Albert Heijn weer open na grootse verbouwing Donderdagse Ring-Promotions binnenkort weer van start Bejaardenreis Renesse naar Koninklijke Stallen Bouw- en grondvoorschot voor woningbouwvereniging Beter Wonen STREEKNIEUWS Bestemmingsplan Havenkwartier i 4 Comfortabeler winkelen ZIERIKZEE. De heer en mevrouw Aarnoutse (midden) in „hun" vernieuwde Albert Heijn, met naast zich twee van de 25 personeelsleden. Gisteravond bestond er voor genodigden de gelegenheid tijdens een receptie de verlengde en verbrede winkel te bezichtigen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 16-6. Albert Heijn in Zierikzee is weer open. Na maanden bouwen en verbouwen, kan het pu bliek vandaag (donderdag) weer terecht in een zeer uit gebreide AH. De zaak, die enkele maanden geleden toch wel wat te smal was om comfortabel te kunnen winke len, is een stuk groter geworden. De paden zijn nu breder en het geheel ziet er prima verzorgd uit. Schitterende dag RENESSE, 15-6. Dinsdag organiseerde het komité bejaardenreis Renesse weer de jaarlijkse reis voor de bejaarden van Renesse. Half acht vertrok het gezelschap dat bestond uit 44 bejaarden en enige begeleiders. Via de Volke- rakdam reed men naar Zevenbergen, waar in het nieuwe ,,Hof van Holland" de koffie werd gebruikt. Nieuw in de AH-winkel zijn de bloemen-, brood- en lektuurwinkel- tjes en verder kunnen er nu ook verse vleeswaren worden gekocht. De groente- en fruitafdeling is enorm uitgebreid (allemaal zelfbediening) en zodoende gaat de reklamekreet ,,We zijn veelzijdiger geworden" in Zierikzee inderdaad op. Groenten Hoewel voordien in de groente-af deling de klanten zelf de produkten al afwogen en inpakten, is die zelfbe diening praktischer geworden. In de vernieuwde winkel zal met het zoge naamde „keur-en-kies-zelf-systeem worden gewerkt. Het apparaatje waarop de artikelen worden gewo gen levert meteen een betaalbon (prijs gewicht en soort) zodat er aan de kassa geen vergissingen meer kunnen worden gemaakt. Meer kassa's Tijdbesparend zijn verder de nieu we kassa's. Er kunnen er - in plaats van drie - thans vijf worden inge schakeld. Eveneens een vooruitgang zijn de toegangsdeuren die bij bin nenkomst en bij vertrek automatisch opengaan en sluiten: Bedrijfsleider de heer P. Aarnout se vertelt dat het pand met 400 vier kante meter werd uitgebreid. Een ge deelte van het parkeerterrein achter AH werd hiervoor gebruikt. In totaal beslaat het pand 735 m2, waarvan ongeveer 450 m2 als winkel werd ingericht. De rest wordt ge bruikt als magazijnruimte en er wer den enkele kantoren gerealiseerd. Boven de winkel zijn nu de dienstruimten. De bouw en verbouwing begonnen alweer 9 maanden geleden. Aardig om te vermelden is „het verhaal van de beuk", een prachtige oude boom die op het parkeerterrein achter AH staat en die, ondanks de werkzaam heden, gespaard is gebleven. Daar voor werden de tekeningen van de nieuwbouw gewijzigd. Mede op ver zoek van b. en w. Zierikzee, staat de boom er nu nog en dat initiatief is al leen maar te waarderen, \j Historie Het oude AH-pand is dus flink on- ZIERIKZEE Inbraak Twee Joegoslavische dames wer den in het huis van de familie B. aan de Weststraat gesignaleerd door de buren van deze familie. De politie werd gewaarschuwd, maar de dames hadden blijkbaar onraad geroken en waren er vandoor gegaan. De politie zette een achtervolging in en kon de wagen, bestuurd door de Joegosla- ven N. S. en P. B. R., de dames D. K. en Z. K. zaten achterin, bij de tol Zee landburg klem rijden. De daders, die geen vaste verblijfplaats konden op geven, hadden geen goederen ont vreemd. De familie heeft namelijk nog niets vermist. Het gezelschap was in het bezit van een grote bos sleutels waarmee op ge makkelijke wijze deuren kunnen worden geopend. De politie verzoekt allen vooral de achterdeuren goed te sluiten om deze praktijken te voor komen. der handen genomen. Wanden zijn opgeknapt of vernieuwd, maar het dak boven het „oude gedeelte" is in originele staat gebleven. De heer Aarnoutse vertelt, dat jaren terug een