HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Forse goederenomzet in Vlissingse haven Uitspraak belastingkamer sensationeel Financiële reserves van ziekenfondsen uitgeput In Concertzaal: Lady Chatterley's Lover Melk duurder Verontreinigt Pr. Margrietkanaal Overleg over cao-welzijn heropend Geld voor heroïne Klacht Russische journalisten Nieuwe Linie houdt per 1 juli op Examenwerk zoekgeraakt Verdubbeling „Ster" moet langer duren Televisie-horloge ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 17 juni 1982 Nr. 23131 9 VLISSINGEN, 16-6. De NV Haven van Vlissingen heeft de afgelopen vijf maanden een stijging in de goede renomzet te verwerken gekregen van 37 procent ten op zichte van dezelfde periode van vorig jaar toen de stij ging ook al 40 procent bedroeg. Dit heeft de direktie van de NV Haven van Vlissingen dinsdag meegedeeld tijdens de aandeelhoudersvergadering in Vlissingen. Het totaal te behandelen lading pakket is door de toeneming van 37 procent gestegen tot 1.440.000 ton. verwacht wordt dat de gerealiseerde stijging voor geheel 1982 lager zal uitkomen aangezien rekening moet worden gehouden met het vertrek van de containerdienst van de Lovell RIJSWIJK, 16-6. Uiterlijk op dins dag 29 juni, maar mogelijk al eerder gaan de minimumprijzen van melk omhoog. Een liter volle melk kost dan minimaal 1,25 gulden (is 1,22) en halfvolle melk minstens een gulden de liter (is 0,96 cent). Het Produktschap voor zuivel heeft dit woensdag in Rijswijk be kendgemaakt. De prijsstijgingen houden verband met gestegen kosten in de detailhandel (melkboer en su permarkt), hogere kosten bij de melkfabrieken en de hogere prijs die de boer sinds kort voor zijn „ruwe" melk mag berekenen. De ingangsdatum van de prijsver hogingen hangt af van de terugkeer van minister Terlouw van ekonomi- sche zaken uit de Verenigde Staten. Hij moet zijn handtekening zetten onder het besluit van het produkt schap. Line in de loop van het derde kwar taal van dit jaar vanuit Vlissingen naar Rotterdam. Toch verwacht de direktie van de NV Haven dat het to taal verwerkte ladingpakket rond de 3,5 miljoen ton zal uitkomen dit jaar. Groei Uit het jaarverslag over 1981 dat dinsdag aan de aandeelhouders is uitgereikt blijkt, dat de Vlissingse haven ook vorig jaar een forse groei doormaakte. Het te verwachten la dingpakket steeg met veertig pro cent. De massagoederenoverslag be reikte dankzij een aantal nieuw aan getrokken ladingpakketten een ver dubbeling. BRUSSEL. Volgens Gaston Thorn, de voorzitter van de Europese kom missie, moet de heffing van extra in voerrechten bij de invoer van staal uit de EG-landen in de Verenigde Staten worden gezien als een blijk van kwade trouw. „De staalkwestie is een poging van regering en staalindustrie in de VS om ruzie met ons te zoeken met boos opzet", zo zei hij tijdens een forum- diskussie in BrusseL NEW YORK. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft het mandaat van de V.N.-vredesmacht op Cyprus voor een nieuwe periode van een half jaar verlengd. Het oude man daat liep op dezelfde dag af. WASHINGTON. De voorsprong van de Verenigde Staten op het gebied van de winstgevende technologische ruim tevaartindustrie wordt bedreigd door West-Europa, aldus een door het Ame rikaanse kongres uitgebracht rapport PARIJS. De toenmalige Franse pre sident Charles de Gaulle wilde na de studentenopstand van mei 1968 zijn bevoegdheden aan premier Georges Pompidou overdragen en zich „voor langere tijd in Baden-Baden vestigen". Dit staat in de memoires van Pom pidou, die nu, acht jaar na zijn over lijden, door zijn vrouw Claude en zijn zoon Alain bij de uitgeverij Flamma- rion zijn gepubliceerd. Drie vaders voor één kind PARIJS, 16-6. Franse rech ters houden zich sinds dinsdag bezig met de vraag wie van drie mannen voor de wet de va der is van een en hetzelfde kind. De magistraten in Dieppe in het noordwesten van Frank rijk moeten kiezen