r T IS NU HET MOMENT OM DE TALBOT SAMBA TE TESTEN: Op naar Denemarken voor „echte Hollandse Nieuwe" DE TALBOT DEALER VERRAST U BIJ 'N PROEFRIT s^Ssssi»^-0 S5ÏÏ*»-* Mosselzaadcampagne wordt afgesloten Misschien dit jaar een record oester broed val Prijsvraag voor huisvesting leghenneri ***SZ$rte iL'fïSS w5»en B' r TALBOT SAMBA Haringrace Huisvuil prima veevoer STREEKNIEUWS Visserij 10 aal-. 1 op 'h;;;c'h xo volmaakt da meheld. gedeelde En hi) is techrusch beIuiro6d,xek^e^WanaiGU tolom^icönsm.c'^ Samba is J licht smtea Gee door ^d en land g(_ Bn bovendien ntte OP deca„"°^an binnenuit- Verbruikscijfers in liters per 100 km (ECE-norm): 4.6 liter (1:21.7) bii qo km/u constant. 6.1 liter (i:k.q) bii 120 stant. R liter (1:17.2) in het stadsverkeer. Automobielbedrijf "De Nobelpoort" B.V., Zierikzee Oudeweg 2-6, tel. 01110-4453 BRUINISSE, 16-6. Tal van jaren verkeerde men in de visserijplaatsen langs de Zuid- en Noord-Hollandse kust in een zekere spanning, wie de eerste zou zijn van de kot ters of loggers die de eerste „Hollandse Nieuwe" zou aanvoeren zodat een „vaatje" van die nieuwe Hollandse maatjes aan de koningin kon worden aangeboden. ARNHEM, 16-6Etensresten en schillen vormen, gedroogd en tot brokjes geperst, een eerste klas vee- voederprodukt. Ruim 35 procent van het totale Nederlandse huisvuil kan op die manier worden hergebruikt. Het verwerkingsproces tot veevoe der is niet duurder dan verbranding van het afval in een vuilverbranding- soven, terwijl de kwaliteit van het eindprodukte gelijkwaardig is aan die van huidige veevoederprodukten en de prijs lager. Dat blijkt volgens de Ecologische Kringloopstichting (E.K.S.) in Am- hem uit verschillende onderzoeken naar de mogelijkheden om schillen en etensresten te hergebruiken. De E.K.S. haalde vorig jaar zo'n 250.000 kilo huisvuil op in Arnhem, waarvan het grootste deel bestond uit schillen, etensresten en oud brood. Tot nu toe werd dat meteen als veevoeder aan boeren verkocht. Door de schillen voortaan te dro gen wordt volgens de E.K.S. afgere kend met drie problemen. De ge droogde vorm maakt een eind aan het probleem van de ziektekiemen in de ..natte" vorm, terwijl dé risoko's dat er glas, aardappelschilmesjes of ander scherp spul in het veevoer ach terblijven vrijwel worden uitgeslo ten. Tenslotte kan het voer in ge droogde vorm goed bewaard worden, waardoor er juist in de wintermaan den, als de behoefte aan veevoer het grootst is, voldoende voorraad is. WASHINGTON. Personen die ille gaal de Verenigde Staten zijn binnen gekomen hebben dezelfde rechten en vrijheden als de Amerikaanse grond wet de wettige burgers verschaft Tot deze opzienbarende uitspraak in het Amerikaanse hooggerechtshof geko men. Vijf rechters waren voor deze zienswijze, vier ertegen. STRAATSBURG. Het Nederlandse socialistische lid van het Europees parlement, Annie Krauwel Vlam, heeft in een brief op poten aan Europees kommissaris Andriessen bezwaar aan getekend tegen diens afwijzing van steunmaatregelen voor de struktuur- verbetering van een aantal regio's in Nederland. LONDEN, 16-6. Britse radio uitzendingen in Zuid-Amerika wor den niet langer gestoord door Argen tinië. Dit heeft de Britse omroep- maatschappij (BBC) bekendge maakt. Volgens de BBC, die in een groot aantal talen uitzendt, stopte het sto ren dinsdagavond. De Argentijnse stoorzenders begonnen hun aktivitei- ten op 3 mei kort na het begin van vijandelijkheden rond de Falkland- eilanden. Zes jaar geleden kwam er een eind aan die traditie, want de Hollandse schepen mochten niet meer uitvaren, omdat de haring bijna uit de Noord zee was verdwenen. Dit jaar en wel in deze week van 14 tot 18 juni is er weer een „haringrace", maar die wordt dan niet via het water, maar over de weg gehouden, want alle haringreders gaan ze halen de „Hollandse Nieuwe^', die dan wel in Denemar ken aan wal wordt gebracht. