Stad en regio namen afscheid van Martinus Jan Bij de Vaate Geen subsidie Ziekenomroep wegens hoge reserveringen Olievlek Zuidhollandse kust schadepost van 2 miljoen i Zeeuw, Bourgondiër en Journalist Aan mijn vriend M. J. Bij de Vaate Advies Welzijnskommissie Duiveland: Schouwse kust bijna schoon STREEKNIEUWS ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag lTJuni 1882 Nr. 23131 3 ZIERIKZEE, 16-6. „Tinus Bij de Vaate wist als geen ander onze gevoelens en liefde voor stad en regio te ver woorden. Terecht werd hij omschreven als een gedreven journalist; dag en nacht in touw voor zijn krant". Deze woorden sprak burgemeester Th. H. de Meester woens dagmiddag voorafgaande aan de - zeer druk bezochte - rouwdienst in de Gereformeerde Kerk. Met deze dienst werd afscheid genomen van Martinus Jan Bij de Vaate -hoofdredakteur van de Zierikzeesche Nieuwsbode - die zaterdag zo plotseling uit een zeer intensief leven werd weggenomen. De burgemeester sprak namens het gemeentebestuur, maar ook namens de ontelbare vrienden van de overle dene in deze stad. De eerste burger memoreerde de objektiviteit van de hoofdredakteur en de immer positie ve benadering ook van zaken, waar hij persoonlijk voor op de bres sprong. In veel van zijn werken, weerklonk de liefde voor Schouwen-Duiveland; dat vormde de basis, maar zijn be langstelling ging ook buiten deze grenzen. In dit verband herinnerde de heer De Meester aan Bij de Vaates betrokkenheid met de jumelageste- den in Frankrijk en Engeland. „Hij was er terecht trots op een Zeeuw van afkomst en geboorte te zijn, maar hij was ook een Bourgondiër met stijl en zwier". Gevoel voor dekor Zijn gevoel voor dekor kwam vol gens de burgemeester altijd tot ui ting in zijn levenswijze en taalge bruik. Spreker liet weten door de milde, warme menselijkheid en grote geestelijke diepgang de vriendschap met Bij de Vaate als een voorrecht te hebben ervaren. Uit de vele ontroerde reakties zag de heer De Meester het bewijs, dat het verdriet om het heengaan van de ze man door zeer velen wordt meebe leefd en gevoeld. Hij hoopte, dat echtgenote en kin deren van de overledene dit als een positieve kracht zullen ervaren en zo wel uit deze kracht als uit hun geloof de moed zullen putten om verder te gaan. „Dank Tinus voor alles wat je in dit welbestede leven voor zeer velen hebt gedaan", besloot burgemeester De Meester. Namens de direktie van drukkerij Lakenman Ochtman werd het woord gevoerd door de heer R. A. Huneman. Hij herinnerde aan het be gin van de loopbaan van de hoofdre dakteur, aan de talloze nieuwsbron nen, die in de ruim 35 jaren werden aangeboord en aan de funkties, door Bij de Vaate op maatschappelijk ge bied bekleed. Dank verschuldigd Verder memoreerde hij de intensi teit, waarmee de hoofdredakteur zijn werk deed. „Als hij bezig was, merk te hij nauwelijks wat er om hem heen gebeurde". De direkteur erkende, dat drukkerij L. O. de overledene veel dank verschuldigd is voor het zeer vele werk door hem verricht. Warme en ontroerende woorden sprak persfotograaf Joh. D. C. Berre- voets namens de redaktieleden, om schreven als kollega's maar vooral ook als vrienden van de hoofdredak teur. De heer Berrevoets schetste zeer treffend hoe schrijnend het verlies van deze markante man bij die nauw betrokken mensen wordt ervaren. Leerschool „We hebben zonder uitzondering een goede leerschool gehad bij deze zo bij uitstek kundige man. We heb ben nog meer echter, een vriend aan hem gehad, die nimmer de menselij ke aspekten uit het oog verloor van zowel zijn direkte medewerkers als van de mensen over wie geschreven moest worden". Spreker liet weten persoonlijk herinnering te zullen houden aan Bij de Vaates beschei denheid, die schuil ging onder Franse woorden, dolle grappen en soms ook onder emotionele protesten. „Wij van de redaktie kunnen recht uit en eerlijk verklaren, trots te zijn onder deze man gewerkt te hebben, dat we trots zijn op de krant van M. J. Bij de Vaate en dat we al het moge lijke zullen doen om zijn werk voort te zetten", aldus de heer Berrevoets. Tot slot dankte hij ook de echtge note van de overledene voor de wijze, waarop de vriendschapsband met de familie Bij de Vaate in stand werd gehouden. Dochter Maria Bij de Vaate om schreef de gevoelens, losgemaakt door dit verlies; evenals het