schepenbouwer in dat pand moet hebben gewoond. De dakspanten be wijzen dat, want dit zijn allemaal zeer oude roeispanen. Bevestigd op de ouderwetse manier met een pen en-gat-verbinding. Afscheid bedrijfsleider De bedrijfsleider Aarnoutse kan deze grootse verbouwing overigens beschouwen als een kroon op z'n werk, want dit jaar zal hij met pensi oen gaan en AH verlaten. „Met deze opening, zijn tevens al lerlei nieuwe, moderne systemen in werking getreden, en daar moet ik erg aan wennen. Ik ben nog een ver koper van de oude stempel, en dan wordt het tijd om op te stappen", vertelt hij ten slotte. BURGH-HAAMSTEDE Bouw 24 zorgwoning bij „Duinoord" gegund aan Bouwbedrijf Boogert Onder archtitektuur van het Archi- tektenbureau Eijkelenboom, Gerrit- se en Middelhoek B.V. te Dordrecht is in opdracht van de Stichting Rust huizen Westelijk Schouwen de bouw van 24 zorgwoningen op het terrein van het Rusthuis „Duinoord" te Burgh-Haamstede, gegund aan de laagste inschrijver, t.w.: Bouwbe drijf Boogert B.V., Lange Achterweg 40, Oosterland. BURGH Botsing Op de kruising J. M. Beijeweg Hoogeweg vond gisteren een aanrij ding plaats. Automobilist J. W. de V. uit Nijmegen kwam van de Beijeweg en verleende geen voorrang aan auto mobilist P. L. de B. uit Sluis die over de Hoogeweg reed. Beide wagens lie pen materiële schade op. enkele andere gedeelten van de bin nenstad. De grond voor de nieuwbouw van 31 woningen heeft een oppervlakte van ongeveer 2726 m2. De prijs voor deze grond bedraagt 194.085,-. Daarnaast dient voor het te renove ren pand St. Domusstraat 89 f 28.800,- betaald te worden. Molen de Hoop Voor de funktie van molenaar voor korenmolen de Hoop hebben zich twee kandidaten aangemeld. De heer T. van der Bok uit Zierikzee is vol gens het kollege de meest geschikte kandidaat. Hij wenst de molen volle dig in exploitatie te nemen. Het kol lege heeft de heer Van der Bok be richt bereid te zijn de molen aan hem te verhuren voor een symbolische huurprijs van 1,- per jaar. De raad wordt voorgesteld de rente en aflossing te garanderen van een door de heer Van der Bok aan te trek ken geldlening ter grootte van 29.000.-. HAAMSTEDE Puzzelfietstocht Plattelandsvrouwen Dinsdagmiddag hield de Neder landse Bond van Plattelandsvrou wen afdeling Noordwelle en omstre ken een fietspuzzeltocht. Ongeveer twintig dames vertrok ken van het sportveld te Renesse voor een prettige, afwisselende route van ongeveer 10 km, die was uitgezet door de heer Bom uit Haamstede. De finish was ook weer op het sportveld, waar tot slot in de kantine en kopje koffie werd gebruikt. De tocht was een groot sukses en men hoopt daar om reeds deze zomer het evenement nog een keer te herhalen. Peuterspeelzaal met pannekoeken op de markt Afgelopen woensdag stonden da mes namens de peuterspeelzaal Re nesse op de seizoenweekmarkt met pannekoeken. De opbrengst van deze aktie, die 380,— netto bedroeg, is bestemd voor de kas van de peu terspeelzaal. In totaal werd zo'n 30 kilo meel tot pannekoeken verwerkt, deels op de markt, deels thuis. De thuis gebak ken pannekoeken werden kant en klaar in de marktkraam afgeleverd om meteen te worden verkocht. RENESSE Verkoop t.b.v. interieur dorpshuis De bejaardensoos Renesse heeft met de verkoop van handwerken ten bate van de aktie „intereur dorps huis" het fantastische bedrag van 892,— bijeen gebracht. Een prij zenswaardig initiatief Geslaagd Marian Vos uit Renesse is aan de Pedagogische Academie H. Bouman te Amsterdam geslaagd voor de on derwijzersakte en tevens voor de be voegdheid om in het Montessori-on- derwijs les te geven. SCHARENDIJKE Kursus Beter Bewegen In Scharendijke in de Putmeet zal eind augustus een kursus Beter Be wegen beginnen (12 lessen). Ook in Brouwershaven zal binnenkort zo'n kursus gehouden worden. Voor in lichtingen: mevrouw Putte, tel.: 01119-1367. Het dagprogramma ziet er als volgt uit: 10.30 uur Poppenkastvoorstel ling door Lida Karstens en Linneke Fennet. 