Vergaande plannen voor bejaardensoos Noordwelle BRADERIE Haamstede Feestelijke sfeer bij slot Zierikzeese Avondvierdaagse DE ZIERIKZEESCHE COURANT Eerste vergaderingen positief verlopen 1-15-29 JULI en 12-26 AUG. Toch Poolse kinderen naar Nederland UW TAXATEUR WK Ook de gasflambouwen brandden cr jitetnicM YVDM-bestuurders gearresteerd NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 NH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 18 juni 1982 138ste jaargang Nr. 23132 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Clubhuis voor Nieuwerkerkse jeugd NOORDWELLE, 17-7. In Noordwelle zijn vergaande plannen gemaakt voor een bejaardensociëteit. Het ligt in de bedoeling, om in september te beginnen met om de veertien dagen op woensdag een soosmiddag te organise ren in het Dorpshuis. Van twee tot vier zou men daar dan terecht kunnen voor verschillende aktiviteiten, zoals sjoelen, kaarten, biljarten, dammen/schaken, scrabble, bingo, diavoorstellingen of films, voorlichting en infor matie. Al lange tijd bestond er bij de oude re inwoners van Noordwelle de wens om een eigen sociëteit te hebben. Daarom had de funktionaris van de Stichting Welzijn Ouderen Schou- wen-Duiveland, in samenspraak met de heer Verjaal, een eerste vergade ring met belangstellenden bijeenge roepen, waarop een werkgroep voorbereidingsgroep werd gevormd met als opdracht de zaken verder te onderzoeken en uit te werken. In de werkgroep hadden zitting de heer Verjaal, de heer Koster, mevrouw Koster en Ruud van der Weide. JERUZALEM. Sinds het Israëli sche offensief in Libanon heeft het Is raëlische leger ongeveer 6.000 Pa- lestijnen gevangen genomen. De Sy rische en Palestijnse troepen hebben een tiental Israëliërs gevangen ge maakt. TEL AVTV. Palestijnse strijders hebben donderdagochtend Israëli sche stellingen bij het vliegveld van Beiroet met raketten bestookt. Naar van Israëlische zijde werd meege deeld, werden drie vliegtuigen be schadigd. De Israëliërs schoten te rug. In de verklaring werd benadrukt dat zij zich aan de rand van de Li banese hoofdstad bevinden en niet in de stad vechten. Advertentie Een gezellige werpt haar schaduw vooruit in Positieve reakties Op een enquête kwamen 20 positie ve reakties binnen, aanleiding om in overleg met de Dorpsraad een vol gende vergadering te beleggen in het Dorpshuis. Deze bijeenkomst werd dinsdag gehouden en druk bezocht. Onder voorzitterschap van Ruud van dor. Wei de en in aanwezigheid van de heer Deïst, voorzitter van de Dorps raad Noordwelle, werd uit de zeven kandidaten een bestuur gekozen. Daarin hebben zitting: de heren Ver jaal en Koster, en de dames Rollman, Van der Hulle en Schoneman. Tevens werden die avond de voor nemens van tijd, plaats en aktivitei ten. Nieuwe vergadering Het nieuw gevormd bestuur zal op 23 juni vergaderen om in onderling overleg te komen tot een taakverde ling en om een eerste begrotingsopzet te maken. Hierbij is door zowel de voorzitter van de Dorpsraad en de funktionaris van de SWO ondersteuning toege zegd. Subsidies? Hierbij zal bekeken worden of er een mogelijkheid is om bij de ge meente subsidie te krijgen voor de kosten en hierbij wordt gedacht aan een start-subsidie. Ook zal bekeken worden wat er aan kontributie ge vraagd kan worden aan de leden. NEW YORK. Cuba heeft grote aan kopen van moderne wapens in de af gelopen maanden leidende tot bijna een verdubbeling van zijn militaire kracht in een jaar gerechtvaardigd door te wijzen op de konflikten Falk land en Libanon. JERUZALEM. De Israëlische troe pen in Libanon zijn volgens de opper- bevelheber van het Israëlische leger, Rafael Eytan, niet van plan de door Palestijnen gekontroleerde westelij ke stadsdelen van de Libanese hoofd stad in te nemen. WOLVEGA, 17-6. De vier weken vakantie voor 120 Poolse kinderen in Friesland gaat toch door. De Stich ting Hulp Poolse kinderen in Noord- wolde-Wolvega die die reis had geor ganiseerd, heeft daarover donderde ochtend van het Poolse aartsbisdom een telexbericht ontvangen. De kinderen zullen vermoedelijk 2 juli naar Nederland komen. De kin deren, uit de allerarmste gezinnen in Warschau en omgeving, worden onder gebracht in Friese gastgezinnen. Enige tijd geleden liet de Poolse am bassade weten dat in Polen op „rege ringsniveau" was besloten geen kin deren meer met vakantie bij families in westerse landen toe te laten. Dat had te maken met negatieve ervaringen in Zwitserland, waar gevallen bekend zijn van gezinnen die de kinderen ge bruiken voor anti-Poolse propaganda. 