c Miljoenentekort wordt gekompenseerd door uitstel bepaalde werken Woning in Looperskapelle totaal door brand verwoest «Jtietnisse j PAAUWE PAAUWE B.V. De Corneliastichting kampt met problemen in de personeelssector DE ZIERIKZEESCHE COURANT Jaarverslag 1981 Voortgangsrapport Oosterschelde Goede vorderingen aan pijlerdam Oosterschelde Tonnen schade ui ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE V REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110)6551. a Voor telefoonnummers na 17.lo uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". I Uitgave B.V. Drukkerij v/h lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zlerikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen? De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 17 juni 1982 138ste jaargang Nr. 23131 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Programma Ring-Promotions Haamstede Het tekort van 83 miljoen bestaat voor 68 miljoen uit een nadelig saldo van mee- en tegenvallers en van besparingen: voor de stormvloedke ring en bijkomende werken worden namelijk volgens de huidige inzich ten hogere uitgaven ten bedrage van 116 miljoen gulden verwacht. Op de compartimenteringswerken daaren tegen kan naar het zich laat aanzien 49 miljoen worden bezuinigd. Voorts worden er nog mee- en tegen vallers aan vooroevers, aanpassings- werken en studie voorzien. De totale- kostenstijging van deze optel- en af trekposten komt dan uit op de reeds genoemde 68 miljoen gulden. Daar naast is er nog een financieringste kort van 15 miljoen gulden als gevolg van bovenmatige prijsontwikkelin gen. Totaal dus 83 miljoen gulden. Geldontwaarding en visserij. Hiermee zal ongeveer 35 miljoen gulden bespaard kunnen worden. Minister Zeevalking zal nog een beslissing nemen over het juiste sluitingstijdstip en de wijze van slui- Advertentie V-j Restaurant Renesse i voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten IWVWVWWWWWIAA/VWWUMVA^ Nieuwe sluis Goese Sas De regering vindt voorts, dat - con form het advies van de Raad van de Waterstaat - bij het Goese Sas toch een nieuwe sluis, zij het kleiner dan aanvankelijk was bedoeld, moet worden aangelegd. Eerder had de regering besloten de sluis bij het Goese Sas niet te-ver vu» gen. Dat stuitte op bezwaren van de kant van de Raad van de Waterstaat en van de Tweede Kamer. De regering heeft inmiddels beslo ten alsnog een bedrag van 25 miljoen voor de sluis beschikbaar te stellen. Vervolg pag. 2 MEXICO-STAD. Zestien Mexi caanse gevangenen zijn woensdag via een 30 meter lange tunnel uit de gevangenis van San Pedro de Urua- pan (ongeveer 350 km ten westen van Mexico-Stad) gevlucht. Volgens de autoriteiten hebben de gevangenen er maanden over gedaan, eer ze de tunnel klaar hadden. VATICAANSTAD. Paus Johannes Paulus II wil volgend jaar bezoeken brengen aan Midden-Amerika, ter gelegenheid van zijn aangekondigde reis naar verschillende delen van Zuid-Amerika. Dit werd woensdag van welingelichte zijde in Vati caanstad vernomen. ADDIS ABEBA. De organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAE) heeft woensdag in Addis Abeba de verbo den nationalistische groeperingen in Zuid-Afrika opgeroepen hun strijd tegen de apartheid te intensiveren, totdat ze volslagen is uitgeroeid. Advertentie Laat woninginrichter van uw huis een paleis|e maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a Zonnemalre Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 Dit nummer bestaat uit 12 pagina's Niets is zo moeilijk, of door on derzoek kan het tot klaarheid worden gebracht. Terentius ten van de Oesterdam (de andere compartimenteringsdam) als de stu dies daarover geheel zijn afgerond. Geen liftsluis Tot de ramp van 1953 was het pand in gebruik