11.00 - 13.00 uur Amuse mentsprogramma voor de jeugd. De ze programma's worden verzorgd door: Henk Out op 1 juli, John en Ri ta op 15 juli, leden „Nu met Hope" op 29 juli, Henk Out op 12 augustus en John en Rita op 26 augustus. 13.30 uur Poppenkastvoorstelling. 14.00 uur Schapenscherendemonstratie (vervalt op 12 en 26 augustus). 15.00 uur Poppenkastvoorstelling. 15.30 uur Schapenscherendemonstratie (vervalt op 12 en 26 augustus). 16.30 - 17.00 uur Trekking verkoopaktie met 1000 gulden aan prijzen. Demonstraties Gedurende de 5 Ring Promotionda- gen zullen doorlopende demonstra ties worden gegeven met: elektro nisch orgel door de heer De Koning; wolspinnen, weven en verven door mevrouw Kuijper-Delst; ceramiek- vervaardiging door mevrouw Ruijs; klompenmaken door de heer Impers; sigarenmaken door de fa. Schrier; touwvlechten door Jan Kloet uit Zie rikzee; stoelenmatten door de heer De Rijke; edelstenenslijpen door me vrouw Heijnes; bijenvoorlichting door de heer Heijboer; stenenfluiten vervaardigen en bespelen door de heer Derksen. Tevens geven hun medewerking: De Ned. Herv. Kerk. Zij zal de gehele dag geopend zijn voor bezichtiging. Er zal een expositie worden gehou den over oude orgels, terwijl de dia presentatie „De banken zijn hard" om ca. 15.00 uur vertoond zal wor den. Slot Haamstede geeft een dia presentatie over het slot en haar rid derzaal zal voor het publiek geopend zijn. Pijlerdam De Z.W.N. zal met een voorlich tingsstand aanwezig zijn over het werkeiland „Neeltje Jans". De Vereniging Dierenbescherming zal met een voorlichtingsprogramma aanwezig zijn. Een vijftal verenigingen uit Burgh- Haamstede e.w.: Nieuw Leven, peu terspeelzaal, N.V.H., Nu met Hope en de Herv. Vrouwendienst zullen met vele attrakties en bijzonderhe den acte de présence geven. Voor de jeugd zal de gehele dag een kindercaroussel beschikbaar zijn. De braderie Ring Promotion is Via een mooie route werd de reis vervolgd naar Berg en Dal waar een bezoek werd gebracht aan „Klein Af rika". Eerst kreeg het gezelschap daar een film te zien, die een beeld gaf van het leven van alledag in Afri ka. Vervolgens werd de kollektie Af rikaanse beelden en maskers in het museumgebouw bezichtigd, een kijk je genomen in het Afrikadorp, waar nagebouwde negerhutten staan en in het park met dieren in Berg en Dal en daarna werd de reis via Arnhem langs schitterende natuur vervolgd naar Apeldoorn, een bezoek werd ge bracht aan de Koninklijke stallen. Men genoot van de daar opgestelde fraaie rijtuigen, koetsen en zelfs Sle den, die werden gekompleteerd door KERKWERVE Jacht had pech op Oosterschelde Het jacht „Baracuda" uit Antwer pen riep wegens motorpech de hulp in van reddingsboot Jan Leis te Burghsluis. Het jacht bevond zich op dat mo ment tussen de haven van Zierikzee en Flaauwers en schipper Schot van de Jan Leis schakelde daarom de par- tikuliere reddingsboot van de heer Snepvangers in, omdat deze sneller bij de „Baracuda" zou kunnen zijn. Deze reddingsboot „De Watersnip" heeft het 10 meter lange jacht de ha ven Flaauwers binnen getrokken, waar het wordt gerepareerd. VLISSINGEN Old-timers door Walcheren De jaarlijkse Walcherenrit met „Old-timers" is dit jaar gepland op zaterdag 19 juni. De start is om 10 uur bij hotel Britannia in Vlissingen. De wagens bereiken hun einddoel, het Bellamypark in Vlissingen, ron 15.45 uur. opengesteld van 10.00 tot 18.00 uur. Ook de middenstand zal daarbij uiteraard ruim vertegenwoordigd zijn. Goede sfeer De vergadering, die grote be- in polyester uitgevoerde paarden en livrei, die haast niet van echt te on derscheiden waren. Naast oude rij tuigen stonden ook verschillende ou de auto's uitgestald met als pronkstuk een Galaberline uit 1836. Verder was er een uitgebreide kol lektie van schilderijen, meubelen, glaswerk, porcelein, zilver, munten en penningen die betrekking hebben op de historische relatie tussen Ne derland en Oranje Nassau. Men genoot van al dit fraais en veel te snel was het weer tijd om door te reizen naar Montfoort, waar in de Gouden Leeuw een goed verzorgd di ner werd geserveerd. Muzikale ontvangst Rond half negen was men