tussen de .papieren" vader - jdie het kind. bij zijn geboorte erkende - of de „biologische" vaders: de minaar van de moeder van het kind of de anonieme donor van een zaadbank voor kunstmati ge bevruchting. De voor Frankrijk prece dentloze zaak is aangespannen door de moeder, die haar ex- echtgenoot en papieren va der" het hem door de rechter toegekende recht ontzegt het kinde te bezoeken. Zij vecht te gelijkertijd aan dat het vader schap van haar kind het gevolg is van kunstmatige insemina tie en houdt staande dat het kind de vrucht is van de lief desverhouding met de min naar, die haar tweede echtge noot geworden is. Konsumenten Kontakt: DEN HAAG, 16-6. Inwoners van de ruim honderd gemeenten in Nederland die de oppervlakte van een pand als maatstaf nemen voor de berekening van de onroerend-goedbelasting kunnen met veel kans op sukses bezwaar aante kenen tegen de belastingaanslag die zij voor 1982 (hebben) ontvangen. De sensationele uitspraak van de De rechter van de belastingkamer belastingkamer in Den Haag in een in Den Haag is tot de konklusie geko- zaak tussen twee inwoners van Nieu- men dat Nieuwerkerk een verkeerd werkerk aan den IJssel en het ge- percentage heeft genomen bij de be- meentebestuur is hierbij een ij- rekening van het tarief, aldus Konsu- zersterk wapen. menten Kontakt. Dit zegt Konsumenten Kontakt in een reaktie op de uitspraak van de belastingkamer dat Nieuwerkerk zijn onroerend-goedbelastingtarief onjuist heeft toegepast. De organisa tie raadt belastingplichtigen aan bin nen twee maanden na ontvangst van de aanslag bezwaar aan te tekenen bij het kollege van burgemeester en wethouders. Flitsen uit het buitenland SAN SALVADOR. De Salvadori- aanse luchtmacht krijgt deze week tien nieuwe vliegtuigen uit de Ver enigde Staten. De Amerikaanse am bassade in San Salvador heeft mee gedeeld, dat deze toestellen een on derdeel vormen van de extra militai re hulp tot een bedrag van 130 mil joen gulden, die Washington toezeg de na de vernieting van de meeste vliegtuigen van het regeringsleger door guerrilleros in januari. Verlaging tarief Dat kollege is verplicht te ant woorden. Mocht dat antwoord geen verlaging van het tarief opleveren, dan kan de bewoner binnen twee maanden naar de belastingkamer van het gerechtshof in zijn arrondis sement stappen, aldus Konsumenten Kontakt. MANAGUA. De regering van Nica ragua heeft besloten de staat van be leg, die sinds 15 maart van kracht is, met een maand te verlengen. Dit is officieel meegedeeld in Managua. Aanleiding tot de verlenging van de uitzonderingstoestand is het voor tbestaan van de omstandigheden die tot de instelling ervan noopten, te weten de bedreiging van binnenuit en van buitenaf, aldus de verklaring. MILAAN. De oliemagnaat Bruno Musselli die een grootscheepse belas tingontduiking op touw had gezet ten nadele van de Italiaanse schatkist, is door de rechtbank van Milaan bij ver stek veroordeeld tot tien jaar gevange nisstraf en een boete van 120 miljoen gulden. SALERNO, ITALIË. Salvatore di Maio, een leidende onderwereldfiguur en rechterhand van de gedetineerde Mafioso Raffaele Cutolo, „Capo" van de Camorra of Napolitaanse mafia, is ontsnapt uit de gevangenis van Saler no in het zuiden van Italië. Toestand rampzalig ZEIST, 16-6. De ziekenfondsen staan voor een financieel debacle. Met na men bij de verplichte ziekenfondsverzekeringen is de toestand rampzalig. Daar zijn de financiële reserves uitgeput en is de pot leeg. Eind dit jaar zal het tekort zijn gestegen tot meer dan 1300 miljoen gulden in plaats van de geraam de 700 miljoen. Ook de financiering van de Algemene Wet Bijzondere Ziekte kosten (AWBZ) komt voor 260 miljoen in de rode cijfers terwijl men aanvan kelijk dacht dat er geen tekort zou zijn. Deze sombere cijfers spuide voor zitter H. J. Anbeek van de Vereni ging van Nederlandse Ziekenfondsen (VNZ) woensdag tijdens de algemene vergadering van de VNZ in