Verhouding permanent rekreatieve woningen belangrijk vraagstuk en Krediet van ruim een miljoen voor bouw Theo Thijssenschool SrREEKNIEUWS Twee vervolgdagen op een ,,Pensioen-in-zicht" week MUZIKALE ONTMOETING TUSSEN JONGE MUSICI EN LEERLINGEN Donateursdag stichting „Oude Zeeuwse Kerken" Voorstel kollege Zierikzee Twee miljoen voor zorgwoningen rusthuis Duinoord ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag V juni 1982 Nr. 23131 Struktuurschets Wester schouwen BROUWERSHAVEN Ultwisselingskoncert Oosterlands Fanfare De muziekvereniging „Ooster lands Fanfare" concerteert zaterda gavond 19 juni in Brouwershaven, onder leiding van de direkteur, de heer Jaap Knuist. Dit optreden valt in het kader van de onderlinge uit- wisselingskoncerten In Westhoek en Zierikzee ZIERIKZEE, 14-6. Dat het vak muziek niet alleen theo rie behoeft te zijn, dat hebben de leerlingen van de C.S.G. Mavo/Lhno kunnen ervaren. Afgelopen maandag brachten jonge mensen van de muziekschool te Zierikzee hun eigen instrumenten mee om aan de tweede klassen uit te leggen en te laten horen wat je zoal met een mu ziekinstrument kunt doen. Deze muzikale onmoeting kwam tot stand op initiatief van de muzieklerares van de C.S.G. mevrouw Van Sluys. ZIERIKZEE, 15-6. De „Pensioen- in-zicht'" week, die onlangs werd ge houden in het vormingscentrum „He- denesse" te Middelharnis werd vori ge week afgerond met de laatste ver- volgdag. Vijf echtparen van Schou- wen-Duiveland namen aan deze ,,pensioen-in-zicht" week deel. Deze week was bedoeld voor men sen, die reeds gepensioneerd zijn of binnenkort met pensioen gaan. Eerste vervolgdag op de „pensioen- in-zicht" week werd gehouden op donderdag 27 mei. Tijdens die dag werd een rondlei ding gemaakt door slot „Haamstede". Het gezelschap werd rondgeleid door mevrouw Geleijnse. In de kelder kreeg men een dia voorstelling te zien over de historie van het slot. Slotbos In aansluiting op de rondleiding door het slot, werd een wandeling ge maakt door het slotbos. Mevrouw Francois wandelde mee en gaf des kundige uitleg over planten en bloe men. Na de lunch in café-restaurant „Bom" werd een bezoek gebracht aan het werkeiland Neeltje Jans. De tweede vervolgdag - op donder dag 10 juni - kwamen de deelnemers bijeen in het gebouw van de Federa tie Maatschappelijke Dienstverle ning Noord-Zeeland. Kandidaat no taris mr. E. Frieling gaf daar een voorlichting over zaken die voor de deelnemers van belang zouden kun nen zijn. Na de lunch-pauze in restaurant „Marktzicht" werd een bezoek ge bracht aan Werkvoorzieningsschap De Zuidhoek. Het gezelschap werd daar rondgeleid door mevrouw A. Padmos. Deze vervolgdagen werden bege leid door de heer R. v. d. Weide, pro- jektleider Stichting Welzijn Oude ren. Twee miljoen Nu ongeveer twee miljoen gulden is besteed aan de buitenzijde van de kerk en deze binnenkort geheel voor verder verval is bewaard, is dit be drag renteloos, indien de kerk niet van binnen wordt gerestaureerd. Er is dus wel enige hoop op voortzetting van de werkzaamheden, hoewel de financiële positie in ons land verre van rooskleurig is. „De verminderde bedragen die Mo numentenzorg nu kan uitgeven die nen gebruikt te worden om verder verval van monumenten te vporko- men", aldus de heer Van Aartsen. Na een toespraak van de heer M. P. de Bruin over „Tholen; stad en ei land" werd de tocht voortgezet met een bezoek aan de O.L. Vrouwekerk te Tholen. Na een koffiemaaltijd in het ge meenschapscentrum „Meulvliet" volgde een rondrit over Tholen en een bezoek aan de St. Maartenskerk te St. Maartensdijk en de kerk van Poortvliet. In het oude gemeentehuis in Poort vliet sprak de heer Van Aartsen nog een slotwoord, waarin hij pleitte voor het aanwerven van donateurs van de Stichting. Zij liep al enige tijd rond met de vraag hoe je leerlingen, al of niet mu zikaal, in kontakt kon brengen met diverse muziekinstrumenten. „Een van de