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. Minister De Graaf van sociale zaken wil zo snel moge lijk een centraal overleg totstand brengen met werkgevers- en werkne mersorganisaties in de gesubsidieer de sektor (onder meer gezondheids zorg en welzijnssektor). Hij heeft hiertoe een aantal van deze organisa ties uitgenodigd. De Graaf wil op centraal niveau overleg voeren over de hoofdlijnen van de arbeidsvoor waarden van de trendvolgers. UTRECHT. De Nationale Zieken huisraad heeft minister Gardeniers (volksgezondheid geschreven, dat hij „onaangenaam getroffen" is doordat de minister niet wil ingaan op het aanbod van de ziekenhuizen en de provincies om zelf het aantal zieken huisbedden versneld terug te bren gen tot 3,7 per duizend inwoners. De minister is nog steeds van plan, de zaak centraal te pakken. Ze zal de Tweede Kamer nog deze maand een brief sturen met de namen van zie kenhuizen die moeten sluiten of waarvan afdelingen dicht moeten. MAASTRICHT. De officier van justitie bij de rechtbank in Maastricht heeft 18 maanden gevan genisstraf geëist tegen de 41-jarige Maastrichtenaar H. W., omdat hij een 19-jarige stadgenoot zo met een tafel poot had geslagen dat deze korte tijd later aan zijn verwondingen over leed. UTRECHT. De dienstenbond FNV wil samen met de overheid en de bio scoopwerkgevers het offensief ope nen tegen filmverhuurmaatschappij- en. Deze bedrijven vragen volgens de bond veel te hoge huren voor hun films, waardoor de bioscopen nauwe lijks in staat zijn het hoofd boven water te houden. De Engelsen, de Ieren en de Denen spelen elkaar de bal toe. Zij zijn ver zekerd van een toegewezen kwantum nieuwe haring, die door hen mag worden gevist, maar gezamenlijk ne men zij in Brussel hun maatregelen om dat aan de Nederlanders te ver hinderen. Geen grenzen Verleden jaar was het de firma Ou wehand uit Scheveningen, die met de slagzin, de haring kent geen grenzen, een reklame startte, die wel veel geld kostte, maar die zoveel sukses had, dat zij thans algemeen wordt nage volgd. Hollandse kaakploegen en visbereiders, die hun vak verstaan kopen de nieuwe haring van de De nen en als zij op de echte Hollandse manier zijn schoongemaakt en be reid, zal menige fijnproever geen ver schil merken tussen een Hollandse Nieuwe gevangen door een Neder landse kotter, of een Hollandse Nieu we, die in een Deens net terecht kwam. Het sukses van Ouwehand werkte aanstekelijk. De Hollandse Nieuwe wordt nu van de eerste dag af, ook door anderen geïmporteerd en klaar gemaakt. De met vlaggen versierde en op andere wijze de aandacht trek kende haringstalletjes zullen weer overal te zien zijn en men verwacht dat men tegen een redelijke prijs van het Nederlandse zeebanket zal kun nen genieten. DEN HAAG. De Tweede Kamer heeft met algemene stemmen een mo tie aangenomen van het Kamerlid Schutte (GPV) om diverse schoolsoor ten niet langer aan te duiden met niets zeggende afkortingen. AMSTERDAM. De tentoonstelling 1960-1980 in het Stedelijk Museum in Amsterdam, die een beeld geeft van de vernieuwingen en opvallende ontwik kelingen m de beeldende kunst de af gelopen twintig jaar, blijkt een grote publiekstrekker te zijn. AMSTERDAM. Bij de rechterlijke macht in Amsterdam zijn hier en daar wat wenkbrauwen gefronst, toen be kend werd dat de hoofdstedelijke straf rechter Mr. A. Cnoop Koopmans bin nenkort zijn intrede zal doen in de PvdA-fraktie in de gemeenteraad. Natuurlijk is de gehele affaire voor de haringreders een noodoplossing, die allerminst tot voldoening stemt. Omdat men de tien