bezorg(st)er Hoofdbestuur C.B.T.B. zegt: Vestigingswet niet gewenst Minder winst suikerunie door grote bietenoogst 't Duvekot wint strijd in „Mini WK voetbal '82" ALBERT'S ERIC DE NOORMAN Bestrijding bakterievuur STREEKNIEUWS RENESSE (gedeeltelijk) autowasserette SUCCESJES Jeugddag voor Kwiek gymnastiek 7 ZIER1KZEE, 15-6. „De vestigingswet zoals die nu wordt voorgesteld, brengt meer nadelen dan voordelen met zich mee voor de Nederlandse landbouw. We moeten oppassen met een kanon een mug te willen doodschieten". Met deze korte maar kernachtige woor den konkludeerde het hoofdbestuur van de C.B.T.B. West-Nederland dat de Vestigingswet, zoals die nu in koncept voorligt, te zwaar is. Mogelijk kan in enkele gevallen een ongewenste ontwikkeling wor den tegengegaan. De vraag is echter of het nodig is voor deze enkele ge vallen zo'n omvangrijk instrument ter hand te nemen. Het hoofdbestuur was van mening dat met de bestaan de regelingen (o.a. op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en de wet agrarische grondverkeer) de vestigingsmogelijkheden al (te) veel worden beperkt. ,,Het mag dan zo zijn dat vooral in de intensieve vee houderij behoefte is aan een vesti gingswet. We moeten echter oppas- KERKWERVE Kapdemonstratie voor N.C.V.B. De vergadering van de N.C.V.B. af deling Kerkwerve werd besteed aan een kapdemonstratie, gegeven door kapper W. Lokker uit Noordwelle. Aansluitend vertelde Lydy Blom over huidverzorging. De samenkomst werd geopend met het zingen van Psalm 136 vers 1, 3,16 en 22, de presidente, mevrouw Viergever-Legemate ging voor in ge bed. Boven haar meditatie stond ,,Wij reizen". Vier dames fungeerden als model len bij de kap- en huidverzorgingsde monstratie, waarbij de twee inlei ders wetenswaardige toelichting ga ven. Als verrassing hield Wout Lok ker nog een verloting met leuke prijsjes. De presidente bedankte hem en zijn medewerkers met een bos bloe men. Met het zingen van het bondslied en dankgebed werd de bijeenkomst geëindigd. OUWERKERK SV Ouwerkerk wandeltocht De SV Ouwerkerk organiseert in samenwerking met het muziekgezel schap „Nieuw Leven" een avond-' wandeltocht op zaterdag 26 juni. „Nieuw Leven" zal de wandelaars rond 19.00 uur uitgeleiden en ook weer met muziek verwelkomen in het dorp. De wandelroute wordt dit jaar als volgt uitgezet: start Ring en via Noorsestraat, Kon. Julia- nastraat, Oost weg gaat de tocht over het park Salvatorhoeve. Degenen die 5 kilometer lopen keren hierna weer terug, terwijl de 8- en 15 kilometer lo pers verder wandelen naar Viane, langs de Zeedijk, terug naar Ouwer kerk waar de muziekvereniging hen opwacht. Voor tijd: zie agenda. NIEUWERKERK Mej. W. Gaanderse viert zilveren jubileum als kleuterleidster Donderdag 24 juni is mej. W. Gaan derse 25 jaar als kleuterleidster werkzaam op Nieuwerkerk, eerst aan de Algemene kleuterschool, sinds een jaar aan de openbare. Die dag zal de „juf" 's ochtends feestelijk worden ingehaald door de kleuters, waarna er uiteraard wordt feestgevierd. sen dat we de vestigingswet als struktuurinstrument gaan gebrui ken, ook bij de loonwerkbedrijven is dat gevaar aanwezig. Aan de andere kant moet voor bestaande landbouw bedrijven de mogelijkheid open blij ven om het bedrijf uit te breiden met een andere tak van landbouw". Met name vanuit de akkerbouwkommis- sie werd de vestigingswet scherp ver oordeeld. Tuinbouw De voorzitter van de tuinbouw- kommissie, de heer C. Breugem, drong aan op snelle uitwerking van het overlevingsplan voor de glastuin bouw. Hij deelde voorts mede dat in de vollegrondsgroenteteelt gelukkig weer enige reden is voor optimisme. Hij wees echter op de zorgelijke si tuatie in Zeeland, waar weer eens blijkt dat nu met de droogte, zoals die de afgelopen periode heeft ge heerst, de teelt van vollegronds- groenten zeer riskant is. Omdat er geen mogelijkheden zijn om te bere genen, dreigen veel teelten verloren te gaan (o.a. witlof), door de slechte opkomst van het gewas. Eens te meer blijkt het belang van een zoete Gre- velingen. 