Zeist. An beek zei dat besluiten van achtereen volgende kabinetten dit debacle heb ben opgeleverd. Die kabinetten héb ben zich verlaten op te lagen premie adviezen van de ziekenfondsraad. Anbeek wees erop dat de VNZ steeds het standpunt heeft ingenomen dat de ziekenfondsen zelf geen verant woordelijkheid kunnen dragen voor het potverteren van de achterliggen jaren. De pot is leeg De ziekenfondsen stellen slechts een eis: dat er op tijd kan worden be taald. Maar helaas is de pot nu leeg en het is nog maar de vraag of de fondsen met kunst- en vliegwerk op tijd aan hun verplichtingen kunnen voldoen. De vrijwillige ziekenfondsverzeke ring staat er in principe aanzienlijk beter voor. Dat komt omdat daar tot dusver steeds is gestreefd naar kostendekkende premies. Maar ook de vrijwillige sektor lijdt onder het euvel dat departementen maar moei lijk de waarheid onder ogen kunnen zien, aldus Anbeek. Ook daar zijn te korten door het uitblijven van be loofde regeringsmaatregelen en is het pappen en nathouden geblazen. Om de kostenontwikkeling in de hand te kunnen houden moeten ook de inkomens van de artsen onder de loep worden genomen en ons verze keringsstelsel, aldus Anbeek. De in komens van de medici zullen op grond van een funktie- en taakwaar- dering op redelijkheid moeten wor den getoetst. Daarbij zou moeten worden nagegaan of ook bij de artsen een systeem van prestatiebeloning kan worden toegepast, zoals dat in het bedrijfsleven gebruikelijk is, meent Anbeek. Ook toonde hij zich voorstander van een ziekenfondspakket zonder franje. Maar een probleem is wel om exakt vast te stellen welke verstrek kingen voor iedere burger onontbeer lijk zijn en waar luxe en franje begin nen. Dat zal nauwkeuriger moeten worden nagegaan. GENËVE. Twee en een half jaar na de Sovjetinterventie in Afghanistan zijn woensdag in Genève onder auspiciën van de Verenigde Naties onderhandelingen begonnen over een oplossing voor de kwestie Afgha nistan. NEW YORK Een voormalige agent van de CIA die ervan wordt verdacht wapens en explosieven aan Libië te hebben verkocht, is op het vliegveld van New York aangehouden nadat hij uit de Dominicaanse Republiek in de Verenigde Staten was aangekomen. BLAUWVERLAAT, 16-6. Een deel van het Prinses Margrietkanaal bij Blauwverlaat (gemeente Acht- parspelen, Fr.) is ernstih verontrei nigd doordat dinsdagmorgen het vrachtschip „Viola" uit Dordrecht grotendeels is gezonken. Het schip was op dat moment gela den met tweehonderd ton kunstmest, de helft van de oorspronkelijke la ding. Tijdens de loswerkzaamheden begon het achterschip, door nog on bekende oorzaak te zinken. Behalve de machinekamer liep ook het ruim vol. De brandweer van Buitenpost probeert het schip te lichten door het met kunstmest verontreinigde water uit het ruim het kanaal in te pompen. UTRECHT, 16-6. Het overleg over de c.a.o. voor de welzijnssector (130.000 werknemers), dat eind maart door de bonden was afgebroken, is hervat. Volgens de ABVA/KABO is dat mogelijk geworden doordat de werk gevers aan enkele voorwaarden he- ben voldaan. Ze zullen uiterlijk 1 ja nuari 1983 een beargumenteerd standpunt kenbaar maken over het sociaal statuut en ze gaan ermee ak koord dat de c.a.o. per 1 oktober 1982 wordt uitgebreid met bepalingen over kleine ondernemingsraden (in instellingen met minder dan 100 werknemers) en fusiegedragsregels. De sectoren die onder de c.a.o.