streven een markante herinnering van deze man zo scherp mogelijk in het geheu gen vast te houden. Romantiek Eén kenmerkend aspekt van haar vader wilde zij bij dit afscheid extra belichten: zijn gevoel voor roman tiek. „Hij heeft ons niet alleen ge leerd naar de dingen in het leven te kijken, maar ze ook te zien en te on dergaan. In zijn driftige geest, was er altijd een oase van stil begrijpen", aldus Maria. Tot slot citeerde zij een gedicht van haar vader, daarmee tot uiting brengend zijn melancholieke stemming bij een naderende winter. Zalig „Daar zitten we nu. Niemand van ons had dit vorige week kunnen ver moeden", de beginwoorden van do- minee F. Spoelstra, gereformeerd predikant, die de herdenkingsdienst leidde. Sterk getroffen was Spoelstra door het woordje „zalig" boven de rouwkaart. „Zalig. Wat is dat? Het betekent: het is èf. Het is goed. Het deugt." Volgens de predikant was er véél in het leven van Tinus Bij de Vaate, dat deugde, dat goed was, dat af was. „Tinus genoot van Schouwen-Duive land. Van zijn werk, van zijn ge zinsleven en van mensen om zich heen. Van mooie boeken, muziek, van de goede dingen op aarde. Kor tom: er was véél zalig bij Tinus!" Van de kontakten met Bij de Vaate sprak dominee aldus: „We hebben wat èf getheologiseerd. Hij praatte veel en graag over geloofszaken, want dat -was zijn stellige overtui ging - hoorde óók bij het goede leven". De tekst van de verkondiging gaat evenwel verder dan een goed leven. Openbaring 14 vers 13: En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: schrijf, zalig de doden die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na. „In Christus sterven kan alleen als je ook in Christus geleefd hebt. En dat deed Tinus, dat stak hij niet on der stoelen of banken, in de overtui ging: alléén door het geloof. Rusten mag hij nu van zijn moei ten, zijn pijnen, zijn doordouwen. Want gewerkt heeft hij Je hart was rood van mensenliefde bezeten je hart was groot want levend na de dood blijven je woorden onvergeten Als mens was je altijd puur en Zeeuws en rond je schrijven zo bleef je tot het laatste uur alleen de dood kon het brandend vuur van liefde nog verdrijven Maar in de gloed door jou ontstaan zullen wij ons warmen zo leeft je ziel die niet is weggegaan maar blijft in onze zielen staan in innig diep omarmen Wij treuren wel om deze mens en onze tranen branden hij is in vrede zonder grens waarbij we bidden met de wens het Amen met gevouwen handen. JAN TUINDER Genieten Volgens de predikant waren' de werken die Tinus Bij de Vaate navol gen: in Christus genieten van het werk en van de goede dingen van het leven. Kontinu. Een enthousiast mens, een warme echtgenoot, hoffe lijk, hartelijk, een fijne kollega en een keiharde werker. Zoals een mens leeft, zo leeft hij verder in onze ge dachten. „Ook in de kerk zullen we hem missen. Want als hij het gebouw bin nenkwam zeiden we: nü kunnen we beginnen. Ook dat hoorde bij hem, zo was hij". „Toch moeten we ons nu realiseren dat dit alles is afgesloten en alleen nog een herinnering blijft, mèt de troost van Psalm 103: Maar 's Heren gunst zal over die Hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Déér gaat het om. Wat er ook verlo ren gaat, wij mogen genieten van Gods Geest. Dóórgaan met Gods Geest, wat de toekomst ons ook bren gen moge. Het is goed dadelijk deze dienst te besluiten met dit lied: Wat de toekomst brengen moge, mij ge leidt des Heren hand". Wachet auf Na de evangelieverkondiging zong de gemeente gezang 299 vers 1, 2, 4 en 7. Er voor; Psalm 103 de verzen 5 en 7. De schriftlezing was uit Johannes 11, de verzen 21 tot 27. Voor aanvang van de dienst, die door velen bezocht werd, speelde organist Marco Bij de Vaate het lievelings-koraal van dege ne die in deze dienst herdacht werd: „Wachet auf, ruft uns die Stimme", uit de cantate 140 van J. S. Bach. Toen eenmaal de organist „Nun lob, mein Seel, den Herren" gespeeld had, restte nog Tinus te begeleiden op zijn laatste reis door zijn zo gelief de Zierikzee. Gesterkt door de woorden van do minee Spoelstra in zijn slotgebed: „Tinus was van U, Tinus is van U". DEN HAAG, 16-6. De olievlek langs de Zuidhollandse kust betekent een schadepost van bijna twee miljoen gulden. De Zuidhollandse gedeputeerde J. Borgman, verklaarde dat dinsdag, nadat hij 's ochtends