mogelijkheden is het voor de leerlingen aanschouwelijk te maken, dan heb je kans dat de be langstelling voor muziek groeit. Wel licht gaan sommigen er toe over mu ziek aktief te beoefenen". Vandaar dan ook deze ontmoeting van jonge musici met scholieren. Ensemble Na een kort welkomstwoord van mevrouw Van Sluys speelde het muziek-ensemble o.l.v. Ellengard Jense enige klassieke stukjes. Barba ra van Paassen en Nini Schot gaven een uitleg van de sopraan-, alt-, tenor- en basblokfluit. Door de eeuwen heen is de be langstelling voor deze instrumenten vrij groot geweest, hoewel ook perio den in de geschiedenis zijn aan te wij zen, waarin geen partijen werden ge schreven voor fluit. Volkert Beekman vertelde het een en ander over de klarinet en speelde een rondo van Henry Purcell. Snaarinstrument Hierna werden snaarinstrumenten gedemonstreerd: Gitarist Sjoerd Jan Nauta legde het verschil uit tussen de klassieke-, de country and western- en de elektrische gitaar. Vooral de laatste 10 jaar is de be langstelling voor de elektrische gi taar. Vooral de laatste 10 jaar is de belangstelling voor de elektrische gi taar gegroeid. Hij speelde tot slot een negro-spiritual op de country and western gitaar. Hoorn Als laatste kwam Gerard Kouwer aan het woord. In een duidelijk ver haal legde hij uit dat je als hoornist vele mogelijkheden hebt om het ge luid van je instrument te beïnvloe den. Ook hij bracht diverse stukken ten gehore. Ter afsluiting speelde het ensemble enkele dansstukjes, hetgeen bijzon der gewaardeerd werd door de leer lingen. ZIERIKZEE, 15-6. Het kollege van b. en w. stelt voor aan de raad ten behoeve van de stichting van de nieuwe openbare school Theo Thijssen een krediet beschikbaar te stellen van 1.159.890,De school zal worden ge bouwd op de plaats waar momenteel het gebouw van de openbare kleuterschool de Woelwaters staat. Hierdoor zal een geïntegreerde openbare school voor kleuter- en lager onderwijs ontstaan. Het voorstel komt aan de orde in de raadsvergadering van maandag 21 juni. De Theo Thijssenschool zal uit vier leslokalen bestaan, een centraal gele gen gemeenschapsruimte, alsmede diverse nevenruimten. De kosten van de bouw en andere daarmee ver band houdende voorzieningen bedra gen 1.159.890.-. In deze raming zijn naast de bouw kosten tevens posten opgenomen voor de aanvullende inrichting van de school, energiebesparende maat regelen en het aanbrengen van dub bel glas wegens te verwachten ge luidshinder, gezien de ligging van de school. Ook zijn in de raming bedra gen opgenomen voor de sloop van het huidige gebouw, waarin kleuter school de Woelwaters is gehuisvest en het treffen van tijdelijke voorzie ningen ten behoeve van de opvang van de kleuters. Watersport Met het bestuur van de Interge meentelijke Sociale Dienst Sehou- wen-Duiveland en Sint Philipsland heeft het kollege overeenstemming bereikt over de aankoop varfeen deel van het achtererf van het pand Oude Haven 54 ten behoeve van de bouw van een douche- en toiletakkommo- datie voor gebruikers van de haven. Mede in verband met de vorig jaar langs de Nieuwe Haven aangelegde nieuwe passantensteiger voor jach ten acht het kollege het wenselijk dat ter hoogte van deze steiger een derge lijke akkommodatie wordt gereali seerd. De raad wordt voorgesteld tot aan koop te besluiten. School Poortambacht Het kollege stelt voor medewer king te verlenen aan het bestuur van de Vereniging tot bevordering van het Christelijk Schoolonderwijs voor de uitbreiding van de zesklassige la gere school in Poortambacht met een zevende lokaal. Omdat volgens de bestaande prognoses op langere ter mijn deze school toch zesklassig zal worden, hoeft de uitbreiding niet permanent te zijn. Een oplossing biedt de overplaatsing van het nood- lokaal dat nu bij het schoolgebouw aan de Raamstraat staat en momen teel in gebruik is bij de J. W. van den Doelschool. WESTERSCHOUWEN, 14-6. De