- welzijnswerk vallen zijn jeugdwel- zijnswerk, kindercentra, categorale samenlevingsopbouw, vormings- en ontwikkelingswerk en maatschappe lijke dienstverlening (inclusief ge zinsverzorging). APELDOORN, 16-6. Twee aan her oine verslaafde inwoners van Apel doorn hebben sinds februari voor een bedrag tussen de 60.000 en 100.000 gulden ontvreemd aan cheques, geld en goederen. Bovendien richtten zij, volgens de Apeldoornse politie, een niet vast te stellen schade aan door het wegnemen van officiële papie ren. De twee, de 25-jarige J. R. en de 19- jarige S. N. zouden onder mer voor 42.000 gulden aan geld en cheques weggenomen hebben en voor 10.000 gulden aan juwelen en sieraden ont vreemd hebben. Ook zouden zij vier auto's gestoelen hebben, die inmid dels weer boven water zijn, en nog enkele fietsen. Het tweetal heeft te genover de politie bekend de diefstallen te hebben gepleegd om aan geld voor heroine te komen. MOSKOU, 16-6. Russische kor- respondenten in het Westen moeten werken in een sfeer van toenemende spanningen, pesterijen en spionage, aldus het blad van de Russische ver eniging van journalisten, „Zhurna- list". Tegelijk worden westelijke journa listen in Moskou ervan beschuldigd dat zij roekeloos rijden en dat ver scheidene van hen zich niet storen aan de Russische wetten en de spot drijven met hun gastland. Volgens het orgaan zijn de autori teiten in Engeland, Zwitserland en België traag met het verlenen van vergunningen aan Sowjet- journalisten en wordt soms zonder reden een verzoek afgewezen. Vervolging In de Verenigde staten zouden de Russische korrespondenten blootstaan aan „volledige vervol ging". Accreditering bij het Witte Huis of het ministerie van buiten landse zaken zou worden vertraagd of afgewezen, terwijl ambtenaren zouden weigeren Russen te woord te staan. Het artikel in „Zhurnalist" schijnt een reaktie te zijn op wat in de Russi sche pers „provocerende" voorstel len in de Amerikaanse senaat wor den genoemd, die beogen de toegang van Sowjet-verslaggevers tot open bare hoorzittingen te beperken. Enige senatoren hadden erover ge klaagd dat Russische burgers gege vens kunnen verzamelen betreffende nieuwe wapensystemen die van nut zijn.voor Moskou. AMSTERDAM, 16-6. Het weekblad de Nieuwe Linie houdt per 1 juli op te verschijnen. De financiële moeilijk heden waarmee het weekblad al ge ruime tijd kampt en het ontbreken aan uitzicht op betere tijden zijn de redenen waarom redaktie en uitge ver b.v. RES besloten hebben ermee op te houden. Voor de genoemde datum ver schijnt de Nieuwe Linie nog twee maal. Het voorlaatste nummer, dat deze week uitkomt, draagt op de voorpagina het nieuws van het einde van het weekblad. Direkteur H. Oosterbaan van b.v. RES heeft dit bevestigd. Van ontslagen zal geen sprake zijn, het weekblad werkte al enige tijd met alleen free-lancers. Zij zijn op de hoogte gesteld. De Nieuwe Linie draaide de laatste twee jaar, 1980 en 1981, met geldelijke steun, in de vorm van renteloze leningen voor een totaalbedrag van zevenhonderd duizend gulden, van het bedrijfs fonds voor de pers. Steun voor 1982 zat er volgens Oosterbaan niet. Een aanvraag daartoe was ook niet inge diend. NEW YORK. Het Amerikaanse persbureau United Press Internatio nal viert maandag 21 juni zijn dia manten verjaardag, een 75-jarig bestaan waarin het overbrengen van nieuws gegroeid is van het zachte ge tik van morse-code op een trommelt je ter grootte van een tabaksblikje naar het zwijgens terugkaatsen van woorden door een kunstmaan in de ruimte. WASHINGTON. De Federal Reser ve Board, het bestuur van de twaalf centrale banken in de V.S., is niet van zins het monetaire beleid te ver soepelen o daardoor een snelle rente daling te bewerkstelligen, zo heeft de voorzitter van het bestuur, Paul Volcker, disdag gezegd. Vrijdag 18 juni, 21.55 uur, NederlandI: „De dingen van het leven". Een scène uit deze film met v.ln.r. Gerard Lartigan, Lea Massari en Michel Piccoli. Wat biedt de BEELDBUIS? VRIJDAG 18 JUNI NED. I: In de namiddag een van de wedstrijd Italië-Peru in het kader van het W.K.