Bevrijdingsorganisatie PLO wil blanko onderhandelingen Stedebouwkundige werken in 1983 als eerste prioriteit AGENDA „Om Libanon te redden" Thatcher populair V oortgangsrapport Oosterschelde Recessie tot volgend jaar Agenten op Sicilië doodgeschoten Van Agt pleit voor garanties niet-nucleaire staten Rijkspolitie verontrust over technische staat auto's Pyromaan gearresteerd Meerjarenperspektief 1983 t/m 1986 (01110)6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 Advertentie BEIROET/JERUZALEM, 17-6. Via de voormalige Li banese premier Saeb Salam heeft de Palestijnse bevrij dingsorganisatie PLO aan de Amerikaanse speciale af gezant Philip Habib laten weten bereid te zijn tot on voorwaardelijke onderhandelingen, „om Libanon te redden". In en rond het westelijk deel van Beiroet is het woensdag betrekkelijk rustig geweest. Israëlische troepen, tanks en artillerie leken een spelletje van wachten te spelen met de onge veer 5.000 Palestijnse guerillastrij- ders in westelijk Beiroet. LONDEN, 17-6. De vastberaden anpak van het Falkland-konflikt he- 1 premier Thatcher populairder gem. kt dan ooit sinds haar aantre den au 'eider van een Brits kabinet. Daarem ">gen is de populariteit van Michael Foot, de aanvoerder van de oppositionele Labourpartij, lager dan het aanzien dat een aanvoerder van zijn partij na q, oorlog ooit ge noot. Bij een opiniepeiling door het Gallup-instituut, uitgevoerd kott voor de Argentijnse overgave, ver klaarde 64 procent van de 971 onder vraagde Britten „zeer positief" te oordelen over het Britse beleid inza ke de Malvinas. Van de geënquêteer den toonde 51 procent zich tevreden over mevrouw Thatcher als premier, terwijl slechts 14 procent tevreden was over Michael Foot als oppositie leider. Zsa Zsa vangt bot LONDEN, 17-6. De Amen- kaanse filmster van Hongaar se afkomst Zsa Zsa Gabor is gepikeerd. Ze was speciaal naar Londen gegaan met opsmuk ter waarde van 50.000 dollar die zij aan het Wereldna- tuurfonds wilde overhandi gen. Maar noch de president van het fonds, prins Philip, noch diens zoon, prins Charles was bereid de gift persoonlijk in ontvangst te nemen (en met de actrice op de foto te komen). Woensdag vloog Gabor onver- richterzake naar Amerika te rug. Op grond waarvan de echtge noot en de zoon van de Britse koningin Gabor niet wilden ontvangen, heeft het hof niet meegedeeld. Wellicht zijn het haar acht echtscheidingen die wat zwaar wogen. Gabor wil het Wereldnatuurfonds nu nog maar 25.000 dollar schenken en de rest geven aan de Ameri kaanse dierenbescherming. (Vervolg van pagina 1) Dit bedrag komt dus bij het eerder genoemde tekort van 83 miljoen gul den, zodat het totale tekort naar de huidige stand van zaken oploopt tot 108 miljoen gulden. Uitstel werken Om deze tekorten te kompenseren wil de regering de werken aan het noordelijk deel van het Kanaal door Zuid-Beveland verder uitstellen tot na 1986. De eerste sluis bij Hans- weert (Kanaal door Zuid-Beveland) komt volgens de oorspronkelijke plannen in 1987 en de tweede pas in 1990 klaar. De begroting tot 1987 worden dan ontlast, al zullen deze .verken door het uitstel later duurder worden als gevolg van prijsstijgin gen. Pijlerdam In een begeleidende brief bij het voortgangsrapport aan de Tweede Kamer schrijft minister Zeevalking, dat er met de werkzaamheden aan het Oosterscheldeprojekt goede vor deringen worden gemaakt. De grote werkschepen zijn afgeleverd. De ver dichting van de ondergrond van de drempel en de bouw van de pijlers verloopt naar wens. Gedurende de uitvoering worden voortdurend nieuwe gegevens verkregen. Ont werp en uitvoeringstechnieken wor den voortdurend bijgesteld. Deze