geldende provinciale beleidslijn ten aanzien van matiging van vestiging en woningbouw heeft voor Westerschouwen tot gevolg, dat voor de gemeente een ruimtelijk beleid moet gelden, waarin slechts woningen worden gebouwd die noodzake lijk zijn voor de eigen woningbehoefte. Een vierde van het aantal huizen in de gemeente wordt rekreatief be woond. Van gemeentezijde zijn aan deze vorm van wo nen weinig beperkingen opgelegd. Het resultaat is dat de verhouding tussen rekreatief en permanent be woonde woningen voortdurend kan wijzigen zonder dat de gemeente daar feitelijk greep op heeft, In de struktuurschets Westerschou wen is een aantal aanbevelingen op gesteld: - om het rekreatief wonen beter te kunnen beheersen zullen buiten de kernen de woningen die permanent bewoond worden een permanente woonbestemming krijgen en wonin gen die rekreatief bewoond worden een rekreatieve woonbestemming; - het afstemmen van de toename van inwoneraantal en woningvoor raad op de groei van de bevolking van 0.5 per jaar en een te realiseren woningbouwprogramma tot 1990 van ca. 300 woningen; - bij nieuwe bestemmingsplannen (en herzieningen) strikt gescheiden en per woning de permanente woon bestemming (W) en de rekreatieve woonbestemming (V) toedelen. Dub bele of gemengde woonbestemmin gen moeten vermeden worden. Het uitgangspunt bij die toedeling is: a. dat buiten de dorpsgebieden het rekreatief wonen planologisch aan vaardbaar is en b. binnen de dorpsgebieden het re kreatief wonen planologisch onge wenst is. Wel kan bestaand rekrea tief wonen worden gekontinueerd. - verruimen van de dorpsgebieden met die uitbreidingen die in de loop der jaren geleidelijk aan overwegend permanent bewoond zijn geraakt; - het slechts spaarzaam en selektief op basis van de gebruiksvoorschrif ten van het bestemmingsplan en de gebruiksverordening verlenen van een vrijstelling voor rekreatief ge bruik van voor permanente bewo ning bestemde woningen in de dorps gebieden. Andersom buiten de dorps gebieden spaarzaam en selektief ver lenen van een vrijstelling voor per manente bewoning van een voor re kreatief gebruik bestemde woning. Opnieuw bezien Tijdens de behandeling van de struktuurschets was de VVD-fraktie van de gemeente Westerschouwen van mening dat dit zeer belangrijke woningbouw-vraagstuk opnieuw moet worden bezien. „Indien thans rekreatief bewoonde huizen buiten de kommen van de gemeente volgens de voorschriften van bouw- en wo ningtoezicht geëigend zijn voor per manente bewoning, dan moeten deze woningen, ook in de toekomst, eve nals de thans permanent bewoonde huizen, zowel voor permanente als rekreatieve bewoning bestemd mo gen worden", aldus de heer dr. H. J. van Zuylen, fraktie-voorzitter. Reisje naar Tholen De voorzitter van de Stichting, mr. J. van Aartsen hield een korte inlei- Het CDA is van mening dat het „gemengd" wonen in de buitengebie den moet blijven zoals het thans is. De van kracht zijnde bestem mingsplannen mogen niet worden aangetast. „Bestemmen volgens het huidig ge bruik is een ingreep in de verworven rechten, waar wij als CDA-fraktie niet achter kunnen staan en waar wij ons ten alle tijden heftig tegen zullen verzetten", aldus de fraktieleider L. Tieleman. „Voor nog uit te werken gebieden of gebieden die nog be bouwd moeten worden kan de bestemming wel in rekreatieve zin worden gewijzigd, om het permanent wonen in de buitengebieden terug te dringen. Maar dan wel in overleg met de eigenaren van gronden, op vrij willige basis". Als voorbeeld noemt het CDA het nog nader uit te werken gebied langs de Torenlaan en plan nen aan de Westerenbanweg. P.v.d.A. De P.v.d.A. keurt het in nieuwe bestemmingsplannen strikt geschei den en per woning toedelen van een permanente woonbestemming of re kreatieve woonbestemming goed. Wel vindt deze partij dat het bestem men van woningen overeenkomstig het huidig gebruik grote problemen zal geven en wellicht