terug in Renesse, waar, zoals gebruikelijk Luctor et Emergo klaar stond om de bejaarden in te halen. Onder de vele belangstellenden bevond zich ook mevr. J. L. Niemantsverdriet-Leen- heer, burgemeester van Westerschou- wen. Na dat met de muziek voorop nog een rondje over de dorpsring was ge maakt stapte men uit en ging binnen in het „Wapen van Renesse" om on der het genot van een glaasje nog even na te praten. Namens het komité werden enkele woorden gesproken door de heer J. W. de Jonge. Hij dankte de burge meester voor haar komst en Luctor et Emergo voor de muzikale ontvangst en de bereidheid deze traditie voort te zetten. Verder dankte hij de komi- téleden, die ook dit jaar weer hebben geholpen bij de organisatie. Naar hij hoopte zal ook volgend jaar weer een reisje worden georganiseerd. Men heeft daarvoor nu al een datum ge prikt om iedereen in de gelegenheid te stellen vroegtijdig hiermee reke ning te houden. De gekozen datum is 14 juni 1983. Met deze woorden kwam een eind aan een heerlijke dag waarop iede reen genoot van het programma, het goede weer en de uitstekende sfeer. langstelling trok, verliep in een zeer goede sfeer. Zonder problemen ver kreeg het programma voor de vijf Promotiondagen, behandeld door voorzitter G. de Goederen, be- ginstemming. Ander agendapunt was de film video, waarop tussen fraaie natuur beelden uit de Westhoek, ook diverse reklame-spots zijn ingeprent. Het is een produkt van de heren J. v. d. Ber ge en A. Hogenaar. Deze film wordt ook regelmatig op de Promotionda gen vertoond. De aktie-verkoop zoals die opgezet is, ondervond geen moei lijkheden en Ring Promotion kende zelden zo'n goede vergadering. Goed voorbereid en vol verwachting gaan de Ring Promotion-mensen de 5 spannende dagen tegemoet en ze ho pen er het beste van te maken in het bijzijn van vele toeristen en eigen burgers. ZIERIKZEE, 15-6. Het kollege van B. en W. van de ge meente Zierikzee stelt voor de raadsvergadering van maandag 21 juni voor een grondvoorschot ten bedrage van 244.557,50 en een bouwvoorschot ten bedrage van 4.070.181,68 te verstrekken. De woningbouwvereni ging Beter Wonen heeft voor de bouw van 31 woningwet woningen alsmede de renovatie van 1 woning in het bestemmingsplan Havenkwartier geldelijke steun aan gevraagd. Ook wordt voorgesteld voor ten ziging van het bestemmingsplan Ha* hoogste vijftig jaren een jaarlijkse venkwartier wordt voorbereid en bijdrage in de ongedekte exploitatie- dat een bestemmingsplan voor de lasten te verstrekken, welke bijdra- gronden, gelegen in het gebied ge gelijk zal zijn aan de ter zake van Binnenstad-Zuidwest wordt voorbe- het rijk te ontvangen bijdrage. reld. Dit omdat een deel van het bouwplan van Beter Wonen in strijd Het kollege vraagt de raad te is met de van kracht zijnde bestem- besluiten tot het aanvragen en aan- mingsplannen. vaarden van de door het rijk voor het Havenkwartier beschikbaar te stel- De woningbouwvereniging heeft in len leningen en jaarlijkse bijdragen. verband met de bouw van de 31 wo ningen en de renovatie van 1 pand de gemeente Zierikzee verzocht de daar- Bestemmingsplan bij betrokken eigendommen van de gemeente aan haar te verkopen. De Het kollege wil in verband hiermee betreffende percelen liggen in het voorstellen te besluiten dat een wij- bestemmingsplan Havenkwartier en Rihg-Promotion Haamstede, een traditionele en aantrekkelijke aktivitcit tot bevordering van het toerisme. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Toeristisch gebeuren in Haamstede HAAMSTEDE, 15-6. Tijdens een vergadering in Hotel Bom te Haamstede heeft de Ring Promotion Haamstede, voluit de „Vereniging tot het aktiveren, stimuleren en bevorderen van het toerisme van en in de gemeente Westerschouwen", het wekelijks toeristenprogramma voor de komende zomer gepresenteerd. Deze Ring Pro motions 1982 zullen worden gehouden op de donderda gen 1,15 en 29 juli en 12 en 26 augustus. De braderie staat die dagen opgesteld rond de Ring en omgeving. i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4