processen hebben invloed op de kostenontwikkeling. Verwonderlijk is dat overigens niet, aldus de mi nister in zijn brief. De beslissing voor een doorlaatbare dam in de Oosterscheldemonding werd in 1976 genomen op grond van een globaal ontwerp, dat eerst geleidelijk aan kon worden uitgewerkt. Sinsdien is er bovendien sprake geweest van prijsontwikkelingen. Eind vorig jaar werd de totale kosten voor het Oosterscheldepro jekt, inklusief kompartimenterings- dammen en bijkomende werken als dijkverhogingen, werken langs de kust, werken ten behoeve van de wa terhuishouding e.d. geraamd op 7042 miljoen gulden. Daarvan was tot en met 1981 al 3225 miljoen gulden uit gegeven. De belangrijkste politieke advi seur van PLO-leider Yasser Arafat, Al Hassan, zei in een afzonderlijk gesprek met Habib dat de PLO be reid is over alles te onderhandelen, het neerleggen van de wapens inbe grepen, maar beklemtoonde dat on derhandelingen direkt tussen de twee partijen, Israël en de PLO, ge voerd moeten worden. Dit heeft de Libanese radio bekendgemaakt. „Als Habib Beiroet wil redden, moet hij de PLO iets bieden", zei Hassan. „De Amerikanen moeten bereiken dat de PLO politiek kan blijven bestaan", zei de voormalige Libane se premier Salam in het gesprek met Habib. V.S. weigeren Beide mannen zeiden dat er geen direkt kontakt is geweest tussen Amerikaanse funktionarissen en de PLO. De Verenigde Staten weigeren krachtens een belofte van de voorma lige minister van buitenlandse zaken Kissinger direkt met de PLO te pra ten zolang de guerilla-organisatie Is- raëls recht op bestaan niet erkent. „Praten is een eerste stap", zei Hassan, „als de Amerikanen de eerste stap naar ons doen, kan alles besproken worden". Salam zei dat hij tegen Habib zei dat Arafat on danks het beleg van Beiroet een „ui terst gematigd standpunt inneemt". WYE PLANTATION (MARY LAND), 16-6. De recessie, die zowel de rijke als de arme landen heeft ge troffen, zal duren tot eind volgend jaar, zo heeft Helen Hughes, direk- teur van de afdeling voor ekonomi- sche analyse van de wereldbank, ver klaard. Het herstel van de ekonomie laat langer op zich wachten dan was verwacht, zelfs al zal de ekonomische bedrijvigheid in de Verenigde Staten op korte termijn aantrekken. Hughes zei dat de V.S. en veel an dere landen op het ogenblik de infla tie van vele jaren willen terugdrin- gen. Het beleid dat zij daarbij voeren zal de ekonomie voorlopig niet ver sterken. Habib zette ook zijn besprekingen met Israëlische vertegenwoordigers in Beiroet, onder dekking van tanks, voort. Basisvoorwaarden Volgens het Israëlische ministerie van buitenlandse zaken kreeg hij de „vier Israëlische basisvoorwaarden" voor terugtrekking van de troepen te horen. Die zijn terugtrekking van al le buitenlandse troepen, waarborgen tegen vernieuwing van het PLO- apparaat in Libanon en de onafhan kelijkheid en soevereiniteit van Li banon. PALERMO, 16-6. Bij een aanslag in Palermo op Sicilië zijn vier politie mannen en één gevangene doodge schoten. De slachtoffers werden be schoten toen zij in hun auto de snel weg van Palermo naar Trapani opre den. Verder werd een meisje gewond, zo werd in goedingelichte kringen op Sicilië vernomen. Flitsen uit het buitenland WASHINGTON. De Israëlische premier, Begin, zal vrijdag in de marge van de VN- ontwapeningskonferentie in New York een ontmoeting hebben met de Amerikaanse minister van buiten landse zaken, Haig. Dat heeft het State Department woensdag bekend gemaakt. WASHINGTON. De Verenigde Sta ten hebben woensdag in de woestijn van de staat Nevada een ondergrond se kernproef genomen. Volgens het ministerie voor energie in Washing