties chemisch afval in de bodem zitten, moeten 106 van de 710 woningen worden gesloopt. Vierendertig huizen moeten tegen de vlakte, omdat het opruimen van het gif eronder duurder zou zijn dan sloop en de daarmee samenhangende kosten. DEN HAAG, 18-6. De Nederlandse haringvissers zijn woedend dat zij na vijfjaar nog niet in de Noordzee mo gen vissen en willen het liefst naar het Skagerak om daar bijvoorbeeld tweeduizend ton maatjesharing voor de neus van hun Deense kollega's weg te kapen. Een voorstel daartoe van hun verte genwoordiger K. Hoekstra in het Pro- duktschap voor Vis en Visprodukten is donderdag evenwel door voorzitter Th. M. Hazekamp (oud-sekretaris van ekonomische zaken) afgewezen. Ha zekamp noemde het „beneden het ni veau van het bestuur van het Produkt- schap" om visserijminister Jan de Ko ning een dergelijk voorstel te doen. Bestuurssekretaris Langstraat vond het wel een aardig idee, maar zag wel juridische moeilijkheden. De verte genwoordiger van het ministerie van ekonomische zaken voorzag al dat de Nederlandse vissers door de Deense marine zouden worden opgebracht Deze week is bekend geworden dat Nederland wederom geen haring uit de Noordzee mag ophalen. Dat is al sinds 1977 het gevaL De kans dat Ne derland dit jaar alsnog een quotum krijgt voor de Noordzee is volgens Langstraat uiterst gering. De maatjes haring komt nu uit Denemarken. Voor 72 huizen zou redding moge lijk zijn door afscherming en bema ling, maar de fundering van deze wo ningen laat een verlaging van het grondwaterpeil niet toe. Daarom moeten ook zij verdwijnen. Dat is het voorlopig standpunt van gedeputeerde staten van Zuid-Hol land over de te nemen saneringsmaat regelen in de wijk in de Merwede- polder. Gedeputeerde J. Hekkelman van milieuzaken heeft dit standpunt donderdagavond toegelicht in een ge sprek met B. en W. van Dordrecht en de bewonersvereniging. De gebieden waarin de te slopen woningen liggen zullen worden afge schermd, van de drie andere gedeelten van de wijk. Gedacht wordt aan het plaatsen van schermen van klei en cement diep in de bodem om te voorko men dat het grondwater van het ene naar het andere gebied stroomt In het gebied waar de woningen moeten wor den afgebroken moet daarna bemaling van het grondwater plaatsvinden via een aparte zuiveringsinstallatie, me nen gs van Zuid-Holland. 40 miljoen De sanering van de Merwedepolder gaat ongeveer veertig miljoen gulden kosten. Het is de bedoeling dat negen tig procent door het Rijk wordt betaald en tien door Dordrecht zelf. Gs zullen de financiële konsekwenties van hun standpunt nog bespreken met B. en W. en de bewonersvereniging en daarna een definitief voorstel doen aan staats- sekretaris Lambers van milieuhygiëne. De uitvoering van het werk kan in het voorjaar van 1983 beginnen. De bewonersvereniging juicht het toe dat er nu saneringsmaatregelen in het vooruitzicht z^jn gesteld, maar maakt zich zorgen over de financiële tegemoetkoming voor de bewoners. Gedeputeerde Hekkelman kon don derdag nog niets zeggen over de hoog te van de schadevergoedingen. De ver eniging wil dat ook de bewoners van de niet-bedreigde gedeelten van de wijk de mogelijkheid krijgen te verhuizen. Lagere verkoopprijzen Hekkelman heeft echter al laten we ten geen mogelijkheden te zien de schade te dekken die wordt geleden door eventuele lagere verkoopprijzen als gevolg van de gifaffaire. Advertentie weekend servicedienst tel. (01110) 6255 Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Schuddebeurs Noordgouwe, dorpshuis. Kaarten- avond. 