's Avonds is er, ook in de school aan het Koningin Maudplein, een re ceptie, die om half acht begint. BRUINISSE Mooie kooravond in Hervormde Kerk Er was voor de aanwezigen ruim schoots gelegenheid om mee te zin gen tijdens de koor- en samenzanga- vond die afgelopen zaterdag in de Hervormde Kerk werd gehouden. Hoewel de drie koren, de Chr. Gem. Zangver. V.Z.O.S. uit Ooster- land, het kinderkoor „Halleluja" en de Chr. Gem. Zangver. „Laus Deo" beiden uit Bruinisse gezamenlijk schitterend zongen „Eens zal op de grote morgen" van Arie Pronk, klon ken de koren ook apart heel mooi en zuiver in het grote kerkgebouw. Zoals „Halleluja", o.l.v. J. P. Knop, „Laat mij slapend op U wach ten", of „De Hemelstad", uit de bun del van het Leger des Heils, door V.Z.O.S., o.l.v. J. Zuidgeest. Ook „Laus Deo", o.l.v. C. den Bra- ber met b.v. „Meester, de stormwind giert razend" van Chr. Palmer. Aan het orgel zat de heer H. Hoogerheide, terwijl de algehele lei ding in handen was van de heer C. den Braber. De meditatie werd ver woord door ds. W. F. Teeksen. Het gezamenlijke slotlied van deze mooie avond, die door best wat meer men sen bezocht had kunnen worden, was Gezang 135: „Dankt, dankt nu allen God met blijde feestgezangen". Do minee Teekens sloot de blijmoedige zangavond met dankgebed. Kapsels en make-up gedemonstreerd voor N.C.V.B. De N.C.V.B. van Bruinisse kwam voor de laatste keer dit seizoen in vergadering bijeen. Na de gebruike lijke opening hield de presidente van BREDA, 16-6. De Coöperatie Sui ker Unie heeft over het tweede half jaar van 1981 een saldo op de exploi tatierekening behaald van 7,4 mil joen gulden. Dit komt overeen met een verwacht saldo op jaarbasis van 13,6 miljoen gulden, aanzienlijk min der dagen 18,7 miljoen over het boek jaar 1980/'81. De aan leden-leveranciers gemid deld uitbetaalde bietenprijs daalde ook: van 112,04 per ton over oogst 1980 tot 100,78 gulden (exklusief b.t.w.) over oogst 1981. Een hoofdoorzaak van die minder goede gang van zaken is de zeer grote suikerbietenoogst 1981. Daardoor ontstond ook een zeer grote suiker- produktie, waarvan een aanzienlijk Wij vragen op korte termijn een voor de bezorging van de „Zierikzeesche Nieuwsbode" te Sollicitaties: schriftelijk, mondeling of telefonisch aan het kantoor van de Zierikzeesche Nieuwsbode, Jannewekken 11, Zlerikzee, telefoon (01110) 6551. Zowel vanuit de boomkwekerij als uit de fruitteelt werd gewezen op de moeilijke situatie bij de bestrijding van bakterievuur. Enerzijds blijken nog steeds niet alle instanties in te zien, dat rigoreuze bestrijding de eni ge oplossing is van het probleem. Met name een aantal overheidsinstanties zouden aktiever moeten zijn, mede om het landschap op langere termijn in stand te houden. Het hoofdbestuur was van mening dat t.a.v. de medefi nanciering van de bestrijding door het georganiseerd bedrijfsleven een terughoudend standpunt moet wor den ingenomen, vooral waar het gaat om bestrijding bij partikulieren. Omdat een belangrijk deel van de besmetting is ontstaan door ver waarloosd onderhoud van verspreide haag- en waardplanten in het land schap, zal de overheid een overgroot deel van de bestrijding moeten finan cieren. *de afdeling, mevr. De Groot een me ditatie naar aanleiding van enkele verzen uit psalm 119 met het thema: „De lamp van het woord". Behalve de leden kon zij op deze avond ook een groot aantal be langstellenden verwelkomend. Aan trekkelijk voor de dames was een de monstratie over haarverzorging en