ton lag de kracht van de explosie on der de 20 kiloton. SOWETO. De Zuidafrikaanse poli tie heeft woensdagmiddag 50 blanke journalisten enkele uren vastgehou den om te voorkomen dat zij de her denking van de bloedige rellen in de ze voorstad van Johannesburg in 1976 zouden bijwonen. DARMSTADT. Het bestuur van de Westduitse liberale partij FDP in de deelstaat Hessen heeft zijn partij woensdag aanbevolen bij de - deelstaatverkiezingen, van 26 sep- tember een koalitie aan te gaan met de christen-democratische partij CDU. Dit werd in partijkringen ver nomen. NEW YORK, 16-6. Premier Van Agt heeft er op de tweede ontwapenings- konferentie van de Verenigde Naties voor gepleit dat aan landen die niet over kernwapens beschikken garanties worden gegeven dat ze nooit doelwit'zullen worden van een nucleaire aanval. De premier hield een rede die zich sterk koncentreerde op konkrete ontwapeningsmaatregelen. Volgens Van Agt, die de konferentie toesprak als premier en als minister van buitenlandse zaken, moet gewerkt worden aan zogenaamde negatieve veiligheidsgaranties, waarbij niet-nu cleaire staten verzekerd wordt dat ze niet het slachtoffer zullen worden van het gebruik van of dreiging met kern wapens. Van Agt sloot hiermee aan bij een voorstel dat zijn Franse ambtge noot Claude Cheysson vrijdag deed Geloofwaardigheid Nederland wil met het voorstel een Stichting Het Theater vertoont in de Concertzaal: A.s. zaterdag 21.30 uur Zij zat gevangen In een liefdeloos huwelijk. Hij was de bediende van haar man. Over het standsverschil heen groeide hun liefde. 12 jaar Speciale voorstelling van het wereldberoemde verhaal A.s. zaterdag 19.00 uur A.s. zondag 20.00 uur 12 jaar VOORBURG, 16-6. De korpsleiding van de ry kspolitie heeft woensdag haar ongerustheid uitgesproken over de technische staat waarin veel auto's verke ren. Reden daartoe is het resultaat van een landelijke preventieve controle die tussen 28 mei en 5 juni bjj 75.000 auto's is uitgevoerd. Het onderzoek, waaraan ongeveer zevenduizend politiemensen meewerkten, toonde bij meer dan tien procent van de wagens gebreken. bijdrage leveren aan de geloofwaar digheid van het non-proliferatiever drag. De niet-verspreiding van kern wapens is „een hoeksteen" van het Nederlandse beleid, aldus de premier. Dat blijkt ook uit de wens dat de pro- duktie van splijtbaar materiaal voor militaire doeleinden wordt verboden. Van Agt vindt dat laatste belangrijk omdat daarmee een bovengrens wordt gesteld aan het totale volume aan kern wapens in de wereld. De kontrole moet in handen gelegd worden van het IAEA (Internationaal Bureau voor Atoomenergie, Wenen). De controle werd uitgevoerd in ge meenten met minder dan 25.000 in woners en beperkte zich tot onderzoek van banden, uitlaten, verlichting, spie gels, ruitenwissers en chassis. „Hoe wel de uitslag van tien procent niet als representatief kan worden beschouwd voor het totale Nederlandse wagen park van 4,5 miljoen auto's kan toch worden gesteld dat de onderzochte voertuigen een redelijke doorsnede vormen van de normaliter aan het ver keer deelnemende auto's", zo vindt de korpsleiding. De resultaten van het onderzoek heeft de korpsleiding doen besluiten aan alle districtscommandanten een GELDERMALSEN, 16-6. De Rijkspolitie in Geldermalsen heeft, min of meer bij toeval, een 30-jarige inwoner van die plaats gearresteerd wegens het stichten van tenminste elf branden in Geldermalsen. De man heeft inmiddels onder meer bekend verantwoordelijk te zijn voor grote branden die vorig jaar woedden in hotel De Gouden Leeuw, een supermarkt, een wolwinkel en een gymnastieklokaal in Geldermal sen. De schade die