20.00 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Iedere woensdag en zaterdagmiddag in juni Dreischor Natuurmuseum Grevelingen, Welle- weg 41. Expositie vogels als jagers en vissers. 13.00 - 17.00 uur. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Prijskla- verjassen. 20.00 uur. Vrijdag 18 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Fraktie be stuursvergadering V.V.D. 17.00 uur. Concertzaal. Uitvoering Zeeuwse muziekschool. 19.30 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Afscheidsavond openbare lagere school „De Schoe ner". 20.00 uur. Zaterdag 19 juni Zierikzee „De Beuze". Exkursie Jeugdbond voor Natuurstudie. 13.00 uur. Concertzaal. Film: „Lady Chatter- ley's Lover". 21.30 uur. Concertzaal. Film: „De Karate bloedbroeders". 19.00 uur. Kerkwerve Lokkersweg 1. Schuurfeest PJZ. 21.00 uur. Renesse Dorpshuis. Optreden formatie Red- sox, t.b.v. interieur dorpshuis. 21.00 uur. Brouwershaven Haven. Grote Vlootschouw w.s.v. Brouwershaven. 14.00 uur. Muziektent. Koncert „Oosterlands Fanfare". 20.00 uur. Dreischor Mobiele tent. Koncert „Crescendo". 19.30 uur. Bruinisse Muziektent. Optreden „Gruttepik- kers" en volksdansen. 19.00 uur. Zondag 20 juni Zierikzee Concertzaal. Film: „De karate bloed broeders". 20.00 uur. Brouwershaven Haven. Start onderlinge zeilwed strijd. 11.00 uur. Maandag 21 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Ruilavond „Phi- latelica". 20.00 uur. Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Burgh Sportpark Van Zuijen. Avondvier daagse 15 en 8 km. Start 19.00 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Dinsdag 22 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Bridge-instuif- avond. 19.30 uur. Burgh Sportpark Van Zuijen. Avondvier daagse 15 en 8 km. Start 19.00 uur. Woensdag 23 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Fraktie be stuursvergadering V.V.D. 19.30 uur. Havenkanaal, hek gemeente opslag- terrein. Verzamelen plantenwerk- groep. 19.00 uur. Burgh Sportpark Van Zuijen. Avondvier- 15 en 8 km. Start 19.00 uur. Burgh-Haamstede Het Zeepe. Exkursie Natuur- en Vo gelwacht. Vertrek vanaf de Slotlaan. 19.00 uur. Bruinisse Leeszaal bibliotheek, Molenstraat 44. Schrijfavond Amnesty. 19.00 uur. Donderdag 24 juni Zierikzee Marktzicht. Afdelingsvergadering P.v.d.A. Zierikzee. 20.00 uur. Burgh Sportpark Van Zuijen. 15 en 8 km. Start 19.00 uur. Vrijdag 25 juni Scharendijke „Zwarte plein". Rommelmarkt- bazar ZSC'62. 19.00 uur. N.H. verenigingsgebouw. Vergade ring woningbouwvereniging Schouwen-Duiveland. 20.00 uur. Zaterdag 26 juni Zierikzee Gravensteen. Tentoonstelling model- vliegtuigklub Schouwen-Duiveland. 10.00 tot 16.00 uur. Scharendijke 1 „Zwarte plein". Rommelmarkt- bazar ZSC'62. 10.00 uur. Zonnemaire Mobiele tent, I. M. v. d. Bijlstraat. Koncert „Nut en Uitspanning". 19.30 uur. Ouwerkerk SV Ouwerkerk avondwandeltocht, Ring start 19.00 uur. Inschrijven 18.30 uur dorpshuis. Maandag 28 juni Zierikzee Prinses Julianaschool, Jannewekken 19. Schrijfavond Amnesty. 19.00 uur. Haamstede Rekreatiezaal Geref. kerk. Schrijf avond Amnesty. 19.00 uur. Brouwershaven Geref. kerk, Bostonplein. Schrijf avond Amnesty. 19.00 uur. Dinsdag 29 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Bridge-instuif- avond. 19.30 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur, zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774, (01110)6564 Bezorging (01110)2118 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2