miljoen die het de haringvisserij Zou opleveren als de Hollandse vloot zelf zou mogen uit varen, graag zelf zou verdienen. En zo wordt de haringrace 1982, door de reders dan ook-tandenknar send ondergaan. AMSTERDAM. In Amsterdam en omgeving zijn thans bijna 33.000 mannen en vrouwen werkloos, een stijging met 360 vergeleken met eind april van dit jaar. Ongeveer een kwart van deze werklozen bestaat uit jongeren, zo blijkt uit cijfers van het gewestelijk arbeidsbureau. Eind mei stonden er 4.800 mannen en 3.400 vrouwen beneden de 23 jaar als werkzoekenden ingeschreven. DEN HAAG. Minister De Boer van c.r.m. voelt niets voor uitbreiding van de radio- en televisiezendtijd van de politieke partijen. Tijdens een debatje in de Tweede Kamer over een wijziging van de omroepwet zei hij dat de belangstelling voor dergelijke uitzendingen zeer gering is. Boven dien zou meer van dergelijke speciale zendtijd tot verdere versnippering leiden. Dit laatste dan in de eerste plaats in het Grevelingenmeer. Broedval in de Oosterschelde betekent uiteraard een nog groter aantal wilde Japanse oesters, met alle gevaren van dien. Vooral als straks deze oesters geïn- fekteerd zouden blijken te zijn, door een of andere virussoort. De watertemperatuur is intussen gestegen tot plm. 15 graden Celcius, dat is natuurlijk ruim voldoende voor een voorspoedige groei van al les wat leeft in het water. Is de broedval ook dit jaar goed, en ROTTERDAM. Een delegatie uit Rotterdam onder leiding van haven wethouder drs.' R. den Dunnen kal eind van de.maand twee dagen Wést- Duitsland bezoeken om daar probe ren de schade die de haven heeft gele den als gevolg van de langdurige sta- kingsakties binnen de perken te hou den. DEN HAAG. De ANWB beraadt zich op het ogenblik over een sug gestie van het ministerie van c.r.m. om „de ANWB niet alleen landelijk maar ook regionaal een goede tegen speler te laten worden bij de vorming van het rekreatiebeleid". Het hoofd van de hoofddirektie natuurbehoud en openluchtrekreatie van c.r.m., ir. F. C. Prillevitz, heeft dit tegenover; de ANWB verklaard. ARNHEM. De 20-jarige Marok kaanse Khadija Moujdy, die vorige week door de Arnhemse vreemdelin genpolitie werd gearresteerd omdat ze niet over een verblijfsvergunning beschikt, is het land uitgezet. Het meisje is naar België gebracht, waar ze ruim twee jaar geleden bij haar ou ders wegliep omdat haar vader haar tegen haar zin wilde uithuwelijken. UTRECHT. Van 19 juni tot en met 4 juli zal Utrecht een stad vol feestelij ke evenementen zijn. In die periode - de juiste datum is niet meer te ach terhalen - wordt herdacht dat de bouw van de Domtoren 600 jaar gele den is gereed gekomen. BERGSCHENHOEK In een sloot langs de Provinciale weg in Bergschen- hoek (Z.H.) is de 22-jarige Ilhan Hi- dayet uit Rotterdam met zijn bromfiets dood aangetroffen. Hij werd sinds 10 juni vermist wil men een begin maken met het schoonmaken en opnieuw in kuituur brengen van de vervuilde percelen op de Yersekse Bank, zoals door de spijtoptanten in de oesterkuituur aan de schelpdierenkommissie in de Tweede Kamer is gevraagd, dan zou dit een goede aanzet kunnen zijn, voor de toewijzing van broed aan een aantal nieuwe kwekers. Dat zou een versnelde herleving van de Zeeuwse oesterkuituur kunnen betekenen, meer werkgelegenheid en meer ex port voor de visserij. BRUINISSE, 14-6. Deze week wordt de mosselzaadkampagne op de Waddenzee, die begon, afgesloten. Een mosselzaadvisserijkampagne die nog lang in het geheugen zal blij ven en waarover nog jaren lang zal worden gepraat, wegens de voor spoedige vangsten die konden wor den gedaan. Vooral op het Friese Was bleken zulke omvangrijke mossel- zaadvelden aanwezig, dat het vangen van