1*252*I >rï V f BURGH. Deze woning is geen gerestaureerd pandje, maar kompleet nieuw opgeboiLwd aan de Kerkstraat te Burgh. Eerst stond er een oude schuur (die -mg .2 boerderij hoorde) en die stond op de vooth ige van Monumentenzorg. Vandaar dat die instant'c ook ggen schap had bij de bouw van de woning. Het ontwerp van Kraamers Partners uit Schuddebeurs, die er rekening mee dienden te houden dat de woning de zelfde grootte, vorm, oppervlakte en dakvorm als de schuur had, verkreeg begrijpelijk de goedkeuring van Monumentenzorg. H pand staa nu ook prachtig in deze omgeving dicht bij de Burghse Ring, met de paaltjes voor de deur en de apar te trottoir-bestrating. De -schuur was eigendom van de heer B. Bijkerk, van het Burghse aannemersbedrijf, die ook nu met zijn gezin) de ze - voor hemzelf aangepaste - rolstoelwoning bewoont. Uiteraard tekende Bijkerk BV voor de bouw. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Advertentie van onroerende goederen in geheel z.w.-Nederland MEEUS/DB KOEPEL, Breda Roosendaal 076-222511 01650-40150 Bergen op Zoom Haamstede 01640-41900 01115-1224 ZIERIKZEE, 17-6. De zevenendertigste Zierikzeese Avondvierdaagse zit er weer op. Het Havenplein bood donderdagavond aan het slot van dit traditionele wandel evenement weer de vanouds bekende aanblik en sfeer. ZIERIKZEE. Jubilaris P. Verhage (35 jaar organisator) spreekt de avondvierdaagse-wandelaars (en ,,de muziektoe na aankomst op het Havenplein (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Blije gezichten, talloze bloemen, zwaaiende ouders, hoi-hoi geroep en vrolijke muziek van de Kon. Harmo nie Kunst en Eer en muziekvereni ging „Rust Roest" met het majored tenpeloton. Dit keer waren er verder ook de muziekkorpsen uit Brouwers haven en Zonnemaire. „Het is de enige toespraak per jaar, die jullie niet hoeven te verstaan", zei burgemeester Th. H. de Meester toen hij de zojuist teruggekeerde wande laars toesprak. Overigens bleken de deelnemers aan de Avondvierdaagse dit keer in hun enthousiasme een rui mere plaats voor beleefdheid te heb ben, dan andere keren weieens het geval was. De toespraak van de burge meester was derhalve best te volgen. Vragen en antwoorden Hij koos voor enkele retorische vra gen: Hoe was de tocht? „Uitstekend". Hoe was de organisatie? „Kon niet beter". Hoe was de muziek? „Gewel dig". Hoe waren de majorettes? „Als altijd mooi en lief'. Hij zei met de wan delaars blij te zijn, dat de stad deze dagen weer heeft mogen beleven. De burgemeester deelde mede, dat men dit jaar op internationale deel name kon bogen. Een vrouw uit Australië nam samen met haar zoon aan de Avondvierdaagse deel. Oude Zierikzeese banden hadden haar naar deze stad gedreven. Als bij zondere herinnering aan dit wandel festijn mocht zij uit handen van de burgemeester een fraaie presse-pa- pier ontvangen. De heer De Meester besloot met de wens alle deelnemers volgend jaar weer te zien. Vervolg pag. 4 ROME. Een woordvoerder van de israelische ambassade in Rome heeft donderdag uitdrukkelijk de beschul digingen van de Palestijnse bevrij dingsorganisatie PLO tegengespro ken dnt Israëliërs verantwoordelijk zijn voor twee moorden op Palestij nen in Rome, dondei'dag. MOSKOU. Joeri Balowlenkov, die ruim een maand geleden in hon gerstaking ging om een visum af te dwingen voor de Verenigde Staten waar zijn vrouw woont, is donderdag uit het ziekenhuis teruggekeerd na dat de dokters hem niet hadden wil len opnemen ter observatie. MAPUTO. Zes Mozambikanen en een Zuidafrikaan zijn donderdag door het revolutionaire militaire tri bunaal ter dood veroordeeld. WASHINGTON. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken zal vrijdag in New York een ontmoeting hebben met zijn Russische ambtge noot Gromyko, die daar de V.N.- ontwapeningskonferentie bijwoont. Dat heeft het State Department be kend gemaakt. De ontmoeting was al enige tijd in voorbereiding. Advertentie r-i Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten Dit nummer bestaat uit 14 pagina's. Wend u tot de jongelui: die we ten alles. MOSKOU. Twee dagen na de schil der Jossif Kiblizki (36) is ook Joeri Balovlenkov (33) vanwege de gevol gen van een hongerstaking in een ziekenhuis in Moskou opgenomen. Het is nog niet duidelijk of hij daar mee zijn zes weken geleden begon nen aktie heeft afgebroken. UTRECHT, 18-6. De Marechaussee heeft donderdag twee hoofdbestuur ders van de soldatenvakbond WDM gearresteerd. Volgens een woord voerder van het ministerie van defen sie kunnen er „in het belang van het onderzoek" nog geen mededelingen worden gedaan over de reden van hun aanhouding. De twee WDM-bestuurders zijn Oscar van Rijswijk, bij de soldaten- vakbond belast met kernwapenproble men, en Peter van Wijk, aktie-koördi- nator van de WDM. Het tweetal werd donderdag in de Utrechtse Hojel-ka- zerne, waar het hoofdkantoor van de WDM is gevestigd, aangehouden en voor verhoor meegenomen naar de Marechausse-kazerne in UtrechL Advertentie

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1