make-up, verzorgd door de heer W. Lokker, kapper te Noordwelle en mevrouw v. d. Berg-de Jonge, schoonheidspecialiste te Bruinisse. Nadat de heer Lokker het tweede gedeelte van de vergadering was be gonnen met een inleidend praatje, werden een 4-tal damesleden van de afd. die als model door het bestuur waren uitgekozen, verzocht op het podium te komen. Onder toeziend oog van de vele aanwezigen demonstreerde de inlei der zijn ideeën voorzien van monde linge toelichting. Na afloop lieten de damen zich op verzoek in de zaal van dichtbij be wonderen. Met een hartelijk woord van dank namens alle aanwezigen nam de vice- presidente mevrouw Verton afscheid van degenen, die deze avond hadden verzorgd, waarbij hen bloemen wer den aangeboden. deel zonder enige EG-prijsgarantie op de wereldmarkt moet worden af gezet. Verslag '81 Dit blijkt uit het verslag van Sui ker Unie over het tweede halfjaar 1981. De coöperatie heeft besloten haar boekjaar, dat tot nu toe van juli tot juli liep, voortaan met het kalen derjaar te laten samenvallen. Dat be tekent dat er nu voor één keer een verslag over een half jaar moet wor den uitgebracht, waarvan de cijfers niet zonder meer te vergelijken zijn met die van vorige volledige boekja ren. Dat komt vooral doordat de bie- tenkampagne geheel in het tweede halfjaar valt. ENSCHEDE. Het Yoegoslavisch restaurant „Dubrovnik" te Enschede is donderdagmorgen vroeg uitgebrand De brandweer vermoedt brandstich ting. Een toegangsdeur tot de keuken bleek te zijn geforceerd bij aankomst van de bluseenheden. De omvang van de schade is nog niet bekend. DEN HAAG. De nederlandse orga nisatie voor ontwikkelingssamenwer king NOVIB wil een actie op touw zetten voor de vrijlating van de 473 politieke gevangenen in El Salvador. KOF-leraar Van der Werf na afscheid weer in Bruinisse De W. van der Werf uit Bruinisse heeft in de Baggerschool in Delfzijl afscheid genomen als leraar van het Koninklijk Onderwijs Fonds voor de Scheepvaart. Hij was 28 jaar bij het KOF Werkzaam, onder meer als ka- piteit van het opleidingsschip „Prins Hendrik" en als waarnemend direk- teur van de Baggerschool. De heer Van der Werf en zijn echtgenote wer den tijdens zijn afscheidsreceptie toegesproken door de KOF- direkteur, ing. G. H. Heida, direk- teur J. H. Hoppzak van de Bagger school en onderwijsinspekteur Pol. Het gezin Van der Werf heeft zich inmiddels weer gevestigd in Bruinis se, de geboorteplaats van de ex-KOF- docent. MIDDELBURG Vergadering Zeeuwse Culturele Raad Op donderdag 24 juni (14.00 uur) wordt in het gebouw van de Stich ting Zeeland te Middelburg een ver gadering gehouden van de Zeeuwse Culturele Raad, waarop onder ande re een subsidie-aanvraag van het Brupop Rockfestival te Bruinisse zal worden behandeld. Uitgaande van de veronderstelling dat de organisa toren er (zoals de opzet is) in slagen een interessant en representatief pro gramma samen te stellen, wordt geadviseerd 10.000,— te reserveren. Vergadering Onderwijsraad De afdeling Basisonderwijs en Spe ciaal Onderwijs van de Zeeuwse Pro vinciale Onderwijsraad vergadert woensdag 23 juni (om 14.00 uur) in het provinciehuis te Middelburg. De heer B. de Reu (RPCZ) houdt een in leiding over „Naar een formatierege ling voor de basisschool, dat onder werp van bespreking zal vormen. Op de foto de winnende ploeg van 't Duvekot. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 15-6. Café De Banjaard en café 't Duvekot speelden woensdag avond een wedstrijd tegen elkaar in het kader van het „Mini WK voetbal '82". Nadat de partij in een 4-4 gelijkspel was geëindigd toonde 't Duvekot zich bij het nemen van de strafschoppen het meest bedreven en mochten zij de plaket- te voor de winnaar in ontvangst nemen. De wedstrijd werd gespeeld op het terreintje aan de Leverdijk en kende een rustig verloop. Uit een counter kwam 't Duvekot aan de leiding, maar nog voor het rustsignaal kwam een beter voetballende ploeg van De Banjaard via drie'treffers knap te rug, waardoor zij met 3-1 van speel- helft mochten wisselen. In de tweede helft wist 't Duvekot eerst voor 2-3 te zorgen, maar De Banjaard vergrootte de marge weer naar twee doelpunten, waardoor zij het meeste uitzicht kregen op de eindzege. Toch kwam 't Duvekot nog naastzij, waarna 't Duvekot via strafschoppen alsnog de volle winst pakte. Alles bij elkaar was het een geslaagd en sportief gebeuren. v. d. Abeelestraat 6 Oosterland Telefoon 01114-2200 UITLATEN SCHOKBREKERS TREKHAKEN Gratis montage MERCASOL ML antiroest behandeling Verkoop Space benzine - normaal diesel 10x tanken, minimum f25,- recht op 1 GRATIS WASBEURT. Te koop: Hout- en plaatmateriaal, al les op maat verkrijgbaar. Bouwmarkt Zierikzee, tel. 0U10-2033. Kantoormeub. 6-en 3 laden; buro's, draai- en kantoorstoe len, opnieuw gestoff., waar van 30 stuks sleemodel, div. opbergkasten, hangmappen folio; schuifdeurkasten van 2 m br., 1.25 h., 40 cm d. en 8 kasten van 3 m br., 2 m h, 45 cm d.; hangmappen folio 0,50 p. st.; conferentietafels enz. enz. in opslag bij Fa. Pikaart, oudelandseweg 61, Ouddorp, tel. 01878-1601 of 1721. Fietsen, 5 j. garantie. Compl. v.a. 340,—. Gar Rido, Oude Noordstr. 11, Nieuwerkerk, tel. 01114-3032. Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. Aluminium hordeuren voor elke maat deur voor 87,25. Bouwmarkt Zierikzee, tel. 01110-2033. Slagerij Leen Simmers, Sint Domusstraat 26, telef. 2588. 1 kg magere fricandeau 16,98; 500 gram entre cöte 14,50; woensdag 1 kg ge hakt 8,80. BRUINISSE, 13-6. Zaterdag 12 ju- ni vertrok de sv „Kwiek", afd. gym, met 25 kinderen richting Goes (re- kreatiegebied Het Poelbos) om weer deel te nemen aan de jaarlijkse Jeugddag. Deze was dit jaar georga niseerd door sv „Volharding" te Goes, met medewerking van de Zebrarturn- kring. Er was een parkoers uitgezet met een lengte van 6 km, waarin verschil lende spelopdrachten moesten wor den uitgevoerd. Zo was er een ruspen- spel, sponzen dragen, kratten stape len, Hardloopwedstrijd, hockey enz. Tijdens de wandeling hingen er ver schillende stripfiguren tussen de bo men waaruit men een slagzin moest vormen. Op een rustplaats in het bos werd een ijsje aangeboden, voor de spelopdrachten werd in totaal 107 punten behaald. Het max. te behalen punten was 110. sv Kwiek behaalde metdeze 107 een le prijs. De kinderen kregen allemaal een sticker en gingen moe maai* tevr^denhuiswahrts, na een mooie sportdagTiret fraai weer. MARKTBERICHTEN Eierveiling Barneveld BARNEVELD, 15-6. Coöp. Veluw- se Eierveiling. Aanvoer: 3.616.000 stuks. Stemming: redelijk. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 7,15 - 7,25; van 55-56 gram 8,20 - 8,15; van 60-61 gram 9,10 - 10,en van 65-66 gram 11,00 - 12,25. Veemarkt Den Bosch DEN BOSCH, 16-6. Aanvoer: totaal 8185 waarvan: runderen 2244, gras- kalveren 213, vette kalveren 54, nuchtere kalveren 2400, schapen 247, lammeren 1671, geiten 56, slacht - varkens 800, slachtrunderen 1055. Prijzen per stuk: Melk- en kalf- koeien 2350 - 3300; guiste koeien 1700 - 2400; kalf vaarzen roodbont 2400 - 3200; zwartbont 2100 - 2750; klamvaarzen 1750 - 2235; guiste vaarzen 1700 - 2300; pinken 1000 - 1750; graskalveren 700 - 1425; nuchtere kalveren voor fok en mesterij roodbont 250 - 570; zwartbont 200 - 430; weidescha- pen 100 -ƒ 190; lammeren 80 - 170; vette schapen 150 - 230; vet te lammeren 130 - 210. Prijzen per kilogram geslacht ge wicht: Stieren le 8,40 - 9,00, 2e 7,75 - 8,40; vaarzen le 8.30 - 9,15, 2e 7,70 - 8,30; koeien le f 8,30 - 9,10, 2e 7,60 - 8,30, 3e 7,20 - 7,60; worstkoeien 5,85 - 