L/m MOEDERS De volmaakte halfvolle nu ook in slank schenkpak. halvamel goede schoenen voor lage prijzen voordeel voor onze abonnees EEN LOODS J NIEUWE HARING f SAMAN I VERTON'S SCHOENEN Autobedrijf ISTA Deze week is het bij ons Kinderweek en dat betekent: U weet bij ons staat kwaliteit en pasvorm voorop. Omdat wij alle goede merken verkopen, en de tijd nemen voor het opmeten van de voetjes, is een bezoekje aan onze zaak voor uw kinderen, nu al een voordelige belevenis. Schouwen-Duiveland Voordeed I I I I I I ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ADVERTERENde eerste stap naar verkoop! Mededeling Gemeente Zierikzee SUCCESJES Austin 1500 RUSTHUIS DUINOORD J. DUBEL V aderdaggeschenken 1 Vis- en Palinghandel FriescheVlagHalvamel- royaal van smaak, karig met kaiorieën - is er nu ook in een handig, slank schenkpak. Hoekje afknippen, gaatje prikken, schenken maar. Zo makkelijk is dat! Friesche Vlag Halvamel; voortaan verkrijgbaar in pakken/flessen, blikjes en cupjes. FRIESCHE VLAG HALFVOLLE KOFFIEMELK voor de lijn in uw koffie 11 Havenplein 13 - Zierikzee Telefoon (01110) 2488 Op 21 juni verschijnt beeldverslag van een jaar 1981 De belangrijkste gebeurtenissen op Schouwen-Duiveland in het jaar 1981 in beeld gebracht. Een uitgave van drukkerij Lakenman Ochtman. Aantal pagina's 72. Uniek voor later! De eerste uitgave van een in de toekomst terugkerende reeks. Voordeelprijs voor abonnees op de Zierikzeese Nieuwsbode f 7,50* Voor niet-abonnees bedraagt de prijsf 12,50* (afgehaald aan ons kantoor Jannewekken 11) Indien u dit unieke fotoboek per post wenst thuis te laten bezorgen, kan dit door overschrijving van t 11,75 voor abonnees// 16,75 voor niet-abonnees (incl. t 4,25 verzendkosten). a. op postrekening 85052 t.n.v. drukkerij Lakenman Ochtman bv, Zierikzee b. op bankrekening 66.64.10.518 met vermelding „Schouwen-Duiveland 1981". Indien u nu abonnee wordt op de Zierikzeesche Nieuws bode kunt u ook profiteren van de voordeelprijs voor abonnees door het invullen van onderstaande bon. Deze bon inleveren aan ons kantoor Jannewekken 11 of opsturen per post in ongefrankeerde en velop aan de abonnementen administratie Zierikzeesche Nieuwsbode Antwoordnummer 12 4300 VB Zierikzee Naam Adres Postcode woonplaats geeft zich op als abonnee van de Zierikzeesche Nieuwsbode. Het abonnementsgeld zal per kwartaal/per jaar* worden betaald. (doorhalen wat niet van toepassing is) Hij/zij komt tevens in aanmerking voor de voordeelprijs voor het Schouwen-Duiveland-boek voor het Schouwen-Duiveland-boek. HINDERWET OPENBARE MEDEDELING Op de secretarie van de gemeente Zierikzee ligt met in gang van 18 juni 1982 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, alsmede op het politiebu reau, op zaterdagen van 09.00 tot 12.00 uur ter inzage het verzoek met bijlagen van 1. J. Quist, Havenplein 2, Zierikzee om vergunning tot het oprichten en in werking hebben van een super markt op het adres Havenplein 2, kadastraal bekend gemeente Zierikzee, sectie B, nummer 181. Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de ver gunning kan door een ieder gedurende een maand na dagtekening van deze kennisgeving schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders. De ingeko men bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelij kertijd met het bezwaarschrift bij burgemeester en wet houders worden ingediend. Indien daarom telefonisch wordt verzocht (01110-3151, tst. 13) kunnen tot één week voor 17 juli 1982 mondelin ge bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens ge legenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvra ger en de overige aanwezigen. Beroep tegen de op het verzoek genomen beschikking kan later, behalve door de aanvrager en de adviseurs, slechts worden ingesteld door degene die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling bezwaren heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij redelijkerwijze niet in staat is ge weest (tijdig) bezwaren in te dienen. Voorts ligt ter inzage de beschikking op het verzoek van: 2. C. van der Wekken, Industrieweg 15, Zierikzee om vergunning tot het oprichten en in werking hebben van een transportbedrijf op het adres Industrieweg 15, kadastraal bekend gemeente Zierikzee, sectie K, nr. H 487. Burgemeester en wethouders hebben - gelet op de uitge brachte adviezen - besloten de gevraagde vergunning onder voorwaarden, teneinde gevaar, schade of hinder voor de omgeving te voorkomen, te verlenen. Beroep tegen de beschikking kan worden ingesteld door: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend; d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij re delijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht aan H.M. de Ko ningin en worden ingediend binnen een maand na da tum van terinzagelegging van de beschikking bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn wor den gericht aan de voorzitter van de afdeling voor de ge schillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders van Zierikzee, TH. H. DE MEESTER, burgemeester A. G. IZEBOUD, secretaris Zierikzee, 17 juni 1982 Efficiënte verzorging van uw totale administratie. Deskundige behandeling van al uw belastingzaken. Ekonomisch advies en bedrijfsbegeleiding. Administratiekantoor tamboer9 Lindcninan 3 Postbus 22 3240 AA Middelharnis Telefoon 01870 - 3477* Telex 27099 1 Diversen: Voor de antiek en inboedel veiling in juli a.s. te Zierik zee, nog inbreng van goede ren mogelijk. Voor inf. en in breng: Veilinghuis „Zeeland", Melkmarkt 6, Zierikzee. Tel. 01110-6297. Meubelstoffeerderij Goud zwaard voor al uw stoffeer- werk. Tapijt - Zonwering. Zierikzee, Meelstraat 24, tel. 01110-2491. Batikstoffen en -wikkelrok ken, maar ook panties haal je op de Balie in „De Palaver- hut". Goedkoop en toch goed, dan naar Wico. Wico meubelocca sions, meubelstof, polyether, sisal vloerbedekking, ver huur Mr. Steam tapijt en meubelstof reiniger, atelier voor het overtrekken van uw losse bankstelkussens. De straat achter de Prijsslag Nieuwerkerk. Tel. (01114)- 1373, 's Maandags gesloten. Oude ansichtkaarten van Z'zee zou ik graag willen rui len voor Kampen e.o. Tel. 05202-11313. U weet toch dat wij auto's wassen; uitlaten monteren; antiroestbehandelingen ge ven voor de doe-het-zelver; hefbrug gereedschap ver huren, bel voor inl. Albert's Autowasserette Oosterland, tel. 01114-2200 b.g.g. 01114- 2775. TE KOOP: Bouwjaar 1981 km.stand 8.000 km (nieuw) Prijs f 11.500,- Oosterland - 01114-1495 Te koop t.e.a.b. (prefabbouw) afm. 6V2 x 12V2, hoogte 2.60 m Afbraak en afvoer van materialen voor 29-6-1982 Inl. te verkrijgen bij en aanbiedingen te richten aan de direktie van het Rusthuis Duinoord, Kloosterweg 18, 4328 GB Burgh-Haamstede. Tel. 01115-2120. iaoooeooocx»&aBooGQOooQcoon| DROGISTERIJ - PARFUMERIE Het adres voor uw Fijne nieuwe haring Fijne nieuwe haring Fijne nieuwe haring ■2 Eindelijk zijn ze er de echte S vanaf vrijdagmorgen Komt even langs, extra lekker en nog g voordelig ook 2 s g i? v Visstraat 13 - Zierikzee - Telefoon 3296 s* Suijcq oAvnaiu aufij Suiauq a^vnaiu aufi j Suureq aAvnaiu aufij

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 11