als waar nemend kommissaris van de koningin in Zuid-Holland een inspektievlucht had gemaakt langs de het afgelopen weekend door de olie verontreinigende stranden. Veel geld kosten de arbeidskrach ten voor het inzetten van het mate rieel om de vervuilde olie van de stranden te verwijderen, het vervoer van de olie naar verzamelplaatsen en het later vernietigen ervan. Tijdens de inspektietocht zijn nog behoorlij ke hoeveelheden olieresten op de stranden aangetroffen, aldus de ge deputeerde. De olieverontreiniging heeft zich inmiddels iets naar het noorden ver plaatst. Ook de stranden van Wasse naar, Katwijk en Noordwijk zijn licht verontreinigd door olieresten. Goedereede Na de inspektievlucht bleek het strand van Scheveningen vrijwel ge heel te zijn schoongemaakt, maar voor de kust bij onder meer Hoek van Holland, Westvoorne en Goede reede werd nog een sterke verontrei niging waargenomen. In het kader van de vorig jaar in gestelde noodregeling olieverontrei niging stranden is thans in samen werking tussen de betrokken ge meenten, provinciale staten en de provinciale waterstaat een gecoördi neerd opruimingsplan uitgestippeld. Volgens Borgman zijn er „zeer na drukkelijke bewijzen" dat de olie af komstig is van de vorige week bij Hoek van Holland lek geraakte Griekse tanker Katina. De gehaltes van de monsters olie van het strand en uit de zee, die het schip van Rijks waterstaat Cosmos heeft opgeveegd, zijn na onderzoek van dezelfde sa menstelling gebleken. Moeilijk De gedeputeerde zette een vraagte ken bij de wijze van vernietigen van de vervuilde olie met zand. „Dat is een uiterst moeilijke kwestie. We zullen primair zoeken naar vormen van opslag, daarna zal de olie gedo seerd moeten worden vernietigd". Het C.D.A.-kamerlid Eversdijk wil van minister Zeevalking duidelijk heid over de vraag, wie de kosten van het schoonmaken van de door olie vervuilde Noordzee-stranden gaat betalen. In een toelichting op schriftelijke vragen wijst het kamerlid erop, dat door enkele gemeentebesturen niet terstond is gereageerd op het verzoek om snel met de schoonmaak te begin nen omdat geen duidelijkheid bestond over de vraag wie de kosten van de opruimingswerkzaamheden moet betalen.' Ook wil het kamerlid weten, of de olie wellicht afkomstig is van de Griekse olietanker „Katinka", die op 7 juni in het ankergebied van Hoek van Holland lek sloeg bij een aanvaring met een Frans schip. Eversdijk wil ook weten hoe het mo gelijk was dat olie op de stranden kon aanspoelen ondanks het terstond inzetten van twee oliebestrijdings- vaartuigen. Het opruimen van aangespoelde olie langs de Schouwse stranden ge schiedt onder coördinatie van de Pro vinciale Waterstaat te Middelburg, in samenwerking met de dienstkring Zierikzee en gemeentewerken van Westerschouwen. Dikke lagen olie worden afgevoerd, dunnere laagjes omgeploegd. Het werk vordert goed. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De zesde klas van de openbare la gere school ,,'t Kofschip" hield z'n af scheidswoord in 't zaaltje van de school in de Manhuisstraat. De avond werd geopend door de voorzit ter van de ouderkommissie H. W. Moerman. De zesde klassers voerden een mu sical op, genaamd „De geheime pira tenzender". Hierin werden allerlei eigentijdse onderwerpen belicht, zo als zendpiraterij, kindertelevisie, de P.v.d.A.- afdelingsvergadering Donderdagavond 24 juni wordt vergadering gehouden van de P.v.d.A.-afdeling Zierikzee in restau rant „Marktzicht". Onderwerpen, die op deze bijeenkomst aan de orde komen: De kollegevorming in Zierik zee, het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer verkiezingen en de lijsttrekkers voor deze verkiezingen. Geslaagd Op het te Rotterdam gehouden exa men slaagden voor het diploma „ver strekkingen-administratie" de da mes Elly de Waal, Helma Heyboer en de heer Theo van Hekke. Het diplo ma „verzekerden-administratie" werd behaald door de heer Jan v. d. Welle. Alle geslaagden zijn in dienst van de ond. borgmaatschappij het Ziekenfonds Schouwen-Duiveland te Zierikzee. DUTVELAND, 16-6. „Ze zullen wel boos zijn", meende mevrouw A F. v.d. Zande-Vleugel-Schutter toen de wel zijnskommissie Duiveland woensdagavond besloot het kollege te adviseren geen subsidie te verlenen aan de ziekenomroep „Radio Nomen Nescio" in het Rode Kruis Ziekenhuis