een vracht, in de toch heus niet kleine mosselkotters, maar een kwestie van uren was. Voldoende Een tegenstelling tot vroegere ja ren, waarin men soms het gehele Wad verschillende dagen lang moest af zoeken, om „een bolletje" zoals dat in het vissersjargon genoemd wordt, te vinden. De kommissie, zo werd in een pers- konferentie in Den Haag verteld, wil vooral mensen uit de praktijk van de veehouderij er toe bewegen mee te zoeken naar zo'n oplossing. Er is een bedrag van 25.000 gulden aan prijzen beschikbaar, in principe te verdelen over een eerste, tweede en derde prijs van respektievelijk maximaal 12.500 gulden, 6.000 gul den en 2.500 gulden. Verder kunnen nog enkele aanmoedigingsprijzen worden toegekend. Bestaanszekerheid Het gaat bij deze prijsvraag vooral om de huisvesting van de leghennen. Het vinden van een systeem voor de ze huisvesting, waarbij zowel het welzijn van de hen als de bestaansze kerheid van de pluimveehouder is gediend, is volgens de kommissie niet gemakkelijk gebleken. Het bestaande grondhuisvestings- systeem biedt wat dit betreft naar haar mening nog weinig perspektief. Een studiekommissie heeft on langs wel geprobeerd aan te geven hoe dit systeem ook voor de pluim veehouder weer aantrekkelijk zal kunnen worden gemaakt. Die studie- kommissie kwam echter tot een aan tal knelpunten. Bij het zoeken naar de voorwaar den waaraan een aangepast huis vestingssysteem zal moeten voldoen, aldus de kommissie, bieden die mis schien een houvast. Van de ongeveer tachtig kotters die aan de mosselzaadvisserij hebben deelgenomen, is een aantal deze en verleden week niet meer uitgevaren, omdat de percelen zowel in de Wad denzee als in Zeeland van voldoende mosselzaad werden voorzien. AMSTERDAM. Een 22-jarige Turk die in hongerstaking is uit protest te gen de politiek van de Turkse regering, is dinsdagmiddag in het Julianazie- kenhuis in Amsterdam opgenomen. Dit is meegedeeld door een woord voerder van de groep Turken en Koer den, die al 23 dagen in de Vincentius- kerk in de hoofdstad in hongerstaking is. Anderhalve week geleden werd al een 30-jarige hongerstaker in het zie kenhuis opgenomen. Iedereen mag aan de prijsvraag meedoen, behalve zij die werken bij overheidsdiensten en -instellingen die werken op het gebied van de huis vesting en het welzijn van pluimvee. DREISCHOR Zomeravondconcert De muziekvereniging „Crescendo" verzorgt aanstaande zaterdagavond 19 juni een zomeravondkoncert in de mobiele tent aan de Ring. De fanfare o.l.v. dirigent A. L. van Wallenburg zal een gevarieerd muziekprogram ma uitvoeren. De drumband o.l.v. tambour-maïtre A. Tettero zal op ge noemde avond eveneens haar mede werking verlenen. Voor tijd: zie agenda. MIDDELBURG Geslaagd voor kleuterleidster Aan de Rijksopleidingsschool te Middelburg slaagden de volgende kandidaten uit Schouwen-Duiveland voor kleuterleidster: Maja van der Linde en Joyce Slager (Dreischor); Marleen Teeuw (Burgh-Haamstede) en Jannie Wandel (Nieuwerkerk). BRUINISSE, 14-3. Niet alleen de baders en de zwem mers hebben geprofiteerd van de zonnige dagen de afge lopen weken, maar ook de in de Nederlandse kustwate ren levende fauna en flora kwam het mooie weer ten goe de vallen, natuurlijk in de eerste plaats de schelpdieren. Men hoort b.v. van goede groei van het pas uitgezaaide mosselzaad en men hoopt dit jaar in oesterkwekerskrin- gen op een rekord oesterbroedval. DEN HAAG, 16-6. De Commissie Welzijn Landbouwhuisdieren heeft een prijsvraag uitgeschreven om tot een gehele of gedeeltelijke oplossing van de welzijnsproblematiek van leghennen te komen, waarbij de rentabiliteit van de legpluimveehouderij niet wordt aangetast. I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10