-voetbal. Bij de VARA is Rita Morena, bekend uit de West Side Story te gast in de Willem Ruys Lotto show. In de tweede aflevering van de 7 van Blake wil deze het opnemen tegen zowel het interplanetaire misdaad syndi caat en de uit heersers der aarde en planeten bestaande Federatie. De din gen van het leven is de titel van een Franse film waarin de hoofdrollen wor den vertolkt door de onlangs overleden actrice Romy Schneider en Michel Pic coli In deze rolprent raakt de hoofdper soon Pierre bij een auto ongeval ernstig gewond en in de korte tijd dat hij ver lamd maar nog bij kennis is laat hij zijn 45 jarige leven nog eens de revue pas seren. Zijn relatie met zijn vrouw en kinderen en die met zijn vriendin. NED. II: De Hulk voelt zich geroepen een dwergworstelaar te helpen als deze wordt aangevallen door een stel zware jongens. In Aktua tv staat vanavond het voetbalfenomeen Johan Cruy ff centraal, dit in het kader van de voor- en nabe schouwingen van het WK voetbal in Spanje. Dan het rechtstreekse verslag van de wedstrijd Brazilië-Schotland en een samenvatting Hongarije-Argentinië. DEN HAAG, 16-6. Het WD-ka- merlid mevrouw Ginjaars-Maas wil van minister Deetman (onderwijs) weten welke maatregelen zijn geno men nu op veel scholen voor voortge zet onderwijs examenwerk van leer lingen is zoektgeraakt. Dergelijke gevallen zouden zich hebben voorge daan op scholen in Amsterdam, Weesp en Zoetermeer en wellicht zijn er meer gevallen, aldus de toelich ting op schriftelijke vragen hierover. In de vragen wordt aangedrongen op het nemen van maatregelen om leer lingen tegen dit soort situaties te be schermen. VRIJDAG 18 JUNI NED. I: 13.00 Nieuws voor doven; 17.05 WK voetbal; 19.00 De Willem Ruys Lotto show; 20.40 De zeven van Blake; 21.37 Journaal; 21.55 Film thuis; 23.25 Journaal; 23.30 Nieuws voor do ven. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjour naal; 18.59 De Hulk; 20.00 Journaal; 20.27 Aktua tv; 20.50 WK voetbal; 22.45 Aktua tv; 23.20 WK voetbal; 00.55 Journaal; 01.00 Nieuws voor doven. DEN HAAG, 16-6. De regeringspar tijen in de Tweede Kamer zijn geen tegenstanders van de voorgestelde verdubbeling van de STER-televisie- zendtijd, maar zij voelen er niets voor om die verdubbeling in een peri ode van vier jaar tot stand te laten komen. Het CDA vindt dat uitbreiding van de STER-zendtijd van drie tot zes uur per week over ten minste acht jaren dient te worden gespreid. D'66 is van oordeel dat de uitbreiding jaarlijks niet meer mag zijn dan een half uur per week, zodat de operatie in zes jaar voltooid zal zijn. Beide partijen legden hun verlan gens woensdag vast in moties tijdens het debat over de wijziging van de Omroepwet. TOKIO, 16-6. Een Japans bedrijf heeft een horloge ontwikkeld dat niet alleen de tijd aangeeft maar ook een televisiescherm bevat. Het zwart-wit LCD-scherm (met vloeiba re kristallen) is slechts drie centime ter groot. Radio- en televisiepro gramma's kunnen met een koptele foon worden beluisterd. Volgens een woordvoeder van het bedrijf komt het horloge volgend jaar op de markt en zal het minder dan duizend gulden kosten. ZIERIKZEE, 16-6. Stichting het Theater draait aanstaande weekend de film „Lady Chatterley's Lover" met Silvia Kristel en Nicholas Clay. De film speelt zich af in Engeland, zomer 1914. Op het schitterende land goed van Sir Chatterley wordt het huwelijk voltrokken tussen de beeld schone Constance (Kristel) en de schatrijke Lord, bezitter van uit gestrekte landgoederen. Intussen is de Eerste Wereldoorlog uitgebroken en ook Sir Clifford moet afscheid ne men van zijn jonge vrouw. Hij ver trekt naar het front in Frankrijk. Geruime tijd later keert hij terug. Hij is" zwaar gewond door een gra naatscherf en zal de rest van zijn le ven in een rolstoel moeten slijten. Zijn lichaam is onder het middenrif totaal verlamd. Hij vertelt haar na verloop van tijd dat hij er geen bezwaar tegen heeft als zij een minnaar zou nemen. Dit doet zij en tot grote ontzetting van Clifford kiest zij daar zijn jach topziener voor uit, de grove, stoere Mellors en Constance gaan hartstoch telijk van elkaar houden. Voor tijd: zie agenda. 