te Zierikzee. De leden van de welzijnskommis sie lieten er geen twijfel over bestaan de uitzendingen van deze ziekenom roep een goede zaak te vinden. Ze hadden echter moeite met het feit subsidie te verstrekken, terwijl op de begroting van „Radio Nomen Nescio" een vrij hoog bedrag aan reservering staat vermeld. Aanvankelijk suggereerde voorzit ter J. Op 't Hof het advies aan te houden en eerst te informeren naar het doel van deze reservering, maar de welzynskommissie besloot uiteinde lijk een negatief advies uit te brengen. „Ze komen wel terug met hun verzoek als ze het geld hard nodig hebben", dacht kommissielid de heer W. Stou ten. Subsidie aan aktiegroep „Moetje als gemeente nou een aktie groep gaan subsidiëren die tegen de gemeente in het geweer kan komen", vroeg mevrouw Van der Zande zich af. het betrof een advies omtrent subsi diëring van de Vereniging Milieuhy giëne Zeeland. Zij wees erop, dat de vereniging bijvoorbeeld bezwaar zou kunnen maken tegen bestemmings plannen. De leden van de Welzijnskommis sie bleken overigens ook niet zo ge lukkig met diverse publikaties in het orgaan van deze vereniging „De Gou den Delta". De heer L. Meerman voerde aan, dat ondanks protesten in deze richting in de redaktie van dat blad niet veel veranderd was. De kommissieleden waren verder van mening, dat naast genoemde ver eniging vele andere instellingen over het milieu waken. De heer J. A. Schiet- tekatte vond, dat de begroting van deze vereniging ook kloppend gemaakt kan worden met een extra bijdrage van de leden. De kommissie besloot te advi seren geen subsidie te verlenen. Blindenbibliotheek Een positief advies werd wel uitge bracht naar aanleiding van een subsi die verzoek van de Chr. Blindenbiblio theek. De gemeen te betaalt per deel nemer in de gemeente. Ook in Duive land wordt door enkelen gebruik ge maakt van de diensten van deze chr. blindenbibliotheek. Een advies betreffende subsidie aan de maatschappelijke instellin gen Stichting Telefonische Hulp dienst, Stichting Jeugd en Gezin, Centrale voor Pleeggezinnen Zuid- Holland en de FIOM werd aange houden tot een onderzoek naar de overlapping van werkzaamheden door de Federatie Maatschappelijke Dienstverlening Noord-Zeeland is af gerond. Naar aanleiding van een schrijven van b. en w. betreffend de vergoeding aan kommisieleden werd geadviseerd, deze bijdrage niet af te schaffen, maar ongeveer tot de helft terug te brengen. „Laten de heren kommissieleden dat geld maar aan hun vrouw geven, mis schien komen die mannen dan ook eens wat gemakkelijker naar de verga deringen", aldus mevrouw Van der Zande. Jeugdbond voor Natuurstudie maakt exkursie Op zaterdag 19 juni gaat de Ned. Jeugdbond voor Natuurstudie op ex kursie op Schouwen-Duiveland. Alle belangstellenden tussen 12 en 23 jaar zijn daarbij van harte wel kom. Onder leiding van Jan-Jaap Luyt, voorzitter van afdeling Goes van de N.J.N., worden terreinen met veel bloemen opgezocht om daar zweefvliegen te gaan onderzoeken. Er Sp/ordt per fiets vertrokken van „De_ Beuze"te Zierikzee om 11.00 uur,'terug ca. 17-00 uur (lunch meene men). Inlichtingen: Volkert Beek man, tel. 01110-3794. invloed van reklame enz. Het was een bijzonder geslaagde en leuk uit gevoerd musical, met leuke liedjes en een echte popgroep met zingende danseressen. De kinderen en leiders hadden er erg hun best op gedaan. Voorafgaande aan deze uitvoering was de generale repetitie gehouden in 't bejaardencentrum „Borren- damme". Ook dagverblijf „Brug- zicht" en de „Comeliastichting" werd met een uitvoering voorgescho teld. Tot slot van de avond hield het hoofd van de school C. Vaarzon- Morel zijn afscheidsspeech tot de, - scheidende leerlingen, waarin hij de kinderen voorhield, dat inzet en een positieve instelling belangrijke za ken zijn. Hij verwacht dat eind deze week alle Zuidhollandse stranden weer vrijwel, 'olievrij zullen zijn. Wie betaalt? ZIERIKZEE Blijspel C.J.V.-jaarfeest In aanvulling op een verslag van het C.J.V. jaarfeest vrijdag 11 juni, dient nog vermeld, dat de regie van het blijspel „Bloemen voor Barbara" in handen was van mevrouw N. Schot. De toneelinrichting werd be langeloos verzorgd door de firma Joh. den Boer te Zierikzee. Zesde klassers namen afscheid van ,,'t Kofschip"

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3