daardoor werd aangericht bedraagt volgens de poli tie zeker enkele miljoenen. De pyro maan, G. J. van K., werd aanvanke lijk niet voor brandstichtingen maar in verband met een groot aantal in braken door de politie gegrepen. Inbraken Dit heeft een woordvoerder van de rijkspolitie in Geldermalsen woens dag tijdens een perskonferentie be kend gemaakt. De politie arresteerde behalve van K. ook vijf andere inwo ners van Geldermalsen en een inwo ner van Tiel. De zeven worden ver dacht van tenminste 55 inbraken in scholen, bedrijfspanden en winkels, waarbij de schade doorgaans aan zienlijk groter was dan de buit. Het totaalbedrag loopt volgens de politie in de tienduizenden guldens. extra controle aan te bevelen binnen de gewone werkzaamheden. Bij de grote controle zijn overigens geen bon nen uitgedeeld. Wel werden waar schuwingen achter de ruitenwissers gestopt Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 -19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe/Schuddebeurs Noordgouwe, dorpshuis. Kaarten- avond. 20.00 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. ZIERIKZEE, 16-6. De kommissie Publieke Werken heeft woensdagavond geadviseerd de stedebouwkundi ge werkzaamheden voor 1983 voor een bedrag van 175.000,— als eerste prioriteit te stellen bij de vaststel ling urgentielijst van kapitaalswerken ten behoeve van de middellange termijnplanning 1983 t/m 1986. De kom missie kwam in totaal tot een lijst van 21 punten. Als tweede punt werd het onderhoud van wegen en straten per jaar opgevoerd, 80.000,—. De vervanging van de electro car rier, materiaal dienst gemeentewer ken, was volgens de direkteur van deze dienst, de heer J. Louwerse, meer dan nodig, kosten 28.000,— en als punt 3 geplaatst. Vierde prioriteit werd de vernieu wing van het schilderwerk van de stadhuistoren voor een bedrag van 60.000,—. Deze werkzaamheden ko men gemiddeld eens in de ongeveer tien jaar voor. Een in verhouding vrij goedkope post vormde punt vijf: de vernieu wing van de dekvloer van het gym nastieklokaal aan de Raamstraat, 15.000,—. Nummer zes werd de uit voering van de verbouw van de pan den aan de Meelstraat 4-6, eerste fase voor 150.000,—. Materiaalaankoop en werken derden voor bergschuur terrein Korte Nobelstraat 40.000,—) werd als zevende opge voerd en de sanering en overplaat sing van het bedrijf van ir. Terwogt aan het Karsteil als nammer acht. Over het bedrag van 40.000,— heerste nog geen zekerheid. Een flink bedrag staat voor num mer negen: aankoop terrein en ge bouwen Hoge Molenstraat voor huis vesting bejaarden. Voorzitter P. de Rijke vertelde dat de gemeente nog wacht op de saneringsbijdrage van het Rijk. In 1983 kan met het werk worden begonnen. Na dit negende punt volgde het voorbereidingskrediet van 10.000,— voor de Varreput als tien de prioriteit. Slopen school Bij de mededelingen zei wethouder De Rijke dat het slopen van de school aan de Nieuwe Boogerdstraat 115.640,— gaat kosten. Daar komt nog 830,— bij voor aankoop van materialen. „Niet gering" noemde hij deze kosten en grapte dat voor sloopwerk vroeger geld werd toege geven. Het slopen wordt gedaan door een bedrijf uit de randstad. In princi pe kan op 1 september met het werk worden begonnen, maar dit onder voorbehoud in verband met de ver kiezingen op 8 september. De school zou eventueel als stemlokaal ge bruikt kunnen worden, hoewel er twee uitwijkmogelijkheden zijn. Vis vlonder De visvlonder voor minder-validen in de Zoete Gracht wordt niet aange legd. Er bestaat een zeer minieme be langstelling voor. De ontwerp-begro- ting dienst gemeentewerken voor het jaar 1983 werd goedgekeurd. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Iedere woensdag en zaterdagmiddag in juni Dreischor Natuurmuseum Grevelingen, Welle- weg 41. Expositie vogels als jagers en vissers. 13.00 - 17.00 uur. Donderdag 17 juni Zonnemaire Café „Bommenede". Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur. Goes „Prins van Oranje". Kringvergade ring Rode Kruis Zeeland. 19.00 uur. Vrijdag 18 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Fraktie be stuursvergadering V.V.D. 17.00 uur. Concertzaal. Uitvoering Zeeuwse muziekschool. 19.30 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Afscheidsavond openbare lagere school „De Schoe ner". 20.00 uur. Zaterdag 19 juni Zierikzee „Beuze". Exkursie Jeugdbond voor Natuurstudie. 11.00 uur. Concertzaal. „Lady Chatterley's Lo ver". 19.00 en 21.30 uur. Concertzaal. Film: „De Karate bloedbroeders". 20.00 uur. Kerkwerve Lokkersweg 1. Schuurfeest PJZ. 21.00 uur. Dorpshuis. Optreden formatie Red- six, t.b.v. interieur dorpshuis. 21.00 uur. Brouwershaven Haven. Grote Vlootschouw Brouwershaven. 14.00 uur. Muziektent. Koncert „Oosterlands Fanfare". 20.00 uur. wj.s.v. Dreischor Mobiele tent. Koncert „Crescendo". 19.30 uur. Zondag 20 juni Brouwershaven Haven. Start onderlinge zeilwed strijd. 11.00 uur. Maandag 21 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Ruilavond „Phi- latelica". 20.00 uur. Stadhuis. Raadsvergadering. 10.30 Burgh Sportpark Van Zuijen. Avondvier daagse 15 en 8 km. Start 19.00 uur. Scharendijke Gemeentehuis. 19.30 uur. Raadsvergadering. Naar aanleiding van een voorstel van de heer L. S. P. van Velthoven (CDA) gebouw Kerkhof 8 (een van de departementen van de LTS) op de prioriteitenlijst te zetten, deelde wethouder De Rijke mee dat het CJV belang stelt in het ingebruik nemen van het gebouw De heren Van Velthoven en W. F. Sprengelmeijer, gesteund door De Rijke, wilden graat de restauratie van het gebouw als punt elf op de lijst hebben. De heren J. Groen (PvdA) en J. J. Geleijnse (VVD)stem den voor de reservering voor de aan leg van het nieuwe sportpark tweede fase als punt elf. Later werd besloten de rekonstruktie van de Hoofd poortstraat als elfde punt op te ne men, de school naar twaalf te ver plaatsen en het sportpark als der tiende te stellen. DEN HAAG. De fractie van het CDA in de Tweede Kamer in niet erg ent housiast over de gedachte het bedrijfs leven te verplichten op elke twintig werknemers een gehandicapte in dienst te nemen. Het CDA vindt dat werkgevers en werknemers per on derneming op bedrijfstak in onderling overleg moeten bepalen hoeveel ge handicapte werknemers in het bedrijf kunnen worden opgenomea HELMOND. Bij de koninklijke tex tielfabriek Raymakers in Helmond moeten 50 van de 200 werknemers worden ontslagea Dat heeft bewind voerder Mr. C. Kager woensdag be kend gemaakt. Raymakers heeft se dert eind mei uitstel van betaling, het bedryf zit al geruime tijd in de rode cijfers. Dinsdag 22 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Bridge-instutf- avond. 19.30 uur. Burgh Sportpark Van Zuijen. Avondvier daagse 15 en 8 km. Start 19.00 uur Woensdag 23 juni Zierikzee „Huis van Nassau". Fraktie be stuursvergadering V.V.D. 19.30 uuv. Burgh Sportpark Van Zuijen. Avondvier daagse 15 en 8 km. Start 19.00 uur. Burgh-Haamstede Het Zeepe. Exkursie Natuur- en Vo gelwacht. Vertrek vanaf de Slotlaaü. 19.00 uur. Donderdag 24 juni Zierikzee Marktzicht. Afdelingsvergadering P.v.d.A. Zierikzee. 20.00 uur. Burgh Sportpark Van Zuijen. 15 en 8 km. Start 19.00 uur. HUISAANSLUITINGEN Redaktle (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5369 (01112) 1774,(01110)6564

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2