55 Hannie glimlachte even. „Er zal ook geen post voor mij komen." Ze boog zich wat naar voren en fluisterde hem toe: „Ik ben hier incognito". De man zette grote ogen op, maar knikte begrijpend. „U kunt ten volle op onze discretie rekenen, mevrouw." Ze knipoogde. „Dat stel ik bijzonder op prys." Op haar kamer terug, had ze haar evenwicht hervonden en lachte in haar eentje nog hartelijk om het verbaasde gezich van de receptionist Binnen en kele minuten weet het hele personeel natuurlijk, dat de dame van kamer twee en twintig hier incognito vertoeft Gaan ze zich verdiepen in veronder stellingen, wie ik in werkelijk kan zijn. Waar ze vanzelfsprekend nooit uitko men, want ik ben niemand anders. Goeie mop! Wat geeft hetik doe er toch niemand kwaad mee? Laat ik een beetje dik doen. Tenslotte heb ik va kantie en dit is mijn vorm van uit bundigheid. Meer kan ik me natuurlijk niet permiteren! Pas in de avond, toen ze naar de eetzaal liep voor het diner, zag ze hem aan tafel zitten. Even bleef ze staan. De man rookte en keek voor zich uit een andere kant op. Resoluut liep ze naar zijn tafel en hij ontdekte haar pas, toen ze vlak bij hem stond. Onmiddellijk kwam hij overeind. „Ik ehik kom u mijn verontschul digingen aanbieden, meneer Van Ba- velen, voor wat mijn onbeschofte uitla tingvan vanmorgen betreft Dat hebt u met verdiend. Ik weet niet hoe ik er toe kwam. Het spijt me. Het spijt me meer dan ik kan zeggen Ze zag zijn blik verhelderen. Gelijk maakte hij een uitnodigend gebaar. „Gaat u toch zitten, mevrouw. Enne uw excuses waren niet nodig geweest Fei telijk had u groot gelijk." „Nee, dat is niet waar. We hebben samen een prettige ochtendwande ling gemaakt Het was bij mij een vorm van black out misschien. Ik weet niet wat mij bezielde." Werktuiglijk zakte ze neer op de stoel, waarna hij ook weer ging zitten. „Voor wat mij betreft mevrouw, pra ten we er niet meer over. Hier, steekt u een sigaret op. Mag ik u wat te drinken aanbieden?" „Graag. Ja, ik heb dorst" Wat later zei hy op kalme toon: „Doet u mij de eer aan mijn tafeldame te zijn, mevrouw. Met andere woorden: waar om zullen we niet samen dineren?" Ze begon te lachen. „Ja, waarom eigenlijk niet? Goed, geef de ober maar een seintje." De betrokkene keek verlegen van de een naar de ander, toen Van Bavelen vroeg het couvert van mevrouw naar deze tafel te brengen. Maar goed ge traind als hij was, boog hij even en antwoordde: „Zoals mevrouw en me neer het verkiest". Tot Hannie's stomme verbazing bracht de ober niet alleen het couvert, maar in zijn kielzog kwam een tweede kelner met een groot bloemstuk, dat hij eveneens op de tafel plaatste. „Voor mevrouw," zei hy en boog nog eens. Door HENK VAN HEES WIJK Ze keek van het bloemstuk naar de ober en toen naar Van Bavelen, die het geamuseerd aanzag. „Blijkbaar hebt u hier een aanbidder, mevrouw." Verward zocht ze naar het kaartje, dat half verborgen zat tussen de bloe menweelde en met bevende handen bekeek ze, wat er o geschreven stond: „Direktie Grand Hotel", las ze. „Het ishet isvan het hotel hierVan de direktie," stotterde ze, nog altijd uit haar evenwicht „Is het toegestaan?" vroeg hij en toen ze knikte, bekeek hy het kaartje. „Dat is heel attent van de direktie. Hoe wel doorgaansGelijk zweeg hij en keek de vrouw onderzoekend aan. Maar Hannie Boeréé keek de zaal rond en zag toen twee heren heel dis creet terzijde staan bij de ingang van de eetzaal. Toen hun blikken elkaar ontmoetten bogen ze even. Hannie wist niets anders te doen dan vrien delijk lachend te knikken, als wilde ze danken voor deze bijzondere attentie, waarna ze met een hoogrode kleur van schaamte zich wendde tot Van Bave len, die haar nog altyd onderzoekend aankeek. Enige tijd keek ze hem aan. Ze legde haar ellebogen op tafel en steunde haar hoofd, waarna ze begon te lachen, ge luidloos. Van Bavelen, die iets ging vermoeden, dat ze een of andere be kende persoonlijkheid was van de tele visie of het toneel of politicus, begon er steeds minder van te begrijpen. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9