als burgemeesterswoning van de voormalige gemeente Duiven- dijke. Het dateerde uit midden ne gentiende eeuw en werd toen ge bruikt als amtswoning voor de on derwijzer. De huidige bewoners had den de woning volledig opgeknapt en gemoderniseerd. STOCKHOLM. Zweden heeft op de Verenigde Staten na de grootste telefoondichtheid ter wereld. Van el ke 100 Zweden hebben 80 een tele foon. In de Vernigde Staten zijn 84 aansluitingen per 100 inwoners. Don derdag wordt in Zweden de zeven miljoenste aansluiting gemaakt, zo deelde de direktie van het bedrijf in Stockholm woensdag mee. 18 juni Zon op 5.19, onder 22.03 Maan op 3,37, onder 18.05 Nieuwe Maan: 21 juni (13.52) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 18 juni 0.38 13.32 6.58 19.22 Springtij: 23 juni HET WEEROVERZICHT ZIERIKZEE, 16-6. Minister Zeevalking van verkeer en waterstaat heeft het elfde voortgangsrapport over de Oosterscheldewerken naar de Tweede Kamer gestuurd. In dat elfde voortgangsrapport van de Oosterschelde werken over de tweede helft van vorig jaar wordt ge- konstateerd dat ook in die periode een stijging van de kosten van het gehele projekt niet kon worden voorko men. Dit ondanks alle inspanningen om bezuinigingen op allerlei onderdelen van het projekt te bereiken. Daarin is men weliswaar op verscheidene onderdelen geslaagd, maar aan het einde van de verslagperiode was de raming voor de to tale kosten 83 miljoen gulden hoger dan aan het begin. Oesterdam Het advies van de Raad van de Wa terstaat over het niet bouwen van de liftsluis in de Oesterdam heeft mi nister Zeevalking aanleiding gege ven een globale kosten-batenanalyse te laten opstellen. Daaruit trekt de regering de kon- klusie, dat - zoals al eerder was beslo ten - in de Oesterdam geen liftsluis, maar een kleine conventionele sluis moet worden gebouwd. Dat betekent een kostenbesparing. De bedrijven in Bergen op Zoom die hierdoor aantoonbare schade lijden, zullen van het rijk een vergoeding krijgen. BURGH. Na een periode van ruim 25 jaren worden er weer huurwoningen in Burgh opgeleverd. Het betreffen 4 bejaardengeschikte gezinswoningen en 10 bejaardenwo ningen aan 't Lage Burgh, waarvan de foto een beeld geeft. De woningbouwvereniging .Beter Wonen" is daarom van plan extra aandacht te besteden aan de oplevering van deze huizen. Dat zal gebeuren op vrijdag 25 juni, wanneer de sleutel aan de eerste bewoner zal worden uitgereikt door wet houder J. C. de Feiter van Westerschouwen. Dat zal om 15.00 uur gebeuren, gevolgd door een bezichtiging van de woningen. Een half uur later wordt de samenkomst rooortgezet in restaurant 't Grote Zwijn te Burgh. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode? Het verpleegtehuis heeft de afgelo pen jaren een snelle ontwikkeling doorgemaakt. In de Corneliastich ting wordt getracht de individuele behoeften van de patiënt als uit gangspunt te nemen. ,,Door onze ge ringe omvang (64 bedden voor soma tisch zieken) zijn wij beperkt in de mogelijkheden, gelukkig komt de bouw van een nieuw verpleeghuis met een capaciteit van 150 bedden steeds dichterbij. Tot onze spijt slaagden wij er niet in de medewer king van het gemeentebestuur van Zierikzee te verkrijgen voor een bouwterrein ten behoeve van een nieuw verpleeghuis in een woonom geving, bijvoorbeeld de wijk Poort ambacht." Het nieuwe huis zal aan de Emil Sandströmweg worden ge bouwd. Patiëntenzorg De opname van nieuwe patiënten blijft voortdurend de aandacht vra gen, aldus het rapport. Het is een moeilijke zaak de urgentie te bepa len van de aanvragen om opname, door het tekort aan verpleeghuisbed den op Schouwen-Duiveland wordt dit nog eens bemoeilijkt. De nieuw bouw zal dit probleem allicht ver lichten. Verwachting tot vrijdagavond: Regen en onweer Veel bewolking met geruime tijd re gen en mogelijk onweer; minimum temperatuur ongeveer 12 graden; middagtemperatuur omstreeks 22 graden; matige wind draaiend van zuidoost naar zuidwest. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 21 juni: Zaterdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: west 5 Zondag: Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 11 gr. Middagtemp.: 20 gr. Windkracht: zuidwest 3 Maandag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 13 gr. Middagtemp.: 20 gr. Windkracht: zuid 3 ZON- EN MAANSTANDEN LOOPERSKAPELLE. De totaal uitgebrande woning aan de Kapelleweg. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) DE BILT, 17-6. Het K.N.M.I. deelt mede: Er is vrijdag veel bewolking met geruime tijd regen. Plaatselijk kan ook onweer voorkomen. De wind waait uit het zuiden en voert nog vrij warme lucht aan zodat het kwik in de middag nog tot ongeveer 22 graden kan oplopen. Het regenachtige weer hangt sa men met een storing uit Spanje. Don derdag in de loop van de dag ver plaatste hij zich langzaam over Frankrijk noordwaarts. Vroeg in de ochtend werd in de omgeving van Bordeaux onweer gemeld. BERN. In Zwitserland is een Turk aangehouden die ervan wordt ver dacht dat hij de man is die op 13 mei 1981 een aanslag op paus Johannes Paulus II pleegde, diens vuurwapen heeft verschaft. Dit is woensdag, zon der nadere gegevens, meegedeeld door het ministerie van justitie en politie in Bern. ZIERIKZEE, 17-6. In de personeelssector van verpleeghuis Corneliastich- WA> ting beginnen zich ernstige problemen af te tekenen. Een gering verloop onder het verplegend personeel heeft o.a. tot gevolg dat in de loop van 1982 de pas gediplomeerde ziekenverzorgenden niet in dienst kunnen worden gehouden. W* „Dit zou een erg zure beloning zijn voor zowel hun arbeidsinzet als hun studie- Bitr ijver gedurende het dienstverband" aldus het pas verschenen jaarverslag 1981 van de Corneliastichting. In het voortgangsrapport is te le zen, dat de stijging van de totale kosten van het Oosterscheldeprojekt sedert 1976 voor het overgrote deel wordt veroorzaakt door de geldont waarding. Maar er zijn ook kostenstijgingen als gevolg van technische tegenval lers. Zo bleek in deze verslagperiode uit nader modelonderzoek dat de stroomsnelheden in de sluitgaten groter zullen worden dan uit eerdere proeven mocht worden verwacht. Het ontwerp van de bodembescher ming en van een deel van het mate rieel moest daarom worden aange past. Dit bracht een kettingreaktie van meerkosten met zich mee. Philipsdam Overigens is gebleken, dat de Phi lipsdam met zand gesloten kan wor den zonder grote risiko's voor milieu SCHARENDIJKE, 16-6. In de nacht van dinsdag op woensdag is het woonhuis van de familie Borninkhof aan de Kapelleweg te Looperskapelle volledig door brand verwoest. De woning brandde totaal uit, het dak stortte in en slechts de muren bleven, met gevaar voor instorten, overeind staan. De bewoners waren wegens vakantie afwezig. Volgens de technische recher che is de oorzaak van de brand te wijten aan kortsluiting. De schade wordt op enkele tonnen geschat. De brand brak rond twee uur in de nacht uit en de brandweerkorpsen van Scharendijke en Kerkwerve heb ben tot vroeg in de ochtend al het mo gelijke gedaan om de zaak onder kontrdle te krijgen. Er was geen red den meer aan. De aangrenzende woningen wer den uit voorzorg nat gehouden om overslaan van het vuur te voorko men. Gevaar voor instorten In verband met mogelijk instorten van de nog resterende overeindstaan- de muren werd de Kapelleweg woensdag voor het verkeer afgeslo ten, tot aan de gevaarlijke situatie een einde was gemaakt.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1