6,00. Prijzen per kilogram levend ge wicht: vette kalveren le 5,85 - 6,00, 2e 5,60 - 5,85, 3e 5,00 -ƒ 5,60; slachtzeugen le 3,10 - 3,20, 2e 3,00 - 3,10, 3e 2,50 - 3,00. Overzicht: melk- en kalf koeien: aanvoer gelijk, handel normaal, en prijzen gelijk; guiste koeien: aanvoer groter, handel normaal, en prijzen gelijk; graskalveren: aanvoer groter, handel vlot, en prijzen gelijk; vette kalveren: aanvoer groter, handel lui, en prijzen lager; nuchtere kalveren: aanvoer groter, handel normaal, en prijzen gelijk; schapen en lammeren: aanvoer kleiner, handel lui, en prij zen gelijk; slachtvee: aanvoer groter, handel vlot, en prijzen gelijk; en slachtzeugen: aanvoer groter, handel lui, en prijzen lager. SCHEEPVAART Abida, 18-6. te Singapore verwacht Aldabi, 14-6 van Port Gentil naar La Pallice Nedlloyd Dejima, 14-6 van Fos naar Port Said Nedlloyd Nassau, 15-6 te Fortaleza Nedlloyd Tasman, 14-6 W. Maladiven naar Fremantle KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Drachten (nieuwe pre dikantsplaats): D. Penninkhof, Well- Ammerzoden, die bedankte voor Vlagtwedde; te Zeist: M. Verduin, Kampen; te Woudsend: R. Reitsma, Anjum (part-time); te Zeist tot predi kant voor bijzondere werkzaamhe den (vrijzinnig hervormden): A. van Lunteren, kand., Zeist; te Oolt- gensplaat: D. C. Floor, Wekerom; te Coevorden (toez.): K. G. de Noord, Winterswijk. Aangenomen naar Groningen: A. J. Zoutendijk, Noorden. Bedankt voor Nieuw-Beijerland: W. Altena, Eethen en Drongelen. Gereformeerde Kerken Beroepen te Smilde: J. F. Put, Mep- pel, die dit beroep heeft aangeno men; te Noordwijk: J. J. Kuiper, Sneek; te Kamerik (part-time): drs. R. W. Biewenga, kand., aldaar, die dit beroep heeft aangenomen. Aangenomen de benoeming tot pre dikant in tijdelijke dienst (part-time) te Noordwijk: N. Korenhoff (voor heen legerpredikant) wonende te Heemstede. Beroepbaarstelling: drs. R. W. Bie- winga, kand., Berkenlaan 3, 3471 CG Kamerik. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Aduard: A. J. Mol, kand., Zwijndrecht; te Den Haag- Loosduinen: K. Harmanny, kand., Kampen. Christelijke Gereformeerde Kerken Aangenomen naar Enschede-West: J. Jonkman, Almelo. De onwillige held 22. „De de grootmoeder van de tijd", hoort Eric Tristan mompelen, als de gebogen gedaante, een oud, in lompen gehuld wijfje, naderbij strompelt; en het gezicht van de aan voerder verbleekt even. ,,'t fs vreemd wat ik zie", giechelt het oude mens. „Gij loopt met het koningschap in uw voetstappen, Tristan. jongen Maar zo is het immer de schaduw gaat altijd het licht vooruit „Waar slaat dat op", gromt Tristan, die het oude mens haast niet durft aan te kijken. „Gij, waarde grootmoeder van de tijd, zegt altijd dingen die men pas veel later begrijpt „Op hem slaat dat, Tristan-held", krast de oude en ze schuifelt - onwerkelijk vlug - in de richting van de Noorman, die haar met ge mengde gevoelens ziet komen, nu hij haar ge rimpelde schrikaanjagende gezicht beter on derscheiden kan, vanachter de slierten grauw haar, die het omgeven. „Een licht gaat in de duisternis", prevelt ze, de Noorman met een benige vinger aanwij zend, „herinnering faalt, toekomst straalt, Pieten verslagen, Fjordenheld, watergeweld. Agar verjagen De woorden komen zo snel over haar lippen dat het nauwelijks te volgen is en zeker voor Eric, klinkt het alles onbegrij pelijk en vreemd. Hij deinst terug, als de griezelige oude, een knokige hand op zijn arm legt. „In donkerte ziet men zijn eigen voeten niet, wel het licht ver vooruit, zoon Volg dat licht het is de fakkel en met dat licht zult ge het don ker verjagen Begrijpt ge mijn zoon van de draak?" Benauwd schudt Eric het hoofd. Ze gichelt. „Ge zult het begrijpen spoedig

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7