langdurige pro cedures met zich mee zal brengen. ding en bracht daarbij ook de voort zetting van de restauratie van de Nieuwe Kerk te Zierikzee ter sprake. ST. MAARTENSDIJK, 14-6. De voor Zierikzee belangrijke Stichting „Oude Zeeuwse Kerken" hield zaterdag haar donateursdag. Deze Stichting heeft de Nieuwe Kerk in eigendom en restaureert haar ook. Meer dan honderd reizgers uit Zeeland en daarbuiten vertrokken naar Tholen. In het gemeentehuis te St. Maartensdijk werd het gezelschap ontvangen door het gemeentebestuur en de burgemeester, de heer E. Baerends sprak een welkomstwoord. ZIERIKZEE. Jonge musici koncerteerden in de Christelijke Scholengemeenschap. Een plezierige, praktische aanvul ling van de lessen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Op Chr. Scholengemeenschap Opbrengst kollekte De jaarlijkse inzamelingskampag- ne ten bate van het Nederlandse Ro de Kruis heeft dit jaar in de gemeen te Brouwershaven de volgende resul taten opgeleverd: Brouwershaven: 2562,88, Dreischor: 1290,08, Noordgouwe: 1222,22, Zonnemaire: 1024,35. Totaal: 6099,53. Alle gulle gevers en de kollektan- ten wordt hartelijk dank gezegd voor hun gaven respektievelijk hun inzet. Prettig slot aan bejaardensoos Brouwershaven Dinsdagmiddag 15 juni heeft de be jaardensoos van Brouwershaven de eindmiddag gehouden. De presidente T. Slabbekoorn-Bije opende de bij eenkomst met woorden van welkom, waarna de aanwezigen werden ge trakteerd op koffie met cake. Het dameskoor onder leiding van de heer Pannekoek zong verscheide ne liedjes, afgewisseld met een paar korte schetsjes (telkens door twee da mes). Mevrouw van Sluis hield een leuke, humoristische voordracht en mevrouw van der Bijl diste eveneens een prachtig verhaal op. Om onge veer kwart voor zes werd een brood maaltijd opgediend aan leuk gedekte tafels, onder andere versierd met kaarsen en mooie Biedermeijer boe ketten, die waren geschonken door de plaatselijke bloemenboetiek. Na het eten werden dia's vertoond over Joegoslavië door burgemeester C. Slabbekoorn. Na de koffie om half negen volgde tot grote verrassing nog een kort op treden door de Brassband „Apollo" onder leiding van de heer H. Ever wijn. Na enkele zeer gewaardeerde num mers en onder het genot van een hap- jè en een drankje was de avond snel voorbij. Om ongeveer tien uur sloot de presidente de bijeenkomst, met de wens voor een goede vakantie en dank aan ieder die het afgelopen sei zoen had geholpen met het realiseren van de vele aktiviteiten voor de ou deren van Brouwershaven. Resten van de totaal verbrande woning aan de Kapelleweg te Looperskapelle. Zie voor verslag de voorpagina. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BURGH-HAAMSTEDE, 14-6. De raad van Westerschouwen heeft maandag haar goedkeuring verleend aan het verstrekken van een garantie van f 2.225.000,- voor de bouw van 24 zorgwoningen bij rusthuis Duinoord te Burgh-Haamstede. De gemeente Middenschouwen verleent een derde deel van de garantie. De gemeente ontvangt met terug werkende kracht tot september een extra bedrag van de PZEM voor 110 aansluitingen van aardgas in super on rendabele buitengebieden in Nieuw- Haamstede. De heer dr. H. J. van Zuylen (WD) vond het jaarverslag van het proefpro- jekt Vrouwenemancipatie Zeeland 1980/1981 zeer triest „Er blijkt dat er eigenlijk niets van terecht is geko men", aldus de heer Van Zuylen. De burgemeester, mevr. J. L. Niemants- verdriet-Leenheer antwoordde dat is gebleken dat in heel Zeeland anders wordt gedacht dan de minister van Emancipatiezaken indertijd deed. „In Zeeland vinden ze dat ze zo gestruk- tureerd zijn dat ze het zonder beroeps krachten aankunnen". De 26-ste, 27- ste en 28-ste begrotingswijziging over het dienstjaar 1981 werden goedge keurd, net als de zevende, veertiende en vijftiende begrotingswijziging over het dienstjaar 1982. 4 I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5